Рішення вченої ради Університету Ушинського Протокол № 10 від 26 травня 2022 року

 1. Організація і наслідки навчальної і виробничої практик на факультетах/в інституті Університету Ушинського.

Заслухавши й обговоривши інформацію завідувача практики ст. викл.

А. Л. Іщенко та співдоповідь завідувача кафедри загальних дисциплін та клінічної медицини доц. Л. Й. Ковальчук, учена рада

УХВАЛИЛА:

 1. Визнати стан організації навчальних і виробничих практик в університеті задовільним.
 2. Посилити контроль за якістю звітної документації з практик, призначенням методистами із фаху викладачів, що мають достатній досвід роботи.

Термін – постійно.

Відповідальні – завідувач практики, декани факультетів, директор інституту, завідувачі кафедр.

 1. Укласти договори для проведення виробничої практики за ОПП «Медицина» з міськими та обласними медичних закладів, де є стаціонарні відділення різних профілів.

Термін – до 01.10.2022 р.

Відповідальні – в. о. декана медичного факультету, гарант ОПП, завідувач практики.

 1. Розмістити на офіційному сайті університету Положення про проведення виробничої практики для здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем зі спеціальності 222 Медицина.

Термін – до 31.08.2022 р.

Відповідальні – в. о. декана медичного факультету, гарант ОПП, завідувач практики.

 1. Унести відповідні зміни до ОПП, до робочих навчальних планів та графіків освітнього процесу 2022/2023 навчального року у зв’язку із перенесенням практик чи заміною їх іншим ОК.

Термін – до 01.06.2022.

Відповідальні – декани факультетів, директор інституту, гаранти, завідувач  практики, навчально-методичний відділ.

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого проректора з навчальної та науково-педагогічної роботи.

 

 1. Звіт про самооцінювання та стан підготовки до акредитації ОПП Практична психологія (спеціальність 053 Психологія) за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Заслухавши й обговоривши інформацію гаранта ОПП доц. О. О. Водолазької та співдоповідь комісії у складі: доц. Т. Г. Постоян  (голова), проф. О. В. Вдовіченко, учена рада

УХВАЛИЛА:

 1. Уважати стан реалізації ОПП Практична психологія задовільним.
 2. Більш лаконічно сформулювати мету та особливість ОПП.

Термін – до 30.06.2022 р.

Відповідальний –  гарант ОПП.

 1. Вивчити позитивний досвід реалізації аналогічних ОПП вітчизняних та іноземних ЗВО й урахувати його в ОПП 2022 р.

Термін – до 30.06.2022 р.

Відповідальний – гарант ОПП.

 1. Привести у відповідність до ОПП обсяги окремих ОК та форм контролю в навчальному плані, робочих навчальних планах, робочих програмах навчальних дисциплін.

Термін – до 15.06.2022 р.

Відповідальні – гарант ОПП, декан соціально-гуманітарного факультету.

 1. Забезпечити в РПНД відповідність 100-бальній накопичувальній системі запропоноване оцінювання за різними видами роботи та відповідність СК, ПРН матрицям.

Термін – до 25.08.2022 р.

Відповідальні – гарант ОПП, завідувачі кафедр.

 1. Переглянути в ОПП (у редакції 2022 р.) обсяги кредитів, відведених на виробничі практики та виконання кваліфікаційної (магістерської) роботи.

Термін – до 30.06.2022 р.

Відповідальний – гарант ОПП.

 1. Розмістити в репозитарії університету методичні рекомендації до ОК, ВК, кваліфікаційної (магістерської) роботи, кваліфікаційного іспиту.

Термін – до 31.08.2022 р.

Відповідальний – гарант ОПП.

 1. Затвердити нову редакцію ОПП Практична психологія за другим (магістерським) рівнем вищої освіти відповідно до порядку, передбаченого в Університеті Ушинського.

Термін – до 30.06.2022 р.

Відповідальний – гарант ОПП.

 1. Уживати заходів щодо покращення якості освітнього процесу за ОПП Практична психологія за другим (магістерським) рівнем вищої освіти через:
 • забезпечення дієвості процедури вибору студентами вибіркових дисциплін відповідно до чинних положень університету;
 • забезпечення навчальних дисциплін методичними рекомендаціями щодо організації самостійної роботи студентів та розміщення цих рекомендацій у репозитарії Університету Ушинського;
 • розроблення й оновлення методичного забезпечення освітнього процесу з використанням дистанційних засобів навчання;
 • оптимізацію зворотного зв’язку зі стейкголдерами;
 • активне залучення студентів до науково-дослідницької діяльності;
 • проведення роз’яснювальної роботу серед студентів щодо їхнього права на визнання результатів навчання, здобутих у неформальній та/або інформальній освіті.

Термін – постійно.

Відповідальні – гарант ОПП, завідувачі кафедр.

 1. Забезпечувати своєчасне розміщення РПНД, силабусів та оновлення актуальної інформації на офіційному сайті університету, зокрема на веб-сторінках кафедр, що забезпечують освітній процес на ОПП.

Термін – постійно.

Відповідальні – гарант ОПП, завідувачі кафедр.

 1. Підготувати відомості про самооцінювання ОПП за формою, затвердженою Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти.

Термін – до 15.07.2022 р.

Відповідальний – гарант ОПП.

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого проректора з навчальної та науково-педагогічної роботи О.  А. Копусь.

 

 1. Звіт про самооцінювання та стан підготовки до акредитації ОПП Філософія (спеціальність 033 Філософія) за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Заслухавши й обговоривши інформацію гаранта ОПП доц. Т. М. Поплавської та співдоповідь комісії у складі: доц. Т. Г. Постоян  (голова), завідувача Центру якості освіти В. В. Герасименко, учена рада

УХВАЛИЛА:

 1. Уважати стан реалізації ОПП Філософія задовільним.
 2. З урахуванням надзвичайного низького попиту охочих навчатися на ОПП Філософія за спеціальністю 033 Філософія за другим (магістерським) рівнем вищої освіти призупинити дію ОПП.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого проректора з навчальної та науково-педагогічної роботи О. А. Копусь.

 

 1. Звіт про самооцінювання та стан підготовки до акредитації ОПП Філософія (спеціальність 033 Філософія) за першим (бакалаврським рівнем вищої освіти.

          Заслухавши й обговоривши інформацію    гаранта ОПП доц. З. М. Атаманюк та співдоповідь комісії у складі: доц. Т. Г. Постоян 

(голова), доц. І. І. Пронози, учена рада

УХВАЛИЛА:

 1. Уважати стан реалізації ОПП Філософія задовільним.
 2. Визначити спеціальні компетентності (СК) та програмні результати навчання (ПРН) згідно з особливостями (унікальністю) ОПП, зазначеними в її профілі.

Термін – до 30.06.2022 р.

Відповідальний – гарант ОПП.

 1. Привести у відповідність до ОПП обсяги окремих ОК та форми контролю у навчальному плані, робочих навчальних планах, робочих програмах навчальних дисциплін.

Термін – до 16.05.2022 р.

Відповідальні – гарант ОПП, декан факультету.

 1. Перевірити у РПНД відповідність 100-бальній накопичувальній системі запропоноване оцінювання за різними видами роботи.

Термін – до 15.06.2022 р.

Відповідальні – гарант ОПП, завідувачі кафедр.

 1. У РПНД планувати ІНДЗ практичного спрямування для формування ПРН 9. Мати навички написання філософських текстів; ПРН 10. Мати навички реферування, систематизованого огляду та порівняльного аналізу філософської та загальнонаукової літератури та інших ПРН.

Термін – до 26.08.2022 р.

Відповідальні – гарант ОПП, завідувачі кафедр.

 1. Розмістити на офіційному сайті університету РПНД, силабуси.

Термін – до 31.08.2022 р.

Відповідальні – гарант ОПП, завідувачі кафедр.

 1. Переглянути в ОПП (у редакції 2022 р.) види практик відповідно до СК, РН Стандарту вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 033 Філософія.

Термін – до30.06.2022 р.

Відповідальний – гарант ОПП.

 1. Розмістити в репозитарії Університету Ушинського методичні рекомендації до ОК.

Термін – до 31.08.2022 р.

Відповідальні – гарант ОПП, завідувачі кафедр.

 1. Затвердити нову редакцію ОПП Філософія за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти відповідно до порядку, передбаченого в Університеті Ушинського.

Термін – до 30.06.2022 р.

Відповідальний – гарант ОПП.

 1. Уживати заходів щодо покращання якості освітнього процесу за ОПП Філософія за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти через:
 • забезпечення навчальних дисциплін методичними рекомендаціями щодо організації самостійної роботи студентів та розміщення цих рекомендацій у репозитарії університету;
 • розроблення й оновлення методичного забезпечення освітнього процесу з використанням дистанційних засобів навчання;
 • оптимізацію зворотного зв’язку зі стейкголдерами;
 • активне залучення студентів до науково-дослідницької діяльності;
 • залучення студентів до програм академічної мобільности (на міжнародному і національному рівнях);
 • проведення роз’яснювальної роботу серед студентів щодо їхнього права на визнання результатів навчання, здобутих у неформальній та/або інформальній освіті;
 • посилення профорієнтаційної роботи.

Термін – постійно.

Відповідальні – гарант ОПП, завідувачі кафедр, декан факультету.

 1. Забезпечувати своєчасне розміщення РПНД, силабусів та оновлення актуальної інформації на офіційному сайті Університету, зокрема на веб-сторінках кафедр інституту.

Термін – постійно.

Відповідальні – гарант ОПП, завідувачі кафедр.

 1. Підготувати відомості про самооцінювання ОПП за формою, затвердженою Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти.

Термін – до 15.06.2022 р.

Відповідальний – гарант ОПП.

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректорів за напрямами роботи.

 

 1. Звіт про самооцінювання та стан підготовки до акредитації ОПП Культурологія (спеціальність 034 Культурологія) за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.

          Заслухавши й обговоривши інформацію    гаранта ОПП проф. Є. Р. Борінштейна та співдоповідь комісії у складі: Д. О. Величка (голова), доц. І. І. Герц, учена рада

УХВАЛИЛА:

 1. Уважати стан реалізації ОПП Культурологія задовільним. 
 2. Активізувати роз’яснювальну роботу зі студентами щодо їх права на визнання результатів навчання, здобутих у неформальній та/або інформальній освіті.

Термін – постійно.

Відповідальні – гарант ОПП, декан факультету.

 1. Забезпечити всі навчальні дисципліни ОПП методичними рекомендаціями щодо організації самостійної роботи студентів та розміщення цих рекомендацій у репозитарії університету.

Термін – 31.08.2022.

Відповідальні – гарант ОПП, завідувачі кафедр.

 1. Розробити з ОК, які було введено до ОПП в редакції 2022 р., методичне забезпечення освітнього процесу, зокрема з використанням дистанційних засобів навчання.

Термін – 31.08.2022.

Відповідальні – гарант ОПП, завідувачі кафедр.

 1. Розробити методичні рекомендації до кваліфікаційної (бакалаврської) роботи.

Термін  – 31.08.2022.

Відповідальний – гарант ОПП.

 1. Забезпечити своєчасне розміщення РПНД, силабусів та оновлення актуальної інформації на офіційному сайті Університету Ушинського, зокрема на веб-сторінці кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності.

Термін – постійно.

Відповідальні – гарант ОПП, декан факультету, завідувачі кафедр.

 1. Уживати заходів щодо покращання якості освітнього процесу за ОПП Культурологія за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти через:
 • оптимізацію зворотного зв’язку зі стейкголдерами;
 • активне залучення студентів до науково-дослідницької діяльності;
 • посилення внутрішньої академічної мобільності;
 • своєчасне розміщення на офіційному сайті університету електронні варіанти робочих програм навчальних дисциплін;
 • залучення до проведення практичних/семінарських занять професіоналів-практиків;
 • посилення профорієнтаційної роботи для збільшення контингенту.

Термін – постійно.

Відповідальні – гарант ОПП, декан факультету.

 1. Підготувати відомості про самооцінювання ОПП за формою, затвердженою Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти.

Термін – до 15.07.2022 р.

Відповідальний – гарант ОПП.

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректорів за напрямами роботи.

 

 1. Стан та перспективи інформаційно-профорієнтаційної та організаційно-виховної роботи на фізико-математичному факультеті.

          Заслухавши й обговоривши інформацію    декана факультету О. П. Бойко та співдоповідь комісії у складі: доц. Н. К. Білової (голова), Д. О. Величка, учена рада

УХВАЛИЛА:

 1. Узяти до відома інформацію декана фізико-математичного факультету О. П. Бойко.
 2. Визнати організаційно-виховну та інформаційно-профорієнтаційну роботу кафедр та деканату фізико-математичного факультету у 2021–2022 н. р. задовільною.
 3. Оновити інформацію про факультет на сайті університету, розробити та розповсюдити рекламні матеріали для вступників українською та англійською мовами.

Термін – до 01.07.2022 р.

Відповідальні – декан факультету, завідувачі кафедр, студактив.

 1. Розмістити інформацію профорієнтаційного спрямування в інтернет-виданнях та соціальних мережах.

Термін – до 01.07.2022 р.

Відповідальні – декан факультету, завідувачі кафедр, студактив.

 1. Укласти нові договори зі стейкголдерами, розширити партнерські зв’язки із закордонними освітніми центрами для формування контингенту українських та іноземних здобувачів вищої освіти факультету.

Термін – до 01.07.2022 р.

Відповідальні – декан факультету, начальник відділу міжнародних зв’язків.

 1. Запровадити інноваційні форми проведення організаційно-виховної та профорієнтаційної роботи на факультеті (зокрема в онлайн форматі).

Термін –до 01.07.2022 р.

Відповідальні – декан факультету, завідувачі кафедр.

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора із соціально-гуманітарної та науково-педагогічної роботи Андрія Начева.

 

 1. Звіт про національно-патріотичне виховання учасників освітнього процесу в Університеті Ушинського.

          Заслухавши й обговоривши інформацію    проректора із соціально-гуманітарної та науково-педагогічної роботи А. П. Начева, учена рада

УХВАЛИЛА:     

 1. Уважати стан роботи з національно-патріотичного виховання учасників освітнього процесу в Університеті Ушинського задовільним.
 2. Визначити можливість співпраці з об'єднаннями, центрами, клубами, діяльність яких пов'язана з національно-патріотичним вихованням.

Термін – постійно.

Відповідальні – директор інституту, декани факультетів, керівники структурних підрозділів.

 1. Розміщувати інформацію про проведення заходів із національно-патріотичного виховання на офіційному сайті університету, в інтернет-виданнях та соціальних мережах.

Термін – постійно.

Відповідальні – директор інституту, декани факультетів, керівники структурних підрозділів.

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора із соціально-гуманітарної та науково-педагогічної роботи Андрія Начева.

 

 1. Визнання результатів підвищення кваліфікації викладачів кафедри образотворчого мистецтва у вигляді участі в Міжнародній науково-творчій конференції «Трансформація музичної освіти і культури: традиція і сучасність», яка проходила з 07 до 09 травня 2022 року на базі Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової за сприяння Міністерства культури та інформаційної політики України (обсяг – 1 кредит ЄКТС, 30 годин):

– проф. Тарасенко О. А.;

– викл. Величка Д. О.;

– доц. Носенко А. І.;

– ст. викл. Лози Н. А.;

– доц. Тарасенка А. А.

          Заслухавши й обговоривши інформацію проректора з наукової роботи

проф. Г. В. Музиченко, учена рада

УХВАЛИЛА: Визнати результати підвищення кваліфікації викладачів кафедри образотворчого мистецтва у вигляді участі в Міжнародній науково-творчій конференції «Трансформація музичної освіти і культури: традиція і сучасність», яка проходила з 07 до 09 травня 2022 року на базі Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової за сприяння Міністерства культури та інформаційної політики України (обсяг – 1 кредит ЄКТС, 30 годин):

– проф. Тарасенко О. А.;

– викл. Величка Д. О.;

– доц. Носенко А. І.;

– ст. викл. Лози Н. А.;

– доц. Тарасенка А. А.

 

 1. Затвердження Положення про наукові школи Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

          Заслухавши й обговоривши інформацію    проректора з наукової роботи

проф. Г. В. Музиченко, учена рада

УХВАЛИЛА: Затвердити Положення про наукові школи Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

 

 1. Затвердження Процедури публічного захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії у Державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

          Заслухавши й обговоривши інформацію проректора з наукової роботи

проф. Г. В. Музиченко, учена рада

УХВАЛИЛА: Затвердити Процедуру публічного захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії у Державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

 

 1. Затвердження ОПП за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» (за списком).

          Заслухавши й обговоривши інформацію першого проректора О. А. Копусь, учена рада

УХВАЛИЛА: Затвердити такі ОПП за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»:

 • Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:

035 Філологія (ОПП Переклад (перша – китайська, друга – англійська);

035 Філологія (ОПП Переклад (перша – англійська, друга – китайська);

024 Хореографія (ОПП Хореографія);

016 Спеціальна освіта (ОПП Спеціальна освіта (Логопедія));

 • Другий (магістерський) рівень вищої освіти:

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) (ОПП Середня освіта (Англійська мова і література);

035 Філологія (ОПП Переклад (перша – англійська, друга – китайська);

024 Хореографія (ОПП Хореографія);

1016 Спеціальна освіта (ОПП Спеціальна освіта (Логопедія)).

 

 1. Затвердження Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти в Державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» у 2022 році.

        Заслухавши й обговоривши інформацію відповідального секретаря приймальної комісії Дячка Дмитра Олександровича, учена рада

УХВАЛИЛА: Затвердити Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти в Державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» у 2022 році.

 

 1.  Про рекомендацію до друку.

        Заслухавши й обговоривши інформацію голови науково-методичної комісії О. А. Галіцан, учена рада

УХВАЛИЛА:

 1. Рекомендувати до друку навчальний посібник «Публічні фінанси» для здобувачів першого рівня вищої освіти (бакалавр) зі спеціальностей 052 Політологія та 281 Публічне управління. (Автор – Г.В. Музиченко). Рецензенти: д.е.н., проф. І. Є. Чуркіна; к.е.н., проф. Г. М. Коцюрубенко.
 2. Рекомендувати до друку навчальний посібник «Дискретна математика» до навчальної дисципліни «Дискретна математика» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 014.14 Математика. (Автор – В. М. Пивоварчик). Рецензенти: д.ф.-м.н., доц. Д. С. Калюжний-Вербовецький; к.ф.-м.н. О. В. Лесечко.
 3. Рекомендувати до друку навчальний посібник «Практичний курс англійської мови» для здобувачів вищої освіти першого рівня (бакалавр) зі спеціальностей 012 Дошкільна освіта та 013 Початкова освіта. (Автор – О. В. Попова). Рецензенти: д.філол.н. О. Ю. Карпенко; д.пед.н., проф. Л. І. Морська.
 4. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до виробничої (педагогічної практики з математики у закладах загальної середньої освіти (основна школа), для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 014 Середня освіта (Фізика) та 014 Середня освіта (Фізика. Математика). (Автор – О. М. Болдарєва). Рецензенти: к.пед.н., доц. Т. П. Коростіянець; к.ф.-м.н., доц. О. П. Савчук.
 5. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до виробничої (педагогічної практики з математики у закладах загальної середньої освіти (основна школа), для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 014 Середня освіта (Математика) та 014 Середня освіта (Математика. Інформатика). (Автор – К. В. Нєдялкова). Рецензенти: к.пед.н., доц. Т. П. Коростіянець; к.ф.-м.н., доц. О. П. Савчук.
 6. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Психологія розвитку особистості» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 053 Психологія. (Автор – О.О. Водолазька). Рецензенти: д.психол.н., доц. О. В. Вдовіченко; к.психол.н., доц. М. К. Кременчуцька.
 7. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Сучасна психологічна служба: організація та функціонування» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 053 Психологія. (Автор – О.О.Водолазька). Рецензенти: к.психол.н., доц. М. К. Кременчуцька; к.психол.н., доц. О.Г. Бабчук.
 8. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Методика викладання психології у вищій школі» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 053 Психологія. (Автор – О.О.Водолазька). Рецензенти: к.психол.н., доц. В. Б. Бєдан; к.психол.н., доц. О. Г. Бабчук.
 9. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Психологія самопізнання та саморозвитку особистості» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 053 Психологія. (Автор – О.О.Водолазька). Рецензенти: к.психол.н., доц. В. Б. Бєдан; к.психол.н., доц. О. Г. Бабчук.
 10. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Наукова комунікація іноземною мовою» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 053 Психологія. (Автор – К.О.Мулик). Рецензенти: к.філол.н., доц. Н. С. Жмаєва; к.пед.н., доц. С. В. Юхимець.
 11. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Рухливі ігри і методика викладання» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 017 Фізична культура і спорт. (Автор – С. О. Ігнатенко). Рецензенти: д.н. з фіз. вих. і спорту, проф. В. Г. Тодорова; к.пед.н., доц. І. В. Панасюк.
 12. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Технології спорту вищих досягнень» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 017 Фізична культура і спорт. (Автор – В. Г. Тодорова). Рецензенти: д.пед.н., проф. К. К. Мулик; д.пед.н. Б. Т. Долинський.
 13. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Гімнастика, музично-ритмічне виховання і методика викладання» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 017 Фізична культура і спорт. (Автор – О. О. Погорелова). Рецензенти: к.пед.н., доц. І. В. Панасюк; к.пед.н., доц. Г. В. Тітова.
 14. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Методики з обраного виду спорту (за видами спорту: складнокоординаційні)» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 017 Фізична культура і спорт. (Автор – Б. Т. Долинський). Рецензенти: к.пед.н., доц. І. В. Панасюк; к.пед.н., доц. В. В. Борщенко.
 15. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Етнополітологія» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 052 Політологія. (Автор – С. А. Дмитрашко). Рецензенти: д.філол.н., проф.О. А. Довгополова; д.політ.н. С. М. Наумкіна.
 16. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Еколого-економічна освіта дітей дошкільного віку для сталого розвитку» для здобувачів вищої освіти першого рівня (бакалавр) зі спеціальності 012 Дошкільна освіта. (Автор – О. П. Соцька). Рецензенти: д.пед.н., доц. Л. І. Березовська; к.пед.н. С. О. Онищук.
 17. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Теорія та практика живопису» для здобувачів вищої освіти першого рівня (бакалавр) зі спеціальності 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво). (Автор – А. І. Носенко). Рецензенти: к.мист. доц. Н. Р. Кубриш; к.мист. М. В. Пономаренко.
 18. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Теорія та практика декоративно-прикладного мистецтва» для здобувачів вищої освіти першого рівня (бакалавр) зі спеціальності 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво). (Автор – Д. О. Величко). Рецензенти: ст. викл. Н. А. Лоза; викладач-методист, член Національної спілки художників України О. Б. Дьокіна.
 19. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку» для здобувачів вищої освіти першого рівня (бакалавр) зі спеціальності 012 Дошкільна освіта. (Автор – Л. І. Березовська). Рецензенти: д.пед.н., проф. К. К. Крутій; к.пед.н., доц. Л. Л. Плетеницька.
 20. Рекомендувати до друку збірник наукових праць «Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : Лінгвістичні науки» № 34 2022 рік.
 21. Рекомендувати до друку наукові журнали з філософії та соціології «Перспективи. Соціально-політичний журнал» № 2 2022 рік та «Наукове пізнання: методологія та технологія» № 2 2022 рік.

 

 

Голова вченої ради                                                             Андрій КРАСНОЖОН

 

 

Учений секретар                                                                                  Ніна БОСАК

 

 

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського