Науково-дослідна робота студентів

Органічною складовою цілісної системи професійної підготовки фахівців з вищою педагогічною освітою в університеті є науково-дослідна робота студентів. Її головним координуючим органом є Рада з науково-дослідної роботи студентів університету, яка здійснює безпосередню організацію та контроль за виконанням студентських науково-творчих робіт. У кожному структурному підрозділі створені відповідні факультетські ради, які очолюють провідні вчені університету.

Основними завданнями Ради з науково-дослідної роботи студентів університету є такі:

залучення студентів до науково-пошукової діяльності на різних етапах навчання у вузі;
мотивування науково-дослідної роботи студентів, ознайомлення їх з науковими методами пізнання, забезпечення творчого засвоєння навчального матеріалу;
пропаганда серед студентів різних форм наукової творчості відповідно до принципу єдності науки і практики, формування інтересу до науково-педагогічних досліджень як основи опанування новими знаннями;
формування творчого ставлення до педагогічної професії шляхом залучення студентів до дослідницької діяльності;
озброєння студентів різноманітними методами і прийомами самостійного розв’язання науково-педагогічних завдань;·
залучення обдарованих студентів до цілеспрямованої науково-дослідної роботи в різних наукових колективах і школах університету, освоєння нових педагогічних технологій дослідження;
виховання патріотичного ставлення молоді до досягнень вітчизняних наукових шкіл та наукових шкіл університету на основі спадкоємності між поколіннями;
співпраця з іншими вищими педагогічними закладами освіти та науковими установами, вивчення вітчизняного і зарубіжного досвіду організації науково-дослідної роботи з упровадженням передових форм і методів наукового дослідження в роботу університету;
організаційно-методична робота щодо підвищення ефективності функціонування студентських наукових гуртків та проблемних груп, що діють в університеті;
організація й проведення різних заходів з науково-дослідної роботи студентів (наукових семінарів і конференцій, конкурсів студентських наукових робіт, олімпіад з різних дисциплін і спеціальностей, оглядів-конкурсів, презентацій курсових, дипломних, магістерських та навчально-дослідницьких робіт, дискусійних клубів, симпозіумів, шкіл молодих дослідників тощо).
Науково-дослідна робота студентів поділяється на три основні види залежно від змісту і характеру проведення: науково-дослідна робота студентів, яка передбачена навчальними планами і програмами та є обов’язковою; науково-дослідна робота студентів, що доповнює навчальний процес (поза межами безпосередньої освітньої програми); дослідження студентів, які проводяться в позааудиторний час разом з науковцями університету.

Основними формами науково-дослідної роботи студентів в університеті є: студентські науково-дослідні гуртки, творчі проблемні групи, науково-дослідна робота студентів на базі навчально-виховних закладів Одеської області, участь у студентських олімпіадах, наукових конференціях і конкурсах різного рівня (університетських, регіональних, всеукраїнських та міжнародних), у психолого-педагогічних дослідженнях, що проводяться кафедрами університету, міжнародних програмах, конкурсах, грантах; науково-дослідна робота на базі інших університетів, виконання пошуково-дослідницьких проектів під час написання курсових, дипломних і магістерських робіт.

Усім студентам університету надається допомога в проведенні досліджень, поданні завершених робіт на конкурси і виставки, публікації та впровадженні результатів психолого-педагогічних надбань у навчально-виховний процес. Рада з науково-дослідної роботи студентів сприяє в оформленні заявок на винаходи.

Крім того, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського є базовим у проведенні другого туру Всеукраїнської студентської олімпіади з багатьох навчальних дисциплін і спеціальностей (напрямів) та Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук.

Керівництво науковою роботою студентів в університеті здійснює понад 400 науково-педагогічних працівників. Щороку проводяться конкурси студентських наукових робіт, Дні студентської науки, студентські наукові конференції, конкурси студентських наукових доповідей, видаються збірники студентських наукових статей. Найкращі студенти беруть участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних конкурсах, виставках і конференціях (щороку готується понад 100 робіт).

За останні 5 років на різних наукових конференціях зроблено близько 7000 доповідей, видано понад 4500 наукових статей та тез, підготовлено на Всеукраїнський конкурс близько 100 студентських наукових робіт, оформлено заявки на винаходи. За означений період студенти отримали біля 8000 нагород різного рівня за перемоги та успіхи в науковій діяльності, у т. ч. 50 медалей та гран-прі на міжнародних конкурсах, які проходили в Канаді, Ізраїлі, США, Німеччині, Болгарії, Польщі, Литві, Китайській Народній Республіці і т.д., та понад 700 дипломів і 1500 почесних грамот Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та інших відомств і установ.

Поряд із цим досвід організації науково-дослідної роботи студентів в університеті засвідчив, що сучасні умови й економічна ситуація в країні вимагають модернізації та динамічного вдосконалення їхньої науково-пошукової діяльності, використання нових методичних підходів, організаційних форм та позитивних стимулів, обов’язкового аналізу й упровадження передового досвіду в практику роботи з обдарованою молоддю.

Водночас в університеті відбувається перебудова системи організації науково-дослідної роботи студентів, яка здійснюється відповідно до нових умов управління та розвитку вищих педагогічних закладів освіти, базується на використанні багаторічного вітчизняного й зарубіжного досвіду і спрямована на забезпечення високого рівня підготовки фахівців за світовими стандартами педагогічної освіти.

 

© 2017 Університет Ушинського

Please publish modules in offcanvas position.