Рішення вченої ради ПНПУ імені К. Д. Ушинського Протокол № 10 від 25 березня 2021 року

1. Зміст та якість організації підготовки фахівців в навчально-науковому інституті фізичної культури, спорту та реабілітації.

Заслухавши інформацію директора навчально-наукового інституту проф. П. Б. Джуринського та співдоповідь комісії у складі: проф. О. А. Копусь (голова), акад. А. М. Богуш, учена рада

УХВАЛИЛА:

1.1. Уважати зміст і якість організації підготовки фахівців в навчально-науковому інституті фізичної культури, спорту та реабілітації задовільним.

1.2. Своєчасно розміщувати ОПП, робочі програми навчальних дисциплін, інші інформаційні та навчально-методичні матеріали на офіційному вебсайті Університету.

Термін виконання – постійно.

Відповідальні – директор інституту, гаранти, завідувачі кафедр.

1.3. Активізувати залучення потенційних роботодавців, професіоналів-практиків та інших зовнішніх стейкголдерів до освітнього процесу й висвітлювати відповідну інформацію на вебсайті університету.

Термін виконання – постійно.

Відповідальні – директор інституту, завідувачі кафедр.

1.4. Розробити проєкти ОПП зі спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура) з урахуванням Професійного стандарту «Вчитель закладу загальної середньої освіти».

Термін виконання – до 15.04.2021 р.

Відповідальні – гаранти ОПП.

1.5. Запровадити сертифікатні програми для здобувачів вищої освіти.

Термін виконання – до 31.12.2021 р.

Відповідальні – директор інституту, завідувачі кафедр.

1.6. Удосконалити зміст методичних рекомендацій з обов’язкових компонентів освітньо-професійних програм для самостійної роботи студентів, розмістити їх в електронному архіві (репозитарії) університету.

Термін виконання – до 31.12.2021 р.

Відповідальні – директор інституту, завідувачі кафедр.

1.7. Широко застосовувати інтерактивні технології та активні методи навчання в освітньому процесі.

Термін виконання – постійно.

Відповідальні: завідувачі кафедр.

1.8. Посилити контроль за дотриманням академічної доброчесності учасниками освітнього процесу.

Термін виконання – постійно.

Відповідальні – директор інституту, завідувачі кафедр.

1.9. Розробити план заходів з підвищення успішності студентів інституту.

Термін – до 30.04.2021 р.

Відповідальні – директор інституту, завідувачі кафедр.

1.10. Посилити контроль за організацією діловодства в інституті.

Термін – постійно.

Відповідальні – директор інституту.

1.11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого проректора з навчальної та науково-педагогічної роботи О. А. Копусь.

2. Затвердження наслідків атестації аспірантів університету.

Заслухавши й обговоривши інформацію завідувача відділу аспірантури й докторантури І. А. Хижняк, учена рада

УХВАЛИЛА:

2.1. Уважати наслідки атестації аспірантів задовільними.

2.2. Перевести всіх атестованих аспірантів на наступний рік навчання.

2.3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з наукової роботи д.політ.н., проф. Г. В. Музиченко.

3. Поточні справи

3.1. Присвоєння вченого звання.

Заслухавши й обговоривши інформацію завідувачів кафедр та провівши таємне голосування, учена рада

УХВАЛИЛА:

1. Рекомендувати кандидатуру Глущенко Вікторії Юріївни до присвоєння вченого звання доцента кафедри загальних дисциплін та клінічної медицини.

2. Рекомендувати кандидатуру Скоромної Маріанни Володимирівни до присвоєння вченого звання доцента кафедри педагогічних технологій початкової освіти.

3. Рекомендувати кандидатуру Філіпцової Катерини Анатоліївни до присвоєння вченого звання доцента кафедри біології і охорони здоров’я.

4. Рекомендувати кандидатуру Фогель Тетяни Миколаївни до присвоєння вченого звання доцента кафедри технологічної і професійної освіти.

3.2. Обрання на посаду.

Заслухавши й обговоривши інформацію деканів факультетів та провівши таємне голосування, учена рада

УХВАЛИЛА:

1. Березовську Людмилу Іванівну вважати обраною на посаду завідувача кафедри теорії та методики дошкільної освіти.

2. Богуш Аллу Михайлівну вважати обраною на посаду професора кафедри теорії та методики дошкільної освіти.

3. Голованова Вячеслава Володимировича вважати обраним на посаду професора кафедри фізики.

3.3. Про присвоєння почесного звання приват-професора кафедри дефектології та фізичної реабілітації Тодорову Петру Івановичу.

Заслухавши й обговоривши інформацію завідувача кафедри дефектології та фізичної реабілітації О. І. Форостян, учена рада

УХВАЛИЛА: Присвоїти почесне звання приват-професора кафедри дефектології та фізичної реабілітації Тодорову Петру Івановичу.

3.4. Затвердження Положення про порядок обрання представників з числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, для участі у виборах ректора Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

Заслухавши й обговоривши інформацію голови організаційного комітету із проведення виборів ректора О. А. Копусь, учена рада

УХВАЛИЛА: Затвердити Положення про порядок обрання представників з числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, для участі у виборах ректора Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

3.5. Затвердження Положення про вибори представників з числа студентів для участі у виборах ректора Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

Заслухавши й обговоривши інформацію представника студентської ради Д. М. Бєлітченка, учена рада

УХВАЛИЛА: Затвердити Положення про вибори представників з числа студентів для участі у виборах ректора Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

3.6. Затвердження Положення про конкурс «Кращий молодий учений року» Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

Заслухавши й обговоривши інформацію голови Ради молодих учених В. В. Окорокової, учена рада

УХВАЛИЛА: Затвердити Положення про конкурс «Кращий молодий учений року» Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

3.7. Про початок процедури підготовки проєкту інвестиційного договору та необхідних документів згідно постанови КМУ від 11 квітня 2012 р. № 296 для проведення комплексної реконструкції навчально-тренувального та оздоровчо-реабілітаційного центру «Буревісник».

Заслухавши й обговоривши інформацію ректора акад. О. Я. Чебикіна, учена рада

УХВАЛИЛА: Розпочати процедуру підготовки проєкту інвестиційного договору та необхідних документів згідно постанови КМУ від 11 квітня 2012 р. № 296 для проведення комплексної реконструкції навчально-тренувального та оздоровчо-реабілітаційного центру «Буревісник».

3.8. Визнання результатів підвищення кваліфікації у вигляді Міжнародного підвищення кваліфікації (вебінару) наукових, науково-педагогічних працівників та працівників закладів освіти «Використання в сучасній онлайн освіті можливостей хмарних сервісів на прикладі платформи Google

Meet, Google Classroom» (обсягом 45 годин, 1,5 кредити EKTS), яке проходило з 14 грудня 2020 року по 21 грудня 2020 року в Institut Badawczo-Rozwojowy Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego Sp. Z o.o. (Інститут науково-дослідний Люблінського наукового-технологічного парку), ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян» старшого викладача кафедри теорії та методики практичної психології Л. А. Ільницької.

Заслухавши й обговоривши інформацію проректора з наукової роботи Г. В. Музиченко, учена рада

УХВАЛИЛА: Визнати результати підвищення кваліфікації у вигляді Міжнародного підвищення кваліфікації (вебінару) наукових, науково-педагогічних працівників та працівників закладів освіти «Використання в сучасній онлайн освіті можливостей хмарних сервісів на прикладі платформи Google Meet, Google Classroom» (обсягом 45 годин, 1,5 кредити EKTS), яке проходило з 14 грудня 2020 року по 21 грудня 2020 року в Institut Badawczo-Rozwojowy Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego Sp. Z o.o. (Інститут науково-дослідний Люблінського наукового-технологічного парку), ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян» старшого викладача кафедри теорії та методики практичної психології Л. А. Ільницької.

3.9. Визнання результатів підвищення кваліфікації у вигляді Міжнародного підвищення кваліфікації (вебінару) наукових, науково-педагогічних працівників та працівників закладів освіти «Використання дистанційних засобів навчання для підготовки фахівців спеціальностей психологія та правоохоронна діяльність на прикладі платформ ZOOM та MOODLE» (обсягом 45 годин, 1,5 кредити EKTS), яке проходило з 08 лютого 2021 року по 15 лютого 2021 року в Institut Badawczo-Rozwojowy Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego Sp. Z o.o. (Інститут науково-дослідний Люблінського наукового-технологічного парку), ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян» старшого викладача кафедри теорії та методики практичної психології Л. А. Ільницької.

Заслухавши й обговоривши інформацію проректора з наукової роботи Г. В. Музиченко, учена рада

УХВАЛИЛА: Визнати результати підвищення кваліфікації у вигляді Міжнародного підвищення кваліфікації (вебінару) наукових, науково-педагогічних працівників та працівників закладів освіти «Використання дистанційних засобів навчання для підготовки фахівців спеціальностей психологія та правоохоронна діяльність на прикладі платформ ZOOM та MOODLE» (обсягом 45 годин, 1,5 кредити EKTS), яке проходило з 08 лютого 2021 року по 15 лютого 2021 року в Institut Badawczo-Rozwojowy Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego Sp. Z o.o. (Інститут науково-дослідний Люблінського наукового-технологічного парку), ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян» старшого викладача кафедри теорії та методики практичної психології Л. А. Ільницької.

3.10. Підсумки участі Університету Ушинського в Міжнародному проєкті програми ЄС Еразмус+ КА2 «Модернізація педагогічної вищої освіти з

використанням інноваційних інструментів викладання – MoPED» (№ 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP).

Заслухавши й обговоривши інформацію керівника проєкту доц. О. І. Ордановської, учена рада

УХВАЛИЛА: Взяти інформацію до відома.

3.11. Про рекомендацію до друку.

Заслухавши й обговоривши інформацію голови науково-методичної комісії Т. Ю. Осипової, учена рада

УХВАЛИЛА:

1. Рекомендувати до друку фахове видання «Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського». Випуск 1 (134).

2. Рекомендувати до друку матеріали XVI Всеукраїнської конференції студентів та молодих учених «Інформатика, інформаційні системи та технології».

3. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Теорія мовної комунікації» для здобувачів вищої спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)). (Автор – Т. Є. Єременко). Рецензенти: к.пед.н., доц. Т. М. Картель; д.пед.н., проф. О. В. Попова.

4. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Спецкурс з основної іноземної мови: Оголошена інтерпретація тексту» для здобувачів вищої спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)). (Автор – Т. Є. Єременко). Рецензенти: к.пед.н., доц. Т. М. Картель; д.пед.н., проф. О. В. Попова.

5. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Методика викладання іноземної мови та світової літератури у ЗВО». (Автори – Т. Є. Єременко, О. М. Трубіцина). Рецензенти: к.пед.н., доц. Т. М. Картель; д.пед.н., проф. Р. Ю. Мартинова.

6. Рекомендувати до друку методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Вступ до фаху» за темою «Рунічна писемність» для здобувачів вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська))». (Автори - Єременко Т. Є., Геркерова О. М., Бошков А. В.). Рецензенти: к.пед.н., доц. Г. В. Сивокінь; д.пед.н., проф. О. В. Попова.

7. Рекомендувати до друку методичні рекомендації з дисципліни «Практика усного та писемного мовлення (основна іноземна мова)» для самостійної роботи здобувачів 1-го року навчання. (Автори – Т. Є. Єременко, О. М. Геркерова, А. В. Бошков). Рецензенти: к.пед.н., доц. Г. В. Сивокінь; д.пед.н., проф. О. В. Попова.

8. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Сучасна англомовна література

Великої Британії та США» для здобувачів вищої спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)). (Автори – Т. Є. Єременко, О. М. Геркерова). Рецензенти: к.пед.н., доц. Г. В. Сивокінь; д.пед.н., проф. О. В. Попова.

9. Рекомендувати до друку методичні рекомендації з організації та проведення комплексного державного екзамену «Теорія і практика основної іноземної мови» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)). (Автори – Єременко Т. Є., Мельниченко Г. В., Лук’янченко І. О.). Рецензенти: к.пед.н., доц. Т. М. Картель; д.пед.н., проф. О. В. Попова.

10. Рекомендувати до друку методичні рекомендації з дисципліни «Практична фонетика (основна іноземна мова)» для самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)). (Автори – Єременко Т. Є., Зелена І. О.). Рецензенти: к.пед.н., доц. Г. В. Сивокінь; д.пед.н., проф. О. В. Попова.

11. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Методика викладання англійської мови у старших класах» для здобувачів вищої спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)). (Автор – О. М. Трубіцина). Рецензенти: к.пед.н., доц. Г. В. Сивокінь; д.пед.н., проф. О. В. Попова.

12. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Методика викладання основної іноземної мови» спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)). (Автор – О. М. Трубіцина). Рецензенти: к.пед.н., доц. Г. В. Сивокінь; д.пед.н., проф. О. В. Попова.

13. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Порівняльна типологія англійської та української мов» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта. Мова і література (англійська). (Автор – І. О. Лук’янченко). Рецензенти: к.пед.н., доц. Г. В. Сивокінь; д.пед.н., проф. О. В. Попова.

14. Рекомендувати до друку збірник тестових завдань з навчального курсу «Практична граматика (основна іноземна мова)»: методичні рекомендації. (Автор – О. О. Негрівода). Рецензенти: к.пед.н., доц. Г. В. Сивокінь; к.ф.н., доц. А. А. Юмрукуз.

15. Рекомендувати до друку методичні рекомендації з дисципліни «Практична граматика (основна іноземна мова)» для самостійної роботи здобувачів вищої освіти 2-го року навчання. (Автори – О. О. Негрівода, А. В. Бошков). Рецензенти: к.пед.н., доц. Г. В. Сивокінь; к.ф.н., доц. А. А. Юмрукуз.

16. Рекомендувати до друку методичні рекомендації «Тестові завдання з дисципліни «Практична фонетика (основна іноземна мова)» для самостійної

роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)). (Автор – І. О. Зелена). Рецензенти: к.пед.н., доц. Г. В. Сивокінь; к.ф.н., доц. А. А. Юмрукуз.

17. Рекомендувати до друку методичні рекомендації з домашнього читання (за романом О. Уайльда «Доріан Грей») для здобувачів третього (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)). (Автор – І. О. Зелена). Рецензенти: к.пед.н., доц. Г. В. Сивокінь; к.ф.н., доц. А. А. Юмрукуз.

18. Рекомендувати до друку методичні рекомендації з написання курсових робіт із фахових методик спеціальності 012 Дошкільна освіта. (Автори – А. М. Богуш, Л. І. Березовська). Рецензенти: к.пед.н. Є. В. Борова; к.пед.н. О. П. Аматьєва.

Голова вченої ради О. Я. Чебикін

Учений секретар Н. Ф. Босак

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського