Рішення вченої ради Університету Ушинського Протокол № 11 від 29 квітня 2021 року

1. Якість професійної підготовки здобувачів вищої освіти освітніх ступенів бакалавра і магістра на факультетах/в інституті університету (залишкові знання, ректорські контрольні роботи).

Заслухавши й обговоривши інформацію першого проректора О. А. Копусь, учена рада

УХВАЛИЛА:

1.1. Уважати стан підготовки бакалаврів та магістрів в університеті задовільним.

1.2. Розглянути результати ректорських контрольних робіт на засіданнях кафедр, учених радах факультетів.

Термін виконання – до 01.06.2021 р.

Відповідальні – гаранти ОПП, завідувачі кафедр, декани факультетів.

1.3. Здійснювати внутрішній моніторинг за якістю викладання навчальних дисциплін та виконанням здобувачами індивідуального навчального плану.

Термін виконання – постійно.

Відповідальні – декани, завідувачі кафедр, гаранти ОПП.

1.4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з навчальної та науково-педагогічної роботи О. А. Копусь.

2. Звіт про самооцінювання освітньо-професійної програми «Хореографія» зі спеціальності 024 Хореографія за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.

Заслухавши й обговоривши інформацію гаранта доц. І. І. Герц та співдоповідь комісії у складі: доц. І. М. Левицької (голова), доц. Т. Г. Постоян, учена рада

УХВАЛИЛА:

2.1. Уважати стан реалізації зазначеної ОПП задовільним.

2.2. Визначити особливість (унікальність) ОПП, додати спеціальну компетентність відповідно до визначеної особливості (унікальності) ОПП.

Термін виконання – до 14.05.2021 р.

Відповідальна – гарант ОПП.

2.3. Розширити склад робочої групи до трьох науково-педагогічних працівників.

Термін виконання – до 14.05.2021 р.

Відповідальна – гарант ОПП.

2.4. Передбачити можливість уведення навчальних дисциплін (модулів) «Вікова психологія», «Управління мистецькими проєктами» для формування СК 13, СК 17, забезпечення досягнення ПРН 22.

Термін виконання – до 24.05.2021 р.

Відповідальні – гарант ОПП, завідувачі кафедр, декан факультету.

2.5. Завершити обговорення нової редакції ОПП «Хореографія» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти та затвердити її згідно з установленими правилами в Університеті Ушинського.

Термін виконання – до 27.05.2021 р.

Відповідальна – гарант ОПП.

2.6. Ужити заходів щодо покращання якості освітнього процесу на ОПП через:

– оновлення методичного забезпечення організації освітнього процесу з використанням дистанційних засобів навчання;

– оптимізацію зворотного зв’язку із зовнішніми стейкголдерами, учасниками освітнього процесу;

– залучення студентів до науково-дослідницької діяльності;

– активізацію участі студентів у програмах академічної мобільності;

– проведення роз’яснювальної роботи серед студентів щодо їхнього права на перезарахування результатів навчання, здобутих у неформальній та/або інформальній освіті.

Термін виконання – постійно.

Відповідальні – гарант ОПП, завідувачі кафедр, декан факультету.

2.7. Забезпечити постійне оновлення актуальної інформації на сторінках кафедри музичного мистецтва і хореографії відповідно до спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів.

Термін виконання – постійно.

Відповідальні – гарант ОПП, завідувачі кафедр, декан факультету.

2.8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого проректора з навчальної та науково-педагогічної роботи О. А. Копусь.

Поточні питання

3. Обрання на посаду.

Заслухавши й обговоривши інформацію завідувачів кафедр, декана, в.о.директора інституту та провівши таємне голосування, учена рада

УХВАЛИЛА:

3.1. Сподарець Надію Вікторівну вважати обраною на посаду завідувача кафедри української та зарубіжної літератур.

3.2. Ковальчук Ліну Йосипівну вважати обраною на посаду завідувача кафедри загальних дисциплін та клінічної медицини.

3.3. Долинського Бориса Тимофійовича вважати обраним на посаду професора кафедри гімнастки і спортивних єдиноборств.

3.4. Максименка Юрія Борисовича вважати обраним на посаду професора кафедри загальної та диференціальної психології.

3.5. Гойдика Віктора Степановича вважати обраним на посаду професора кафедри загальних дисциплін та клінічної медицини.

4. Присвоєння почесного звання приват-професора кафедри біології і охорони здоров’я Холодову Сергію Анатолійовичу.

Заслухавши й обговоривши інформацію завідувача кафедри біології і охорони здоров’я М. С. Топчій, учена рада

УХВАЛИЛА: Присвоїти Холодову Сергію Анатолійовичу почесне звання приват-професора кафедри біології і охорони здоров’я.

5. Клопотання перед МОН України щодо покладення виконання обов'язків ректора.

Заслухавши й обговоривши інформацію проректора з наукової роботи проф. Г. В. Музиченко, учена рада

УХВАЛИЛА: Клопотати перед МОН України щодо покладення виконання обов’язків ректора на першого проректора з навчальної та науково-педагогічної роботи О. А. Копусь.

Термін виконання – з 13.05.2021 р. до укладення контракту новообраним ректором.

Відповідальна – проректор з наукової роботи Г. В. Музиченко.

6. Виокремлення структурного підрозділу Університету Ушинського.

Заслухавши й обговоривши інформацію проректора з міжнародних зв’язків та науково-педагогічної роботи комплексу І. В. Ступак, учена рада

УХВАЛИЛА:

6.1. Відповідно до пункту 6 статті 36 Закону України «Про вищу освіту» надати згоду на виокремлення зі структури університету Державного навчального закладу «Одеський професійний ліцей сфери послуг Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського».

6.2. Відповідно до статті 19 Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту» направити на розгляд конференції трудового колективу університету рішення вченої ради про надання згоди на виокремлення зі структури університету Державного навчального закладу «Одеський професійний ліцей сфери послуг Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського», а також питання про передачу новоутвореному закладу професійної (професійно-технічної) освіти цілісного майнового комплексу, розташованого за адресою: місто Одеса, вул. Мельницька, 32 Д, загальною площею 4175,3 кв.м, і матеріальних цінностей, що використовуються в освітній та господарській діяльності закладу.

6.3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з міжнародних зв’язків та науково-педагогічної роботи комплексу професора І. В. Ступак.

7. Затвердження зразків диплома доктора філософії, диплома доктора філософії зі спеціалізаціями, додатка до диплома доктора філософії.

Заслухавши й обговоривши інформацію завідувачки відділу аспірантури та докторантури І. А. Хижняк, учена рада

УХВАЛИЛА:

7.1. Узяти до відома інформацію завідувачки відділу аспірантури та докторантури І. А. Хижняк.

7.2. Затвердити зразки диплома доктора філософії, диплома доктора філософії зі спеціалізаціями, додатка до диплома доктора філософії.

7.3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з наукової роботи д.політ.н., проф. Г. В. Музиченко.

8. Затвердження Положення про порядок видачі та обліку диплома доктора філософії в Державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

Заслухавши й обговоривши інформацію завідувачки відділу аспірантури та докторантури І. А. Хижняк, учена рада

УХВАЛИЛА:

8.1. Узяти до відома інформацію завідувачки відділу аспірантури та докторантури І. А. Хижняк.

8.2. Затвердити Положення про порядок видачі та обліку диплома доктора філософії в Державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

8.3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з наукової роботи д.політ.н., проф. Г. В. Музиченко.

9. Про видачу диплома доктора філософії.

Заслухавши й обговоривши інформацію завідувачки відділу аспірантури та докторантури І. А. Хижняк, учена рада

УХВАЛИЛА:

9.1. Узяти до відома інформацію завідувачки відділу аспірантури та докторантури І. А. Хижняк.

9.2. Видати дипломи докторів філософії 9 здобувачам наукового ступеня доктора філософії (У Сюаню, Чжоу Є, О. С. Смутченко, Гао Юань, Чень Чень, Ван Лу, Чжу Цянь, О. М. Москві, Лай Юеге).

9.3. Виготовити дипломи докторів філософії за затвердженим зразком до 25.05.2021 р.

Термін виконання – до 25 травня 2021 р.

Відповідальний – голова інформаційно-видавничого центру О. О. Шевченко.

9.4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з наукової роботи д.політ.н., проф. Г. В. Музиченко.

10. Внесення змін до освітньо-наукової програми зі спеціальності 014 Середня освіта (музичне мистецтво).

Заслухавши й обговоривши інформацію завідувачки відділу аспірантури та докторантури І. А. Хижняк, учена рада

УХВАЛИЛА:

10.1. Узяти до відома інформацію завідувачки відділу аспірантури та докторантури І. А. Хижняк.

10.2. Внести зміни до абзацу 4 пункту 1.1. «Загальна інформація» та викласти його в наступні редакції:

Тип диплому та обсяг освітньої програми Диплом доктора філософії (PhD), одиничний, 240 кредитів ЄКТС (освітня складова – 55 кредитів ЄКТС, інноваційна-дослідницька – 185 кредитів ЄКТС), термін навчання – 4 роки.

10.3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з наукової роботи д.політ.н., проф. Г. В. Музиченко, завідувачку відділу аспірантури й докторантури І. А. Хижняк.

11. Визнання результатів підвищення кваліфікації без відриву від освітнього процесу у вигляді участі у Всеукраїнському науково-

практичному онлайн-семінарі у рік математики в Україні «Шкільна математична освіта і обдарованість» (обсягом 6 годин, 0,2 кредити EKTS), який проходив 18 березня 2021 року, доцента кафедри математики і методики її навчання А. С. Кушнірук.

Заслухавши й обговоривши інформацію проректора з наукової роботи проф. Г. В. Музиченко, учена рада

УХВАЛИЛА: Визнати результати підвищення кваліфікації без відриву від освітнього процесу у вигляді участі у Всеукраїнському науково-практичному онлайн-семінарі у рік математики в Україні «Шкільна математична освіта і обдарованість» (обсягом 6 годин, 0,2 кредити EKTS), який проходив 18 березня 2021 року, доцента кафедри математики і методики її навчання А. С. Кушнірук.

12. Визнання результатів підвищення кваліфікації у вигляді навчання за освітньою програмою «Цілісна соматична психологія» (обсягом 90 годин, 3 кредити EKTS), яка проходила з 7 листопада 2020 року по 20 березня 2021 року в Master Institute, викладачів кафедри теорії та методики практичної психології Т. В. Сінєльнікової, І. В. Мельничук.

Заслухавши й обговоривши інформацію проректора з наукової роботи проф. Г. В. Музиченко, учена рада

УХВАЛИЛА: Визнати результати підвищення кваліфікації у вигляді навчання за освітньою програмою «Цілісна соматична психологія» (обсягом 90 годин, 3 кредити EKTS), яка проходила з 7 листопада 2020 року по 20 березня 2021 року в Master Institute, викладачів кафедри теорії та методики практичної психології Т. В. Сінєльнікової, І. В. Мельничук.

13. Визнання результатів підвищення кваліфікації у вигляді навчання за програмою «Вступний курс терапії травми» обсягом 60 годин, 2 кредити ЄКТС, що проходило з 12 листопада 2020 року по 30 березня 2021 року в Інституті розвитку і терапії «Sophia» (Польща), старшого викладача кафедри теорії та методики практичної психології Л. А. Ільницької.

Заслухавши й обговоривши інформацію проректора з наукової роботи проф. Г. В. Музиченко, учена рада

УХВАЛИЛА: Визнати результати підвищення кваліфікації у вигляді навчання за програмою «Вступний курс терапії травми» обсягом 60 годин, 2 кредити ЄКТС, що проходило з 12 листопада 2020 року по 30 березня 2021 року в Інституті розвитку і терапії «Sophia» (Польща), старшого викладача кафедри теорії та методики практичної психології Л. А. Ільницької.

14. Про рекомендацію до друку.

Заслухавши й обговоривши інформацію голови науково-методичної комісії Т. Ю. Осипової, учена рада

УХВАЛИЛА:

1. Рекомендувати до друку збірник наукових праць «Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського (Лінгвістичні науки)», № 32.

2. Рекомендувати до друку матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Педагогічна освіта у вимірі інноваційних освітніх реалій».

3. Рекомендувати до друку матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Південноукраїнські наукові студії».

4. Рекомендувати до друку монографію «Мистецький нонконформізм Одеси в контексті світової культури 1960-8-х років». (Автор – О. О. Котова). Рецензенти: к.мист. Н. Є. Порожнякова, к.мист., доц. А. І. Носенко.

5. Рекомендувати до друку монографію «Мистецтво козацького степу». (Автор – В. П. Кабаченко). Рецензенти: к.мист., доц. В. І. Петрашик; к.мист. С. М. Росляков, д.мист. О. А. Тарасенко.

6. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до практичних занять та організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура) з дисципліни «Анатомія людини і динамічна морфологія». (Автор – С. А. Холодов). Рецензенти: д.пед.н., доц. С. П. Гвоздій, д.пед.н., проф. Б. Т. Долинський.

7. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до практичних занять та організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти спеціальності 017 Фізична культура і спорт з дисципліни «Анатомія людини і основи спортивної морфології». (Автор – С. А. Холодов). Рецензенти: д.пед.н., доц. С. П. Гвоздій, д.пед.н., проф. Б. Т. Долинський.

8. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до практичних занять та організації самостійної роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура) з дисципліни «Сучасні технології оздоровчого масажу». (Автор – С. А. Холодов). Рецензенти: д.пед.н., доц. С. П. Гвоздій, д.пед.н., проф. О. І. Форостян.

9. Рекомендувати до друку підручник з філософії для закладів вищої освіти. (Автори – Є. Р. Борінштейн, М. Ф. Цибра, О. В. Лісеєнко та інші). Рецензенти: д.філос.н., проф. В. С. Бліхар, д.філос.н., проф. А. І. Бойко, д.філос.н., проф. В. В. Ільїн.

10. Рекомендувати до друку методичні рекомендації для організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Управління підготовкою спортсменів» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 017 Фізична культура і спорт. (Автор – В. В. Бобошко). Рецензенти: д.пед.н., проф. І. Л. Ганчар, проф. В. Г. Тодорова.

11. Рекомендувати до друку методичні рекомендації для організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Спортивні ігри з методикою викладання (волейбол, гандбол)» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 017 Фізична культура і спорт. (Автор – С. С. Романенко). Рецензенти: д.пед.н., проф. І. Л. Ганчар, д.е.н., проф. К. О. Богатирьов.

12. Рекомендувати до друку методичні рекомендації для організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Спортивні ігри з методикою викладання (баскетбол)» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 017 Фізична культура і спорт. (Автори – В. В. Бобошко, Г. В. Тітова). Рецензенти: д.пед.н., проф. І. Л. Ганчар, д.пед.н., проф. Б. Т. Долинський.

13. Рекомендувати до друку фахове видання «Перспективи. Соціально-політичний журнал» № 1, 2021.

14. Рекомендувати до друку навчальний посібник «Заїкання у дітей: профілактика і корекція». (Автор – О. В. Літовченко). Рецензенти: к.пед.н., доц. Ю. В. Тодорцева, к.пед.н., доц. О. І. Кисельова.

15. Рекомендувати до друку методичні рекомендації «Завдання для самостійної роботи» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з навчальної дисципліни «Культура здоров’я дошкільників» зі спеціальності 012 Дошкільна освіта. (Автор – Н. В. Кононенко). Рецензенти: д.пед.н., доц. С. П. Гвоздій, д.пед.н., проф. І. П. Аннєнкова.

16. Рекомендувати до друку методичні рекомендації «Вправи гімнастичного багатоборства» з навчальної дисципліни «Гімнастика, музично-ритмічне виховання і методика викладання» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 017 Фізична культура і спорт. (Автор – О. В. Бондаренко). Рецензенти: к.пед.н., доц. М. О. Фідірко, к.пед.н., доц. Г. В. Тітова.

17. Рекомендувати до друку навчальний посібник «Системи управління навчанням» для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика). (Автор – Т. Л. Мазурок). Рецензенти: к.т.н., доц. А. В. Селіванова, к.пед.н., доц. Л. С. Сметаніна.

18. Рекомендувати до друку навчальний посібник «Експертні системи» для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика). (Автор – Т. Л. Мазурок). Рецензенти: к.ф.-м.н., доц. Є. М. Страхов; к.т.н., доц. А. В. Селіванова.

19. Рекомендувати до друку методичні рекомендації з лабораторних робіт до навчальної дисципліни «Системи управління навчанням» для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика). (Автори – Т. Л. Мазурок, М. О. Царенко). Рецензенти: д.т.н., проф. В. М. Плотніков, к.т.н., доц. Ф. І. Дончев.

20. Рекомендувати до друку навчальний посібник «Менеджмент підприємницької діяльності» № 10 для професійної перепідготовки військовослужбовців, ветеранів та членів їх сімей в Україні. Проєкт «Норвегія-Україна». (Автори – Г. В. Музиченко, О. В. Полуяктова, Т. Г. Доброва та інші). Рецензенти: к.е.н., доц. Т. В. Матюк, к.е.н., доц. Т. А. Коляда.

21. Рекомендувати до друку навчальний посібник «Управлінські технології сучасного менеджера» для слухачів міжнародного проєкту «Норвегія-Україна». (Автори – Г. В. Музиченко, Н. М. Черненко). Рецензенти: к.е.н., доц. Т. Г. Доброва.

22. Рекомендувати до друку конспект лекцій до навчальної дисципліни «Комп’ютерна графіка» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальностей 014 Середня освіта (Інформатика), 014 Середня освіта (Фізика), 014 Середня освіта (Математика). (Автор – М. О. Царенко). Рецензенти: к.т.н., доц. З. А. Брюханова, д.ф.-м.н., проф. В. В. Усов.

23. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до написання курсових робіт з методики навчання інформатики для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 014 Середня освіта

(Інформатика). (Автори – Т. Л. Мазурок, О. П. Бойко, В. В. Черних). Рецензенти: к.т.н., доц. А. В. Селіванова, к.ф.-м.н., доц. Є. М. Страхов.

24. Рекомендувати до друку методичні рекомендації з організації та проведення комплексного державного екзамену «Теорія і практика навчання та виховання» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)). (Автори – Т. Є. Єременко, І. А. Княжева, О. М. Трубіцина). Рецензенти: д.пед.н., проф. Р. Ю. Мартинова, к.ф.н., доц. Г. В. Сивокінь.

25. Рекомендувати до друку методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни «Історія української культури» для здобувачів вищої освіти зі спеціальності 053 Психологія. (Автор – В. М. Букач). Рецензенти: к.філос.н., доц. З. М. Атаманюк, к.і.н., доц. Г. В. Воробйова.

26. Рекомендувати до друку конспект лекцій з навчальної дисципліни «Діагностика психічного розвитку дітей з практикумом» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 012 Дошкільна освіта, додаткової спеціальності 053 Психологія. (Автор – О. Г. Бабчук). Рецензенти: к.пед.н., О. Ю. Булгакова.

27. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до написання й оформлення курсових робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 012 Дошкільна освіта. (Автори – О. Г. Бабчук, О. Ю. Булгакова, А. Г. Колесник). Рецензенти: к.психол.н., доц. С. В. Бикова, доц. О. О. Водолазька.

28. Рекомендувати до друку методичні рекомендації з домашнього читання (за романом О. Уайльда «Доріан Грей») для самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)). (Автор – І. О. Зелена). Рецензенти: к.ф.н., доц. А. А. Юмрукуз, к.ф.н. Г. В. Сивокінь.

29. Рекомендувати до друку методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів вищої освіти «Історія політико-правових вчень. Термінологічний словник». (Автор – Н. М. Бакланова). Рецензенти: к.політ.н., доц. В. О. Бабіна, д.політ.н., проф. С. М. Наумкіна.

30. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Методика викладання соціальної і здоров’язбережувальної освітньої галузі» здобувачів вищої освіти спеціальності 013 Дошкільна освіта. (Автори – О. В. Бобро, В. В. Борщенко). Рецензенти: к.пед.н., доц. І. В. Панасюк, д.пед.н., проф. Б. Т. Долинський.

31. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Основи медичних знань, валеологія і екологія» здобувачів вищої освіти спеціальності 016 Спеціальна освіта. (Автори – О. В. Бобро, В. В. Борщенко). Рецензенти: д.мед.н., проф. Б. А. Насібулін, д.пед.н., проф. Б. Т. Долинський.

32. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Валеологія» здобувачів вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта. (Автори – О. В. Бобро, В. В. Борщенко). Рецензенти: к.пед.н., доц. І. В. Панасюк, д.пед.н., проф. Б. Т. Долинський.

33. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Анатомія, фізіологія дітей та підлітків»

здобувачів вищої освіти спеціальності 016 Спеціальна освіта. (Автори – С. А. Холодов, О. В. Бобро, В. В. Борщенко). Рецензенти: д.мед.н., проф. Б. А. Насібулін, д.пед.н., проф. Б. Т. Долинський.

34. Рекомендувати до друку словник-довідник до навчальної дисципліни «Історія української культури». (Автори – Н. М. Бакланова, В. М. Букач). Рецензенти: к.і.н., доц. І. Б. Кривдіна, д.і.н., проф. А. В. Красножон.

35. Рекомендувати до друку термінологічний словник до навчальної дисципліни «Історія політико-правових учень». (Автор – Н. М. Бакланова). Рецензенти: к.політ.н., доц. В. О. Бабіна, д.політ.н., проф. С. М. Наумкіна.

36. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Вікова фізіологія, валеологія та основи медичних знань» здобувачів вищої освіти спеціальності 024 Хореографія. (Автори – А. І. Босенко, О. В. Бобро, В. В. Борщенко).

37. Рекомендувати до друку методичні рекомендації «Страхування та допомога в гімнастиці» з навчальної дисципліни «Гімнастика, музично-ритмічне виховання і методика викладання» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 017 Фізична культура і спорт. (Автор – О. В. Бондаренко). Рецензенти: к.пед.н., доц. М. О. Фідірко; к.пед.н., доц. Г. В. Тітова.

38. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Практична фонетика (основна іноземна мова)» здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (мова і література (англійська)). (Автори – Т. Є. Єременко, І. О. Зелена). Рецензенти: к.ф.н. Г. В. Сивокінь; д.пед.н., проф. О. В. Попова.

39. Рекомендувати до друку тестові завдання для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Практична фонетика (основна іноземна мова)» здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (мова і література (англійська)). (Автор – Т. Є. Єременко, І. О. Зелена). Рецензенти: к.ф.н. Г. В. Сивокінь; к.ф.н., доц. А. А. Юмрукуз.

40. Рекомендувати до друку збірник наукових праць «Проблеми реабілітації». Рецензенти: д.пед.н. І. Л. Ганчар; к.пед.н. В. А. Кисличенко.

41. Рекомендувати до друку методичні рекомендації «Особливості перекладу усної комунікації». (Автор – А. С. Шаповал). Рецензенти: к.ф.н, доц. О. О. Оренчак, к.ф.н., ст.викл. В. Є. Аккурт.

42. Рекомендувати до друку методичні рекомендації «Друга іноземна мова». (Автор – А. С. Шаповал). Рецензенти: к.ф.н, доц. О. О. Оренчак, к.ф.н., ст.викл. В. Є. Аккурт.

43. Рекомендувати до друку конспект лекцій з дисципліни «Труднощі перекладу художнього тексту». (Автор – А. С. Шаповал). Рецензенти: к.ф.н, доц. О. О. Оренчак, к.ф.н., ст.викл. В. Є. Аккурт.

44. Рекомендувати до друку конспект лекцій з курсу «Вступ до літературознавства». (Автор –Г. А. Авксентьєва). Рецензенти: д.ф.н., проф. Г. І. Віват, к.ф.н., доц. В. І. Сподарець.

45. Рекомендувати до друку тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

46. Рекомендувати до друку тези доповідей І Всеукраїнської науково-практичної конференції Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

Голова вченої ради О. Я. Чебикін

Учений секретар Н. Ф. Босак

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського