Загальні відомості
Науково-педагогічний склад
Навчально-методична робота
Наукова робота
Анотації програм 2015-2016 н.р.

І. Загальні відомості


Кафедра фізичного і математичного моделювання існує з 2006 року. Кафедру очолює лауреат Державних премій премій, доктор фізико-математичних наук професор Ків Арнольд Юхимович.
Завдання кафедри:
Розширити світогляд майбутніх вчителів у междисциплінирних напрямках, розкриваючи зв’язок гуманітарних, природничих і точних наук;
Підготувати майбутніх вчителів у галузі використання інформаційних та комп’ютерних технологій в науці, освіті і повсякденному житті;
Ознайомити студентів з проблемами захисту інтелектуальних досягнень людини і суспільства.

ІІ. Науково-педагогічний склад


Навчальний процес на кафедрі фізичного і математичного моделювання забезпечують 7 науково-педагогічних працівників:2 доктори та 5 кандидатів наук.
Кафедрою забезпечується викладання спецкурсів з сучасної тематики, які націлені на повідомлення студентам знань з найновіших досягнень науки, переважно на стику наук. Це стосується біоелектроніки, фізико-математичних методів у лінгвістиці, соціології, психології, економіці, використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі (для всіх факультетів та інститутів університету).На кафедрі викладаються такі програмні дисципліни, як квантова хімія твердого тіла, діагностика персонального комп’ютера, математичні методи у психології.

Ків Арік Юхимович

Лауреат Державних премій України (1983) та СРСР (1988), заслужений працівник народної освіти України

В 2010 році одержав Грамоту Президента Національної Академії Наук України за істотні досягнення у наукових дослідженнях

Закінчив Одеський державний університет імені І. І. Мечникова, 1959, фізико-математичний факультет

доктор фізико-математичних наук, професор

завідувач кафедри фізичного і математичного моделювання

голова спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій К 41.053.07

член редколегії журналу, що входить до науково-метричних баз даних (Scopus, Web of Science) «Computer modelling and new technologies».

засновник міжнародної наукової школи «Електроніка твердого тіла» 1965р. .ДЕТАЛЬНІШЕ...  

 

 
 Седов Євген Петрович

закінчив Одеський політехнічний інститут (факультет автоматики та обчислювальних машин)

проректор з інноваційних та інформаційних технологій

кандидат технічних наук, доцент

доцент кафедри фізичного та математичного моделювання .ДЕТАЛЬНІШЕ...

 

 Дончев Іван Іванович

Закінчив Одеський Державний педагогічний інститут ім. К. Д. Ушинського в 1977 р. (факультет фізико-математичний)

кандидат технічних наук, доцент 

доцент кафедри фізичного і математичного моделювання

заступник директора Інституту фізики і математики з наукової роботи. ДЕТАЛЬНІШЕ...

 

Боднар Лілія Василівна

Закінчила Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського (факультет фізико-математичний)

кандидат педагогічних наук

приват-доцент кафедри фізичного і математичного моделювання. ДЕТАЛЬНІШЕ...

 

 Бритавська Олена Павлівна

акінчила Одеський державний педагогічний інститут імені К. Д. Ушинського (факультет фізико-математичний)

кандидат фізико-математичних наук, доцент

доцент кафедри фізичного і математичного моделювання.  ДЕТАЛЬНІШЕ...

 

 Праведна Надія Петрівна

закінчила Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, (факультет фізико-математичний)

кандидат фізико-математичних наук

доцент кафедри фізичного і математичного моделювання. ДЕТАЛЬНІШЕ...  

 


ІІІ. Наукова робота


У межах наукової теми кафедри «Комп’ютерні та інформаційні методи в природничих та гуманітарних науках» проводиться великий комплекс досліджень наноматеріалів та наноприладів. Серед приладів, які створюються та досліджуються: транзистори пам’яті, трекові прилади, біосенсори. Роботи проводяться сумісно з лабораторіями НАН України та Європейських університетів.
У 2011 році кафедра сумісно з Інститутом Менеджменту Інформаційних систем Латвійського університету організувала та провела Міжнародний семінар НАТО за участю 19 країн світу. По матеріалах Семінару Видавництвом Springer було видано книгу у розряді NATO Series.
Кафедра регулярно проводить Інтернет-конференції з Латвійським університетом, в яких приймають участь викладачі, аспіранти, студенти.
Викладачі кафедри одержали істотні результати в галузях мікро- і наноелектроніки, математичної лінгвістики, комп’ютерного моделювання у психології та економіці, опубліковані в Міжнародних журналах з високим Імпакт-фактором.
В основному на базі кафедри створена та успішно працює спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 01.04.07 – фізика твердого тіла. Тематика науково-дослідних робіт на здобуття наукових ступенів кандидатів та докторів фізико-математичних наук охоплює широкий спектр проблем у галузі трекових приладів та наноприладів і наноматеріалів. Результати досліджень складають основу дисертаційних робіт аспірантів кафедри, на їх базі написано багато статей, тез, розроблено спецкурсів, презентацій, тестів та програм.
Викладачі кафедри регулярно приймають активну участь у багатьох Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях з актуальних наукових проблем. В конференціях приймають участь аспіранти і студенти. Важливим елементом активізації наукової роботи є проведення наукових семінарів. Викладачі проходять стажування у вищих навчальних закладах України (Харків, Одеса) та за кордоном (Латвія, Словакія,Фінляндія). 


ІV. Навчально-методична робота


Зміст навчально-методичної роботи кафедри відповідає сучасним потребам суспільства і вимогам Міністерства освіти і науки України.
Викладачі кафедри створили авторські робочі програми з навчальних дисциплін:
Фізичні моделі пам’яті, Кристалічні резервуари пам’яті, Математичне моделювання в психології, Математичні методи в психології, Квантова хімія твердого тіла, Використання інформаційно-комунікативних технологій в навчальному процесі, Діагностика персонального комп’ютера та ін.
По всіх спецкурсах робочі програми є авторськими.
Доцентами Є. П. Седовим, О. П. Бритавською, Л. В. Боднар підготовлені навчальні посібники з сучасних проблем методики викладання у ВНЗ.
Всі викладачі використовують комп’ютерні та інформаційні технології у навчальному процесі, мають презентації та оригінальні розробки.
Організаційна робота
Організаційна робота на кафедрі здійснюється у різних напрямках:
1. Доцент І. І. Дончев очолює роботу по організації стажування в Інституті фізики і математики.
2. Доценти Н. П. Праведна і Л. В. Боднар – куратори студентських груп. Але всі викладачі проводять різноманітну виховну роботу підчас академічних та гурткових занять.
3. Викладачі кафедри проводять безперервну профорієнтаційну роботу, підтримуючи зв’язки з керівниками органів народної освіти, директорами шкіл, виступаючи перед випускниками шкіл, по телебаченню, приймаючи участь у тестуванні.

  
Стаття помічника прем’єр міністра Латвії Сінтії Бернава, з якою кафедра співпрацює у підготовці Європейських проектів.

The FIRST Latvia’s Presidency of the Council of the European Union in the first half of 2015 and its main priorities

Latvia is a member of the EU since 2004 and from January 1, 2015, it will become the presiding country of the Council of the European Union (hereinafter — theEU), taking over the lead from Italy, which held the Presidency of the EU Council for the second half of 2014. Then following Latvia presidency will be taken over by Luxembourg in the second half of 2015. The so-called Trio Presidency of the EU Council has been introduced since 2009, with the entry into force of the Lisbon Treaty. Practically the Trio Presidency means that each presidency is being implemented jointly by three Member States, each assuming the presidingrole after the other. Each Trio country consecutively holds the presidency for six months, based on a joint work program established for thatTrio.
TheTrio Presidency principle is designed to ensure continuity in the work of the Council of the EU, as well as to promotean efficient use of resources. Since accession to the EU Lithuania was the first among the Baltic States to become the presiding country of the EU Council in the second half of 2013. Estonia will be presiding over the EU Council in the first half of 2018.

ДЕТАЛЬНІШЕ...

 Ків Арік Юхимович

Лауреат Державних премій України (1983) та СРСР (1988), заслужений працівник народної освіти України

В 2010 році одержав Грамоту Президента Національної Академії Наук України за істотні досягнення у наукових дослідженнях

Закінчив Одеський державний університет імені І. І. Мечникова, 1959, фізико-математичний факультет

доктор фізико-математичних наук, професор

завідувач кафедри фізичного і математичного моделювання

голова спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій К 41.053.07

член редколегії журналу, що входить до науково-метричних баз даних (Scopus, Web of Science) «Computer modelling and new technologies».

засновник міжнародної наукової школи «Електроніка твердого тіла» 1965р.

Навчальна робота.

Викладає дисципліни:

 • Основи теорії інформації
 • Фізика наноприладів та наноматеріалів
 • Фізичні моделі пам’яті
 • Кристалічні резервуари пам’яті
 • Комп’ютерне моделювання у психології
 • Математичні методи в психології
 • Інформаційні технології в літературознавстві

Науковий керівник кандидатських дисертацій аспірантів та пошукачів зі спеціальностей 01.04.07 – фізика твердого тіла; дипломних і магістерських робіт студентів зі спеціальностей «Фізика», «Психологія».

Методична робота

 • Розроблені комп’ютерні тести для тестування творчого мислення.
 • Розроблені естетичні підходи при викладанні фізики і математики у школі. Керівник двох кандидатських дисертацій у цьому напрямку.
 • Підготовлені численні презентації, серед яких: «Комп’ютерні методи тестування» (для психологів), «Наноприлади і наноматеріали» (для фізиків та інформатиків), «Трекові прилади» (для фізиків).

Наукова робота:

У межах наукової теми кафедри «Комп’ютерні та інформаційні методи в природничих та гуманітарних науках» проф. А. Ю. Ків проводить наукові дослідження за наступними напрямками:

 • створення нових матеріалів електронної техніки;
 • створення нових приладів електронної техніки (трекова електроніка)
 • механізми природного старіння матеріалів та приладів електронної техніки;
 • радіаційна стійкість матеріалів та приладів електронної техніки;
 • математичні моделі у психології;
 • математична лінгвістика;
 • інформаційні технології в економіці.

Одержані результати та наукові досягнення професора А. Ю. Ківа відображені у більш ніж 300 наукових та науково-методичних працях: 3 монографіях, наукових статтях у міжнародних журналах, наукових та методичних збірниках, трудах міжнародних конференцій, підручниках, патентах на винаходи. Професор А. Ю. Ків був відповідальним редактором двох книжок NATO Series.

Монографії

 1. В. С. Вавілов, В. М. Горін, Н. С. Данілін, А. Ю. Ків, Ю. Л. Нуров, В. І. Шаховцов. Радіаційні методи у твердотільній електроніці. – Москва: Радіо, 1990. – 182 с.
 2. В. С. Вавілов, А. Ю. Ків, О. Р. Ніязова. Механізми виникнення та міграцій дефектів у напівпровідниках. – Москва: Наука, 1981. – 368 с.
 3. С. В. Стародубцев, О. Р. Ніязова, А. Ю. Ків. Радіаційні ефекти в сульфіді кадмію. – Ташкент: ФАН, 1965. – 132 с.

Сертифікати про винаходи

 1. А. Ю. Ків, А. В. Шавронська. Нові типи сенсорів. Сертифікат про винахід №91416, листопад, 1975.
 2. А. Ю. Ків, С. А. Скорняков, Г. Ф. Якименко. Новий засіб формування омічного контакту метал-напівпровідник. Сертифікат про винахід № 470235, 14 січня, 1975.

Стажування

 • Інститут Менеджменту Інформаційних Систем,м. Рига (Латвія), 2007 р.
 • Інститут Менеджменту Інформаційних Систем, м. Рига (Латвія) 2011 р.
Професор В. В. Голованов
 Седов Євген Петрович

закінчив Одеський політехнічний інститут (факультет автоматики та обчислювальних машин)

проректор з інноваційних та інформаційних технологій

кандидат технічних наук, доцент

доцент кафедри фізичного та математичного моделювання

Навчальна робота.

Викладає дисципліни:

Використання хмарно-орієнтованих технологій у навчанні

Вступ в спеціальність (Інтернет речей)

Інформаційні технології в образотворчому мистецтві

Сучасні інноваційні технології в освіті Інтел

Методична робота

 • Презентації до дисциплін, що викладаються
 • Методичні розробки до дисциплін «Інтел», «Хмарно-орієнтовані технології у навчанні», «Сучасні інноваційні технології в освіті»
 • Методична підготовка студентів та викладачів до одержання сертифікатів з інформаційних технологій

Підручники, навчальні посібники:

 1. С. М. Кайсын, Г. Г. Цуркан, О. А. Минич, Седов Е. П., Облачные технологии в инклюзивном образовании, Учебное пособие, Кишинев, 2014.(Результати досліджень по програмі «ТЕМПУС»)

Наукова робота:

У межах наукової теми кафедри «Комп’ютерні та інформаційні методи в природничих та гуманітарних науках» Є. П. Седов проводить наукові дослідження за наступними напрямками:

 • впровадження «хмарних технологій» в освіті (стосовно кафедри, університету та керівних органів освіти )
 • впровадження нових програмних матеріалів Microsoft у навчальний процес

Основні публікації з теми дослідження:

 1. A. Kiv, L. Bodnar, O. Britavska, E. Sedov, N. Yaremchuk, M. Yakovleva, Quantitative analysis of translation texts, Computer Modelling&New Technologies, 18, 6, 2014.
 2. Ye. Sedov, A. Borisyuk, I. Pasechnik, E-learning in the environment of the university uniform information space// Computer Modelling and New Technologies,2012, Vol. 16, No 2, pp. 16 – 22.
 3. Седов Е. П., Седов В. Е. Перспективы внедрения облачной инфраструктуры в Южноукраинском национальном педагогическом университете имени К. Д. Ушинского// Комп’ютер у школі та сім’ї, 2013, № 3, c. 44-47.
 4. Перспективив провадження хмарної інфраструктури в Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К. Д. Ушинського, Комп’ютер у школі та сім’ї, 2013, № 3.
 5. Седов Є. П., Створення єдиного інформаційного простору університету,Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в науці, економіці і освіті, Черкаси-Одеса, 2011.
 6. Седов Є. П., Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес педагогічного університету, Комп’ютер у школі та сім’ї №6, Київ 2010.
 Дончев Іван Іванович

Закінчив Одеський Державний педагогічний інститут ім. К. Д. Ушинського в 1977 р. (факультет фізико-математичний)

кандидат технічних наук, доцент 

доцент кафедри фізичного і математичного моделювання

заступник директора Інституту фізики і математики з наукової роботи

Навчальна робота.

Викладає такі дисципліни:

Основи аналого-цифрової електроніки

Твердотільна електроніка

Фізична діагностика персонального комп’ютера (ПК)

Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ)

Науковий керівник курсових, дипломних та магістерських робіт студентів зі спеціальності «Фізика».

Методична робота

 • Презентації по всіх дисциплінах, що викладаються:
 • Діагностики персонального комп’ютера
 • Твердотільна електроніка
 • Використання ІКТ при викладанні дисциплін фізико-математичного циклу

Тексти лекцій з дисциплін:

 • Основи аналого-цифрової електроніки
 • Твердотільна електроніка
 • Фізична діагностика ПК
 • ІКТ

Наукова робота

У межах наукової теми кафедри «Комп’ютерні та інформаційні методи в природничих та гуманітарних науках.»І. І. Дончев проводить наукові дослідження за наступними напрямками:

 • трекова електроніка
 • сенсорні прилади

Основні публікації з теми дослідження:

 1. V. Smatko, V. Golovanov, Ch.-Ch. Liu, A. Kiv, D. Fuks, I. Donchev, M. Ivanovskaya, Structural stability of In2O3 films as sensor materials, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 19, 2009.
 2. D. Fuks, Chin C. Liu, A. Kiv, V. Golovanov, D. Shapiro, V. Smatko, Donchev I., DEGRADATION PROCESSES IN SURFACE LAYERS OF INDIUM OXIDE, IEEE Transactions on Device and Materials Reliability, Volume 7, Issue 4, (November 2010).
 3. V. Smatko, I. Donchev, S. Zyryn, Method of sensor surfaces modification for radical improvement of oxide-based sensors, In “Nanodevices and Nanomaterials for Ecological Security”, Ed. Yu. Shunin and A. Kiv, Springer, Berlin, NATO Series, 2011.
 4. A. Kiv, I. Donchev, N. Mykytenko, D. Fink, Generalized model of pulsating track device, Computer Modelling&New Technologies, 12, 2014.

Підвищення кваліфікації:

 • Електротехнічний інститут Словацької академії наук, м. Кошице 2010 р.
Боднар Лілія Василівна

Закінчила Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського (факультет фізико-математичний)

кандидат педагогічних наук

приват-доцент кафедри фізичного і математичного моделювання

Навчальна робота.

Викладає такі дисципліни:

Сучасні інформаційні технології в науці та освіті

 • Охорона праці в соціально-педагогічній сфері
 • Інтел
 • Нові інформаційні технології
 • Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі
 • Комп’ютерні технології в освіті та науці
 • Науковий керівник дипломних та магістерських робіт студентів зі спеціальності «Соціальна педагогіка».

Методична робота

 • Розроблено методичні підходи щодо використання інформаційних технологій в соціальній психології.
 • Підготовлені численні презентації для філологів, істориків, соціальних педагогів та психологів.
 • Розроблена комп’ютерна програма «Conan» для визначення лінгвістичних закономірностей структури мови.

Тексти лекцій з дисциплін:

 • Нові інформаційні технології
 • Сучасні інформаційні технології в науці та освіті
 • Комп’ютерні технології в освіті та науці

Підручники, навчальні посібники:

 1. Боднар Л.В. Впровадження ІКТ у навчальний процес природничо-математичного циклу. Навчальний посібник/ Рекомендовано до друку вченою радою ПНПУ ім. К.Д.Ушинського - Одеса: видавництво УВС, ред.: Букаєв В. В., 2013. – 130 с.

Наукова робота:

У межах наукової теми кафедри «Комп’ютерні та інформаційні методи в природничих та гуманітарних науках» Л. В. Боднар проводить наукові дослідження за наступними напрямками:

 • дослідження аспектів дистанційної освіти в рамках підготовки майбутніх вчителів до професійної діяльності
 • розробка комп’ютерних моделей в сучасних наукових методах природничих та гуманітарних наук за допомогою освітнього ресурсу GeoGebra для створення і впровадження інноваційних матеріалів в навчальний процес у відповідності до вимог Міжнародного Інституту GeoGebra
 • використання можливостей інформаційно-комунікаційних технологій при дослідженні мовних закономірностей

Основні публікації:

 1. A. Kiv, L. Bodnar, O. Britavska, E. Sedov, N. Yaremchuk, M. Yakovleva, Quantitative analysis of translation texts //Computer Modelling&New Technologies, 18, 6, 2014.
 2. Liliia Bodnar, Rita Polyakova, Natalia Yaremchuk, Modelling of processes in operative and long-time memory, EWCOME, 4-8/08/2014, SWPS, Warszawa.
 3. Боднар Л.В., Перець О.Б., Тенденції розвитку дистанційного навчання в галузі природничо-математичної освіти //Науковий вісник ПНПУ ім. К.Д. Ушинського. Спецвипуск. – Одеса, 2012.
 4. Боднар Л.В., Сєдов Є.П. Комп’ютерна модель дифракції мікрочастинок//Науковий вісник ПДПУ ім. К.Д.Ушинського. № 3. - Одеса, 2008.
 5. L. Bodnar, A. Kiv, D. Goncharenko, Ye. Sedov, Yaremchuk N. Mathematical study of evolution of Russian language //Computer modelling and new technologies, 2008, Vol. 12, No. 1.

Підвищення кваліфікації:

 • Стажування в Міжнародному гуманітарному університеті м. Одеса, 2009 р.
 • Короткострокове підвищення кваліфікації в Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К.Д. Ушинського, 2013 р.
 • Підвищення кваліфікації в Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди, 2014 р. 
 Бритавська Олена Павлівна

акінчила Одеський державний педагогічний інститут імені К. Д. Ушинського (факультет фізико-математичний)

кандидат фізико-математичних наук, доцент

доцент кафедри фізичного і математичного моделювання

Навчальна робота.

Викладає такі дисципліни:

Інтелектуальна власність

Математичні методи в психології

Теоретична фізика

 • Науковий керівник курсових, дипломних та магістерських робіт студентів зі спеціальності «Фізика».

Методична робота

 • Методичні посібники:
 • Бритавська О.П., Максимова Т.І. Моделювання атомної структури тіл методом молекулярної динаміки// Методичний посібник, ПНПУ ім. К.Д.Ушинського, 2013, c. 44.
 • Бритавська О.П. Методичні рекомендації з розв’язання задач по курсу теоретичної фізики для студентів спеціальностей «математика-інформатика» та «математика-економіка»// ПНПУ ім. К.Д.Ушинського, 2013, c. 36.

Наукова робота

У межах наукової теми кафедри «Комп’ютерні та інформаційні методи в природничих та гуманітарних науках.»О. П. Бритавська проводить наукові дослідження за наступними напрямками:

 • механізми утворення треків в кристалах та плівках
 • дефектоутворення на поверхні діелектрика під дією швидких іонів
 • дифузія рідини в треках

Основні публікації з теми дослідження:

 1. O. Britavska, S. Zyryn, I. Tolkach, I. Kelesh. Nanoparticles in the gate dielectric of memory transistors, in Nanomaterials and nanodevices for ecological security // In “Nanodevices and Nanomaterials for Ecological Security”, Ed. Yu. Shunin and A. Kiv, Springer, Berlin, NATO Series, 2011.
 2. Britavskaya E. P. Radiation-Induced Defects in the ionic solid surfaces// Computer Modelling and new technologies, Vol.15, №3, 2012.
 3. Britavskaya E. P. The influence of the ionic solid surface structure on the ionization-stimulated emission spectra// Photoelectronics. Vol. 21, 2012.
 4. A. Kiv, L. Bodnar, O. Britavska, E. Sedov, N. Yaremchuk, M. Yakovleva, Quantitative analysis of translation texts //Computer Modelling&New Technologies, 18, 6, 2014.

Підвищення кваліфікації:

 • стажування в Одеській національній морській академії, 2007 р.
 • стажування в Одеській національній морській академії, 2012 р.
 • підвищення кваліфікації в Академії вимірювань, 2014 р.
 Праведна Надія Петрівна

закінчила Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, (факультет фізико-математичний)

кандидат фізико-математичних наук

доцент кафедри фізичного і математичного моделювання

Навчальна робота.

Викладає такі дисципліни:

Інтелектуальна власність

Методична робота

Методичні рекомендації щодо використання державних законів про збереження інтелектуальної власності фахівцями у галузях освіти.

Тексти лекцій з дисциплін:

Право інтелектуальної власності

Наукова робота

У межах наукової теми кафедри «Комп’ютерні та інформаційні методи в природничих та гуманітарних науках» Н. П. Праведна проводить наукові дослідження у галузі матеріалознавства.

Приймала участь у наступних проектах:

 1. «Дослідження впливу текстури зливку інтерметаліду TiAl після електронно-променевої плавки, зонної перекристалізації та наступної деформаційної обробки на структуроутворення».
 2. «Вивчення впливу підвищеного вмісту ніобію та домішок бору на фазовий склад, текстуру і напружений стан інтерметаліду системи TiAl».
 3. «Дослідження неоднорідності напружено-деформованого стану сплаву Ti2AlNb після гарячих обробок».
 4. «Дослідження фазового складу інтерметаліду на основі алюмініду титану Ti2AlNb».

Основні публікації з теми дослідження:

 1. Праведная Н. П. Анизотропия электропроводности сплава алюминия Д16 / Н. П. Праведная //Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. – 2008. – Т. 821, № 11. – С. 117-121.
 2. Праведная Н. П. Влияние закалки, холодной прокатки и естественного старения на электропроводность, модуль юнга и микротвердость сплава Д16Т // Н. П. Праведная // Металлофизика и новейшие технологии. - 2009. - Т. 31, № 1. – С. 97-106.
 3. Праведна Н. П. Анізотропія механічних властивостей супердуралюміну 1160 // А. О. Брюханов, Н. П. Праведна //Вісник Львів. ун-ту. – 2010. – Серія фіз., вип. 45. – С. 232–239.
 4. Праведная Н. П. Влияние знакопеременного изгиба на текстуру, структуру и механические свойства листов алюминия // Н. М. Шкатуляк, Н. П. Праведная // Металоведение и термическая обработка металлов. – 2012. – № 9. – С. 20 – 25.
 5. Праведная Н. П. Об анизотропии теплопроводности в листах дюралюминия / Н. М. Шкатуляк, И. Г. Захарченко, Н. П. Праведная //Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. – 2012. – Т. 825, № 9. – С. 37-41.
 6. Праведная Н. П. Анізотропія механічних властивостей загартованого алюмінієвого сплаву Д16 при навантаженнях// Вісник Криворожского университета. – 2013. №2. – С. 20-25.
 7. N. P. Pravednaya, S. F. Baranova, Fractal model of electric conductivity of aging Al alloys// Computer Modelling and New Technologies, 2014, Vol.18(9), 435-43.

Підвищення кваліфікації:

 • підвищення кваліфікації в Академії вимірювань, 2014 р. .

 
Стаття помічника прем’єр міністра Латвії Сінтії Бернава, з якою кафедра співпрацює у підготовці Європейських проектів.

The FIRST Latvia’s Presidency of the Council of the European Union in the first half of 2015 and its main priorities

Latvia is a member of the EU since 2004 and from January 1, 2015, it will become the presiding country of the Council of the European Union (hereinafter — theEU), taking over the lead from Italy, which held the Presidency of the EU Council for the second half of 2014. Then following Latvia presidency will be taken over by Luxembourg in the second half of 2015. The so-called Trio Presidency of the EU Council has been introduced since 2009, with the entry into force of the Lisbon Treaty. Practically the Trio Presidency means that each presidency is being implemented jointly by three Member States, each assuming the presidingrole after the other. Each Trio country consecutively holds the presidency for six months, based on a joint work program established for thatTrio.
TheTrio Presidency principle is designed to ensure continuity in the work of the Council of the EU, as well as to promotean efficient use of resources. Since accession to the EU Lithuania was the first among the Baltic States to become the presiding country of the EU Council in the second half of 2013. Estonia will be presiding over the EU Council in the first half of 2018.
As evident from the experience gained so far presidency for each EU Member State, irrespective of its size or time of accession, provides an opportunity to shape and influence the EU agenda and drive the EU Council's efforts to cooperate with other Member States and the General Secretariat of EU Council, the European Commission, the European Parliament and the European Council. The Presidency represents the EU Council in its relations with the European Commission, as well as the EU Council outside the EU.
Ministers of the Latvian government will be representing Latvia in meetings of ministers to be held during its term of the EU Council Presidency. Head of the Permanent Representation of LR to the EU (Latvian Ambassador to the EU) and his deputy will represent Latvia at the meetings of Committee of Permanent Representatives (COREPER). Ministry experts will participate in the working group and meetings of the commitees. All of these meetings during the Presidency will be chaired by the Latvian representatives. There are also some exceptional cases where the meetings will not be presided over by the presidency representatives, such as the meetings onforeign affairs issues or in cases where the management of the working groups or committee workwill be entrusted to designated representatives of theEuropean Commission.
Each Presidency of the EU Council has its own logo that becomes a country-specific symbol of recognition for the particular Presidency. The Presidency logo is used in publications and presentation materials,on souvenirs, as well as on three-dimensional objects and in digital environment. The Presidency logo will decorate the building of the EU Council in Brussels and the Presidency website.
On February 17, 2014, the Cabinet of Ministers approved the logo of the Latvian Presidency of the EU Council. The author of the Latvian Presidency logo — a millstone, is also the author of the Latvian eurocoins concept and design Gun?rsL?sis.
Each presiding country of the EU Council does not only have its own logo, but also a specific agenda and main priorities approved at the state and EU level.
Latvia began its work on the program for thesix-monthsPresidency in 2012, when the first public discussions were initiated on any priorities and goals that the Latvian Presidency could set forth. In order to form a unified and comprehensive vision of the work planned under the EU Council in the first half of 2015, the the six-month program for the Latvian Presidency was developed in cooperation with all the ministries, with the Latvian Permanent Representation to the EU and the various EU institutions, its partners within theTrio from Italy and Luxembourg as well as with an active involvement of the general public in Latvia.
The program development was influenced bythe current situation in Europe and in the world; the long-term planning of the European Commission (review of the existing legislative instruments and policy initiatives,development of new initiatives); the issues currently on the agenda of international organizations; the interests of the EU Member States and the EU institutions; any outstanding issues “inherited” from previous presidencies as well as the priorities of the current presidency.

The work programme of the Latvian EU Council Presidency was finalised in early December, 2014, in which the following areas of priorities are approved:
1) EU competitiveness and growth;
2) using the EU digital potential in the development of EU development;
3) strengthening the role of EU on a global scale.
EU competitiveness and growth covers topical areas such as the promotion of employment, social affairs and the strengthening of social security and job creation, and EU growth. Attracting investment. Single market and strengthening the Union's energy sector. Economic and Monetary Union and its reinforcement, as well as a number of other issues related to social security and the promotion of a healthy lifestyle and quality of life.
The use of opportunities of the European digital potential includesthe challenges presented by the possibilities of the digital single market and the use of digital solutions, as well as the issues of digital security.
Particular focusunder the Latvian Presidency of the EU Council will be on the area of European neighbourhood, actively implementing the existing policies and initiatives current for the Eastern Partnership, and therelations with the Central Asian countries confirming that the EU is ready to develop itself and to develop cooperation with Eastern Partnership countries. Latvia will continue to promote the strengthening of Transatlantic ties, with particular emphasis on the preparation of the EU-US Trade and Investment Partnership Contract.There will be around 200 events held at various levels during the Latvian Presidency of the EU.These include informal meetings of the EU Councils of ministers, expert working groups, summits, forums and a variety of conferences, such as,meeting of ministers of education of Europe and Asia (ASEM),Eastern Partnership Summit, Eastern Partnership Civil Society Forum, Eastern Partnership Youth Forum, Eastern Partnership Media Conference, Eastern Partnership Summit Business Forum, European Standardisation Summit, as well as many other national and international events.
The activities will comprisedifferent areas including also an extensive cultural program, which will take place not only in Latvia, but also in many other EU countries, including a number of the Eastern Partnership countries, thereby strengthening the cultural and cross-border cooperation with the Eastern Partnership countries.The level of ambition of some activities to be organised alone testifies to the fact that in a sense Latvia in the first half of 2015 will become the locale where some pivotal events of the EU are going to take place in the first half of 2015.
In May 2015, the Eastern Partnership Summit will take place in Riga, as the cooperation with the Eastern Partnership member countries (Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova, and Ukraine) is not only the Latvian foreign policy, but also a priority of the Latvian Presidency of the EU Council. While organizing the Summit, Latvia will be actively driving the Eastern Partnership policy at the EU level, thus contributing to the move of the Eastern Partnership countries closer to the EU, as well as implementingits national interests in the development of bilateral cooperation with the countries in thisregion. For the Eastern Partnership Summit representatives of EU institutions, national and government leaders from all EU Member States and Eastern Partnership countries will arrive in Latvia.
One of the priorities of the Latvian education is strengthening the competitiveness of its education, including higher education internationalisation and promotion of its export capacity, and therefore during the Latvian Presidency the meeting of Europe and Asia (ASEM)Ministers of Education will take place in Riga, emphasizing the EU's promotion of cooperation in the field of education in Asia. Representatives of the secretariats of the EU member states, 17 Asian countries, Australia, New Zealand, Norway, Russia, Switzerland, the European Commission and the ASEAN will participate in the meeting.
The European Standardisation Summit will take place in Riga within the scope of the Latvian Presidency of the EU Council. Standards and standardisation are some of the European Union policy instruments used to ensure an unimpeded functioning of the EU internal market. This particularly refers to the information and communication technology sector, where European standards are gradually replacing the national standards, which are often conflicting and may pose technical obstacles to the free movement of goods and services. Therefore,during its presidency Latvia will pay special attention to these issues. Heads of theEuropean standardisation bodies, senior officials from international standardisation bodies, high-ranking officials from the international standardisation institutions — the International Organization for Standardization (ISO) and International Electrotechnical Commission (IEC), will participate. Representatives from more than 50 countries worldwide are expected to take part in this event.
This presidency is an opportunity for Latvia as an EU member state for more than 10 years now not only to reinforce its role and impact at the EU and global level but to promote its cultural and artistic achievements and the many successes in the digital sector as well.This presidency also represents the opportunity to facilitate the development of the Latvian public administration and professionalism through the application of the EU decision-making mechanism for the representation of national interests.
SintijaBernava, Chairman of the Board of the Association "DONUM ANIMUS"
LATVIA.

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського