Кафедра всесвітньої історії та методології науки

Загальні відомості
Науково-педагогічний склад
Навчальна робота
Методична робота
Наукова робота
Організаційна робота
Контакти

Наукова тема кафедри – «Міждисциплінарні методи та методології історичного пізнання»

Загальні відомості

У 1990 р. за ініціативою зав. кафедри політичної історії і філософії доц. В’ячеслава Івановича Шамко була організована історико-філологічна група на базі факультету початкового навчання. Перший набір студентів на подвійну спеціальність «Українська мова і література та історія» на денну форму навчання було здійснено у 1991 р. Навчальний процес забезпечували фахові кафедра української мови та літератури (зав. – к. філол. н., доц. Володимир Іванович Сподарець) та кафедра політичної історії та філософії (зав. – к. іст. н, доц. В’ячеслав Іванович Шамко), на базі якої у вересні 1992 р. були утворені кафедра всесвітньої історії та кафедра історії України (зав. – к. іст. н. проф. Володимир Михайлович Чумак). В’ячеслав Іванович Шамко керував кафедрою всесвітньої історії з моменту її заснування до квітня 2002 р. коли він склав обов’язки завідувача кафедри в зв’язку з переходом на роботу до Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. В. І. Шамко помер 22 травня 2003 р. Він підготував 19 кандидатів історичних і політичних наук, був автором понад 130 наукових та навчально-методичних праць, серед яких – 7 монографій. Його учні, викладачі факультету та кафедри у 2009, 2014 та у 2018 році прийняли участь у підготовці І, ІІ та ІІІ частин наукової збірки «Життя і пам'ять», присвяченої пам’яті В. І. Шамко.

 


Науково-педагогічний склад


Юлія Андріївна Добролюбська
pdf
доктор філософських наук, професор,
завідувач кафедри всесвітньої історії та методології науки

OrcID: https://orcid.org/0000-0002-3564-854X

ResearcherID: G-4728-2019


Наталія Михайлівна Бакланова
pdf
кандидат політичних наук,
доцент кафедри всесвітньої історії та методології науки

OrcID: https://orcid.org/0000-0002-9286-2593


Валерій Михайлович Букач 
pdf
кандидат історичних наук,
доцент кафедри всесвітньої історії та методології науки, приват-професор

OrcID: https://orcid.org/0000-0001-8473-1510


Ольга Євгенівна Ліхачова 
pdf
кандидат історичних наук,
доцент кафедри всесвітньої історії та методології науки

OrcID: https://orcid.org/0000-0002-3262-4913


Віра Вікторівна Окорокова
pdf
доктор філософських наук,
доцент кафедри всесвітньої історії та методології науки

OrcID: https://orcid.org/0000-0003-0661-4313


Олексій Миколайович Присяжнюк 
pdf
кандидат історичних наук,
доцент кафедри всесвітньої історії та методології науки

OrcID: https://orcid.org/0000-0003-3727-5350

profile_photo
Яна Сергіївна Семко
pdf
кандидат філософських наук,
викладач кафедри всесвітньої історії та методології науки
OrcID: 0000-0002-0704-567X


Лариса Григорівна Яновська
pdf
кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри всесвітньої історії та методології науки

OrcID: https://orcid.org/0000-0003-3275-0730

 


 

Навчальна робота

Робочі програми

Кафедра всесвітньої історії та методології науки забезпечує підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Історія).

Науково-педагогічній склад здійснює викладання 40 дисциплін, призначених для підготовки майбутніх вчителів та викладачів історії, а також загальну для викладання на всіх спеціальностях університету дисципліну «Історія української культури».

Викладачі кафедри здійснюють викладання таких навчальних дисциплін:

Основи наукових досліджень та бібліографія

Історія Стародавнього Сходу

Історія української культури

Основи антропології

Історія середніх віків

Історія країн Азії та Африки у середні віки

Нумізматика

Історія держави і права України

Історія правових та політичних вчень

Нова історія країн Азії, Африки та Латинської Америки

Нова історія країн Європи та Північної Америки

Історія західних та південних слов'ян

Теорія та методика викладання історії

Історія держави і права зарубіжних країн

Конституційне право України

Новітня історія Європи та Північної Америки

Історія історичної науки

Новітня історія країн Азії, Африки та Латинської Америки

Шкільний курс історії та методика його викладання

Історія мистецтва

Спецкурс з всесвітньої історії «Західноєвропейська утопія епохи Просвітництва»

Допоміжні історичні дисципліни

Історія римського права

Методика викладання історичних дисциплін у ЗВО

Сучасна історіографія зарубіжних країн

Спецкурс з всесвітньої історії «Історична генеалогія»

Спецкурс з всесвітньої історії «Охорона культурної спадщини»

Історична біографістика

Історія комп'ютерних технологій

Філософія історії

 


 

Методична робота

Співробітниками кафедри розроблені та впроваджені в освітній процес навчальні робочі програми за всіма дисциплінами, які викладаються по кафедрі. Видані методичні рекомендації до написання курсових та магістерських робіт:

Добролюбська Ю. А., Ліхачова О. Є. Основні вимоги до написання та оформлення кваліфікаційних робіт. Методичні рекомендації (для студентів спеціальностей 014 Середня освіта (Історія) та 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство). Одеса : ЦВТ, 2017. 28 с.

Підручники та навчально-методичні посібники:

з/п

Назва навчально-методичного видання

Вихідні дані

Обсяг д. а.

Автори

1

Західноєвропейська утопія XVIII століття як приклад філософії історії епохи Просвітництва: Хрестоматія

Одеса: видавець СПД Бровкін О. В., 2012. 232 с.

14,75

Окорокова В. В.

2

Історія середніх віків

Тематична хрестоматія. – Одеса : ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2014. 232 с.

11

Добролюбська Ю. А.

3

Історія держави та права України

Навчально-методичний комплекс. – Одеса: ПНПУ, 2015. 54 с.

1,8

Окорокова В. В.

4

Основні вимоги до написання та оформлення кваліфікаційних робіт.

Методичні рекомендації (для студентів спеціальностей 014 Середня освіта (Історія) та 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство)

Одеса : ЦВТ, 2017. 28 с.

1,2

Добролюбська Ю. А.,

Ліхачова О. Є.

5

Історія Стародавнього Сходу. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів

Одеса: Ун-т Ушинського, 2017. 44 с.

1,8

Окорокова В. В.

6

Історія політико-правових вчень. Методичні рекомендації до самостійної роботи  здобувачів вищої  освіти за першим (бакалаврським) рівнем за спеціальністю 014 Середня освіта (Історія)

Одеса: Ун-т Ушинського. 2019. 26 с.

1,6

Бакланова Н. М.

 

7

Теорія держави та права.  Методичні рекомендації до самостійної роботи  здобувачів вищої  освіти за першим (бакалаврським) рівнем за спеціальністю 014 Середня освіта (Історія)

Одеса: Ун-т Ушинського. 2019. 36 с.

2

Бакланова Н. М.

 

8

Культурологія. Методичні рекомендації до самостійної роботи  здобувачів вищої  освіти за першим (бакалаврським) рівнем спеціальностей 033 Філософія.  054 Соціологія.  028 Менеджмент соціокультурної діяльності

Одеса: Ун-т Ушинського. 2019. 26 с.

1,6

Бакланова Н. М.

 

9

Історія української культури: Методичні рекомендації для самостійної роботи для здобувачів вищої освіти за спеціальністю «014 Середня освіта (фізична культура)»

 

Одеса: Ун-т Ушинського, 2019. 24 с.

1,3

Букач В. М.

 

10

Культурологія: Методичні рекомендації для самостійної роботи для здобувачів вищої освіти за спеціальністю «231 Соціальна робота»

 

Одеса: Ун-т Ушинського, 2019. 24 с.

1

Букач В. М.

 

11

Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять з навчальної дисципліни «Історія української культури» для здобувачів вищої освіти за спеціальністю «140 Середня освіта (мова і література)»

 

Одеса: Ун-т Ушинського, 2019. 24 с.

1

Букач В. М.

 

12

Історія середніх віків. Художньо-історична хрестоматія

Одеса : Ун-т Ушинського, 2019. 410 с.

10

Добролюбська Ю. А.

 

13

Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів  до курсу «Сучасна історіографія зарубіжних країн»

Одеса: Ун-т Ушинського, 2019. 43 с.

1,5

Ліхачова О. Є.

 

14

Охорона культурної спадщини.

Навчальний посібник. Ч.1. – Одеса: Ун-т Ушинського, 2019. 226 с.

8,6

Присяжнюк О. М.

 

15

Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів до навчальної дисципліни «Методика викладання історичних дисциплін у ЗВО»

Одеса: Ун-т  Ушинського, 2019. 26 с.

1

Яновська Л. Г.

16

Методичні рекомендації  для самостійної роботи студентів щодо проведення виробничої (педагогічної) практики

Одеса: Ун-т  Ушинського, 2019. 64 с.

2,7

Яновська Л. Г.

17

Методичні рекомендації щодо організації та проведення виробничої (асистентської) практики для здобувачів освітнього ступеню магістр спеціальності 014 Середня освіта (Історія)

Одеса: Ун-т Ушинського, 2020. 26 с.

0,8

 

Добролюбська Ю. А., Окорокова В. В

18

Методичні рекомендації до переддипломної практики для самостійної роботи здобувачів вищої освіти галузі знань 01 Освіта / Педагогіка Другий (магістерський) рівень вищої освіти Спеціальність: 014.03 Середня освіта (історія)

Одеса: Ун-т Ушинського, 2020. 56 с.

1,3

Добролюбська Ю. А., Окорокова В. В

19

Методичні рекомендації до спецкурсу «Історична генеалогія» для самостійної роботи здобувачів вищої освіти галузі знань 01 Освіта / Педагогіка; Другий (магістерський) рівень вищої освіти; Спеціальність: 014.03 Середня освіта (історія)

Одеса: Ун-т Ушинського, 2020. 48 с.

1,2

Добролюбська Ю. А.

20

Хрестоматія з історії західних та південних слов’ян (доба середньовіччя)

Одеса : Ун-т Ушинського, 2020.  226 с.

9,1

Присяжнюк О. М.

 

21

Історія середньовічного Сходу. Ч. 1. Китай та Японія. Художньо-історична хрестоматія

Одеса : Ун-т Ушинського, 2020. 378 с.

11

Добролюбська Ю. А.

22

Методичні рекомендації до навчальної дисципліни «Теорія та методика викладання історії» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня  зі спец. 014.02 Середня освіта (Історія)

Одеса: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського», 2020. 24 с.

1

Яновська Л. Г.

23

Методика викладання історії та історичних дисциплін. Словник – довідник : навч. посіб.

Одеса: видавець Букаєв Вадим Вікторович. 2020. - 104 с.

 

5

Яновська Л. Г.

24

Методичні рекомендації до самостійної роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Історія) з навчальної дисципліни «Філософія історії»

Одеса: Ун-т Ушинського, 2021. 50 с.

 

1,3

Окорокова В. В.

25

Методичні рекомендації «Словник термінів з історії мистецтва  середніх віків» для самостійної роботи здобувачів вищої освіти, перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, спеціальності: 014 Середня освіта (історія), 033 Філософія, 028 Менеджмент соціокультурної діяльності, 034 Культурологія

Одеса: Ун-т Ушинського, 2021. 30 с.

 

1,2

Семко Я. С.

26

Методичні рекомендації «Глосарій з історії середніх віків» для самостійної роботи здобувачів вищої освіти, перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, спеціальність 014 Середня освіта (історія)

Одеса: Ун-т Ушинського, 2021. 50 с.

 

2,2

Семко Я. С.

27

Методичні рекомендації «Історія мистецтва» для самостійної роботи здобувачів вищої освіти, перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, спеціальності: 033 Філософія, 034 Культурологія, 028 Менеджмент соціокультурної діяльності

Одеса: Ун-т Ушинського, 2021. 64 с.

2,2

Ліхачова О. Є.,

Семко Я. С.

 

28

Історія раннього середньовіччя: документи та матеріали. Хрестоматія

Одеса: Ун-т Ушинського, 2021. 230 с.

10,5

Семко Я. С.

29

Історія української культури. Словник-довідник: Навчальний посібник для здобувачів вищої освіти

 

Одеса: видавець

Букаєв В. В., 2021. 216 с.

12,5

Букач В. М., Бакланова Н. М.

30

Теорія та історія культури (словник-довідник): навчальний посібник для здобувачів вищої освіти

Одеса: видавець

Букаєв В. В. 2021. 288 с.

 

16,6

Букач В. М.,  Бакланова Н. М. 

31

Історія середньовічного Сходу. Ч. 2. Арабо-мусульманський світ.  Художньо-історична хрестоматія

Одеса: Ун-т Ушинського, 2021. 330 с.

 

11,9

Добролюбська Ю. А. 

 

 


 

A-M-svitДобролюбська Ю. А. Історія середньовічного Сходу. Ч. 2. Арабо-мусульманський світ. Художньо-історична хрестоматія. Одеса : Ун-т Ушинського, 2021. 330 с.

Середньовічна література є невід'ємною частиною ісламського культурної спадщини і до сьогодні залишається «живим» компонентом суспільного дискурсу в мусульманському світі. Художньо-історична хрестоматія містить приклади давньої арабської поезії, фрагменти подорожі Сіндбада-Морехода, староарабські поезії у перекладі Івана Франка, оповідь про лампу Аладдіна, рубаї та вірші Абу Алі Хусейна Ібн Сіна, вибрані казки зібрання «Тисяча і однієї ночі», арабські народні казки та перекази.

Словник БББукач В. М.,  Бакланова Н. М. Теорія та історія культури (словник-довідник): навчальний посібник для здобувачів вищої освіти. Одеса: видавець Букаєв В. В. 2021. 288 с.
Словник-довідник містить тлумачення культурологічних термінів і понять, відомості з історії світової та вітчизняної культури, короткі біографічні дані про відомих вчених, які формували теорію культури. Навчальний посібник призначений для здобувачів вищої освіти та педагогічних працівників.

slovnyk_bukach

Букач В. М., Бакланова Н. М. Історія української культури. Словник-довідник: Навчальний посібник для здобувачів вищої освіти. Одеса: видавець Букаєв В. В., 2021. 216 с.

Словник-довідник містить тлумачення культурологічних термінів і понять, відомості з історії української культури, посилання на пам’ятки української культури, біографічні вказівки про відомих українських діячів культури, науки та призначений для здобувачів вищої освіти, педагогів. ISBN 978-617-7790-48-7

Semko_hrestomatijaСемко Я. С. Історія раннього середньовіччя: документи та матеріали. Хрестоматія. Одеса: Ун-т Ушинського, 2021. – 230 с.

Хрестоматія «Історія раннього середньовіччя: документи та матеріали» підготовлена з метою забезпечення проведення семінарських занять із використанням текстів історичних джерел. Тематика документів відповідає вимогам до курсу з історії середніх віків та відбиває основні проблеми ранньосередньовічної історії. На семінарських заняттях здобувачів мають можливість розглянути питання ґенези феодалізму, розвиток його аграрного ладу, складання васально–ленних стосунків, еволюції державних інституцій, утвердження християнської церкви. Хрестоматія сприятиме поглибленню знань, які здобувачі отримують під час лекційних занять та самостійної роботи.

metod_v_i_i_dМетодика викладання історії та історичних дисциплін. Словник – довідник : навч. посіб. / уклад. Л. Г. Яновська. - Одеса: видавець Букаєв Вадим Вікторович. 2020. - 104 с.

В навчальному посібнику подано зміст термінів, понять і категорій, які найчастіше зустрічаються в професійній діяльності працівників освіти. До словника введено також терміни і поняття суміжних до методики викладання наук (історії, педагогіки, психології, філософії, соціології, політології, економіки, медицини). Навчальний посібник є довідником для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів спец. 014.03 Середня освіта (Історія) і допоможе їм орієнтуватись у професійній термінології. Також ним можуть скористатися вчителі закладів загальної середньої освіти, практичні психологи, соціальні педагоги, працівники методичних служб, слухачі курсів підвищення кваліфікації тощо

istorija_serednjowichnogo_shoduДобролюбська Ю. А. Історiя середньовiчного Сходу. ч. 1. Китай та Японiя. Художньо-історична хрестоматія. — Одеса : Ун-т Ушинського, 2020. — 378 с.

Хрестоматія покликана ознайомити українського читача, передусім студентів, викладачів і науковців–сходознавців, з частиною багатющої культурної та літературної спадщини середньовічного Китаю та Японії.

Відбір художніх текстів до хрестоматії здійснювався досить ретельно, з урахуванням максимально можливого «вживання» читача у внутрішній світ творців текстів історії. Важливими й цінними для означеного періоду є нерозривний зв'язок поетичних та прозових творів.

У вступних статтях до окремих розділів хрестоматії наводиться компаративний аналіз художніх творів, написаних у різні історичні періоди. Матеріал такого плану покликаний представити ту чи іншу пам’ятку в контексті літературної традиції та порівняти її з подібними явищами в минулому, що має сприяти осмисленню студентами закономірностей розвитку історії та художньої літератури.

hrestomatija_s_istorii_sahidnih_ta_piwdennih_slowjanПрисяжнюк О. М. Хрестоматія з історії західних та південних слов’ян (доба середньовіччя). — Одеса : Ун-т Ушинського, 2020. — 226 с.

У навчальному посібнику подано писемні джерела з історії південних та західних слов’ян у хронологічному діапазоні від V до XV ст. за трьома основними розділами: Болгарія, Польща та Чехія. Кожний розділ починається народними казками, які, на думку укладача, яскраво характеризують традиційні ментальні настанови населення зазначених земель.

ShustovДобролюбська Ю. А. Борис Олексійович Шустов: портрет на фоні епохи. — Одеса, 2020. — 176 с., іл.

Монографія відтворює просопографічний портрет лісовода Бориса Олексійовича Шустова через найбільш характерні аспекти його біографії. Епоха, в яку довелося жити і працювати професору Борису Олексійовичу Шустову відрізнялася великим драматизмом та суперечливістю. Ідеологічний пресинг тоталітарної держави позбавляв дослідників можливості об'єктивного розгляду історичних явищ, виводив з наукового обігу величезні масиви першоджерел. Зазначені фактори послужили причиною, по якій залишилася в тіні потужна постать вченого та організатора науки, педагога і практика Б. О. Шустова. Сьогодні можливість поглянути на історичні процеси через призму біографії конкретної людини відкриває нові дослідницькі горизонти. Історія стає конкретною і персоніфікованою,

набуває людське обличчя. В ході аналізу фактів біографічного порядку надзвичайно важливо постійно співвідносити їх з подіями макроісторії, вписувати їх в історичну канву. Це дозволяє розкрити багато причинно-наслідкових зв’язків, що зумовили той чи інший поворот долі. Саме такі методологічні підходи були покладені в основу праці, присвяченої життю та діяльності професора Б. О. Шустова

Добролюбська Ю. А. Історія середніх віків. Тематична хрестоматія. – Одеса : ПНПУ, 2014. – 232 с.

Актуальність та новизна представленої тематичної хрестоматії зумовлена і тим, що всі матеріали в ній наведені української мовою, коментарі торкаються важливіших подій історії західноєвропейського середньовіччя та витримані у відповідності з останніми надбаннями світової медієвістики. Хрестоматія складається з двох розділів «Середньовічне місто» та «Церква і культура», які містять, відповідно, шість та вісім підрозділів. Наприкінці кожного підрозділу надається тематика самостійної роботи, тематика індивідуальних науково-дослідних завдань, перелік питань для самоконтролю та список довідкової літератури.

Цілісно, послідовно та структурно розглядаються питання політичної, соціально-економічної історії та духовного розвитку народів середньовічної Європи. Історія людських спільнот подається в нерозривній єдності з історією природи та побуту, змальовуються індивідуальні портрети відомих діячів середньовіччя.

Добролюбська Ю. А. Історія середніх віків. Художньо-історична хрестоматія. — Одеса : Ун-т Ушинського, 2019. — 410 с.

Актуальність розробленої хрестоматії полягає перш за все в тому, що історична освіта за типом навчальної діяльності залишається репродуктивною, і іншою бути не може, поки студент працює лише з підручником або лекцією викладача. Робота студента зі спеціально зібраними текстовими конструктами створює умови для реального навчального діалогу. Використаний в ході вивчення історії художньо-історичний образ не лише підвищує освітні результати навчального процесу, але й підсилює його виховний вплив.

Хрестоматія структурно та змістовно цілком відповідає навчальному плану підготовки майбутніх вчителів історії, а також навчальній програмі курсу «Історія середніх віків».

 

Присяжнюк О. М. ОХОРОНА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ. Навчальний посібник. Ч. 1. — Одеса : Ун‑т Ушинського, 2019. — 226 с.

Навчальний посібник зумовлений необхідністю заповнення наукової та педагогічної прогалини – вивчення історії розвитку системи охорони пам’яток в Одеській області в 1944–1991 рр. Всебічне дослідження напрямів розвитку регіонального історичного знання дозволить відтворити історію розвитку пам’яткознавства не тільки щодо Одеської області, а й у масштабах України загалом, а також сприятиме розробці загальнодержавних і регіональних програм із дослідження рідного краю і формуванню національної свідомості й історичної пам’яті.

 

 Окорокова В. В. Західноєвропейська утопія XVIII століття як приклад філософії історії епохи Просвітництва: Хрестоматія; [Навчальний посібник з грифом МОН, МСУ] / Віра Вікторівна Окорокова. – Одеса : видавець СПД Бровкін О. В., 2012. – 232 с.

Представлений у хрестоматії джерельний матеріал висвітлює утопічну думку західноєвропейських мислителів XVIII століття (переважно англійських та французьких), що за своїм сутнісним змістом розкриває їх історіософський підхід до буття людини. Головну увагу приділено тим матеріалам, які розкривають своєрідність ідеологічних уявлень за часів епохи Просвітництва.

 

Західноєвропейське середньовіччя ХІ – ХV століть. Документи та матеріали: [автор-упорядник Ю. А. Добролюбська]. – Одеса : Астропринт, 2007. – 328 с.

Хрестоматія з присвячена п’ятисотлітньому періоду з кінця ХІ до кінця XV століття, який починається становленням середньовічних міст та закінчується епохою Великих географічних відкриттів та переходом до Нового часу. Документальні матеріали ілюструють різнобарвні боки життя середньовічного суспільства, характеризують становище економіки, політики та культури, всеосяжний вплив релігії та процес зародження нових гуманістичних тенденцій.

 Добролюбська Ю. А. Філософія історії: типи та моделі / Юлія Андріївна Добролюбська. – Одеса : Астропринт, 2010. – 232 с.

Монографія присвячена аналізу основних типів філософського осмислення історичних процесів, які існують у сучасній гуманітарній парадигмі. Авторка, за допомогою системного підходу, розглядає різноманітні типи філософсько-історичного конструювання, виділяє підсистеми філософії історії.

Окорокова В. В. Образ нової соціальної реальності Постмодерну та форми його моделювання. - Одеса : ВМВ, 2018. – 288 с.

У монографії розглядається моделювання образу нової соціальної реальності в межах постмодернізаційної парадигми. Обґрунтовано використання поняття образу нової соціальної реальності в сучасній філософії, надано його визначення та розглянуто формування в умовах сучасних соціокультурних трансформацій. На основі гносеологічного аналізу було виявлено домінування віртуального моделювання у сфері конструювання образу нової соціальної реальності. Експліковано його онтологічні засади та висвітлено форми моделювання.

Дослідження адресоване фахівцям у галузі соціальної філософії‚ філософії історії, соціології філософської антропології, студентам і аспірантам гуманітарного профілю, a також всім, кого цікавлять проблеми моделювання соціальної реальності. 


«Історіосфера»

Всеукраїнська наукова конференція викладачів, здобувачів вищої освіти та молодих учених Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського

З 2006 року зібрання конференції «Історіосфера» надає змогу молодим науковцям, викладачам та здобувачам вищої освіти Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського та Південного регіону проводити оприлюднення та апробацію своїх наукових праць. Публікація найкращих з них здійснюється за допомогою редакційної колегії, яка складається з відповідних кваліфікованих фахівців. Матеріали згруповані у п’ять розділів, які присвячені історії та методології науки і техніки; філософії історії, культурній антропології; історії цивілізацій стародавності та середньовіччя; цивілізаційним проблемам нової та новітньої історії; археології та історичному краєзнавству.

Відповідальний редактор – д. філос. н., проф. Ю. А. Добролюбська, відповідальний секретар – к. філос. н., доц. В. В. Окорокова.Зібрання матеріалів конференції 2013 року

Зібрання матеріалів конференції 2014 року

Зібрання матеріалів конференції 2015 року

Зібрання матеріалів конференції 2016 року

Зібрання матеріалів конференції 2017 року

 

Зібрання матеріалів конференції 2018 року

Зібрання матеріалів конференції 2019 року

istorisfera2020

Зібрання матеріалів конференції 2020 року

istorisfera2021

Зібрання матеріалів конференції 2021 року


Гуманітарна наука в умовах розвитку інформаційного суспільства. Всеукраїнський науково-практичний семінар.

Семінар проводиться під егідою Ради молодих учених та спеціалістів Південноукраїнського національного педагогічного університету. Її проведення сприяє активній науково-дослідній роботі студентів, молодих учених і спеціалістів, підтримує наукову спадкоємність, зберігає наукові школи та напрямки, підвищує наукову кваліфікацію і професійний рівень молодих учених та спеціалістів.

Відповідальний редактор – к. філос. н., доц. В. В. Окорокова.

Історичний досвід і сучасність.

Щорічна науково-методична студентська конференція

Протягом 20 років конференція «Історичний досвід і сучасність» надає можливість студентам, магістрантам, аспірантам, пошукувачам Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського та інших вищих навчальних закладів України на оприлюднення та апробацію власних наукових доробок. Кращі доповіді публікуються у збірках матеріалів конференції.

Відповідальним редактором збірок наукових студентських робіт є кандидат історичних наук, приват-професор Букач В. М.

 


 

Наукова робота

Кафедрою з 2017 року розробляється наукова тема «Міждисциплінарні методи та методології історичного пізнання», керівником якої є д. філос. н., проф. Ю. А. Добролюбська.

Мета роботи полягає в тому, щоб розкрити різноманітність підходів до вивчення та осмислення минулого в сучасному соціально-гуманітарному знанні, місце історичної науки в системі наук про природу, суспільство і людину; істотно розширити діапазон знань студентів в області методології та технології міждисциплінарних підходів, у розробці проблематики культурно-антропологічної методології, специфіки давньої історії та археології Північного Причорномор’я, у встановленні політичних та соціально-економічних зв’язків України в історичному минулому та в сьогоденні, в подальшому розвитку досліджень на базі зібраного теоретичного та емпіричного матеріалу та застосуванні його для успішного вирішення проблем сучасної гуманітарної освіти.

Науковий пошук ведеться за декількома напрямками.

Перш за все це дослідження історія науки і техніки, історія археологічних досліджень в Україні, історія музейної та пам’яткоохоронної справи. О. М. Присяжнюком було здійснене дослідження становлення і розвитку системи охорони культурної спадщини Одеської області. За допомогою координації та використання всіх наукових, технічних, культурних можливостей Одеського регіону та здійснення комплексного дослідження визначено особливості процесу становлення та розвитку системи охорони пам’яток культурної спадщини Одеської області та виділено дві основні історичні складові її розвитку, це – існування радянської системи органів охорони пам’яток історії та культури Одещині і формування нової системи охорони пам’яток культурної спадщини Одеської області за часів незалежної України.

Інший, історико-методологічний напрямок досліджень кафедри спрямований на осягнення минулого як «цілісної матерії». Ю. А. Добролюбська, В. В. Окорокова та О. Є. Ліхачова у своїх працях ставлять питання про необхідність глобального синтезу історичного знання на основі інтеграції мікро- і макроісторії, наративу й метатеорії. Розробка та результати цього напрямку досліджень висвітлені у докторській дисертації Ю. А. Добролюбської «Типологія сучасної системи філософії історії» (2011), у кандидатських дисертаціях В. В. Окорокової «Утопія як елемент суспільної свідомості перехідного часу» (2010) та О. Є. Лихачової «Наукова, публіцистична та державна діяльність О. І. Георгієвського» (2011), а також у монографії Ю. А. Добролюбської «Філософія історії: типи та моделі» (2010) та у навчальному посібнику з грифом МОН, МСУ В. В. Окорокової «Західноєвропейська утопія XVIII століття як приклад філософії історії епохи Просвітництва: Хрестоматія» (2012). У 2019 році В. В. Окорокова захистила докторську дисертацію «Постмодерністське моделювання образу нової соціальної реальності» за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії.

Практично-педагогічний напрям наукових досліджень кафедри представлений розробками Л. Г. Яновської, В. М. Букача, Н. М. Бакланової. В їх працях аналізуються сучасні проблеми правового виховання студентської молоді, форми та методи формування правової культури студентів вищих навчальних закладів, особлива увага приділяється педагогічним та інформаційним технологіям у викладанні історії, підготовці майбутніх учителів історії до застосування технології особистісне орієнтованого навчання в професійній діяльності.

Кафедра активно готує нові молоді науково-педагогічні кадри. Так, у 2016 році відбулися захисти дисертаційних досліджень аспірантів та пошукувачів: Кучерука Олега Олексійовича «Трансформація молодіжної свідомості в контексті масової культури: соціально-філософський аспект» (на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії, науковий керівник – д. філос. н., проф. Ю. А. Добролюбська) та Бігунової Юлії Володимирівни «Підготовка майбутніх учителів історії до етнокультурної діяльності з учнями на Півдні України» (на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю   13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, науковий керівник – к. пед. н., доц. Л. Г. Яновська).

У 2019 році відбулися захисти дисертаційних досліджень за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії Семко Яни Сергіївни «Гламур як соціально-філософський феномен українського суспільства» та Сайфудінової Олени Валеріївни «Професійна мобільність молоді в умовах формування гнучкого суспільства в Україні: соціально-філософських аналіз» (науковий керівник – д. філос. н., проф. Ю. А. Добролюбська).

Напрямки наукових досліджень викладачів кафедри мають своє втілення у керівництві науковою роботою студентів, магістрів, аспірантів. Постійно працює археологічний гурток, наукова проблемна група з всесвітньої історії, найкращі доповіді студентів на засіданнях групи рекомендуються до участі у започаткованій з 2006 року конференції студентів, магістрантів та молодих учених «Історіосфера». Переважна більшість її учасників – студенти спеціальності «історія». За результатами конференції кращі доповіді складають зібрання тез та матеріалів. За 2006-2020 роки вийшли з друку п'ятнадцять зібрань матеріалів «Історіосфера», які містять чотири основні розділи: філософія історії та культурна антропологія, археологія та історичне краєзнавство, історія цивілізацій стародавності та середньовіччя, цивілізаційні проблеми нової та новітньої історії. Відповідальний редактор збірки – Ю. А. Добролюбська. За п'ятнадцять років в конференціях взяли участь близько 4000 студентів. Серед опублікованих робіт доповіді (тези доповідей) студентів Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського, Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, Одеського національного політехнічного університету, Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського, Білгород-Дністровського Державного аграрного технікуму, Балтського педагогічного училища, Миколаївського будівельного коледжу Київського національного університету будівництва та архітектури.

Результати наукової роботи стають невід’ємною складовою матеріалів щорічної наукової студентської конференції «Історичний досвід і сучасність». Цю конференцію було започатковано в 1995 році. Зібрання матеріалів конференції «Історичний досвід і сучасність» містять матеріали з історії, політології, правознавства, мовознавства та літературознавства, психології та педагогіки, присвячені проблемам розвитку культури та науки. Окремі випуски матеріалів присвячуються визначним подіям світової та української історії. Так, випуск № 17 був присвячений 65-річчю визволення України від німецько-фашистських   загарбників, а випуск № 18 – 65-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні. За 25 років в конференції взяли участь майже 10000 студентів вищих навчальних закладів Одеси, Запоріжжя, Черкас, Миколаєва, Херсона, Кіровограда, Житомира, Сум, Ізмаїла.  


 

Організаційна робота

Викладачі кафедри всесвітньої історії та методології науки постійно приймають участь в організації пізнавальних культурних заходів та екскурсій на базі Одеського художнього музею, Одеського археологічного музею НАНУ, Одеського палеонтологічного музею, Одеського історико-краєзнавчого музею, Музею західного та східного мистецтва, Музею приватних колекцій імені О. В. Блещунова, музею МВД.

Викладачі кафедри регулярно проводять організаційні та виховні заходи у гуртожитках університету, під час проведення педагогічної практики та протягом всього навчального року ведуть активну профорієнтаційну роботу у загальноосвітніх навчальних закладах міста Одеси та області, О. Є. Ліхачова, О. М. Присяжнюк, Л. Г. Яновська та Н. М. Бакланова ведуть кураторську роботу згідно планів.

Ю. А. Добролюбська є членом спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій з філософії, редакційних колегій фахових видань.

Щороку кафедра проводить наукові конференції здобувачів вищої освіти та молодих вчених «Історіосфера» та «Історичний досвід і сучасність», «Гуманітарна наука в умовах розвитку інформаційного суспільства».


Контакти

(завідувач – Юлія Андріївна Добролюбська)
Адреса: Фонтанська дорога, 4, к. 322, 327
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського