Кафедра алгебри та геометрії

Загальні відомості
Науково-педагогічний склад
Навчальна робота
Методична робота
Наукова робота
Організаційна робота
Контакти
Анотації програм 2015-2016 н.р.

ІІ. Науково-педагогічний склад

На даний час навчальний процес на кафедрі алгебри та геометрії забезпечують 6 науково-педагогічних працівників, 83% викладацького складу кафедри – доктори та кандидати наук.

Кафедрою забезпечується викладання алгебри, геометрії, дискретної математики, математичної логіки, векторного і тензорного аналізу, підстав математики, елементів теорії вимірності, інших дисциплін та спеціальних курсів, передбачених навчальним планом напрямів підготовки та спеціальностей Математика*, Фізика*, Інформатика*, Технологічна освіта*.

Пивоварчик Вячеслав Миколайович. Закінчив Будапештський університет імені Е. Лоранда у 1974 р.

Доктор фізико-математичних наук, професор. Завідувач кафедри алгебри та геометрії. Викладає курси: «Дискретна математика», «Аналітична геометрія», «Методи обчислень», а також спеціальні курси.  

Керує аспірантурою, виконанням дипломних і магістерських робіт. Активно займається науковою роботою в області квантової теорії графів, обернених задач, теорії операторів, має багато наукових публікацій. Підтримує наукові зв’язки зі вченими Австрії, Швейцарії, Китаю, Сполучених Штатів Америки, Південноафриканської республіки.

Член американського математичного товариства.

Є членом редколегії British Journal of Mathematics and Computer Science.

Синюкова Олена Миколаївна. Закінчила Одеський державний університет імені І.І. Мечникова у 1980 році.

Кандидат фізико-математичних наук, доцент. Доцент кафедри алгебри та геометрії.

Викладає курси: «Аналітична геометрія», «Диференціальна геометрія і топологія», «Теорія зображень просторових фігур на площині при викладенні евклідової геометрії», «Векторний і тензорний аналіз», «Підстави математики», «Підстави геометрії», «Основи ріманової геометрії».

Керує аспірантурою, виконанням дипломних і магістерських робіт.  Займається науковою роботою в області ріманової геометрії, зокрема теорії  геодезичних і голоморфно-проективних відображень ріманових просторів та їх узагальнень. Підтримує наукові зв’язки зі вченими Росії, Білорусі, Естонії, Чехії, Румунії.

Яковлєва Ольга Миколаївна. Закінчила Одеський державний університет імені І.І. Мечникова у 1987 році. Кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Доцент кафедри алгебри та геометрії. Викладає курси: «Лінійна алгебра», «Алгебра і теорія чисел», «Дискретна математика», «Підстави математики», «Підстави геометрії», «Елементи теорії вимірності», «Теорія чисел та захист інформації», а також спеціальні курси.  

Керує виконанням дипломних і магістерських робіт. Займається науковою роботою в області інтегральних рівнянь та теорії розв’язності нескінчених дискретних систем алгебраїчних рівнянь.

Зернов Олександр Євгенович. Закінчив Одеський державний університет імені І.І. Мечникова у 1972 році. Кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Доцент кафедри алгебри та геометрії. Викладає курси: «Лінійна алгебра та аналітична геометрія», «Алгебра та геометрія», «Алгебра і теорія чисел», «Векторний та тензорний аналіз», спеціальні курси. Керує аспірантурою, виконанням дипломних і магістерських робіт.  

Займається науковою роботою в області сингулярних диференціальних рівнянь та функціонально-диференціальних рівнянь. Підтримує наукові зв’язки зі вченими Європи, Азії, Африки, Північної та Південної Америки.

Драганюк Сергій Володимирович. Закінчив Одеський державний університет імені І.І. Мечникова у 1984 році.

Кандидат фізико-математичних наук. Викладач кафедри алгебри та геометрії. Викладає курси: «Лінійна алгебра», «Алгебра і теорія чисел», «Математична логіка», «Універсальні алгебри», спеціальні курси.

Керує виконанням дипломних   робіт.  Займається науковою роботою в області теорії груп.

Ладиненко Лада Павлівна. Закінчила Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського у 1996році.  

Викладач кафедри алгебри та геометрії. Проводить практичні заняття з курсів «Аналітична геометрія», «Диференціальна геометрія і топологія»,  «Алгебра та геометрія».

Керує виконанням курсових  робіт. Займається науковою роботою в області ріманової геометрії, зокрема теорії спеціальних перетворень афінозв’язних і ріманових просторів.

 

 

І. Загальні відомості

У 1974 році у кафедру геометрії (згодом  кафедру алгебри та геометрії) було перейменовано кафедру вищої математики, що існувала у педагогічному інституті  (як на той час  називався державний заклад «ПНПУ імені К.Д. Ушинського»)  з 1963 року. Завідувачем кафедри з 1963 по 1977 роки був доктор фізико-математичних наук, професор Михайло Самуїлович Бродський. Пізніше, у 1977-1979 роки, кафедру очолював доктор фізико-математичних наук, професор Юрій Павлович Гінзбург. Впродовж 1979-1982 років керівництво кафедрою покладалося на старшого викладача Валентину Федорівну Чепінову. У 1982-2014 роки кафедрою завідувала кандидат фізико-математичних наук, доцент, заслужений діяч освіти України Наталя Вікторівна Яблонська. З червня 2014 року кафедру очолює доктор фізико-математичних наук, професор Вячеслав Миколайович Пивоварчик.

Як структурний підрозділ, кафедра входить до складу фізико-математичного факультету Інституту фізики і математики.

Кафедра здійснює підготовку фахівців напряму 6.040201 Математика* та спеціальностей 7.04020101 Математика*, 8.04020101 Математика*, напряму 6.040203 Фізика* та спеціальності 7.04020301 Фізика*, напряму підготовки 6.040302 Інформатика* за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» денної та заочної форм навчання, приймає участь у підготовці фахівців напряму  підготовки 6.010103 Технологічна освіта*.

ІІІ. Наукова робота

Завідувач кафедри, професор Пивоварчик В.М. керує науковими темами «Обернені та напівобернені задачі для квантових графів та стілтьєсівських струн» та «Скінченновимірні та нескінченновимірні демпфовані системи», в яких приймають участь співробітники кафедр вищої математики і прикладної математики та інформатики.

Професор Пивоварчик В.М. підтримує наукові зв’язки зі  вченими Австрії, Швейцарії, Китаю, Сполучених Штатів Америки, Південноафриканської республіки та публікує статті в провідних світових виданнях. Останні з виданих статей:

Pivovarchik, N. Rozhenko, C. Tretter. Dirichlet-Neumann inverse spectral problem for a star graph of Stieltjes strings. Linear Algebra and Applications, Vol. 439 (2013), No.8, 2263-2292.

V. Pivovarchik, N. Rozhenko. Inverse Sturm-Liouville problem on equilateral regular tree. Applicable Analysis, Vol. 92 (2013), No.4, 784-798.

C.-K. Law, V. Pivovarchik, W. Wang. A polynomial identity and its applications to inverse spectral problems in Stieltjes strings. Operators and Matrices, Vo;.7 (2013), No.3, 603-617.

Ch.-Fu. Yang, V. Pivovarchik. Inverse nodal problem for Dirac system with spectral parameter in boundary condition. Complex analysis and operator theory, Vol.7 (2013), No.4, 1211-1230.

O. Martynyuk, V. Pivovarchik. Half-inverse problem for Stieltjes string. British Journal of Mathematics and Computer Science. Vol. 3 (2013), No.4, 539-548.

В.М. Пивоварчик приймав участь у міжнародному швейцарсько-українському проекті «Mathematical analysis of quantum networks and PT-symmetric quantum mechanics» (within Eastern Europe and NIS), 2009-2013 рр.

 Співробітники кафедри займаються науковою роботою в рамках бюджетної теми «Розробка теорії інваріантних типів дифеоморфізмів та елементів відповідної теорії дотичних розшарувань» (керівник – доцент Синюкова О.М.). У межах такої роботи підтримуються наукові зв’язки зі вченими Росії, Білорусі, Чехії, Румунії, Естонії, Германії, Франції, Австралії,  Єгипту та Сполучених Штатів Америки. Основні публікації з теми за останні роки:

1. Синюкова Е. Н.   Геодезическая однозначная определённость в целом некоторых обобщённо-рекуррентных римановых пространств. Фундаментальная и прикладная математика. – 2010. – 16:2. –  С.93-101.

2. Яковлева О. Н. О разрешимости одной матричной дискретной системы типа Винера-Хопфа // Вісник Одеського національного університету. Математика і механіка. – Т. 15. – Вип. 19. – 2010. – С. 135-141.

3. Жуковецкая С. Л., Яковлева О. Н. Нестационарная задача о диффузии вещества в бесконечном стержне // Вестник Харьковского национального университета. – 2010. – № 925. – Серия «Математическое моделирование. Информационные технологии. Автоматизированные системы управления». – Вып. 14. – С. 74-78.

4. Синюкова Е.Н. О голоморфно-проективных отображениях "в целом" некоторых класов обобщенно рекуррентных келеровых пространств. Праці Міжнародного геометричного центру. –  Т.3. – №4. – 2010. – С. 15-24.

5. H.N.Sіnyukova, Geodesic uniqueness in the whole of some generally recurrent Riemannian spaces. Jornal of Mathematical Sciences. – 2011. – DOI 10, 1007 / s 10958-011-0500-x.

6. Синюкова Е.Н., Чепок О.Л. О геодезических отображениях «в целом»  римановых пространств, удовлетворяющих некоторым условиям дифференциально-алгебраического характера. Известия ПГПУ им. В.Г. Белинского. – 2011. – №26. – С.211-218.

7. Ладыненко Л.П., Яблонськая Н.В. К вопросу исследования специальных групп почти геодезических преобразовании аффинной связности //  Матеріали  сьомої  міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток наукових досліджень –2011», м. Полтава. – 2011. – Т7. – С. 53-54.

8. Синюкова Е.Н. О голоморфно-проективной однозначной определенности в целом келеровых пространств , удовлетворяющих некоторым условиям дифференциально-алгебраического характера. Известия ПГПУ  имени В.Г. Белинского. – № 30. – 2012. –  С. 164-170.

9. Зернов А.Е., Кузина Ю.В.  О решениях задачи Коши неявного вида // Международная конференция «Анализ и особенности», Математический институт им. В.А.Стеклова Российской академии наук, г.Москва. –  2012. – С. 3.

10.Зернов А.Е., Келюх И.В. Качественный анализ некоторых систем функционально-дифференциональных уравнений // International Conferece fedikated to the 120 th anniversary of Stefan Benach, Lviv.  –  2012. – P. 243.

11. Ладыненко Л.П., Яблонськая Н.В. До питання виичення К-геодезичних відображень зі скрутом. //  Матеріали   восьмої  міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток наукових досліджень –2012», м. Полтава. – 2012. – Т8. – С.16-17.

12. Зернов О.Є., Келюх І.В. О решениях некоторых гибридных систем функционально-дифференциальных уравнений // Всеросийская конференция «Дифференциальные уравнения и их приложения», Самара. – 2013. – С. 19-20

13. Яковлева О.Н. Один способ решения экстремальной задачи для уравнения теплопроводности // Труды XVI Международного симпозиума «Методы дискретных особенностей в задачах математической физики» (МДОЗМФ-2013). – Харьков-Херсон. – 2013. –  С. 401-403.

14. Драганюк С.В. Опис деяких скінченних р-груп //  Матеріали дев’ятої міжнародної науково-практичної конференції «Наукові дослідження – теорія та експеримент 2013», м. Полтава. –   2013. – Т5. – С. 95-96.

Викладачі кафедри регулярно приймають участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових конференціях, серед яких треба відзначити  щорічну Міжнародну конференцію «Геометрія в Одесі», Міжнародну конференцію імені академіка М. Кравчука (м. Київ), Міжнародну конференцію з топології, геометрії і викладання геометрії (м. Черкаси), Міжнародну конференцію «Розвиток наукових досліджень» (м. Полтава), Міжнародну конференцію «Наукові дослідження – теорія та експеримент» (м. Полтава), регіональну науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми методики навчання математики» (м. Одеса, державний заклад «ПНПУ імені К. Д. Ушинського»),  Всеукраїнську конференцію студентів і молодих науковців «Інформатика, інформаційні системи та технології» (м. Одеса, державний заклад «ПНПУ імені К. Д. Ушинського»). На цих конференціях викладачі кафедри часто виступають з доповідями разом зі студентами. Таким чином відбувається апробація дипломних і магістерських робіт.

         Кафедра є базою для стажування з алгебри та геометрії викладачів інших одеських вузів, насамперед, викладачів Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.

ІV. Навчально-методична робота

Зміст навчально-методичної роботи кафедри є багатоаспектним. Він відповідає сучасним потребам суспільства і вимогам Міністерства освіти і науки України.

Створені і постійно вдосконалюються авторські навчально-методичні комплекси з усіх дисциплін, що викладаються викладачами кафедри. Кожен комплекс містить нормативну програму відповідної навчальної дисципліни, робочу програму, плани або тексти лекцій, комплекти завдань для модульних контрольних робіт з дисципліни (не менш як 10 варіантів), комплект завдань  комплексної контрольної роботи із дисципліни разом із зовнішньою рецензією на нього, перелік питань для самоконтролю, перелік рекомендованої літератури з дисципліни разом із вказівкою Інтернет-адрес, за якими з цією літературою можна ознайомитися безкоштовно, комплект білетів до іспиту, якщо іспит передбачено відповідним навчальним планом. За основними навчальними дисциплінами кафедри розроблені і видані навчальні посібники, збірники вправ і задач, навчальні посібники для самостійної роботи студентів. Два навчальних посібника (автори Яковлєва О.М., Перець О.Б., Яблонська Н.В. і Зернов О.Є., Кузіна Ю.В.) отримали гриф МОН України.

Робота над створенням нових і подальшим вдосконаленням вже підготованих навчальних посібників триває.

V. Організаційна робота

 Викладачі кафедри к.ф.-м.н. Драганюк С.В., доц. Синюкова О.М.,                     доц. Яковлєва О.М. є кураторами студентських академічних груп і виконують всю необхідну виховну роботу, починаючи з проведення кураторських годин.

Профорієнтаційною роботою займаються всі викладачі кафедри згідно плану профорієнтаційної роботи фізико-математичного факультету. За кафедрою закріплені Комінтернівський і Іванівський райони Одеської області. Доц. Синюкова О.М. займається довузівською підготовкою майбутніх абітурієнтів під час викладання математики на підготовчих курсах до вступу до нашого університету.

         Доц. Яковлєва О. М. і доц. Синюкова О. М. щорічно входять до складу журі   ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з математики для учнів середніх шкіл (м. Одеса, Одеський національний університет  імені І.І. Мечникова).

         Протягом 2013 і 2014 років доц. Синюкова О.М. розробляла завдання і входила до складу журі Всеукраїнської Інтернет-олімпіади для учнів середніх шкіл.

         Доц. Яковлєва О.М. і доц. Синюкова  О.М. регулярно займаються підготовкою студентів факультету до участі у  студентських олімпіадах з математики.

         У 2014 році на базі фізико-математичного факультету проходив ІІ етап Всеукраїнської олімпіади  з математики для студентів напряму підготовки, спеціальності  Математика*. Доц. Яковлєва О. М. була секретарем оргкомітету, доц.. Синюкова О.М. входила до складу журі олімпіади.

VІ. Контакти

Адреса: м. Одеса, вул.. Старопортофранківська, 26, державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені                        К.Д. Ушинського», кафедра алгебри та геометрії,  третій поверх, ауд. 60.

Телефон:  (048) 738-47-87

Електронна адреса:  <Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.>

Поштова адреса: 650020, м. Одеса, вул.  Старопортофранківська, 26, державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені                        К.Д. Ушинського», кафедра алгебри та геометрії.

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського