Рішення вченої ради Університету Ушинського Протокол № 11 від 30 червня 2022 року

 1. Підсумки роботи науково-методичної комісії університету та факультетів/інституту у 2021–2022 н. р.

Заслухавши й обговоривши інформацію голови комісії доц. Галіцан

Ольги Анатоліївни, учена рада

УХВАЛИЛА:

 1. Розробити план роботи науково-методичної комісії на 2022–2023 н. р., передбачивши запрошення на засідання завідувачів кафедр, представників структурних підрозділів університету, гарантів освітніх програм.

Термін виконання – до 27.06.2022 р.

Відповідальні – голова науково-методичної комісії, секретар.

 1. Передбачити в плані роботи науково-методичної комісії на 2022–2023 навчальний рік розробку алгоритму первинної атестації наукових шкіл Університету.

Термін виконання – червень 2023 р.

Відповідальний – голова науково-методичної комісії, проректор з наукової роботи.

 1. Відповідно до вимог МОН України оновлювати інформацію про діяльність науково-методичної комісії на офіційному вебсайті університету.

Термін виконання – постійно.

Відповідальний – голова науково-методичної комісії, секретар науково-методичної комісії.

 1. Розробити процедуру перевірки унікальності наукових робіт, яким надається рекомендація до друку вченої ради університету.

 Термін виконання – вересень 2022 р.

Відповідальна – Галіцан О. А.

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з наукової роботи проф. Музиченко Г. В.

 

 1. Звіт про результати роботи Комісії з якості освіти Університету Ушинського у 2021–2022 н. р.

Заслухавши й обговоривши інформацію голови комісії доц. Постоян

Тетяни Григорівни, учена рада

УХВАЛИЛА:

 1. Визнати роботу комісії з якості освіти Університету Ушинського у 2021/2022 н. р. задовільною.
 2. Активізувати роботу членів комісії з якості освіти у своїх структурних підрозділах.

Термін – постійно.

Відповідальні – голова та члени комісії з якості освіти.

 1. Забезпечити реалізацію особливості ОП, а саме використання здобутків наукових шкіл через ОК, що викладають представники цих наукових шкіл.

Термін – постійно.

Відповідальні – гаранти ОП.

 1. Залучати членів робочої групи ОП до викладання ОК за цією програмою (без винятків).

Термін – постійно.

Відповідальні – гаранти ОП.

 1. Доручити комісії з якості освіти провести експертизу укладених індивідуальних програм стажування в межах міжнародної мобільності освітньо-професійних програм спеціальності 035 Філологія.

Термін – 31.10.2022 р.

Відповідальна – голова комісії з якості освіти.

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректорів за напрямами діяльності.

 

 1. Звіт про результати роботи Центру забезпечення якості освіти Університету Ушинського у 2021–2022 н. р.

Заслухавши й обговоривши інформацію завідувача центру

Герасименко Вікторії Вікторівни, учена рада

УХВАЛИЛА:

 1. Уважати роботу Центру забезпечення якості освіти Університету Ушинського задовільною.
 2. Розширити обсяги залучених ОПП для аналізу порядку формування вибіркових компонент індивідуального навчального плану здобувачів вищої освіти на наступний навчальний рік.

Термін – до 01.10.2022 р.

 Відповідальні – гаранти ОП, завідувач Центру.

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого проректора з навчальної та науково-педагогічної роботи О. А. Копусь.

 

 1. Звіт про самооцінювання та стан підготовки до акредитації ОПП «Психологія» (спеціальність 053 Психологія) за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Заслухавши й обговоривши інформацію гаранта ОПП Фурмана

Анатолія Анатолійовича, учена рада

УХВАЛИЛА:

 1. Уважати стан реалізації ОПП «Психологія» спеціальності 053 Психологія для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти задовільним.
 2. Рекомендувати висвітлити інформацію про взаємодію зі стейкголдерами на сайті університету і в соціальних мережах.

Термін – до 01.08.2022 р.

Відповідальний – гарант ОПП.

 1. Посилити участь здобувачів вищої освіти за ОПП у вітчизняних та міжнародних програмах академічної мобільності .

Термін – постійно.

Відповідальні – гарант ОПП, завідувачі кафедр.

 1. Інформувати здобувачів вищої освіти про можливість здобуття неформальної/інформальної освіти та правила перезарахування отриманих у ній результатів.

Термін – постійно.

Відповідальні – гарант ОПП, декан факультету.

 1. Активізувати публікаційну активність усіх викладачів, задіяних за ОПП, у вітчизняних та іноземних виданнях, зокрема тих, що індексуються в наукометричних базах Web of Science і Scopus.

Термін – постійно.

Відповідальні – гарант ОПП, завідувачі кафедр.

 1. Розмістити на офіційному сайті університету РПНД, силабуси на 2022/2023 н. р.

Термін – до 30.08.2022 р.

Відповідальні – гарант ОПП, завідувачі кафедр.

 1. Своєчасно оновлювати навчально-методичне забезпечення до ОК та розміщувати в репозитарії університету.

Термін – до 30.08.2022 р.

Відповідальні – гарант ОПП, завідувачі кафедр.

 1. Забезпечувати прозорість процедури вибору студентами вибіркових дисциплін відповідно до чинних положень Університету Ушинського.

Термін – постійно.

Відповідальні – декан факультету, гарант ОПП, завідувачі кафедр.

 1. Доопрацювати відомості про самооцінювання ОПП «Психологія» спеціальності 053 Психологія за формою, затвердженою Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти та відповідно до висловлених комісією зауважень, зокрема технічної роботи з оформлення покликань.

Термін – до 15.07.2022 р.

Відповідальний – гарант ОПП.

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректорів за напрямами роботи.

 

 1. Підсумки роботи вченої ради університету у 2021–2022 н. р. Виконання рішень ученої ради у 2021–2022 н. р.

Заслухавши й обговоривши інформацію вченого секретаря Босак

Ніни Федорівни, учена рада

УХВАЛИЛА:

 1. Уважати роботу вченої ради університету у 2021–2022 навчальному році задовільною.
 2. Затвердити звіт ученого секретаря університету за 2021–2022 навчальний рік доц. Босак Н. Ф.
 3. Відповідно до вимог МОН України продовжувати висвітлювати ухвалені рішення, затверджені положення, всю документацію вченої ради на сайті університету.

Термін виконання – постійно.

Відповідальний – учений секретар.

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з наукової роботи проф. Музиченко Г. В.

 

 1. Затвердження планів роботи підрозділів університету на 2022

2023 н. р.

Заслухавши й обговоривши інформацію вченого секретаря Босак

Ніни Федорівни, учена рада

УХВАЛИЛА: Затвердити плани роботи підрозділів Університету Ушинського на 2022–2023 н. р.

 

 1. 7.  Затвердження результатів атестації аспірантів університету.

Заслухавши й обговоривши інформацію завідувача відділу аспірантури 

й докторантури доц. Хижняк Ірини Анатоліївни, учена рада

УХВАЛИЛА:

 1. Узяти до відома інформацію завідувачки відділу аспірантури й докторантури доц. Хижняк І. А.
 2. Затвердити наслідки атестації аспірантів університету і перевести на наступний рік навчання.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з наукової роботи проф. Музиченко Г. В.

 

 1. Затвердження ОНП 2022–2023 н. р. та навчальних планів для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти на 2022–2023 н. р.

Заслухавши й обговоривши інформацію завідувача відділу аспірантури 

й докторантури доц. Хижняк Ірини Анатоліївни, учена рада

УХВАЛИЛА:

 1. Узяти до відома інформацію завідувачки відділу аспірантури й докторантури доц. Хижняк І. А.
 2. Затвердити ОНП 2022–2023 н. р. та навчальні плани для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти на 2022–2023 н. р.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з наукової роботи проф. Музиченко Г. В.

 

 1. Затвердження індивідуальних планів наукової роботи, індивідуальних навчальних планів аспірантів першого року навчання (вступ – весна 2022 р.).

Заслухавши й обговоривши інформацію завідувача відділу аспірантури 

й докторантури доц. Хижняк Ірини Анатоліївни, учена рада

УХВАЛИЛА:

 

 1. Узяти до відома інформацію завідувачки відділу аспірантури й докторантури доц. Хижняк І. А.
 2. Затвердити індивідуальні плани наукової роботи, індивідуальні навчальні плани аспірантів першого року навчання (вступ – весна 2022 р.).
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з наукової роботи проф. Музиченко Г. В.

 

Поточні питання.

 

 1. Подання кандидатур до процедури обрання членів Наукової ради Національного фонду досліджень України.

Заслухавши й обговоривши інформацію проректора з наукової роботи

Музиченко Ганни Вячеславівни, учена рада

УХВАЛИЛА:

 1. Подати такі кандидатури до процедури обрання членів Наукової ради Національного фонду досліджень України:

– Попова О. В., доктор педагогічних  наук, професор, декан факультету іноземних мов;

– Болдарєва О. М., кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри вищої математики та статистики;

– Орлик Н. А., кандидат біологічних наук, старший викладач кафедри біології і охорони здоров'я.

 1. Затвердження Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про вищу освіту.

Заслухавши й обговоривши інформацію проректора з навчальної та

науково-педагогічної роботи Копусь Ольги Антонівни, учена рада

УХВАЛИЛА: Затвердити Положення про порядок замовлення, видачі та

обліку документів про вищу освіту.

 1. Визначення відсотка фактичної кількості студентів денної форми здобуття освіти, які навчаються за державним замовленням, на одному факультеті, курсі за певною спеціальністю.

Заслухавши й обговоривши інформацію головного бухгалтера

університету Ушинського Візнюк Валентини Василівни, учена рада

УХВАЛИЛА: Визначити відсоток фактичної кількості студентів денної форми здобуття освіти, які навчаються за державним замовленням, на одному факультеті, курсі за певною спеціальністю: 40 %.

 1. Затвердження спеціалізацій ОПП за першим (бакалаврським) і другим (магістерським) рівнями вищої освіти Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

Заслухавши й обговоривши інформацію проректора з навчальної та

науково-педагогічної роботи Копусь Ольги Антонівни, учена рада

УХВАЛИЛА: Затвердити спеціалізації ОПП за першим (бакалаврським) і другим (магістерським) рівнями вищої освіти Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

 1. Затвердження ОПП за першим (бакалаврським) і другим (магістерським) рівнями вищої освіти Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

Заслухавши й обговоривши інформацію проректора з навчальної та

науково-педагогічної роботи Копусь Ольги Антонівни, учена рада

УХВАЛИЛА: Затвердити ОПП за першим (бакалаврським) і другим (магістерським) рівнями вищої освіти Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

 1. Затвердження навчальних планів за першим (бакалаврським) і другим (магістерським) рівнями вищої освіти Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

Заслухавши й обговоривши інформацію начальника навчально-

методичного відділу Тагієвої Ірини Сергіївни, учена рада

УХВАЛИЛА: Затвердити навчальні плани за першим (бакалаврським) і другим (магістерським) рівнями вищої освіти Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

 1. Затвердження зразка та порядку виготовлення документів про вищу освіту за першим (бакалаврським) і другим (магістерським) рівнями вищої освіти Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

Заслухавши й обговоривши інформацію начальника навчально-

методичного відділу Тагієвої Ірини Сергіївни, учена рада

УХВАЛИЛА: Затвердити зразок та порядок виготовлення документів про вищу освіту за першим (бакалаврським) і другим (магістерським) рівнями вищої освіти Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

 1. Затвердження строків навчання за першим (бакалаврським), другим (магістерським) та третім (освітньо-науковим) рівнями вищої освіти та формами освіти.

Заслухавши й обговоривши інформацію відповідального секретаря

приймальної комісії доц. Дячка Дмитра Олександровича, учена рада

УХВАЛИЛА: Затвердити строки навчання за першим (бакалаврським), другим (магістерським) та третім (освітньо-науковим) рівнями вищої освіти та формами освіти.

 1. Про внесення змін до Положення про організацію освітнього процесу за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти.

Заслухавши й обговоривши інформацію проректора з наукової роботи

Музиченко Ганни Вячеславівни, учена рада

УХВАЛИЛА: Внести зміни до Положення про організацію освітнього процесу за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти.

 1. Призупинення дії ОПП Середня освіта (Трудове навчання та технології) за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології).

Заслухавши й обговоривши інформацію проректора з навчальної та

науково-педагогічної роботи Копусь Ольги Антонівни, учена рада

УХВАЛИЛА: Призупинити дію ОПП Середня освіта (Трудове навчання та технології) за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології).

 1. Затвердження тем дисертаційних досліджень аспірантів першого року навчання (вступ – весна 2022 року).

Заслухавши й обговоривши інформацію завідувача відділу аспірантури 

й докторантури доц. Хижняк Ірини Анатоліївни, учена рада

УХВАЛИЛА: Затвердити теми дисертаційних досліджень аспірантів першого року навчання (вступ – весна 2022 року).

 1. Створення відділу професійних та суспільних комунікацій.

Заслухавши й обговоривши інформацію проректора із соціально-

гуманітарної та науково-педагогічної роботи Начева Андрія Петровича, учена рада

УХВАЛИЛА:

 1. Створити відділ професійних та суспільних комунікацій.
 2. Відділу кадрів вжити заходів щодо переведення працівників з урахуванням норм чинного законодавства України про працю в новостворений відділ.

Відповідальний – начальник відділу кадрів.

Термін – до 01.09.2022 р.

 1. Бухгалтерії здійснити заходи щодо переведення ставок із психологічної служби та студентського клубу до відділу професійних та суспільних комунікацій.

Відповідальний – головний бухгалтер.

Термін: до 01.09.2022 р.

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на ректора.
 2. Про рекомендацію до друку.

        Заслухавши й обговоривши інформацію голови науково-методичної комісії О. А. Галіцан, учена рада

УХВАЛИЛА:

 1. Рекомендувати до друку матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених «Сучасні методи та форми організації освітнього процесу у закладах вищої освіти». Рецензенти: д.пед.н., доц. І. І. Дарманська; д.пед.н., проф. І. А. Княжева.
 2. Рекомендувати до друку навчальний посібник «Культорологічні нариси Піднебесної (Збірник текстів для домашнього читання з перекладом)» для здобувачів вищої освіти першого рівня (бакалавр) зі спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (китайська)). (Автор – О. О. Моргун). Рецензенти: д.пед.н., проф. Л. І. Морська; к.філол.н., доц. М. Ю. Карпенко.
 3. Рекомендувати до друку матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Дошкільна, початкова і вища освіта: реалії та перспективи». Рецензенти: д.пед.н., проф. І. П. Аннєнкова; до.пед.н., проф. О. С. Трифонова.
 4. Рекомендувати до друку матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених «Сучасні виклики соціально-політичного розвитку: політико-правові, соціально-економічні та культурні виміри». Рецензенти: д.філос.н., проф. О. А. Довгополова; д.політ.н. С. М. Наумкіна.
 5. Рекомендувати до друку матеріали міжнародної наукової конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, присвяченої 30-річчю створення кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності та 205-річчю Університету Ушинського «Методологія та технологія сучасного філософського пізнання». Рецензенти: д.філос.н., проф. М. В. Пальчинська; к.філос.н., доц. Н. М. Рибка.
 6. Рекомендувати до друку матеріали Х Всеукраїнської наукової інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених присвяченої 30-річчю створення кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності та 205-річчю Університету Ушинського «Освіта та соціалізація особистості». Рецензенти: д.філос.н., проф. М. В. Пальчинська; к.філос.н., доц. Н. М. Рибка.
 7. Рекомендувати до друку матеріали ХХVIII наукової конференції здобувачів вищої освіти «Історичний досвід і сучасність». Рецензенти: к.політ.н., доц. Н. М. Бакланова; к.іст.н., доц. Г. В. Воробьова.
 8. Рекомендувати до друку матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Збереження і розвиток традицій пленеру: художня освіта і арт-туризм» (пам’яті Сергія Лозовського). Рецензенти: д.мист. проф.

      О. А. Тарасенко; к.мист. доц. Н. Р. Кубриш.

 1. Рекомендувати до друку матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Психолого-педагогічний супровід підготовки майбутніх фахівців у закладах вищої освіти». Рецензенти: д.пед.н., проф.О. В. Ковшар; д.пед.н., проф. Т. М. Котик.
 2. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до самостійної роботи для здобувачів освіти третього освітньо-наукового рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) «Українсько-англійсько-китайський словник термінів і понять з навчальної дисципліни «Основи музикології»». (Автор – О. В. Вороновська). Рецензенти: д. мист., проф.С. В. Осадча; к.мист., доц. М. В. Русяєва.
 3. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до виробничої практики (психологічного практикування) для здобувачів вищої освіти за другим магістерським рівнем спеціальності 053 «Психологія». (Автори –Л. А. Ільницька, А. А. Фурман). Рецензенти: д.психол.н. С. О. Колот; к.психол.н., доц. С. В. Ситнік.
 4. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до переддипломної практики для здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем спеціальності 053 «Психологія». (Автори – Л. А. Ільницька, А. А. Фурман). Рецензенти: д.психол.н. С. О. Колот; к.психол.н., доц. С. В. Ситнік.
 5. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до виробничої практики (асистентської) для здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем спеціальності 053 «Психологія». (Автори – Л. А. Ільницька, А. А. Фурман). Рецензенти: д.психол.н. С. О. Колот; к.психол.н., доц. С. В. Ситнік.
 6. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Наративна психологія» для здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем спеціальності 053 «Психологія». (Автор –А. А. Фурман). Рецензенти: д.психол.н. С. О. Колот; к.психол.н., доц. С. В. Ситнік.
 7. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до виробничої (педагогічної літньої) практики в умовах дистанційного навчання для здобувачів першого рівня вищої освіти (бакалавр) спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література). (Автор – Т. Ю. Осипова). Рецензенти: п.пед.н., проф. Т.І. Койчева; д.пед.н., проф. В. В. Ягоднікова.
 8. Рекомендувати до друку матеріали VІІ Міжнародної науково-методичної конференції «Теорія та практика управління педагогічним процесом», яка присвячена пам’яті Полторака Валентина Семеновича. Рецензенти: д.пед.н., проф. Л. О. Савченко; д.пед.н., проф. Т. І. Койчева.

 

 

 

 

 

 

 

Голова вченої ради                                                          Андрій КРАСНОЖОН

 

 

Учений секретар                                                                               Ніна БОСАК

 

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського