Рішення вченої ради Університету Ушинського Протокол № 8 від 24 березня 2022 року

1. Звіт про фінансово-господарську діяльність університету за 2021 рік.

  1.      Затвердження фінансового плану та плану господарської діяльності університету на 2022 рік.

                    Заслухавши й обговоривши інформацію проректора з адміністративно-господарської діяльності Ю. С. Грицюка та головного бухгалтера Р. Л. Кондратьєвої про фінансово-господарську діяльність університету за 2021 рік,  учена рада

   УХВАЛИЛА:

   Затвердити:

  1.1. Уважати роботу адміністративно-господарського відділу та бухгалтерії задовільною.

  1.2. Затвердити звіти проректора з адміністративно-господарської діяльності Ю. С. Грицюка та головного бухгалтера Р. Л. Кондратьєвої про фінансово-господарську діяльність університету за 2021 рік.

  1.3. Прийняти до виконання план роботи матеріально-технічного відділу на 2022 рік.

  1.4. Ужити заходів щодо економії ресурсів, збільшення контингенту студентів, особливо іноземних, і пошуку шляхів залучення додаткових ресурсів на виконання наукових і науково-дослідних робіт.

  Термін виконання – постійно.

  Відповідальні – керівники структурних підрозділів.

  1.5. Розробити перспективних план ремонту на поточний рік, беручи до уваги наявні кошти.

  Термін виконання – 30.03.2022 р.

  Відповідальний – Ю. С. Грицюк.

  1.6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з адміністративно-господарської діяльності Ю. С. Грицюка.

   

  1. Звіт про самоаналіз та стан підготовки до акредитації ОНП «Психологія» (спеціальність 053 Психологія) за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти.

               Заслухавши й обговоривши звіт гаранта ОНП проф. М. Й. Казанжи та співдоповідь комісії у складі проф. О. Є. Ребрової (голова) та проф. Н. М. Черненко,  учена рада

  УХВАЛИЛА:

  2.1.Уважати стан реалізації зазначеної ОНП задовільним.

  2.2. Ужити заходів щодо покращання якості освітнього процесу на ОНП через:

  – оновлення методичного забезпечення організації освітнього процесу з використанням дистанційних засобів навчання;

  – посилення роз'яснювальної роботи серед здобувачів вищої освіти щодо їхнього права на перезарахування результатів навчання, здобутих у неформальній та/або інформальній освіті.

  Термін виконання – постійно.

  Відповідальні –гарант ОНП, завідувачі кафедр, декан факультету.

  2.3. Забезпечити оновлення актуальної інформації на сайті університету на сторінці кафедри загальної та диференціальної психології.

  Термін виконання – постійно.

  Відповідальні – завідувач кафедри, гарант ОНП, декан факультету.

  2.4. Доопрацювати робочі плани та силабуси навчальних дисциплін.

  Термін виконання – до 20.03.2022 р.

  Відповідальні – завідувачі кафедр, гарант ОНП, науково-педагогічні працівники.

  2.5. Активізувати роботу здобувачів з публікацій результатів наукових досліджень у журналах, що входять до міжнародних наукометричних баз Scopus  та Web of Science.

  Термін виконання – постійно.

  Відповідальні – завідувачі кафедр, гарант ОНП, наукові керівники.

  2.6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з наукової роботи Г. В. Музиченко.

   

  1. Звіт про результати роботи бібліотеки за 2021 рік.

       Заслухавши й обговоривши інформацію директора бібліотеки В. В. Візнюк, учена рада 

  УХВАЛИЛА:

  3.1. Узяти до відома звітну інформацію директора бібліотеки В. В. Візнюк.

  3.2. Визнати роботу бібіліотеки у 2021 році задовільною.

  3.3. Посилити інформаційні заходи для молодих учених і викладачів університету щодо використання сучасних цифрових інструментів дослідження.

  Термін – постійно.

  Відповідальна – В. В. Візнюк.

  3.4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з наукової роботи Г. В. Музиченко.

   

  1. Звіт про результати роботи Центру соціально-політичних досліджень «POLITICUS».

       Заслухавши й обговоривши інформацію керівника центру проф. С. М. Наумкіної, учена рада

  УХВАЛИЛА:

  4.1. Уважати результати роботи Центру соціально-політичних досліджень «POLITICUS» Університету Ушинського у 2021 році задовільними.

  4.2. Використовувати результати соціально-політичних досліджень Центру в освітньому процесі соціально-гуманітарного факультету.

  Термін – постійно.

  Відповідальні – керівник Центру, гаранти ОПП.

  4.3. Посилити активність Центру щодо пошуку джерел фінансування для проведення подальших досліджень

  Термін – постійно.

  Відповідальна –  керівник Центру.

  4.4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з наукової роботи Г. В. Музиченко.

   

  1. Звіт про результати роботи Південноукраїнського центру професійного розвитку фахівців та керівників соціономічної сфери.

  Заслухавши й обговоривши інформацію керівника центру проф. Н. М. Черненко, учена рада

  УХВАЛИЛА:

  5.1. Визнати роботу Центру у 2021 році задовільною.

  5.2. Продовжити:

  – проведення онлайн-семінарів з авторами підручників для 5 класів у контексті реалізації НУШ у базовій середній освіті;

  – популяризацію діяльності Центру та Університету Ушинського через соціальні мережі Фейсбук та Інстаграм.

  Термін – протягом 2022 року.

  Відповідальні  –  керівник Центру, завідувачі кафедр, проректор з наукової роботи.

  5.3. Завідувачам кафедр оновити програми підвищення кваліфікації.

  Термін – до 01 квітня 2022 року.

  Відповідальні  –  керівник Центру, завідувачі кафедр, проректор з наукової роботи.

  5.4. Розширити тематику корпоративного навчання, зокрема через розробки курсів у співпраці з університетськими науковими школами, науково-дослідними центрами та лабораторіями.

  Термін – протягом 2022–2023 р. р.

  Відповідальні  –  керівники центрів, лабораторій проректор з наукової роботи.

  5.5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з наукової роботи Г. В. Музиченко.

   

  1. Звіт про результати роботи психологічної служби Університету Ушинського.

  Заслухавши й обговоривши інформацію керівника психологічної служби М. П. Літвінової, учена рада

  УХВАЛИЛА:

  6.1. Визнати звіт про роботу психологічною служби Університету Ушинського задовільним.

  6.2. Продовжити роботу щодо психологічного супроводження освітнього процесу та надання психологічної підтримки всім учасникам освітнього процесу.

  Термін – постійно.

  Відповідальні –  практичні психологи психологічної служби, М. П. Літвінова.

  6.3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора із соціально-гуманітарної та науково-педагогічної роботи А. П. Начева.

   

  1. Затвердження індивідуальних навчальних планів аспірантів другого року навчання (вступ – весна 2021 р.).

  Заслухавши й обговоривши інформацію завідувача відділу аспірантури й докторантури І. А. Хижняк, учена рада

  УХВАЛИЛА:

  7.1. Узяти інформацію завідувача відділу аспірантури й докторантури І. А. Хижняк до відома.

  7.2. Затвердити індивідуальні навчальні плани аспірантів.

  Термін – березень 2022 року.

  Відповідальні  –  гаранти ОНП, І. А. Хижняк.

  7.3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з наукової роботи Г. В. Музиченко.

   

  1. Затвердження результатів атестації аспірантів університету (вступ – весна).

  Заслухавши й обговоривши інформацію завідувача відділу аспірантури й докторантури І. А. Хижняк, учена рада

  УХВАЛИЛА:

  8.1. Узяти інформацію завідувача відділу аспірантури й докторантури І. А. Хижняк до відома.

  8.2. Затвердити наслідки атестації аспірантів університету і перевести їх на наступний рік навчання.

  8.3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з наукової роботи Г. В. Музиченко.

   

  Поточні питання.

   

  1. Видача дипломів доктора філософії.

       Заслухавши й обговоривши інформацію проректора з наукової роботи проф. Г. В. Музиченко, учена рада

  УХВАЛИЛА:

  9.1. Видати дипломи докторів філософії 4 здобувачам наукового ступеня (Ма Фу, І. В. Сараєвій, Чжу Юньжуй, Лі Чжухуа).

  9.2. Виготовити дипломи докторів філософії за затвердженим зразком до 24.03. 2022 р.

  Термін – березень 2022 року.

  Відповідальний –  голова інформаційно-видавничого центу  О. О. Шевченко.

  9.3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з наукової роботи Г. В. Музиченко.

   

  1. Внесення змін до Положення про внутрішнє забезпечення якості освітньої діяльності.

  Заслухавши й обговоривши інформацію проректора з наукової роботи проф. Г. В. Музиченко, учена рада

  УХВАЛИЛА:

  Унести зміни до Положення про внутрішнє забезпечення якості освітньої діяльності.

   

  1. Визнання результатів підвищення кваліфікації у вигляді навчання шляхом інформальної освіти (самоосвіти) під час участі у Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Наукові дослідження та інновації в галузі суспільно-гуманітарних наук» (обсягом 5 годин, 0,17 кредиту ЄКТС), які проходили 24 листопада 2021 року в дистанційній формі на базі комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (м. Суми) Таврійського державного арготехнологічного університету імені Дмитра Моторного (м. Мелітополь), доцента кафедри диригентсько-хорової підготовки Ашихміної Наталії Віталіївни.

  Заслухавши й обговоривши інформацію проректора з наукової роботи проф. Г. В. Музиченко, учена рада

  УХВАЛИЛА:

       Визнати результати підвищення кваліфікації у вигляді навчання  шляхом інформальної освіти (самоосвіти) під час участі у Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Наукові дослідження та інновації в галузі суспільно-гуманітарних наук» (обсягом 5 годин, 0,17 кредиту ЄКТС), які проходили 24 листопада 2021 року в дистанційній формі на базі комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (м. Суми) Таврійського державного арготехнологічного університету імені Дмитра Моторного (м. Мелітополь), доцента кафедри диригентсько-хорової підготовки Ашихміної Наталії Віталіївни.

   

  1. Визнання результатів підвищення кваліфікації у вигляді навчання за програмою «On Being a Scientist» (обсягом 10 академічних годин) (Germany) Hamburg Gorch-Fock-Wall (Presidium)), які проходили з 29 грудня 2021 року по 15 січня 2022 року таких науково-педагогічних працівників:
  2. Гедікової Наталі Пилипівни – професора кафедри політичних наук і права.
  3. Полуяктової Ольги Володимирівни – доцента кафедри політичних наук і права.

  Заслухавши й обговоривши інформацію проректора з наукової роботи проф. Г. В. Музиченко, учена рада

  УХВАЛИЛА:

  Визнати результати підвищення кваліфікації у вигляді навчання за програмою «On Being a Scientist» (обсягом 10 академічних годин) (Germany) Hamburg Gorch-Fock-Wall (Presidium)), які проходили  з 29 грудня 2021 року по 15 січня 2022 року таких науково-педагогічних працівників:

  1. Гедікової Наталі Пилипівни – професора кафедри політичних наук і права.
  2. Полуяктової Ольги Володимирівни – доцента кафедри політичних наук і права.

   

  1. Визнання результатів підвищення кваліфікації у вигляді участі у Всеукраїнському науково-методичному семінарі «Безбар’єрність в освіті: практичні аспекти та перспективи» (обсягом 0,1 кредит ЄКТС), які проходили 19 січня 2022 року на базі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини таких науково-педагогічних працівників:
  2. Лози Наталі Адольфівни – старшого викладача кафедри образотворчого мистецтва.
  3. Носенко Анни Іванівни – завідувача кафедри образотворчого мистецтва.
  4. Смичковської Ольги Михайлівни – ставшого викладача кафедри образотворчого мистецтва.

  Заслухавши й обговоривши інформацію проректора з наукової роботи проф. Г. В. Музиченко, учена рада

  УХВАЛИЛА:

       Визнати результати підвищення кваліфікації у вигляді участі у Всеукраїнському науково-методичному семінарі «Безбар’єрність в освіті: практичні аспекти та перспективи» (обсягом 0,1 кредит ЄКТС), які проходили 19 січня 2022 року на базі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини таких науково-педагогічних працівників:

  1. Лози Наталі Адольфівни – старшого викладача кафедри образотворчого мистецтва.
  2. Носенко Анни Іванівни – завідувача кафедри образотворчого мистецтва.
  3. Смичковської Ольги Михайлівни – ставшого викладача кафедри образотворчого мистецтва.

   

  1. Перейменування навчально-наукового центру «Workshop stories» на навчально-науковий центр розвитку особистості майбутнього фахівця «AlloRa» (trainings and workshops) Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

  Заслухавши й обговоривши інформацію проректора з наукової роботи проф. Г. В. Музиченко, учена рада

  УХВАЛИЛА:

  Перейменувати навчально-науковий центр «Workshop stories» на навчально-науковий центр розвитку особистості майбутнього фахівця «AlloRa» (trainings and workshops) Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

   

  1. Затвердження Положення про навчально-науковий центр розвитку особистості майбутнього фахівця «AlloRa» (trainings and workshops) Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

  Заслухавши й обговоривши інформацію проректора з наукової роботи проф. Г. В. Музиченко, учена рада

  УХВАЛИЛА:

  Затвердити Положення про навчально-науковий центр розвитку особистості майбутнього фахівця «AlloRa» (trainings and workshops) Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

   

  1. Спрощення процедури надання рекомендацій до друку наукових та навчально-методичних видань у Державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» на час дії воєнного стану в Україні.

  Заслухавши й обговоривши інформацію проректора з наукової роботи проф. Г. В. Музиченко, учена рада

  УХВАЛИЛА:

       Спростити процедуру надання рекомендацій  до друку наукових та навчально-методичних видань у Державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» на час дії воєнного стану в Україні.

   

  1. Затвердження Положення про присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» про присудження ступеня доктора філософії.

  Заслухавши й обговоривши інформацію проректора з наукової роботи проф. Г. В. Музиченко, учена рада

  УХВАЛИЛА:

  Затвердити Положення про присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» про присудження ступеня доктора філософії.

   

  1. Висунення кандидатів на призначення стипендії Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти.

  Заслухавши й обговоривши інформацію проректора з наукової роботи проф. Г. В. Музиченко, учена рада

  УХВАЛИЛА:

  Висунути кандидатів на призначення стипендії Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти:

  – д.ф.-м.н., проф. Ківа Аріка Юхимовича;

  – к.пед.н., доц. Білову Наталю Костянтинівну.

   

  1. Позбавлення д.пед.н., проф., ректора закладу освіти «Білоруський державний педагогічний університет імені Максима Танка» Жука О. І. звання «Почесний доктор Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

  Заслухавши й обговоривши інформацію проректора з наукової роботи проф. Г. В. Музиченко, учена рада

  УХВАЛИЛА:

      Позбавити д.пед.н., проф., ректора закладу освіти «Білоруський державний педагогічний університет імені Максима Танка» Жука О. І. звання «Почесний доктор Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

   

  1. Розірвання угод про співпрацю із закладами вищої освіти Республіки Білорусь.

  Заслухавши й обговоривши інформацію проректора з наукової роботи проф. Г. В. Музиченко, учена рада

  УХВАЛИЛА:

       Розірвати угоди про співпрацю із закладами вищої освіти Республіки Білорусь:

  • Агенством інновацій та професійного розвитку ЧУП «Еду Тревел Едженсі» (м. Мінськ, 2021 р.);
  • Вітебським державним університетом імені П. М. Машерова (м. Вітебськ, 2017 р.);
  • Білоруським державним університетом імені Максима Танка (Мінськ, 2017 р.);
  • Мозирським державним педагогічним університетом імені І. П. Шамякіна (м. Мозир, 2016 р.);
  • Федеральним державним науковим закладом «Психологічний інститут» Російської Академії Освіти (м. Мінськ, 20013 р.);
  • Гомельський державний університет імені Франциска Скорини (м. Гомель, 2012 р.).

   

  1. Розірвання договору про співробітництво з Федеральним агентством зі справ співробітництва незалежних держав, співвітчизників, що проживають за кордоном, і з міжнародного гуманітарного співробітництва (Росспівробітництво).

  Заслухавши й обговоривши інформацію проректора з наукової роботи проф. Г. В. Музиченко, учена рада

  УХВАЛИЛА:

  Розірвати договір про співробітництво з Федеральним агентством зі справ співробітництва незалежних держав, співвітчизників, що проживають за кордоном, і з міжнародного гуманітарного співробітництва (Росспівробітництво).

   

  1. Затвердження Положення «Про студентський науковий гурток (проблемну групу) Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

  Заслухавши й обговоривши інформацію проректора з наукової роботи проф. Г. В. Музиченко, учена рада

  УХВАЛИЛА:

  Затвердити Положення «Про студентський науковий гурток (проблемну групу) Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

   

  1. Про рекомендацію до друку.

          Заслухавши й обговоривши інформацію голови науково-методичної комісії О. А. Галіцан, учена рада

  УХВАЛИЛА:

  1. Про рекомендацію до друку.

          Заслухавши й обговоривши інформацію голови науково-методичної комісії О. А. Галіцан, учена рада

  УХВАЛИЛА:

  1. Рекомендувати до друку довідник «З історії Одеського німецького педагогічного інституту». (Автор – В.М. Букач). Рецензенти: к.і.н., доц І. Б. Правдіна; к.політ.н., доц. Н. М. Бакланова.
  2. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Педагогіка» для здобувачів вищої освіти першого освітнього рівня (бакалавр) зі спеціальностей 014 Середня освіта (Математика), 014 Середня освіта (Інформатика); 014 Середня освіта (Фізика). (Автор – О. А. Галіцан). Рецензенти: к.пед.н., доц. А. О. Яновський; к.пед.н. С. О. Онищук.
  3. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Педагогіка вищої освіти» для здобувачів вищої освіти другого освітнього рівня (магістр) зі спеціальностей 014 Середня освіта (Математика), 014 Середня освіта (Інформатика); 014 Середня освіта (Фізика). (Автор – О. А. Галіцан). Рецензенти: к.пед.н., доц. А. О. Яновський; к.пед.н. С. О. Онищук.
  4. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Педагогіка» для здобувачів вищої освіти першого освітнього рівня (бакалавр) зі спеціальності 052 Політологія. (Автор – О. А. Галіцан). Рецензенти: к.політ.н., доц. С. Л. Швець; к.пед.н. С. О. Онищук.
  5. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Педагогіка вищої освіти» для здобувачів вищої освіти другого освітнього рівня (магістр) зі спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура). (Автор – І. А. Княжева). Рецензенти: д.пед.н., проф. Н. М. Черненко; д.пед.н., проф. І.П.Аннєнкова.
  6. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Педагогіка вищої освіти» для здобувачів вищої освіти другого освітнього рівня (магістр) зі спеціальності 017 Фізична культура і спорт. (Автор – І. А. Княжева). Рецензенти: д.пед.н., проф. Н.М.Черненко; д.пед.н., проф. І. П. Аннєнкова.
  7. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Педагогіка» для здобувачів вищої освіти першого освітнього рівня (бакалавр) зі спеціальностей 017 Фізична культура і спорт; 014 Середня освіта (Фізична культура). (Автор – Т.І. Койчева). Рецензенти: д.ф.-м.н., проф. В.В. Ковальчук; к.пед.н. Н. Ф. Щекотиліна.
  8. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Педагогіка» для здобувачів вищої освіти першого освітнього рівня (бакалавр) зі спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література). (Автор – О. Ю. Осипова). Рецензенти: д.пед.н., проф. І. П. Аннєнкова; к.пед.н., доц. О. А. Галіцан.
  9. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Педагогіка вищої освіти» для здобувачів вищої освіти другого освітнього рівня (магістр) зі спеціальності 025 (Музичне мистецтво). (Автор – О.П. Ноздрова). Рецензенти: д.пед.н., проф. А. Ф. Линенко; к.пед.н. Н. І. Рищак.
  10. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Педагогіка» для здобувачів вищої освіти першого освітнього рівня (бакалавр) зі спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво). (Автор – О.П. Ноздрова). Рецензенти: д.пед.н., проф. А. Ф. Линенко; к.пед.н. Н. І. Рищак.
  11. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до самостійної роботи

  з  дисципліни «Педагогіка» для здобувачів вищої освіти першого освітнього рівня (бакалавр) зі спеціальності 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво). (Автор – І. О. Бартєнєва). Рецензенти: к.пед.н., доц. Т. А. Петухова; к.пед.н. Н. І. Рищак.

  1. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Педагогіка вищої освіти» для здобувачів вищої освіти другого освітнього рівня (магістр) зі спеціальності 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво). (Автор – І.О. Бартєнєва). Рецензенти: к.пед.н., доц. Т. А. Петухова; к.пед.н. Н. І. Рищак.
  2. Рекомендувати до друку методичні рекомендації «Дослідження місць пам’яті Одещини: алгоритм пошуково-ексгумаційних робіт на спецоб’єктах НКВС». (Автор – Л. В. Ковальчук). Рецензенти: к.і.н., доц. Е. П. Петровський; к.і.н., доц. В. М. Чумак.
  3. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни «Психологія конфлікту» для здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем спеціальності 053 Психологія. (Автор – С.В.Ситнік). Рецензенти: к.психол.н., доц. Л. С. Смокова;  д.психол.н., проф. А. В. Массанов.
  4. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни «Психологічні технології вирішення соціальних і політичних конфліктів» для здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем спеціальності 053 Психологія. (Автор – С.В.Ситнік). Рецензенти: к.психол.н., доц. Л. С. Смокова;  д.психол.н., проф. А. В. Массанов.
  5. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до самостійних занять з навчальної дисципліни «Психологічні технології вирішення соціальних і політичних конфліктів» для здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем спеціальності 053 Психологія. (Автор – С.В.Ситнік). Рецензенти: к.психол.н., доц. Л. С. Смокова;  д.психол.н., проф. А. В. Массанов.
  6. Рекомендувати до друку збірник «Модернізація освітнього процесу у сучасних закладах освіти» кафедри педагогіки. Рецензенти: д.пед.н., проф. Н. М. Черненко; к.пед.н. Н. І. Рищак.
  7. Рекомендувати до друку збірник «Сучасні проблеми навчання і виховання» кафедри педагогіки. Рецензенти: д.пед.н., проф. І. А. Княжева; д.пед.н., проф. О. А. Листопад.
  8. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Світова література». (Автор – Т. Й. Бандура). Рецензенти: д.філол.н., проф. Т. М. Шевченко; д.філол.н., доц. Н. В. Сподарець.
  9. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Вікова психологія». (Автор –О. В. Паскаль). Рецензенти: к.пед.н., доц. С. Ласунова; к.пед.н., доц. Л. Колбіна.
  10. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Система культурно-дозвіллєвої роботи». (Автор – О. В. Паскаль). Рецензенти: к.пед.н., доц. С. Ласунова; к.пед.н., доц. Л. Колбіна.
  11. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Інклюзивна освіта та корекційна педагогіка в соціальній сфері». (Автор – К. М. Віцукаєва). Рецензенти: к.пед.н., доц. М. В. Боделан; к.пед.н., доц. О. В. Паскаль.
  12. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Теорія і практика соціальної роботи». (Автор – О. В. Паскаль). Рецензенти: к.пед.н., доц. С. Ласунова; к.пед.н., доц. Л. Колбіна.

   

  1. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Соціальний супровід клієнта». (Автор – К. М. Віцукаєва). Рецензенти: к.пед.н., доц. М. В. Боделан; к.пед.н., доц. О. В. Паскаль.
  2. Рекомендувати до друку навчальний посібник «Лицарство та хрестові походи середньовіччя: документи та матеріали». (Автор – Я. С. Семко). Рецензенти: к.філос.н., ст. викл. Ю. С. Юшкевич; д.філос.н., проф. Ю. А. Добролюбська.
  3. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Історія зарубіжної літератури» (Автор – Т. Й. Бандура). Рецензенти: д.філол.н., проф. Т. М. Шевченко; к.філол.н., доц. Г. А. Авксентьєва.
  4. Рекомендувати до друку методичні рекомендації «Проходження виробничої (педагогічної) практики (середня школа, основна іноземна мова)». (Автор – О.А.Буздуган). Рецензенти: к.кед.н., доц. Л. В. Першина; к.пед.н., доц. Е. В. Стрига.
  5. Рекомендувати до друку навчально-методичний комплекс із дисципліни «Фольклор» для здобувачів освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література). (Автор – Н.Л.Павлюк). Рецензенти: д.філол.н., проф. Т. М. Шевченко; к.філол.н., доц. Н. В. Яремчук.

   

   

   

   

   

  Голова вченої ради                                                         Андрій КРАСНОЖОН

   

   

   

  Учений секретар                                                                        Ніна БОСАК

   

   

   

   

  Пустая синяя полоска

  © 2017 Університет Ушинського