Кафедра політичних наук і права

Загальні відомості
Науково-педагогічний склад
Навчальна робота
Методична робота
Наукова робота
Організаційна робота
Контакти

 

І. Загальні відомості

Історія кафедри політичних наук і права починається з 1954 року, з моменту відокремлення кафедри політичної економії від кафедри марксизму-ленінізму. Першим завідувачем кафедри політичної економії був доктор економічних наук, професор Анатолій Карпович Пакритан.

З перших років існування кафедри почалося створення наукової школи професора Пакритана. Серед його соратників та учнів були тодішні співробітники кафедри, в майбутньому професори, керівники кафедр та ВНЗ міста: професор В. І. Касаткіна (Одеський економічний університет); професор Т. Ю. Тіханова (Одеська академія зв’язку ім. О. С. Попова); професор В. С. Єгоров (Академія управління при Президентові Росії) та ін.

У різні роки в Університеті Ушинського працювали і працюють учні А. К. Покритана: Віктор Бранкович Петрович – впродовж 1977-1984 рр. ректор ОДПІ; Володимир Григорович Орищенко – професор, ректор ОДПІ і ПДПУ у 1984-2003 рр. На кафедрі в різні роки також працював канд. екон. наук, ректор ОДПІ (1964-1977 рр.) М. К. Симоненко, доцент П. Ф. Потапський, доктор іст. наук, професор Г. І. Нільве та інші відомі у місті науковці і викладачі.

У подальші роки кафедра зазнала значних змін і стала кафедрою політичних наук і права, якою керували доценти Л. З. Пазій, Т. Г. Доброва. З 1999 року кафедру очолює доктор політичних наук, професор Світлана Михайлівна Наумкіна.


 

ІІ. Науково-педагогічний склад

 

У теперішній час на кафедрі працюють 4 доктори політичних наук –Гедікова Наталія Пилипівна, Долженков Олег Олександрович, Музиченко Ганна В’ячеславівна, Наумкіна Світлана Михайлівна;  1 доктор юридичних наук – Долженков Олександр Федорович, 13 кандидатів наук – Доброва Тетяна Георгіївна, Зубатенко Олена Миколаївна, Каменчук Тетяна Олегівна, Лисюк Юрій Валерійович, Личковська Марина Ренгольдівна, Палазова Тетяна Михайлівна, Полуяктова Ольга Володимирівна, Проноза Інна Іванівна, Ростецька Світлана Іванівна, Садикова Євгенія Олегівна, Стоцький Володимир Володимирович, Ткачук Юлія Вікторівна, Філон Михайло Михайлович. Секретарі кафедри – Іванова Вікторія Анатоліївна, Швець Світлана Леонідівна.

 

 

Наумкіна Світлана Михайлівна

 • закінчила Ростовський-на-Дону педагогічний університет;
 • доктор політичних наук, професор,
 • завідувач кафедри політичних наук,
 • голова спеціалізованої вченої ради Д 41.053.02,
 • академік Української академії політичних наук,
 • автор понад 400 наукових та науково-методичних праць,
 • відмінник освіти України.

Індивідуальна робота.

Навчальна робота. Викладає такі дисципліни

Політологія, Історія політико-правових вчень, Сучасна зарубіжна політологія, Політична наука, Геополітика, Методологія наукових досліджень, Загальна теорія політики та ін.

Голова спеціалізованої вченої ради Д. 41.053.06 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) політичних наук зі спеціальностей 23.00.02 – політичні інститути та процеси, яка функціонує в Університеті Ушинського. Під керівництвом С. М. Наумкіної захищено 50 кандидатських і 10 докторських дисертацій за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси. Серед них викладачі кафедри – Гедікова Н. П., Каменчук Т. О., Палазова Т.М., Проноза І.І., Ростецька С. І.,Садикова Є.О., Стоцький В. В. , Ткачук Ю. В.

Методична робота.

Виконуючи запровадження кредитно-трансферної системи організації навчального процесу, курси, що викладаються, розроблені та методично забезпечені згідно сучасних державних вимог.

Наукова робота.

У руслі розробки наукової проблеми «Україна в загальноєвропейському соціально-політичному та економічному процесі» та науково-дослідницької кафедральної теми «Соціально-політичні проблеми України в контексті глобальних процесів» (№ держреєстрації 01094000215) вийшли друком чисельні публікації у фахових виданнях з політичних наук.

Коло наукових інтересів:

 • політична еліта як основний суб’єкт політичного процесу ;
 • соціально-політична ефективність управлінської діяльності;
 • співвідношення влади та самоуправління в демократичних суспільствах;
 • політична харизма в системі політичного лідерства;
 • гармонізація співіснування держави та громадянського суспільства;
 • політична опозиція як форма реалізації політики та від діяльності;
 • роль моральних чинників у парадигмі політичного розвитку;
 • головні проблеми «молодих» демократій на посткомуністичному просторі;
 • основні підходи до сучасного виміру демократії;
 • громадський контроль як суспільне явище;
 • системні трансформації суспільства в контексті аналізу соціогуманістичної бінарності розвитку та ін.

С.М. Наумкіна регулярно опонує кандидатські і докторські дисертації за фахом у різних містах України. Рецензує монографії, статті та навчальні посібники з політології. Була рецензентом навчального посібника за редакцією докторів політичних наук В. П. Горбатенка та О. В. Бабкіної, який отримав державну премію. Брала участь у розробці українсько - канадського науково-дослідницького проекту «Розбудова демократії» і отримала грант за наукові набутки у цьому напрямку. У 2011 році двічі брала участь у складі делегації України у навчально-ознайомчому візиті представників органів місцевого самоврядування в країни Ради Європи і отримала сертифікати.

Основні публікації:

Загальна кількість опублікованих наукових робіт понад 400. Основні за останній рік:

 1. Эволюция действующей системы власти в современных демократических государствах //International Research Conference «Managing competitiveness and innovative progress in Russia : modern problems». Conference proceedings. – 2014. – № 3. – С. 199-204. / Москва (Россия), 27 ноября 2014. – Moscow (Russia), 27 November
 2. Роль риторичного мистецтва у ментальній культурі політичного життя // Перспективи. – 2014. – № 4. – С. 105-110.
 3. Дієвість інформаційної політики як центральний індикатор входження країни в світове співтовариство // Регіональна політика в контексті європейської інтеграції України. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ,12.09.14). – Івано-Франківськ, 2014. – С. 165-169.
 4. Реформи в системі влади країн Центральної та Східної Європи на шляху посткомуністичної трансформації // Людина, суспільство, політика : актуальні виклики сучасності : матеріали II міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 13-14 лютого 2015 року) / За заг. ред. Д. В. Яковлева. – Одеса, 2015. – С. 128-130.
 5. Багатовимірність та багатоканальність політичної комунікації в сучасному суспільстві // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Особливості та тенденції розвитку правотворчості в умовах трансформації суспільства. 17 квітня 2015 року. – Одеса, 2015. – С. 25-27.
 6. Сучасна Україна : від політичного сепаратизму до злагоди і консенсусу // Ціннісний вимір політичної діяльності : сепаратизм як фактор політичної нестабільності. II (VI) Міжнародна науково-практична конференція. 26-27 червня 2015 року : Збірник наукових праць. – Херсон, 2015. – С. 26-29.
 7. Активізація протестної форми громадськості як результат мобілізаційної схеми суспільного розвитку сучасної України // Актуальні проблеми взаємодії громадянського суспільства і Збройних Сил України : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 29 вересня 2015 р., м. Старобільськ. – Старобільськ, 2015. – С. 59-61
 8. Нові підходи до розвитку вищої освіти в Україні в контексті європейських стандартів : відповідність чи суперечливість? // Проблеми та перспективи розвитку вищої школи та економіки в ХХI столітті : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 22-23 жовтня 2015 р., м. Рівне. – Рівне, 2015. – С. 97-103
 9. The positive and negative consequences of the local self-government development in Ukraine in the context of European experience // Modern vectors of science and education development in China and Ukraine. – Odessa (Ukraine) – Harbin (China), 2015. – P. 34–44.
 10. Phenomеn of Chinese modernization in the context of the global political process // Modern vectors of science and education development in China and Ukrainе. – May 16-17, 2016. – Odessa (Ukraine), Harbin (China). – S. 44–54.
 11. Socal self-government development in Ukraine in the context of European experience // Політикус: Науковий журнал. Вип. 1. – Одеса, 2016. – С. 114–118.
 12. Международная регуляция киберпространства как противодействие киберагресии в информационных сетях // Teoria si practica administrarii publice. – Shisinau, 2016. – С. 144–150.
 13. Regional collaboration as a condition of colective security // Політичне життя. – 2016. – № 2. – С. 139-145.
 14. Процесс государствообразования как важнейшая составляющая современного политического развития // Електронне наукове видання «SPACE» (Society, Politics, Administration in Central Europe). – 2016. – № 1. – С. 27–30. Режим доступу: www.space.nuona.od.ua
 15. Technologies of political (socio-political) crowdsourcing and crowdfunding: world experience and steps towards implementation in Ukraine // Час вибору: виклики інформаційної епохи: Колективна монографія / За заг. ред. О. А. Івакіна, Д. В. Яковлева. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2016. – С. 332–343
 16. Україна в європейському просторі: Методичний посібник. – Одеса ПНПУ ім. К. Д. Ушинського, 2016. – 56 с. (Ростецька С. І., Стоцький В. В.).
 17. Політологія : Методичний посібник. – Методичний посібник. – Одеса ПНПУ ім. К. Д. Ушинського, 2016. – 66 с. (Стоцький В. В.).
 18. Development of regional collaboration in a format «Poland – Romania – Ukrainе as a condition of collective security» // Studium Europy srodkowej i wschodniej. – 2016. – № 5. – Р. 104–111.
 19. Посилення глобальних ризиків у світовому політичному просторі // Прикарпатський вісник НТШ. – 2016. – № 3 (35). – С. 143–152.
 20. Перерозподіл політичних ресурсів сучасної України як відображення взаємодії політичних сил // Політикус: Науковий журнал. Вип. 4. – Одеса, 2016. – С. 543–58.
 21. Political of crowdsourcing and crowdfunding: European experience of constructing and practical embodiment // Studium Europy srodkowej I wschodniej. – Kutno, 2016. – № 6. – grudzien. – Р. 19–32.
 22. Країни Балтії після розпаду СРСР: проблеми національної самоідентифікації різних етносів // Політикус. Науковий журнал. – 2017. – № 1. – С. 25–28.
 23. REGIONAL POLICY AND INSTRUMENTS OF ITS REALIZATION IN THE CONTEXT OF EUROPEAN UNION REQUIREMENTS // Teoria şi practica administrării publice: Materiale ale conferinţei ştiinţifico-practice cu participare internaţională 19 mai 2017. – CHIŞINĂU, 2017. – Р. 195–200.
 24. Main manipulative technologies and peculiarities of their use (on the example of the military political discourse // Modern vectors of science and education development in China and Ukraine. – Odessa (Ukraine) – Harbin (China), 2017. – P. 26–32 (на китайском языке).
 25. Increase of functionality of political institutes as a condition of political co-operation in society // Політикус: Науковий журнал. – 2017. – Вип. 3. – С. 85–87.
 26. Використання мовно-маніпулятивних технологій на різних етапах політичного конфлікту // Політологічні та правові студії суспільно-політичних процесів ХХ – початку ХХ1 ст.: зб. наук. праць / ред.-упор. С. Рудницький. – Житомир – Київ: ФОП Євенюк О. О., 2017. – С. 74–81.
 27. Місце довіри в системі соціального капіталу // Актуальні проблеми політики: Зб. наук. праць. Вип. 58. – Одеса: Фенікс, 2016 – С. 57–65.
 28. Інтеграція вітчизняного громадянського суспільства у глобальну систему співпраці // Актуальні проблеми політики: Зб. наук. праць. Вип. 60. – Одеса: Фенікс, 2017. – С. 189–199.
 29. Revisiting the issue of future teachers’ political culture formation // Science and Education. – 2017. – Issue 8. – P. 83–86.
 30. «Новий регіоналізм» як зміна структури територіальної політики // Politicus: Науковий журнал. – 2017. – № 5. – 76–79.
 31. POLITICAL CROWDFUNDING IS ONE OF THE INNOVATIVE SOCIAL TECHNOLOGIES // Регіональні студії. – Ужгород: «УНУ», 2017. – Вип. 11. – С. 25–29
 32. THE PLACE OF TRUST IN THE SOCIAL CAPITAL SYSTEM // Регіональні студії. – Ужгород: «УНУ», 2017. – Вип. 10. – С. 53–58
 33. Консенсус как принцип демократичности современных государств // Teoria si practica administrarii publice. – Shisinau, 2018. – С. 240–244.
 34. Флешмоб як спектакулярній видовищно-шгровий різновид політичного акціонізму // Вісник національної академіїкерівних кадрів культури і мистецтв: науковий журнал. – К.: Міленіум, 2018. – № 2. – С. 71–75 (всього 368 с.).
 35. Феномен дисидентського руху та його вплив на формування політичної опозиції у країнах «реального соціалізм» (на прикладі Польщі, Угорщини, Чехословаччини) // Кontynent europejski wobec wyzwan wspolczesnosci. Tom 3. Lwow–Olsztyn, 2018. – S. 122–140.
 36. Особливості становлення політико-правової системи під час кризових процесів у суспільстві // АПП. – 2018. – № 61. – С. 184–193.

Організаційна робота

 1. Робота в науково-методичних комісіях Міністерства освіти і науки

(з політології)

 1. Голова спеціалізованої Ради з захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) політичних наук зі спеціальності 23.00.02 – політичні інститути та процеси. Рада Д41.053.06 в Університеті Ушинського.
 2. Робота в редакційних колегіях наукових журналів і збірників за фахом «Політологія» («Перспективи», «Наукове пізнання», «Актуальні проблеми політики», «Політикус» та ін.)
 3. Є членом Вченої Ради університету.
 4. Є членом науково-методичної Ради університету.
 5. Є членом спеціалізованої Ради з захисту докторських дисертацій зі спеціальностей 23.00.01 та 23.00.02 в Львівському національному університеті імені Івана Франка за спеціальностями 23.00.02 – політичні інститути та процеси, 23.00.01 – теорія та історія політичної науки.
 6. Проведення дискусійних клубів для студентів Університету Ушинського та міста.

Долженков Олег Олександрович

 • завідувач кафедри управління освітними закладами та державною службою,
 • доктор політичних наук, професор кафедри політичних наук.
 • член спеціалізованої вченої ради Д 41.053.02
ДЕТАЛЬНІШЕ...

Гедікова Наталя Пилипівна

 • декан факультету післядипломної освіти та роботи з іноземними громадянами,
 • доктор політичних наук, доцент, професор кафедри політичних наук
 • член спеціалізованої вченої ради Д 41.053.02
ДЕТАЛЬНІШЕ...

Доброва Тетяна Георгіївна

 • закінчила Одеський інститут народного господарства.
 • кандидат економічних наук,
 • доцент кафедри політичних наук;
 • Нагороджена почесним знаком Знак «Відмінник освіти України» (Посвідчення № 69, наказ Міносвіти № 518 від 01 серпня 1998 р.)
 • Нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти України «за успіхи, досягнуті у справі навчання та виховання підростаючого покоління, високу професійну майстерність та активну громадську діяльність» (№ 1383, 2000 рік)
ДЕТАЛЬНІШЕ...

Ростецька Світлана Іванівна

 • закінчила ПДПУ імені К.Д. Ушинського
 • кандидат політичних наук,
 • доцент кафедри політичних наук
 • вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 41.053.02
ДЕТАЛЬНІШЕ...

Музиченко Ганна В’ячеславівна

 • закінчила Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова;
 • закінчила Одеський філіал Української Академії державного управління при Президентові України;
 • закінчила Одеський національний економічний університет.
 • професор, доктор політичних наук;
 • член спеціалізованої вченої ради Д 41.053.02;
 • помічник ректора ПНПУ імені К.Д.Ушинського
ДЕТАЛЬНІШЕ...

Ткачук Юлія Вікторівна

 • закінчила Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова;
 • кандидат політичних наук;
 • доцент кафедри політичних наук;
ДЕТАЛЬНІШЕ...

Личковська Марина Рейнгольдовна

 - кандидат економічних наук;

 

- доцент кафедри політичних наук.

ДЕТАЛЬНІШЕ...

Полуяктова Ольга Володимирівна

 • кандидат економічних наук, доцент;
 • доцент кафедри політичних наук.
ДЕТАЛЬНІШЕ...

Палазова Тетяна Михайлівна

 • кандидат політичних наук,
 • викладач кафедри політичних наук.
ДЕТАЛЬНІШЕ...

 

Стоцький Володимир Володимирович

закінчив Південноукраїнський державний педагогічний університет ім.. К.Д. Ушинського;

кандидат політичних наук,

доцент кафедри політичних наук

 

ДЕТАЛЬНІШЕ...

Каменчук Тетяна Олегівна

 • закінчила Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського;
 • кандидат політичних наук;
 • доцент кафедри політичних наук і права;
ДЕТАЛЬНІШЕ...
 

 

Проноза Інна Іванівна

 

 • закінчила з відзнакою Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського , спеціальність – психологія та здобула кваліфікацію магістр психології.
 • кандидат політичних наук;
 • старший викладач кафедри політичних наук і права;

 ДЕТАЛЬНІШЕ...

 

  Садикова Євгенія Олегівна

Загальні відомості.

Закінчила Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова;

кандидат політичних наук;

ДЕТАЛЬНІШЕ...

ІІІ. Наукова робота

 

З 1996 року започаткований напрям роботи наукової школи «Політичні виміри ефективності управлінської діяльності» (в рамках науково-дослідницької кафедральної теми «Соціально-політичні проблеми України в контексті глобальних процесів» (№ державної реєстрації 0109U000215).

З 2000 року здійснюється наукова підготовка аспірантів та з 2010 року докторантів зі спеціальності 23.00.02 – політичні інститути та процеси.

У 2010 році створена спеціалізована вчена Ради Д 41.053.06 з захисту докторських (кандидатських) дисертацій зі спеціальності 23.00.02 – політичні інститути та процеси у Державному закладі «ПНПУ імені К. Д. Ушинського», головою якої є доктор політичних наук, професор С. М. Наумкіна.

За період функціонування спеціалізованої вченої ради захищено понад 60 кандидатських та 10 докторських дисертацій зі спеціальності 23.00.02 – політичні інститути та процеси.

Колектив кафедри здійснює активну наукову діяльність. Апробація та впровадження наукових результатів відображено в публікаціях викладачів кафедри, так постійно виходять друком монографії, статті в зарубіжних та українських наукових виданнях, тези конференцій.

Міжнародна наукова діяльність є одним із активних напрямків роботи колективу кафедри. міжнародні гранти, проекти такі як «Соціально-політичні трансформації в країнах V4 та Україні: порівняльний аналіз» (Міжнародний Вишеградський Фонд), «Україна-Норвегія».

Кафедрою політичних наук та права в 2015 році ініційовано створення та функціонування Центру соціально-політичних досліджень «Politicus», започатковано видання наукового фахового журналу з політичних наук з однойменною назвою «Politicus». Детальніше з архівом номерів та вимогами щодо публікацій можна познайомитися за посиланням: http://politicus.od.ua/


 

ІV. Навчальна робота

Кафедрою політичних наук і права здійснюється підготовка бакалаврів за спеціальностями: 052 «Політологія», 081 «Право».

Освітньо-професійні програми


 

V. Методична робота

Методична робота кафедри політичних наук і права забезпечує відповідність змісту, форм викладання та спрямованості кожної навчальної дисципліни вимогам навчального плану.

Метою методичної роботи є забезпечення необхідності методичними матеріалами всіх дисциплін, які викладаються кафедрою. Велика увага приділяється удосконаленню якості структурних елементів навчально-методичних комплексів дисциплін відповідно до вимог кредитно-трансферної системи організації навчального процесу. Структура навчально-методичних комплексів кожної дисципліни відповідає вимогам, встановленим соціально – гуманітарним факультетом.

З метою розвитку навчально-методичного забезпечення освітнього процесу викладачі кафедри здійснюють розробку навчальних і навчально-методичних посібників. З усіх дисциплін, що викладаються на кафедрі, видані необхідні навчально-методичні матеріали, в тому числі і в електронній формі. Це дозволяє підвищити забезпеченість студентів методичними матеріалами та поліпшити якість освітнього процесу.

Засідання кафедри політичних наук і права, присвячені методичним питанням, є однією з основних форм методичної роботи. На засіданнях кафедри розглядаються і обговорюються наступні питання: планування методичної роботи на наступний навчальний рік; структура і зміст програм навчальних дисциплін; структура, розробки (переробки, вдосконалення) кафедрального методичного комплексу.

При здійсненні навчального процесу широко застосовуються: навчальні посібники на основі курсів лекцій, методичні вказівки до курсових робіт; методичні рекомендації для самостійного вивчення теоретичного курсу; практикуми та навчальні посібники; тестові завдання, тощо. В цілому - це єдиний навчально-методичний комплекс, що дозволяє якісно виконувати всі види навчальної роботи.

Основними завданнями методичної роботи кафедри є:

- постійне підвищення педагогічної майстерності викладачів, участь у методичних зборах, конференціях, семінарах, заняття на курсах підвищення кваліфікації;

- оптимізація структури навчальних дисциплін;

- впровадження інноваційних форм і змісту навчання;

- робота з викладачами початківцями;

- забезпечення своєчасної та якісної розробки навчально-методичних матеріалів;

- розвиток і вдосконалення навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення навчальних занять;

У практиці викладання дисциплін кафедри активно використовуються як традиційні (лекції, семінарські заняття), так і інноваційні форми, методи і технології (дебати, круглі столи, виїзні заняття, дискусійні майданчики, ділові ігри, «мозкові штурми» і т.д.).


 

VI. Організаційна робота

Організаційна робота на кафедрі здійснюється у таких напрямках:

1. Виховна робота на кафедрі проводиться у відповідності до плану заходів факультету та університету з виховної роботи. Традиційно значна увага приділяється пропаганді здорового образу життя, профілактики захворювань та інфекцій, організовувалися зустрічі з лікарями студентської поліклініки та представниками громадських організацій, що опікуються станом здоров’я молоді.

 

Проводяться зустрічі першокурсників з представниками інститутів, факультетів, громадських організацій; знайомство з кафедрами, аудиторіями, лабораторіями.

Особливу увагу приділяється моніторингу успішності та відвідування студентів лекційних та семінарських занять, які, як правило, проводяться напередодні екзаменаційних сесій.

Протягом всього року викладачами кафедри відбувається чергування у гуртожитках згідно графіку, проводяться бесіди з правил поведінки проживання в гуртожитку, безпеки життя під час святкування новорічних свят та стану здоров’я.

Екскурсія до бібліотеки Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського

2. Профорієнтаційна робота – в період педагогічної практики студентів соціально - гуманітарного факультету проводяться масові профорієнтаційні заходи для молоді з демонстрацією відео та фотоматеріалів, презентації зі спеціальності «Політологія» і «Право», бесіди зі старшокласниками та абітурієнтами, їх батьками, адміністрацією навчальних закладів м. Одеси та Одеської області Кафедрою політичних наук і права проводиться профорієнтаційна робота в школах.

Ізмаїльський район, село Кам`янкам. Ізмаїл

м. Одеса

 

м. Болград

 

3. Проведення позанавчальних заходів – залучення студентів та аспірантів до участі в освітньо-культурних заходах в межах міжнародного проекту «Україна і країни Вишеградської групи», залучення викладачів та здобувачів кафедри до проекту «Україна-Норвегія» з підвищення кваліфікації військових службовців.

4. Організація та проведення міжнародних і всеукраїнських наукових конференцій, також семінарів з проблем політології та економіки; видання програм, посібників та матеріалів конференцій.

 

 


 

 

 

VII. Контакти

Адреса - 65020, м.Одеса, вул Старопортофранківська, 26(головний корпус), каб. 55

Телефон – 731 60 65

Ел.пошта – Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Facebook - https://www.facebook.com/politologylaw/

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського