Рішення вченої ради ПНПУ імені К. Д. Ушинського Протокол № 6 від 26 листопада 2020 року

1. Звіт про результати роботи приймальної комісії.

      Заслухавши й обговоривши інформацію відповідального секретаря приймальної комісії В. В. Бобошка та співдоповідь комісії у складі: доц. О. І. Ордановської, О. А. Кучерявої, учена рада

УХВАЛИЛА:

 1. Уважати роботу приймальної комісії задовільною.
 2. Підготувати пропозиції щодо обсягів прийому абітурієнтів за освітніми ступенями бакалавра та магістра на 2021 р.

     Термін виконання – до 01.12.2020 р.

     Відповідальні – перший проректор О. А. Копусь, відповідальний секретар приймальної комісії, декани факультетів / директор інституту.

 1. Розробити план роботи приймальної комісії.

     Термін виконання – до 01.01.2021 р.

     Відповідальний – відповідальний секретар приймальної комісії.

 1. Подати на затвердження голові приймальної комісії склад вибіркових комісій (технічних секретарів).

     Термін виконання – до 01.02.2021 р.

      Відповідальні – відповідальний секретар приймальної комісії, декани факультетів / директор інституту.

 1. Подати на затвердження голові приймальної комісії склад предметних екзаменаційних, фахових атестаційних та апеляційних комісій.

     Термін виконання – до 01.02.2021 р.

     Відповідальний – відповідальний секретар приймальної комісії.

 1. Для поліпшення профорієнтаційної роботи продовжити впровадження інтерактивних форм діяльності з абітурієнтами; збільшити контент профорієнтаційного характеру на головних електронних ресурсах університету і його підрозділів, у ЗМІ; у межах організаційної роботи науково-педагогічних працівників визначити відповідальних осіб за виконання обов’язків «громадських контент-менеджерів» факультетів / інституту та кафедр; залучати представників студентського активу до поширення інформації про діяльність університету через групи в соціальних мережах, ведення спеціальних блогів для забезпечення формування якісного контингенту українських та іноземних учасників освітнього процесу.

     Термін виконання – постійно.

     Відповідальні – проректор з міжнародних зв’язків та науково-педагогічної роботи комплексу, декани факультетів / директор інституту, психологічна служба, відділ міжнародних зв’язків, відділ з набору та роботи з іноземними громадянами, органи студентського самоврядування.

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректорів за напрямами діяльності.

 

 1. Про стан організаційно-виховної та інформаційно-профорієнтаційної роботи на факультеті дошкільної педагогіки та психології за 2018-2020р.р.

      Заслухавши й обговоривши інформацію декана доц. О. Ю. Булгакової та співдоповідь комісії у складі: доц. В. А. Балакірєвої (голова), доц. І. М. Пивоварчик, учена рада

УХВАЛИЛА:

 1. Узяти до відома інформацію декана факультету дошкільної педагогіки та психології, доц. О. Ю. Булгакової.
 2. Визнати організаційно-виховну та інформаційно-профорієнтаційну роботу кафедр та деканату факультету дошкільної педагогіки та психології у 2018-2020 рр. задовільною.
 3. Провести роботу щодо забезпечення участі учнів випускних класів закладів загальної середньої освіти, співробітників закладів дошкільної освіти, випускників педагогічних коледжів у профорієнтаційних заходах факультету (Дні відчинених дверей факультету дошкільної педагогіки та психології, акції «Я – майбутній Вихователь») та університету.

     Термін виконання – до 01.07.2021 р.

     Відповідальні – декан факультету, завідувачі кафедр, студактив.

 1. Оновити інформацію про факультет на сайті університету; розробити та розповсюдити рекламні матеріали для вступників українською, англійською та іншими мовами.

     Термін виконання – до 01.01.2021 р.

     Відповідальні – декан факультету, завідувачі кафедр.

 1. Розмістити інформацію профорієнтаційного спрямування у ЗМІ, на телебаченні, радіо, в інтернет-виданнях та соціальних мережах.

     Термін виконання – до 01.05.2021 р.

     Відповідальні – декан факультету, завідувачі кафедр.

 1. Укласти нові договори зі стейкхолдерами, розширити партнерські зв’язки із закордонними освітніми центрами (зокрема КНР, Туреччини та ін.) для формування контингенту українських та іноземних здобувачів вищої освіти факультету.

     Термін виконання – до 01.07.2021 р.

     Відповідальні – декан факультету, начальник відділу міжнародних зв’язків.

 1. Провести фестиваль педагогічної майстерності у галузі дошкілля із залученням педагогів та студентів. Запровадити інноваційні форми проведення організаційно-виховної та профорієнтаційної роботи на факультеті (зокрема в онлайн та офлайн форматах).

     Термін виконання – до 25.06.2021 р.

     Відповідальні – декан факультету, завідувачі кафедр.

 1. Долучити здобувачів вищої освіти до проведення загальноуніверситетських заходів із національно-патріотичного виховання, культурної та спортивно-масової роботи, а також психологічного супроводження.

     Термін виконання – за окремим графіком.

     Відповідальні – декан факультету, куратори академгруп, студактив, студклуб, психологічна служба, кафедра педагогіки.

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з міжнародних зв’язків та науково-педагогічної роботи комплексу.

 

 1. Завершення науково-дослідної роботи «Дослідження науково-методичних засад формування математичної компетентності здобувачів середньої освіти», що виконується за замовленням Одеського приватного НВК «Загальноосвітня школа І ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов – дошкільний навчальний заклад «Мрія»» та Одеської приватної гімназії «Мрія».

      Заслухавши й обговоривши інформацію наукового керівника доц. К. В. Нєдялкової та співдоповідь комісії у складі: І. А. Княжевої, Л. В. Брескіної, учена рада

УХВАЛИЛА:

 1. Уважати виконання дослідження задовільним.
 2. Підготувати за результатами науково-дослідної роботи з метою їх впровадження колективну монографію.

     Термін виконання – до 01.03.2021 р.

     Відповідальний – К. В. Нєдялкова.

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з наукової роботи.

 

 1. Звіт про результати роботи навчально-наукової лабораторії загальної, спеціальної та медичної психодіагностики за 2019-2020 р.р.

      Заслухавши й обговоривши інформацію О. Ю. Косьянової та співдоповідь комісії у складі: доц. І. В. Бринзи, О. М. Грек, учена рада

УХВАЛИЛА:

 1. Уважати результати роботи навчально-наукової лабораторії загальної, спеціальної та медичної психодіагностики за 2019-2020 роки задовільними.
 2. Активніше залучати здобувачів вищої освіти, аспірантів, викладачів до проведення експериментальних досліджень із використанням наявного обладнання лабораторії в межах тематики кафедри теорії та методики практичної психології.

     Термін виконання – постійно.

     Відповідальні – завідувач кафедри, О. Ю. Косьянова.

 1. Використовувати матеріали проведених досліджень та обладнання лабораторії в освітньому процесі здобувачів вищої освіти соціально-гуманітарного факультету та факультету початкової освіти.

     Термін виконання – постійно.

     Відповідальні – завідувач кафедри, О. Ю. Косьянова.

 1. Відповідно до отриманих результатів досліджень переробити робочі програми та методичне забезпечення освітньої діяльності для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня.

     Термін виконання – постійно.

     Відповідальні – завідувач кафедри, О. Ю. Косьянова.

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з наукової роботи.

 

 1. Стан виконання профілактичних заходів щодо запобігання проявів академічної недоброчесності та упередження корупційних ризиків в університеті.

      Заслухавши й обговоривши інформацію Г. Л. Грігорової та проф. Г. В. Музиченко, учена рада

УХВАЛИЛА:

 1. Затвердити річний звіт керівника Уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції в університеті про стан профілактичних дій щодо запобігання проявів академічної недоброчесності та упередження корупційних ризиків за 2020 рік та оцінити його позитивно.
 2. Продовжити роботу:

– з інформування всіх учасників освітнього процесу про особисту відповідальність за дотримання вимог академічної доброчесності та антикорупційного законодавства, а також про всі зміни в законодавстві, які їх безпосередньо стосуються.

         Термін виконання – постійно.

         Відповідальні – Г. Л. Грігорова, голова Групи сприяння академічної доброчесності, керівники структурних підрозділів;

– із перевірки академічних текстів усіх учасників освітнього процесу на наявність у них текстових запозичень, за допомогою наявного антиплагіатного програмного забезпечення.

         Термін виконання – постійно.

         Відповідальні – за першим (бакалаврським) і другим (магістерським) рівнями вищої освіти – завідувачі кафедр; за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти – завідувач відділу аспірантури й докторантури.

 1. Затвердити Антикорупційну програму університету на 2021 рік.
 2. Забезпечити розміщення звіту та Антикорупційної програми університету на 2021 рік на офіційному вебсайті університету.

         Термін виконання – до 15.12.2020 р.

         Відповідальна – Г. Л. Грігорова.

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на ректора акад. О. Я. Чебикіна.

 

Поточні питання.

 

 1. Погодження кандидатури д.політ.н., проф. Музиченко Ганни В’ячеславівни на посаду проректора з наукової роботи Університету Ушинського.

      Заслухавши й обговоривши інформацію ректора О. Я. Чебикіна, учена рада

УХВАЛИЛА: Погодити кандидатуру д.політ.н., проф. Музиченко Ганни В’ячеславівни на посаду проректора з наукової роботи Університету Ушинського.

 

 1. 7. Погодження кандидатури д.філол.н., проф. Ступак Інни Валер'янівни на посаду проректора з міжнародних зв’язків та науково-педагогічної роботи комплексу Університету Ушинського.

      Заслухавши й обговоривши інформацію ректора О. Я. Чебикіна, учена рада

УХВАЛИЛА: Погодити кандидатуру д.філол.н., проф. Ступак Інни Валер'янівни на посаду проректора з міжнародних зв’язків та науково-педагогічної роботи комплексу Університету Ушинського.

 

 1. 8. Обрання на посаду.

            Заслухавши й обговоривши інформацію деканів факультетів та провівши таємне голосування, учена рада

УХВАЛИЛА:

 1. Обрати на посаду завідувача кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності Борінштейна Євгена Руславовича.
 2. Обрати на посаду завідувача кафедри образотворчого мистецтва Носенко Анни Іванівни.

 

 1. Затвердження Кодексу честі учасників освітнього процесу Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського».

      Заслухавши й обговоривши інформацію голови студентської ради університету Д. М. Бєлітченка, учена рада

УХВАЛИЛА:

 1. Затвердити Кодекс честі учасників освітнього процесу Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського».
 2. Розмістити Кодекс честі учасників освітнього процесу Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського» на офіційному вебсайті університету.

     Термін дії – до 01.12.2020 р.

     Відповідальний – Бєлітченко Д. М.

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на ректора університету О. Я. Чебикіна.

 

 1. 10. Визнання результатів підвищення кваліфікації у вигляді навчання за освітньою програмою «Інтегративна соматична психологія» (обсягом 180 годин, 6 кредитів ЄКТС), яка проходила з 25 жовтня 2020 року по 10 листопада 2020 року в Master Institute доцента кафедри теорії та методики практичної психології Л. М. Цибух.

      Заслухавши й обговоривши інформацію ректора О. Я. Чебикіна, учена рада

УХВАЛИЛА: Визнати результати підвищення кваліфікації у вигляді навчання за освітньою програмою «Інтегративна соматична психологія» (обсягом 180 годин, 6 кредитів ЄКТС), яка проходила 25 жовтня 2020 року по 10 листопада 2020 року в Master Institute доцента кафедри теорії та методики практичної психології Л. М. Цибух.

 

 1. 11. Визнання результатів підвищення кваліфікації у вигляді навчання за програмою «Дистанційна освіта: інноваційні методи та цифрові технології» («Distance education: innovative methods and digital technologies») обсягом 180 годин, 6 кредитів ЄКТС, яке проходило у Вищій школі бізнесу Національного університету імені Льюїса, м. Нови Сонч, Польща, з 21 вересня 2020 року по 30 жовтня 2020 року доцента кафедри всесвітньої історії та методології науки Окорокової Віри Вікторівни.

      Заслухавши й обговоривши інформацію ректора О. Я. Чебикіна, учена рада

УХВАЛИЛА: Визнати результати підвищення кваліфікації у вигляді навчання за програмою «Дистанційна освіта: інноваційні методи та цифрові технології» («Distance education: innovative methods and digital technologies») обсягом 180 годин, 6 кредитів ЄКТС, яке проходило у Вищій школі бізнесу Національного університету імені Льюїса, м. Нови Сонч, Польща, з 21 вересня 2020 року по 30 жовтня 2020 року доцента кафедри всесвітньої історії та методології науки Окорокової Віри Вікторівни.

 

 1. Визнання результатів підвищення кваліфікації у вигляді навчання на курсах підвищення кваліфікації «Сучасні психологічні практики в освіті» (обсягом 90 годин, 3 кредити ЄКТС), яке проходило з 23 жовтня по 14 листопада 2020 року в Університеті Ушинського доцентів кафедри загальної та диференціальної психології І.А. Василенко, О. В. Кузнецової, О. А. Оріщенко, Н. І. Меленчук, Ю. Г. Черножука; доцентів кафедри  теорії та методики практичної психології О. В. Вдовіченко, І. Г. Головської, Т. М. Лазоренко, І. Д. Поспелової, С. В. Ситнік, А. О. Денисенко, С. А. Прокоф’євої-Акопової.

      Заслухавши й обговоривши інформацію ректора О. Я. Чебикіна, учена рада

УХВАЛИЛА: Визнати результати підвищення кваліфікації у вигляді навчання на курсах підвищення кваліфікації «Сучасні  психологічні практики в освіті» (обсягом 90 годин, 3 кредити ЄКТС), яке проходило з 23 жовтня по 14 листопада 2020 року в Університеті Ушинського доцентів кафедри загальної та диференціальної психології І. А. Василенко, О. В. Кузнецової, О. А. Оріщенко, Н. І. Меленчук, Ю. Г. Черножука; доцентів кафедри  теорії та методики практичної психології О. В. Вдовіченко, І. Г. Головської, Т. М. Лазоренко, І. Д. Поспелової, С. В. Ситнік, А. О. Денисенко, С. А. Прокоф’євої-Акопової.

 

 1. 13. Визнання результатів підвищення кваліфікації у вигляді навчання за програмою «Сучасні напрями вирішення професійних завдань у фізичному вихованні» (обсягом 180 академічних годин, 6 кредитів ЄКТС), яке пройшло з 1 листопада 2019 року по 1 лютого 2020 року у Вищій Лінгвістичні школі (м.Ченстохова, Польща) О. О. Погорелової.

      Заслухавши й обговоривши інформацію ректора О. Я. Чебикіна, учена рада

УХВАЛИЛА: Визнати результати підвищення кваліфікації у вигляді навчання за програмою «Сучасні напрями вирішення професійних завдань у фізичному вихованні» (обсягом 180 академічних годин, 6 кредитів ЄКТС), яке пройшло з 1 листопада 2019 року по 1 лютого 2020 року у Вищій Лінгвістичні школі (м. Ченстохова, Польща) О. О. Погорелової.

 

 1. Визнання результатів підвищення кваліфікації викладача кафедри загальних дисциплін та клінічної медицини у вигляді участі в одногодинних вебінарах та сесіях запитань та відповідей під назвами «Мікробіологія та управління: розуміння даних AST як рушійної сили антимікробного управління» (обсягом 1 година), який проходив 10 листопада 2020 року; «Мікрорентгенівська та Раманівська мікроскопія: виграшна комбінація для Ваших елементних та хімічних аналізів» (обсягом 1 година), який проходив 12 листопада 2020 року, О. О. Попадинця.

         Заслухавши й обговоривши інформацію ректора О. Я. Чебикіна, учена рада

УХВАЛИЛА: Визнати результати підвищення кваліфікації викладача кафедри загальних дисциплін та клінічної медицини у вигляді участі в одногодинних вебінарах та сесіях запитань та відповідей під назвами «Мікробіологія та управління: розуміння даних AST як рушійної сили антимікробного управління» (обсягом 1 година), який проходив 10 листопада 2020 року; «Мікрорентгенівська та Раманівська мікроскопія: виграшна комбінація для Ваших елементних та хімічних аналізів» (обсягом 1 година), який проходив 12 листопада 2020 року, О. О. Попадинця.

 

 1. 15. Затвердження Положення про комісію з питань надзвичайних ситуацій.

      Заслухавши й обговоривши інформацію проректора з адміністративно-господарської діяльності та науково-педагогічної роботи С. П. Тронька, учена рада

УХВАЛИЛА: Затвердити Положення про комісію з питань надзвичайних ситуацій.

 

 1. 16. Затвердження Положення про евакуаційну комісію.

      Заслухавши й обговоривши інформацію проректора з адміністративно-господарської діяльності та науково-педагогічної роботи С. П. Тронька, учена рада

УХВАЛИЛА: Затвердити Положення про евакуаційну комісію.

 

 1. 17. Затвердження Положення про формування цивільного захисту.

      Заслухавши й обговоривши інформацію проректора з адміністративно-господарської діяльності та науково-педагогічної роботи С. П. Тронька, учена рада

УХВАЛИЛА: Затвердити Положення про формування цивільного захисту.

 

 1. 18. Затвердження Положення про спеціальну комісію з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

      Заслухавши й обговоривши інформацію проректора з адміністративно-господарської діяльності та науково-педагогічної роботи С. П. Тронька, учена рада

УХВАЛИЛА: Затвердити Положення про спеціальну комісію з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

 

 1. 19. Затвердження Положення про штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

      Заслухавши й обговоривши інформацію проректора з адміністративно-господарської діяльності та науково-педагогічної роботи С. П. Тронька, учена рада

УХВАЛИЛА: Затвердити Положення про штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

 

 1. Затвердження Положення про порядок формування, ведення та зберігання особових справ учасників освітнього процесу Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського».

      Заслухавши й обговоривши інформацію начальника загального відділу Т. В. Пилипюк, учена рада

УХВАЛИЛА: Затвердити Положення про порядок формування, ведення та зберігання особових справ учасників освітнього процесу Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

 

 1. Затвердження тем кандидатських дисертацій аспірантів кафедри загальної та диференціальної психології Х. Л. Ковальської, О. В. Сороченко, Жень Чхуну, К. Д. Колеснікової, М. О. Каліцької.

                 Заслухавши й обговоривши інформацію проректора О. А. Копусь, учена рада

УХВАЛИЛА: Затвердити теми кандидатських дисертацій аспірантів кафедри загальної та диференціальної психології Х. Л. Ковальської, О. В. Сороченко, Жень Чхуну, К. Д. Колеснікової, М. О. Каліцької.

 

 1. Призначення рецензентів для проведення попередньої експертизи дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії (Спеціальність 015 Професійна освіта) аспірантки кафедри педагогіки 4 року навчання Орду Катерини Сергіївни.

                 Заслухавши й обговоривши інформацію проректора з наукової роботи Т. І. Койчевої, учена рада

УХВАЛИЛА: Призначити рецензентів для проведення попередньої експертизи дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії (Спеціальність 015 Професійна освіта) аспірантки кафедри педагогіки 4 року навчання Орду Катерини Сергіївни з теми «Формування інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх сімейних лікарів у професійній підготовці». Науковий керівник – д.пед.н., проф. Т. Ю. Осипова.

Рецензенти:

 1. Доктор педагогічних наук, професор І. А. Княжева.
 2. Кандидат педагогічних наук, доцент О. А. Галіцан.

 

 1. Про рекомендацію до друку.

            Заслухавши й обговоривши інформацію голови науково-методичної комісії Т. Ю. Осипової, учена рада

УХВАЛИЛА:

 1. Рекомендувати до друку матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців «Лінгвістика й лінгводидактика: здобутки і перспективи розвитку».
 2. Рекомендувати до друку підручник для педагогічних коледжів «Методика розвитку мовлення і навчання рідної мови дітей раннього і дошкільного віку». (Автори – А. М. Богуш, Н. В. Маліновська). Рецензенти: к.пед.н. Р. Г. Найда, д.пед.н., проф. Ю. А. Руденко, к.пед.н., доц. О. М. Беляк.
 3. Рекомендувати до друку збірник праць «Актуальні питання слов’янського мовознавства» (Випуск ХV). Рецензенти: к.ф.н., доц. Т. Ю. Морєва, к.пед.н. Ю. А. Шпаляренко.
 4. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Методика проведення секційних занять» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура). (Автори – Б. Т. Долинський, О. О. Погорєлова, Б. О. Буховець). Рецензенти: к.пед.н., доц. І. В. Панасюк, к.пед.н., доц. Г. В. Тітова.
 5. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до написання курсових робіт з фаху для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)). (Автори – Т. Є. Єременко, І. О. Лук’янченко). Рецензенти: д.пед.н., проф. О. В. Попова, к.пед.н., доц. Л. Г. Таланова.
 6. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Стилістика (основна іноземна мова)» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)). (Автор – І. О. Лук’янченко). Рецензенти: к.ф.н., доц. А. А. Юмрукуз, к.пед.н., доц. М. М. Мілова.
 7. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до написання кваліфікаційної роботи магістра для здобувачів вищої освіти зі спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)). (Автори – Т. Є. Єременко, І. О. Лук’янченко, О. М. Геркерова). Рецензенти: д.пед.н., проф. О. В. Попова, к.пед.н., доц. Л. Г. Таланова.
 8. Рекомендувати до друку методичні рекомендації «Скульптурні образи античності і «Нового часу»: міфологія та історія. Частина 1 Античність» з дисципліни «Теорія і практика малюнку». (Автори – Т. М. Маслова, Л. В. Басанець). Рецензенти: кандидат мист. М. В. Пономаренко, доц. Н. Р. Кубриш.
 9. Рекомендувати до друку методичні рекомендації «Скульптурні образи античності і «Нового часу»: міфологія та історія. Частина 2 Образи «Нового часу»» з дисципліни «Теорія і практика малюнку». (Автори – Т. М. Маслова, Л. В. Басанець). Рецензенти: кандидат мист. М. В. Пономаренко, доц. Н. Р. Кубриш.
 10. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Курс академічної доброчесності» для здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем зі спеціальності 012 Дошкільна освіта. (Автор – В. В. Візнюк). Рецензенти: д.пед.н., доц. І. П. Анєнкова, д.пед.н., проф. О. А. Листопад.
 11. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи за програмою підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти «Академічна доброчесність і наукова комунікація викладача в цифрову епоху». (Автор – В. В. Візнюк). Рецензенти: д.пед.н., доц. І. П. Анєнкова, д.пед.н., проф. О. А. Листопад.
 12. Рекомендувати до друку навчальний посібник «A. Conan Doуl «The Hound of the Baskervilles»» для самостійної роботи, практичних занять для учнів старших класів та шкіл з поглибленим вивченням англійської мови і студентів молодших курсів ЗВО з аудіо супроводом. (Автори – Т. Є. Єременко,О. М. Трубі цина, О. М. Геркерова). Рецензенти: к.ф.н., доц. Г. В. Сивокінь, к.пед.н., доц. М. М. Мілова.
 13. Рекомендувати до друку навчальний посібник «Практикум з лінгвокраїнознавства Великої Британії» для самостійної роботи студентів факультету іноземних мов. (Автор – А. І. Демчук). Рецензенти: к.ф.н., доц. Н. В. Загребельна, к.пед.н., доц. М. М. Мілова.
 14. Рекомендувати до друку навчальний посібник «Менеджмент підприємницької діяльності» випуск 9 у межах проєкту «Україна – Норвегія». (Автор – О. В. Полуяктова). Рецензенти: к.е.н., доц. Т. В. Матюк, к.е.н., доц. Т. А. Коляда.
 15. Рекомендувати до друку матеріали IV Міжнародної інтернет-конференції «Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров’я людини».

 

 

 

Голова вченої ради                                                               О. Я. Чебикін

 

 

Учений секретар                                                                   Н. Ф. Босак

 

 

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського