Рішення вченої ради ПНПУ імені К. Д. Ушинського Протокол № 9 від 25 лютого 2021 року

1. Звіт про фінансово-господарську діяльність університету за 2020 рік. Затвердження фінансового плану та плану господарської діяльності університету на 2021 рік.

Заслухавши й обговоривши інформацію головного бухгалтера Р. Л. Кондратьєвої і проректора з адміністративно-господарської діяльності та науково-педагогічної роботи С. П. Тронька, учена рада

УХВАЛИЛА:

1.1. Уважати роботу адміністративно-господарського відділу та бухгалтерії задовільною.

1.2. Затвердити звіти головного бухгалтера Р. Л. Кондратьєвої і проректора з адміністративно-господарської діяльності та науково-педагогічної роботи С. П. Тронька про фінансово-господарську діяльність університету за 2020 рік.

1.3. Прийняти до виконання план роботи матеріально-технічного відділу на 2021 рік.

1.4. Ужити заходів щодо економії ресурсів, збільшення контингенту студентів, особливо іноземних, і пошуку шляхів залучення додаткових ресурсів на виконання наукових та науково-дослідних робіт.

1.5. Розробити перспективний план ремонту на поточний рік, беручи до уваги наявні кошти.

Термін виконання – 30.03.2021 рік.

Відповідальний – С. П. Тронько.

2. Звіт про роботу бібліотеки за 2020 рік.

Заслухавши й обговоривши інформацію директора бібліотеки В. В. Візнюк, співдоповідь комісії у складі: проф. С. М. Наумкіної (голова), проф. Г. В. Музиченко, учена рада

УХВАЛИЛА:

2.1. Узяти до відома звітну інформацію директора бібліотеки В. В. Візнюк.

2.2. Визнати роботу бібліотеки у 2020 році задовільною.

2.3. Активізувати інформаційно-просвітницькі заходи щодо накової комунікації та використання наукометричних баз даних для дослідників Університету Ушинського.

Термін виконання – постійно.

Відповідальна – В. В. Візнюк.

2.4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з наукової роботи Г. В. Музиченко.

3. Підвищення публікаційної активності учасників освітнього процесу Університету Ушинського.

Заслухавши й обговоривши інформацію доцента А. О. Буднік, співдоповідь комісії у складі: директора бібліотеки В. В. Візнюк, учена рада

УХВАЛИЛА:

3.1. Взяти до уваги доповідь доцента А. О. Буднік щодо підвищення публікаційної активності учасників освітнього процесу Університету Ушинського.

3.2. З метою підвищення наукового рівня публікацій науково-педагогічного складу університету залучати співробітників, аспірантів до семінарів, тренінгів, круглих столів тощо з підготовки публікацій у фахових виданнях категорії «Б», виданнях Scopus та Web of Science Core Collection як на офіційних каналах наукометричних баз даних, так і до заходів, що організуються бібліотекою Університету Ушинського.

Термін виконання – постійно.

Відповідальні – декани, завідувачі кафедр, зав. бібліотекою В. В. Візнюк, проректор з наукової роботи Г. В. Музиченко.

3.3. Активно залучати аспірантів, молодих учених та студентів до науково-дослідної роботи.

Термін виконання – постійно.

Відповідальні – завідувачі кафедр.

3.4. Посилити роботу щодо кооперації наукових журналів Університету Ушинського для включення їх до наукометричних баз SCOPUS та Web of Science Core Collection.

Термін виконання – 31.12.2021 р.

Відповідальні – головні та відповідальні редактори журналів.

3.5. Продовжити практику матеріального стимулювання учасників освітнього процесу Університету Ушинського за публікаційну активність.

Термін виконання – 31.12.2021 р.

Відповідальні – проректор з наукової роботи Г. В. Музиченко.

3.6. Контроль за виконанням рішення покласти на проректора з наукової роботи Г. В. Музиченко.

Поточні питання

4. Присвоєння вченого звання.

Заслухавши й обговоривши інформацію в.о. завідувача кафедри Г. А. Авксентьєвої та провівши таємне голосування, учена рада

УХВАЛИЛА: Рекомендувати кандидатуру Яремчук Наталії Вікторівні до присвоєння вченого звання доцента кафедри української та зарубіжної літератур.

5. Обрання на посаду.

Заслухавши й обговоривши інформацію деканів факультетів та завідувача кафедри та провівши таємне голосування, учена рада

УХВАЛИЛА:

5.1. Новську Олену Рудольфівну вважати обраною на посаду завідувача кафедри диригентсько-хорової підготовки.

5.2. Койчеву Тетяну Іванівну вважати обраною на посаду професора кафедри педагогіки.

5.3. Тодорову Валентину Георгіївну вважати обраною на посаду професора кафедри гімнастики та спортивних єдиноборств.

5.4. Саннікова Олександра Ілліча вважати обраним на посаду професора кафедри теорії та методики практичної психології.

6. Затвердження Положення про відділ міжнародних зв'язків Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

Заслухавши й обговоривши інформацію проректора з міжнародних зв’язків І. В. Ступак, учена рада

УХВАЛИЛА: Затвердити Положення про відділ міжнародних зв'язків Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

7. Затвердження Положення про комісію з якості освіти Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

Заслухавши й обговоривши інформацію першого проректора О. А. Копусь, учена рада

УХВАЛИЛА: Затвердити Положення про комісію з якості освіти Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

8. Затвердження Положення про організацію виборчої системи та обрання ректора Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

Заслухавши й обговоривши інформацію помічника ректора А. М. Ананьєва, учена рада

УХВАЛИЛА:

8.1. Затвердити Положення про організацію виборчої системи та обрання ректора Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

8.2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на ректора університету академіка О. Я. Чебикіна.

9. Затвердження Положення про виборчу комісію з проведення виборів ректора Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

Заслухавши й обговоривши інформацію помічника ректора А. М. Ананьєва, учена рада

УХВАЛИЛА:

9.1. Затвердити Положення про виборчу комісію з проведення виборів ректора Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

9.2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на ректора університету академіка О. Я. Чебикіна.

10. Затвердження Положення про організаційний комітет з проведення виборів ректора Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

Заслухавши й обговоривши інформацію помічника ректора А. М. Ананьєва, учена рада

УХВАЛИЛА:

10.1. Затвердити Положення про організаційний комітет з проведення виборів ректора Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

10.2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на ректора університету академіка О. Я. Чебикіна.

11. Призначення рецензентів для проведення попередньої експертизи дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 05 – соціальні та поведінкові науки зі спеціальності 053 – психологія, спеціалізація – загальна психологія, історія психології Свистули Оксани Михайлівни з теми «Стильові характеристики особистості, яка приймає рішення». Науковий керівник – д.псих.н., проф. О. І. Санніков. Рецензенти: д.псих.н., проф. О. П. Саннікова, д.псих.н., доц. О. В. Вдовіченко.

Заслухавши й обговоривши інформацію проректора з наукової роботи проф. Г. В. Музиченко, учена рада

УХВАЛИЛА: Призначити рецензентів для проведення попередньої експертизи дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 05 – соціальні та поведінкові науки зі спеціальності 053 – психологія, спеціалізація – загальна психологія, історія психології Свистули Оксани Михайлівни з теми «Стильові характеристики особистості, яка приймає рішення». Науковий керівник – д.псих.н., проф. О. І. Санніков. Рецензенти: д.псих.н., проф. О. П. Саннікова, д.псих.н., доц. О. В. Вдовіченко.

12. Визнання результатів стажування:

– визнання результатів стажування викладачів кафедри загальних дисциплін та клінічної медицини у вигляді участі в 5 міжнародній науково-практичній конференції «Світова наука: проблеми, перспективи та інновації» (обсягом 24 години), яка проходила 27–29 січня 2021 року в м. Торонто (Канада), О. О. Попадинця, Т. В. Дегтяренко;

– визнання результатів стажування викладачів кафедри загальних дисциплін та клінічної медицини у вигляді участі в 6 міжнародній науково-практичній конференції «Світ науки та інновацій» (обсягом 24 години), яка проходила

14–16 січня 2021 року в м. Лондоні (Велика Британія), О. В. Горячого, Т М. Ославської, Л. А. Багрій;

– визнання результатів стажування старшого викладача кафедри педагогічних технологій початкової освіти у вигляді участі у ІІ Марафоні інклюзивних практик організації «Inclusive Practices» (Грузія) в рамках IP – марафону Міжнародної Асоціації Розвитку Спільнот (IACD) у вигляді on-line дискусій, презентацій досвіду інклюзивних практик, ZOOM – семінарів, тренінгів з візуалізації моделі інклюзивних спільнот (обсягом 57 годин, 1,9 кредита EКТS), який проходив з 9 листопада по 15 листопада 2020 року дистанційно, О. М. Чусової;

– визнання результатів стажування в рамках Міжнародного проєкту «Норвегія-Україна. Професійна адаптація. Інтеграція в державну систему» (NUPASS), який проходив з 23 вересня по 23 грудня 2020 року на базі Міжнародного фонду соціальної адаптації (м. Київ), як позапланове підвищення кваліфікації без відриву від освітнього процесу обсягом 30 годин (1 кредит EKTS), к.мед.н., доцента кафедри біології та охорони здоров’я О. В. Бобро; доцента кафедри педагогічних технологій початкової освіти С. П. Тронька; професора кафедри політичних наук і права Г. В. Музиченко; доцентів кафедри політичних наук і права О. В. Полуяктової, Т. Г. Добрової, М. Р. Личковської.

Заслухавши й обговоривши інформацію проректора з наукової роботи проф. Г. В. Музиченко, учена рада

УХВАЛИЛА:

12.1. Визнати результати стажування викладачів кафедри загальних дисциплін та клінічної медицини у вигляді участі в 5 міжнародній науково-практичній конференції «Світова наука: проблеми, перспективи та інновації» (обсягом 24 години), яка проходила 27–29 січня 2021 року в м. Торонто (Канада), О. О. Попадинця, Т. В. Дегтяренко.

12.2. Визнати результати стажування викладачів кафедри загальних дисциплін та клінічної медицини у вигляді участі в 6 міжнародній науково-практичній конференції «Світ науки та інновацій» (обсягом 24 години), яка проходила 14–16 січня 2021 року в м. Лондоні (Велика Британія), О. В. Горячого, Т М. Ославської, Л. А. Багрій.

12.3. Визнати результати стажування старшого викладача кафедри педагогічних технологій початкової освіти у вигляді участі у ІІ Марафоні інклюзивних практик організації «Inclusive Practices» (Грузія) в рамках IP – марафону Міжнародної Асоціації Розвитку Спільнот (IACD) у вигляді on-line дискусій, презентацій досвіду інклюзивних практик, ZOOM – семінарів, тренінгів з візуалізації моделі інклюзивних спільнот (обсягом 57 годин, 1,9 кредита ЄКТС), який проходив з 9 листопада по 15 листопада 2020 року дистанційно, О. М. Чусової.

12.4. Визнати результати стажування в рамках Міжнародного проєкту «Норвегія-Україна. Професійна адаптація. Інтеграція в державну систему» (NUPASS), який проходив з 23 вересня по 23 грудня 2020 року на базі Міжнародного фонду соціальної адаптації (м. Київ), як позапланове

підвищення кваліфікації без відриву від освітнього процесу обсягом 30 годин (1 кредит EKTS), к.мед.н., доцента кафедри біології та охорони здоров’я О. В. Бобро; доцента кафедри педагогічних технологій початкової освіти С. П. Тронька; професора кафедри політичних наук і права Г. В. Музиченко; доцентів кафедри політичних наук і права О. В. Полуяктової, Т. Г. Добрової, М. Р. Личковської.

13. Реорганізація відділу з набору та роботи з іноземними громадянами у відділ з набору та роботи з іноземними громадянами та розвитку інфраструктури медичного факультету.

Заслухавши й обговоривши інформацію ректора акад. О. Я. Чебикіна, учена рада

УХВАЛИЛА:

13.1. Реорганізувати відділ з набору та роботи з іноземними громадянами у відділ з набору та роботи з іноземними громадянами та розвитку інфраструктури медичного факультету.

13.2. Начальнику відділу кадрів Л. М. Шишковій вжити заходів щодо переведення працівників з відділу з набору та роботи з іноземними громадянами до відділу з набору та роботи з іноземними громадянами та розвитку інфраструктури медичного факультету.

Термін виконання – до 01.09.2021 р.

Відповідальна – начальник відділу кадрів Л. М. Шишкова.

13.3. Головному бухгалтеру Р. Л. Кондратьєвій внести відповідні зміни до штатного розпису.

Термін виконання – до 01.09.2021 р.

Відповідальна – головний бухгалтер Р. Л. Кондратьєва.

13.4. Затвердити Положення про відділ з набору та роботи з іноземними громадянами та розвитку інфраструктури медичного факультету.

Відповідальний – проректор з розвитку інфраструктури О. О. Попадинець.

13.5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на ректора О. Я. Чебикіна.

14. Розгляд та аналіз результатів експертизи анотованого звіту за завершеною у 2019 році науковою темою, що фінансувалася за рахунок коштів державного бюджету, «Розробка оптичного сенсору інфразвуку та його застосування в акустичній розвідувально-сигнальній системі» з метою усунення недоліків щодо виконання досліджень та розробок. Науковий керівник теми – проф. Гохман Олександр Рафаїлович.

Заслухавши й обговоривши інформацію проректора з наукової роботи проф. Г. В. Музиченко, учена рада

УХВАЛИЛА:

14.1. Доопрацювати анотований звіт за завершеною у 2019 році науковою темою, що фінансувалась за рахунок коштів державного бюджету, «Розробка оптичного сенсору інфразвуку та його застосування в акустичній розвідувально-сигнальній системі» по поверненню основних виконавців теми

до роботи в Україні та надіслати удосконалений звіт до Міністерства освіти і науки України.

Термін виконання – до 01.12.2021 року.

Відповідальний – О. Р. Гохман.

14.2. Посилити контроль за виконанням наукових досліджень та розробок, а сам заслуховувати звіти наукових керівників щомісяця на вчених радах факультетів.

Термін виконання – постійно.

Відповідальні – Г. В. Музиченко, Н. І. Кердівар.

14.3. Під час складання анотованих звітів посилювати увагу на змістовому наповненні його структурних компонентів, а саме:

- особливостях структури та проведення дослідження;

- науковій новизні отриманих результатів, зокрема ретельно описувати нові або оновлені методи, що створені авторами;

- цінності отриманих результатів для підготовки фахівців у системі освіти та фахівців вищої кваліфікації.

Термін виконання – постійно.

Відповідальні – Г. В. Музиченко, керівники тем.

14.4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з наукової роботи д.політ.н., проф. Г. В. Музиченко.

15. Затвердження Положення про студентський клуб.

Заслухавши й обговоривши інформацію проректора з міжнародних зв’язків та науково-педагогічної роботи комплексу проф. І. В. Ступак, учена рада

УХВАЛИЛА: Затвердити Положення про студентський клуб.

16. Затвердження Положення про кафедру біології і охорони здоров’я медичного факультету.

Заслухавши й обговоривши інформацію першого проректора О. А. Копусь, учена рада

УХВАЛИЛА: Затвердити Положення про кафедру біології і охорони здоров’я медичного факультету.

17. Затвердження Положення про кафедру дефектології та фізичної реабілітації медичного факультету.

Заслухавши й обговоривши інформацію першого проректора О. А. Копусь, учена рада

УХВАЛИЛА: Затвердити Положення про кафедру дефектології та фізичної реабілітації медичного факультету.

18. Затвердження Положення про кафедру загальних дисциплін та клінічної медицини медичного факультету.

Заслухавши й обговоривши інформацію першого проректора О. А. Копусь, учена рада

УХВАЛИЛА: Затвердити Положення про кафедру загальних дисциплін та клінічної медицини медичного факультету.

19. Звіт комісії з доброчесності.

Заслухавши й обговоривши інформацію заступника голови комісії з доброчесності, проректора з міжнародних зв’язків та науково-педагогічної роботи комплексу проф. І. В. Ступак, учена рада

УХВАЛИЛА:

19.1. Звіт комісії з доброчесності за результатами розгляду письмового звернення від 30.12.2020 року стосовно підозри у недоброчесності деяких співробітників кафедри української та зарубіжної літератур Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського взяти до відома.

19.2. Завідувачу кафедри української та зарубіжної літератур:

– посилити контроль за якістю кваліфікаційних робіт другого (магістерського) рівня вищої освіти;

– у подальшому усунути дублювання тем кваліфікаційних робіт другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Термін виконання – постійно.

Відповідальний – завідувач кафедри.

19.3. Завідувачам кафедр на засіданнях розглянути питання щодо дотримання вимог п. 4 «Положення про кваліфікаційні (магістерські) роботи на здобуття другого (магістерського) рівня».

Термін виконання – 15.03.2021 р.

Відповідальні – завідувачі кафедр.

19.4. Рецензентам кваліфікаційних робіт другого (магістерського) рівня вищої освіти більш ретельно аналізувати зміст робіт, що подаються до захисту.

Термін виконання – постійно.

Відповідальні – завідувачі кафедр.

19.5. Контроль за виконанням рекомендацій, запропонованих у звіті комісії з доброчесності, покласти на проректорів за напрямами роботи.

20. Про рекомендацію до друку.

Заслухавши й обговоривши інформацію голови науково-методичної комісії Т. Ю. Осипової, учена рада

УХВАЛИЛА:

1. Рекомендувати до друку збірник наукових праць «Сучасні проблеми навчання і виховання» (Автори – викладачі кафедри педагогіки та педагогічні працівники Одеського приватного закладу освіти «Ор Самеах»). Рецензенти: д.пед.н., проф. І. М. Богданова, к.пед.н. Т. М. Фогель.

2. Рекомендувати до друку фахове видання «Наукове пізнання. Методологія і технологія» № 1, 2021.

3. Рекомендувати до друку фахове видання «Перспективи. Соціально-політичний журнал», № 4, 2020.

4. Рекомендувати до друку збірник наукових праць «Модернізація освітнього процесу у сучасних закладах освіти» (Автори – викладачі кафедри педагогіки та педагогічні працівники Нерубайського навчально-виховного комплексу «Школа-гімназія»). Рецензенти: д.пед.н., проф. І. А. Княжева, д.пед.н., проф. Г. Х. Яворська.

5. Рекомендувати до друку колективну монографію «Науково-методичні засади формування математичної компетентності здобувачів середньої освіти» (за редакцією к.пед.н., доц. К. В. Нєдялкової). Рецензенти: д.пед.н., І. А. Княжева, д.пед.н., проф. О. С. Чашечникова.

6. Рекомендувати до друку матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми філології і професійної підготови фахівців у полікультурному просторі».

7. Рекомендувати до друку міжнародний періодичний журнал «Modern vectors of science and education development in Chana and Ukraine», № 7.

8. Рекомендувати до друку навчальний посібник «Практикум з англійської мови для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 053 Психологія». (Автори – О. В. Прохорова, Ю. В. Ірхіна). Рецензенти: к.пед.н., доц. С. Ю. Юхимець; к.пед.н., доц. Л. В. Першина.

9. Рекомендувати до друку методичні рекомендації «Практична граматика (основна іноземна мова)». (Автор – О. О. Негрівода). Рецензенти: к.пед.н., доц. А. А. Юмрукуз; к.пед.н., доц. М. М. Мілова.

10. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до самостійної роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 014 Середня освіта (Історія) з навчальної дисципліни «Філософія історії». (Автор – В. В. Окорокова). Рецензенти: д.філос.н., доц. О. В. Стовпець; д.пед.н., проф. О. А. Листопад.

11. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 014 Середня освіта (Історія), 033 Філософія, 028 Менеджмент соціокультурної діяльності, 034 Культурологія. (Автор – Я. С. Семко). Рецензенти: д.філос.н. М. В. Пальчинська; к.філос.н. Ю. С. Юшкевич.

12. Рекомендувати до друку хрестоматію «Історія раннього середньовіччя: документи та матеріали». (Автор – Я. С. Семко). Рецензенти: д.філос.н. М. В. Пальчинська; к.і.н., доц. О. В. Мельник.

13. Рекомендувати до друку навчальний посібник «Практикум з англійської мови для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 014 Середня освіта (Хореографія); 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)». (Автор – О. В. Прохорова). Рецензенти: к.пед.н., доц. С. Ю. Юхимець; к.пед.н., доц. Л. В. Першина.

14. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Лінгвістичний аналіз текстів (основна іноземна мова)». (Автор – І. О. Лук’янченко). Рецензенти: к.пед.н., доц. А. А. Юмрукуз; к.пед.н., проф. С. В. Боднар.

15. Рекомендувати до друку методичні рекомендації для аудиторної та самостійної роботи з дисципліни «Практика усного та писемного мовлення (основна іноземна мова)». (Автори – І. О. Лук’янченко, Г. В. Мельниченко). Рецензенти: к.пед.н., доц. А. А. Юмрукуз; к.пед.н., доц. В. Ф. Радкіна.

16. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з начальної дисципліни «Історія китайської мови». (Автор – О. В. Прохорова). Рецензенти: д.пед.н., проф. Т. М. Яблонська; викладач Цун Ченцюй.

17. Рекомендувати до друку навчальний посібник «Переклад офіційних паперів». (Автор – О. В. Попова). Рецензенти: д.ф.н., проф. А. М. Науменко; д.філос.н., проф. Т. М. Корольова.

18. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до самостійної роботи та виконання індивідуального навчально-дослідного завдання з дисципліни «Національна безпека». (Автор – Н. П. Гедікова). Рецензенти: д.політ.н., проф. Г. В. Музиченко; д.філос.н., проф. В. В. Попков.

19. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до самостійної роботи та виконання індивідуального навчально-дослідного завдання з дисципліни «Порівняльна політологія». (Автор – Н. П. Гедікова). Рецензенти: д.політ.н., проф. Г. В. Музиченко; д.філос.н., проф. В. В. Попков.

20. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни «Паблік рилейшр у фаховій діяльності» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 053 Психологія. (Автор – М. І. Слюсаренко). Рецензенти: к.психол.н. В. А. Гузенко; к.психол.н. І. М. Пивоварчик.

21. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до практичних занять та підсумкового контролю з навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності». (Автор – Т. О. Каменчук). Рецензенти: д.політ.н., проф. Д. В. Яковлев; д.політ.н., проф. О. О. Долженков.

22. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни «Теорія політики». (Автор – Т. О. Каменчук). Рецензенти: д.політ.н., проф. Д. В. Яковлев; д.політ.н., проф. О. О. Долженков.

23. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни «Психологія: Модуль Психологічний спецпрактикум з психології» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 013 Початкова освіта. (Автор – Л. А. Ільницька). Рецензенти: к.психол.н. В. А. Гузенко; к.психол.н., доц. І. М. Пивоварчик.

24. Рекомендувати до друку методичні рекомендації щодо самостійної роботи та підготовки до практичних занять з навчальної дисципліни «Методика та організація наукових досліджень» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 053 Психологія. (Автор – М. І. Слюсаренко). Рецензенти: к.психол.н. В. А. Гузенко; к.психол.н., доц. І. М. Пивоварчик.

25. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Психологічні основи здоров’я» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 053 Психологія. (Автор – І. В. Мельничук). Рецензенти: к.психол.н. В. А. Гузенко; к.психол.н., доц. І. М. Пивоварчик.

26. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Психологія сексуальності» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 053 Психологія. (Автор – О. В. Вдовіченко). Рецензенти: к.психол.н. В. А. Гузенко; д.психол.н. М. Й. Казанжи.

27. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Психологія суїцидальної та віктимної поведінки» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 053 Психологія. (Автор – І. Д. Поспелова). Рецензенти: к.психол.н. В. А. Гузенко; к.психол.н., доц. І. М. Пивоварчик.

28. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Гендерна психологія» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 053 Психологія. (Автор – І. Д. Поспелова). Рецензенти: к.психол.н. В. А. Гузенко; к.психол.н., доц. І. М. Пивоварчик.

29. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Етнопсихологія» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 053 Психологія. (Автор – І. М. Пивоварчик). Рецензенти: к.психол.н. В. А. Гузенко; д.психол.н. Л. М. Цибух.

30. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності (психологія)» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 013 Початкова освіта. (Автор – І. В. Мельничук). Рецензенти: к.психол.н. В. А. Гузенко; к.психол.н., доц. І. М. Пивоварчик.

31. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Психологія організацій» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 053 Психологія. (Автор – І. Г. Головська). Рецензенти: к.психол.н. В. А. Гузенко; к.психол.н., доц. І. М. Пивоварчик.

32. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Психологія менеджменту» для здобувачів

другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 053 Психологія. (Автор – І. Г. Головська). Рецензенти: к.психол.н. В. А. Гузенко; к.психол.н., доц. І. М. Пивоварчик.

Голова вченої ради О. Я. Чебикін

Учений секретар Н. Ф. Босак

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського