Кафедра політичних наук і права 1. Загальні відомості
 2. Науково-педагогічний склад
 3. Навчальна робота
 4. Методична робота
 5. Наукова робота
 6. Організаційна робота
 7. Профорієнтаційна робота
 8. Аспірантура
 9. Центр соціально-політичних досліджень "Politicus"
 10. Новини
 11. Асоціація випускників
 12. Контакти

Загальні відомості

Історія кафедри політичних наук і права починається з 1954 року, з моменту відокремлення кафедри політичної економії від кафедри марксизму-ленінізму. Першим завідувачем кафедри політичної економії був доктор економічних наук, професор Анатолій Карпович Покритан.

З перших років існування кафедри почалося створення наукової школи професора Покритана. Серед його соратників та учнів були тодішні співробітники кафедри, в майбутньому професори, керівники кафедр та закладів вищої освіти міста: професор В. І. Касаткіна (Одеський національний економічний університет); професор Т. Ю. Тіханова (Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова); професор В. С. Єгоров (Академія управління при Президентові Російської Федерації) та ін.

У різні роки в Університеті Ушинського працювали і працюють учні А. К. Покритана: Віктор Бранкович Петрович – впродовж 1977-1984 рр. ректор ОДПІ; Володимир Григорович Орищенко – професор, ректор ОДПІ і ПДПУ у 1984-2003 рр. На кафедрі в різні роки також працював канд. екон. наук, ректор ОДПІ (1964-1977 рр.) М. К. Симоненко, доцент П. Ф. Потапський, доктор іст. наук, професор Г. І. Нільве та інші відомі у місті науковці і викладачі.

У подальші роки кафедра зазнала значних змін і стала кафедрою політичних наук і права, якою керували доценти Л. З. Пазій, Т. Г. Доброва. З 1999 року кафедру очолює доктор політичних наук, професор Світлана Михайлівна Наумкіна.

Стратегія розвитку кафедри політичних наук і права


 

Науково-педагогічний склад

 

Освітній процес на кафедрі політичних наук і права забезпечують 25 науково-педагогічних працівників. 100% викладацького складу кафедри – доктори та кандидати наук.

НАУМКІНА СВІТЛАНА МИХАЙЛІВНА 

NAUMKINA SVITLANA 

доктор політичних наук, професор

 

ORCID ID: 0000-0002-2268-5181 

Research ID: I-5174-2018 

Посада: завідувач кафедри політичних наук і права

ДОЛЖЕНКОВ ОЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ 

DOLZHENKOV OLEXANDR 

доктор юридичних наук, професор

 

ORCID ID:  0000-0002-2843-9627 

Research ID: I-5138-2018 

Посада: професор кафедри політичних наук і права

МУЗИЧЕНКО ГАННА В’ЯЧЕСЛАВІВНА  

MUZYCHENKO GANNA 

доктор політичних наук, професор

 

ORCID ID: 0000-0002-7890-9615 

Research ID: I-5214-2018

Посада: професор кафедри політичних наук і права, проректор з наукової роботи

ДОЛЖЕНКОВ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

DOLZHENKOV OLEH 

доктор політичних наук, професор

 

ORCID ID: 0000-0002-7620-9535 

Посада: професор кафедри політичних наук і права, завідувач кафедри освітнього менеджменту та публічного управління

ГЕДІКОВА НАТАЛЯ ПИЛИПІВНА 

HEDIKOVA NATALIA  

доктор політичних наук, професор

ORCID ID: 0000-0001-9730-8527 

Research ID: I-5282-2018 

Google Scholar profile: https://scholar.google.ru/citations?hl=uk&user=ojPPsxIAAAAJ

Посада: професор кафедри політичних наук і права, директор інституту післядипломної освіти та сертифікації

ПРОНОЗА ІННА ІВАНІВНА 

PRONOZA INNA 

кандидат політичних наук 

ORCID ID: 0000-0002-2683-0630 

Research ID:     I-5166-2018 

Посада: доцент кафедри політичних наук і права

ПОЛУЯКТОВА ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА 

POLUIAKTOVA OLHA VOLODYMYRIVNA

кандидат економічних наук, доцент


ORCID ID: 0000-0003-0835-5650

Посада: доцент кафедри політичних наук і права

КАМЕНЧУК ТЕТЯНА ОЛЕГІВНА 

KAMENCHUK TETIANA

кандидат політичних наук, доцент

Researcher ID: І-5367-2018 

ORCID ID: 0000-0002-9518-8389  

Посада: доцент кафедри політичних наук і права

РОСТЕЦЬКА СВІТЛАНА ІВАНІВНА 

ROSTETSKA SVITLANA 

доктор політичних наук, доцент

ORCID ID: 0000-0002-3836-8922 

Research ID: I-5232-2018

Посада: доцент кафедри політичних наук і права

Butyrin

БУТИРІН ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Посада: доцент кафедри політичних наук і права

ШВЕЦЬ СВІТЛАНА ЛЕОНІДІВНА 

SHVETS SVITLANA 

кандидат політичних наук

ORCID ID: 0000-0002-2886-1537 

Research ID: G-9750-2019 

Посада: асистент кафедри політичних наук і права

БАЙМУРАТОВ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

BAYMURATOV MYKHAYLO

доктор юридичних наук, професор

Посада: професор кафедри політичних наук і права

Dmytrashko

ДМИТРАШКО СВІТЛАНА АНАТОЛІЇВНА

DMYTRASHKO SVITLANA

Посада: ст. викладач кафедри політичних наук і права 

dereviakin

ДЕРЕВЯНКІН СЕРГІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

DEREVIANKIN SERHII

Посада: доцент кафедри політичних наук і права

eliferov(1)

ЄЛІФЕРОВ ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ

YELIFEROV OLEKSANDR

кандидат юридичних наук

ORCID ID: 0000-0001-7947-6973

Посада: викладач кафедри політичних наук і права

shevchuk

ШЕВЧУК ЯНА ВАЛЕРIЇВНА

SHEVCHUK YANA

кандидат юридичних наук

Посада: доцент кафедри політичних наук і права


Наукова робота

 

З 1996 року започаткований напрямок роботи наукової школи «Політичні виміри ефективності управлінської діяльності» (у межах науково-дослідної кафедральної теми «Соціально-політичні проблеми України в контексті глобальних процесів» (№ державної реєстрації 0109U000215).

З 2000 року здійснюється підготовка аспірантів та з 2010 року докторантів за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси.

У 2010 році створена спеціалізована вчена Рада Д 41.053.06 із захисту докторських (кандидатських) дисертацій за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси у Державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», головою якої є доктор політичних наук, професор С. М. Наумкіна.

За період функціонування спеціалізованої вченої ради захищено понад 60 кандидатських та 10 докторських дисертацій за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси.

Колектив кафедри здійснює активну наукову діяльність. Апробація та впровадження наукових результатів відображено в публікаціях викладачів кафедри. Постійно виходять друком монографії, статті в зарубіжних та українських наукових виданнях, тези конференцій.

Міжнародна наукова діяльність є одним із активних напрямків роботи колективу кафедри. Зокрема кафедра брала участь у реалізації міжнародних проєктів, таких як: «Соціально-політичні трансформації в країнах V4 та Україні: порівняльний аналіз» (Міжнародний Вишеградський Фонд), «Україна-Норвегія» та ін.

У 2015 році кафедра політичних наук і права ініціювала створення Центру соціально-політичних досліджень «Politicus» та започаткувала видання наукового фахового журналу з політичних наук «Politicus» (група Б). З архівом номерів та політикою журналу можна ознайомитися за покликанням: http://politicus.od.ua/


Наукові школи

1) Наукова школа доктора політичних наук, професора С. М. Наумкіної

2) Наукова школа доктора юридичних наук, професора М. О. Баймуратова

3) Наукова школа доктора юридичних наук, професора О. Ф. Долженкова


Наукові конференції

П’ята Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасна українська держава: вектори розвитку та шляхи мобілізації ресурсів»

Шоста Всеукраїнська науково-практична конференція "Сучасна українська держава: вектори розвитку та шляхи мобілізації ресурсів"

Всеукраїнська студентська науково-практична конференція "Сучасні виклики соціально-політичного розвитку: політико-правові та соціально-економічні виміри"

Друга всеукраїнська студентська науково-практична конференція "Сучасні виклики соціально - політичного розвитку: політико-правові, соціально-економічні та культурні виміри"

Третя всеукраїнська студентська науково-практична конференція "Сучасні виклики соціально - політичного розвитку: політико-правові, соціально-економічні та культурні виміри"


 

Навчальна робота

Кафедра політичних наук і права забезпечує підготовку бакалаврів за спеціальностями: 052 «Політологія», 081 «Право», а також викладає дисципліни політологічного, економічного та правового змісту на інших спеціальностях, за якими здійснюється підготовка фахівців в Університеті Ушинського.

5) Розклад сесії
    - Право
6) Розклад атестаційних екзаменів
   
10) Перелік вибіркових дисциплін. Презентації:
Меморандуми:
12) Якість освітнього процесу:

 

Методична робота

Методична робота кафедри політичних наук і права забезпечує відповідність змісту, форм викладання та програмних результатів навчання по кожній з дисциплін освітньої програми (основних та вибіркових).

Метою методичної роботи є забезпечення студентів методичними матеріалами з усіх дисциплін.

З метою розвитку навчально-методичного забезпечення освітнього процесу викладачі кафедри здійснюють розробку навчальних і навчально-методичних посібників та іншої методичної літератури. Усі дисципліни, які викладаються на кафедрі, забезпечені відповідними навчально-методичними матеріалами, зокрема в електронній формі, і доступні здобувачам вищої освіти у відкритому доступі. Особлива увага розробників навчально-методичного забезпечення звертається на необхідність дотримання культури доброчесності під час вивчення дисципліни.

Щорічно на засіданнях кафедри здійснюється моніторинг якості робочих програм, обговорення питань їх змісту та структурних елементів на предмет відповідності програмним результатам навчання. За необхідності ухвалюються рішення щодо оновлення навчально-методичного забезпечення дисциплін.

Основними завданнями методичної роботи кафедри є:

- оптимізація структури навчальних дисциплін;

- впровадження інноваційних форм і змісту навчання;

- робота з викладачами-початківцями;

- забезпечення своєчасної та якісної розробки навчально-методичних матеріалів;

- розвиток і вдосконалення навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу;

Під час викладання дисциплін кафедри активно використовуються як традиційні (лекції, практичні заняття), так і інноваційні форми, методи і технології (дебати, круглі столи, виїзні заняття, дискусійні майданчики, ділові ігри, «мозкові штурми» тощо).


 

Організаційна робота

Організаційна робота на кафедрі здійснюється за напрямками:

1. Виховна роботапроводиться у відповідності до плану заходів факультету та університету з виховної роботи. Традиційно увага приділяється пропаганді здорового способу життя, профілактиці захворювань та інфекцій. Організовуються зустрічі з медичними працівниками та представниками громадських організацій, які опікуються станом здоров’я молоді.

 

img1

Організовуються зустрічі студентів з представниками структурних підрозділів університету (інститутів, факультетів, кафедр, лабораторій, бібліотеки),  з представниками громадських організацій та стейкхолдерами.

img1_2

Постійно здійснюється моніторинг успішності та відвідування здобувачами вищої освіти лекційних та практичних занять, баз практик тощо.

Викладачі кафедри за графіком відвідують гуртожитки, проводять бесіди з дотримання правил проживання та поведінки у гуртожитках, з безпеки життя та підтримки стану здоров’я тощо.

 

Екскурсія здобувачів до бібліотеки Університету Ушинського

 

2. Проведення позанавчальних заходів є вагомим складником організаційної роботи кафедри. Студенти та аспіранти залучаються до культурно-просвітницьких заходів кафедри (у межах проєктів «Соціально-політичні трансформації в країнах V4 та Україні: порівняльний аналіз» (Міжнародний Вишеградський Фонд), «Україна-Норвегія», до творчих зустрічей з митцями, поетами, політиками, стейкхолдерами).

 

3. Організація та проведення міжнародних і всеукраїнських наукових конференцій, семінарів, круглих столів, тренінгів з актуальних проблем політології, економіки та права.

 

4. Підвищення педагогічної майстерності викладачів (участь у методичних зборах, конференціях, семінарах, заняттях на курсах підвищення кваліфікації тощо).


Профорієнтаційна робота

img1 img1_2
2) Програма вступу на базі:Аспірантура
4) Робочі програми

 

Центр соціально-політичних досліджень "Politicus"

1. Положення про Центр соціально-політичних досліджень "Politicus"

2. Звіт про проведення соціологічного дослідження за темою «МІСЦЕВИЙ ДЕПУТАТ: ОЦІНКА ДОВІРИ ТА КОРИСНОСТІ ВИБОРЦЯМИ»

3. Звіт про проведення навчального пілотажного дослідження активності виборців та їх вибору під час першого туру виборів Президента України

4. Звіт про результати дослідження правового регулювання політичної реклами в Україні

5. Звіт про результати дослідження правового регулювання україно-китайських міжнародних відносин

6. Звіт про результати дослідження професійних компетентностей політологів в Україні та США

7. Звіт про результати дослідження за темою: «ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ПОТЕНЦІЙНИХ РИЗИКІВ КИТАЙСЬКОГО БІЗНЕСУ НА РИНКАХ УКРАЇНИ»


Новини

2023 рік

Онлайн-зустріч за стейкголдерами для обговорення проєкту ОНП «Політологія».

До Дня місцевого самоврядування в Україні

Участь здобувачів освіти спеціальностей «Політологія» і «Право» у семінарі «Можливості використання ШІ в суспільно- політичних науках: огляд існуючих інструментів та реальних кейсів».

Міжнародний день відмови від паління (засідання наукового гуртка «Теорія та практика юриспруденції»)

Гостьова лекція Беттіни Ренц (Велика Британія) для аспірантів-політологів

Аспіранти пройшли навчання з цифрових технологій та інструментів відкритої науки

Зустріч зі стейкголдерами в межах обговорення проєкту ОНП за спеціальністю 052 Політологія на 2023/24 н.р.

Громадське обговорення проєкту ОНП «Політологія» (PhD) на 2023/2024 н.р. в Університеті Ушинського

Наукове стажування гаранта ОНП 052 Політологія в Кишинівському державному педагогічному університеті імені Йона Крянге (Молдова)

Підвищення кваліфікації наукових керівників PhD Університету Ушинського

Гостьова лекція стейкголдера для аспірантів кафедри політичних наук і права

Вітаємо аспірантку кафедри політичних наук і права елліну войнову з успішним захистом дисертації.

Аспіранти кафедри політичних наук і права успішно пройшли науково-педагогічну практику на базі Університету Ушинського

2022 рік

Нагороджено грамотами доктора політичних наук, професора, завідувачку кафедри політичних наук і права Наумкіну С. М.

Майстер-клас з підготовки публічних виступів

Громадське обговорення ОНП 052 Політологія

Бінарна лекція для здобувачів ОНП «Політологія» Університету Ушинського з професором Польовим М. А.

2021 рік

Бінарне заняття з дисципліни "Кримінальний процес" для студентів 4 курсу спеціальності 081 Право

Науковий студентський гурток «Міжнародні відносини та дипломатія»

Всеукраїнська кампанія "16 днів проти насилля"

Успішний виступ студента спеціальності «Політологія» на Міжнародній науковій конференції "Китайська цивілізація: традиції та сучасність»

Підписання меморандуму про співпрацю з кафедрою адміністративної діяльності поліції Одеського державного університету внутрішніх справ

Зустріч студентів спеціальності 081 Право з представниками патрульної поліції

Презентація здобутків наукової школи "Ювенальна превенція" на науково-практичній конференції

Бінарне заняття на тему : "Загальні положення досудового розслідування" для студентів 4 курсу спеціальності 081 Право

Зустріч студентів спеціальностей 081 Право та 052 Політологія з депутатом Одеської районної ради

Ознайомчий візит студентів спеціальностей 081 Право та 052 Політологія до бібліотеки Університету Ушинського

Старт китайсько-українського проєкту в Університеті Ушинського

Проєкт «ПолітЕкологія 2.0. Твоя думка важлива!»

Круглий стіл з питань профілактики та запобігання дитячій злочинності в Університеті Ушинського

Гостьова лекція к.е.н., доц. Коляди Т. А. з актуальних питань державної політики України в сфері управління боргом

Бінарне заняття з дисципліни «Запобігання та протидія корупції»

Гостьова лекція д.ю.н., доц. Усатого Г. О. з актуальних проблем антикорупційної політики України

Центр соціально-політичних досліджень «POLITICUS» Університету Ушинського презентував результати аналітичної розвідки з питань місцевої політики

Круглий стіл «Якість освітнього процесу: актуальні питання акредитації ОП Університету Ушинського»

Онлайн зустріч студентського гуртка «Вправний спікер»

Cтуденти четвертого року навчання 081 Право відвідали музей історії органів внутрішніх справ Одеської області

Рада молодих учених (РМУ) та Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених провели (НТС) вебінар "Особливості реалізації принципів академічної доброчесності у вищій школі"

Ознайомлювальна онлайн-лекція «Самоплагіат у наукових публікаціях»

Зустріч студентів спеціальності 081 Право зі стейкхолдером

Проведення занять у межах проєкту "Україна-Норвегія"

Вебінар з теми «Курсова робота (проєкт) без академічного плагіату (знайомство з новим звітом подібності)»

Вибори делегатів з числа студентів на вибори ректора Університету Ушинського

Онлайн-зустріч з майбутніми випускниками в межах «Ярмарку вакансій»

Лекції з питань протидії корупції від стейкголдерів Університету Ушинського

Вебінар Strikeplagiarism & Університет Ушинського

Виїздне заняття за участю стейкхолдерів на базі Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України

Гостьова лекція «Нормативно-правове забезпечення та управління виборчим процесом»

Гостьова лекція для аспірантів спеціальності 052 «Політологія» за темою «Інституціоналізація політичних партій в Україні»

Онлайн-зустріч студентів-першокурсників із досвідченим адвокатом

2020 рік

Центр соціально-політичних досліджень «POLITICUS» Університету Ушинського презентував результати аналітичної розвідки з питань місцевої політики

Експерти-політологи обговорили загрози місцевої політики

Круглий стіл на тему: «Україна і світ: підсумки 2020 року».

Круглий стіл з нагоди Всесвітнього дня з прав людини.

Навчання з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

Виступ політологів Університету Ушинського на Круглому столі до Дня філософії

Кураторські години на спеціальності 052 "Політологія" та 081 "Право"

Гостьова лекція М. М. Палінчака з базових основ Європейського права

Аспіранти спеціальності 052 Політологія підтримують проєкт Кодексу Честі Університету Ушинського

Бінарне заняття з публічних закупівель для студентів університету від фахівця-практика Ю. М. Артемчук

Студенти Університету Ушинського беруть участь в програмі гостьових лекторів від OБСЕ

Панельна дискусія Молодіжні візії сучасної Європи

Команда Університету Ушинського відмічена подарунками від Одеської мерії

Кодекс честі Університету Ушинського виходить на шлях громадського обговорення

Проєкт Кодексу честі Університету Ушинського пройшов попередню експертизу в університетській Юридичній клініці

В Університеті Ушинського розпочато процес зі створення Кодексу честі

НОВИНИ ВІД СТЕЙКХОЛДЕРІВ

ОНЛАЙН-ЛЕКЦІЯ ВІД TRANSPARENCY INTERNATIONAL UKRAINE

Онлайн-лекція за участю представників Одеського територіального управління НАБУ

IV Всеукраїнська школа майбутнього парламентаря

Проведено навчальний тренінг "Офіс 365"

Студенти відвідали управління з фізичної культури та спорту одеської міської райадміністрації

Візит здобувачів спеціальностей Право та Політологія в бібліотеку Університету Ушинського

Академічна доброчесність в дисертаційних дослідження

Розширене засідання Філії Державної установи "Центр пробації"

Зустріч студентів спеціальностей 052 Політологія та 081 Право з адміністрацією Вишу

Круглий стіл Сектору ювенальної пробації м. Одеса

Ознайомча практика в приморський районній адміністрації

Тиждень Академічної доброчесності у бібліотеці Університету Ушинського

Студенти Університету Ушинського відвідали Суворівський районний суд

Центр «POLITICUS» став учасником програми створення мережі університетських аналітичних центрів

Круглий стіл з питань культури академічної доброчесності

Лекція на тему: "Профілактика захворювання на коронавірусну інфекцію"

Майстер-клас з підвищення педагогічної майстерності для викладачів кафедри політичних наук і права

П’ята Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасна українська держава: вектори розвитку та шляхи мобілізації ресурсів»

Відкриття проєкту «Україна-Норвегія»

Реєстрація на онлайн-лекцію «Transparency International Ukraine: як стирати корупцію?»

Круглий стіл «Проблемні питання формування та реалізації політики децентралізації в Україні»

Щорічна студентська науково-практична онлайн конференція: «Сучасні виклики соціально-політичного розвитку: політико-правові та соціально-економічні виміри»

Бінарне заняття з дисципліни "Кримінальний процес"

Відбулася зустріч студентів з адміністрацією університету та представниками студентського самоврядування

Зустрічі першокурсників з представниками адміністрації університету

Бінарне заняття з проблем дізнання як форми досудового розслідування

Міжнародна інтернет-конференція «Вища освіта в період пандемії»

Гостьова лекція М. М. Палінчака з базових основ Європейського права

Студенти Університету Ушинського беруть участь в програмі гостьових лекторів від OБСЕ

Онлайн-зустріч з представниками Центру ювенальної пробації м. Одеса


2019 рік

Відбувся захист дисертаційного дослідження кафедри політичних наук і права Університету Ушинського

Презентація монографії Ярослава Поліщука

Відбувся випуск слухачів проєкту «Україна-Норвегія»

Майстер-клас з написання протоколів про адміністративні правопорушення

До відзначення "Міжнародного дня прав людини"

Візит студентів 1 курсу спеціальності 081 Право до центру ювенальної пробації м. Одеси

Засідання спеціалізованоі вченої ради Д. 41.053.06

Зустріч студентів кафедри політичних наук і права з потенційними роботодавцями

Круглий стіл "Людина має право: соціально-гуманітарний дискурс у контексті реформаційних процесів в Україні"

Відкрита лекція індійського вченого Мрідули Гош

Меморандум про взаємодію та співпрацю між Університетом Ушинського та ЦНАП Одеської міської ради

Лекція роботодавця для студентів-юристів

Візит до Центру інтегрованих послуг Одеської міської ради

Участь команди Університету Ушинського в проєкті «Зламай корупційне мислення»

Вибори голови Студентської ради Університету Ушинського

З Днем працівників освіти України!

В Університеті Ушинського відбулася зустріч із шведською письменницею Еббою Вітт-Браттстрем

Урочиста посвята першокурсників у студенти університету Ушинського

Візит українських педагогів до Китаю

Відбулася Міжнародна науково-практична конференція з питань транскордонного співробітництва

Міс Унверситету Ушинського

Візит до Одеської обласної державної адміністрації

Відзначення міжнародного дня Прав людини

«Людина має право» соціально гуманітарний дискус у контексті реформаційних процесів в Україні

Університет Ушинського долучився до святкування Дня Європи

Зустріч студентів Університету Ушинського з військовим аташе Посольства США в Україні

Участь студентів спеціальності 052 "Політологія" в науково-практичній конференції

Вітаємо з ювілеєм ректора Університету Ушинського – академіка Олексія Яковича Чебикіна

До 205-річчя з дня народження Тараса Григоровича Шевченка

Відкритість органів публічної влади: сучасний стан та можливості

Річниця Дня Героїв Небесної Сотні

В Університеті Ушинського відбувся тренінг «Випробуй у безпеці!»

Новорічне привітання ректора Університету Ушинського академіка О. Я. Чебикіна


2018 рік

Оголошено переможців Конкурсу за результатами професійної діяльності в 2018 році

“День абітурієнта-2019”

В Університеті Ушинського відбувся аудит міжнародного проекту “Україна-Норвегія”

Зустріч з спеціалістом Центру ювенальної пробації

Тиждень права та правової освіти в Університеті Ушинського

До Дня пам'яті жертв Голодомору

Зустріч студентів з депутатом В. В. Ієремією

Міжнародна конференція з питань транскордонного співробітництва

В Університеті Ушинського обрано голову Студентської ради

Вітання до Дня працівників освіти України

В Університеті Ушинського відзначили День працівників освіти

В універсітеті Ушинського відбулася урочиста посвята першокурсніків

Міс університет Ушинського - 2018

Лекції на теми “Основні тенденції розвитку політичної думки України” та “Сучасні тенденції розвитку наукових досліджень”


2017 рік

Ознайомчий візит до Центру ювенальної пробації м. Одеса

Круглий стіл на тему: «Україна: економіко-правовий огляд»

До Дня захисника Вітчизни

«Ґендер у революції, війні та миробудуванні»

Проведення конференціі Політико правові. Соціально –гуманітарні та економічні детермінанти підготовни педагогічних кадрів для сфери освіти

Центр соціально – політичних досліджень «POLITICUS»

14 лютого 2017 року відбулося офіційне відкриття проекту "Україна-Норвегія"


2016 рік

Участь посла королівства Норвегії у заходах університетського міжнародного проекту

13 грудня 2016 року було розроблено та проведено ряд заходів в межах відзначення всеукраїнського тижня права

День абітурієнта

Міжнародний день студентів

Вишеградській фонд


 

Контакти

Адреса - 65020, м.Одеса, вул Старопортофранківська, 26 (головний корпус), каб. 55.

Телефон – 731 60 65

Ел.пошта – Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Facebook - https://www.facebook.com/politologylaw/

© 2024 Університет Ушинського
https://simkatmawa.ubt.ac.id/V2/meta/
https://slot-bonanza-terpercaya.powerappsportals.com/