Тетяна Корольова як особистість: риси творчого портрета

3Звісно, столиця на Неві, де народилася 20 серпня 1946 року Тетяна Корольова, і в сорокових виглядала причепуреною. Давалася взнаки традиція, джерела якої нуртували навколо імперських стовпів у Санкт-Петербурзі. Про це нерідко випадало оповідати близьким і далеким. Коли працювала перекладачем у всесоюзному селекційно-генетичного інституту, а відтак - Одеському вищому командно-інженерному училищі. Коли випестила доля для неї любов до словесного образу і ширше – прагнення до адекватної інтерпретації слова? Давно. Вона адекватно здійснювала переклад, коли відбувалися міжнародні зустрічі, що передбачали повноцінне відтворення змісту ділових контрактів, офіційних договорів.

Так говорять у моєму селі в горах. Тому й не дивно, бо Тетяна Корольова у 1971 року завершила студії зі спеціальності «Англійська мова та зарубіжна література» Одеського державного університету ім. І.І.Мечникова. Тут відбулося її становлення як педагога та організатора Вищої школи в Україні. В 1974 - 1989 рр. пройшла ланки як викладача, так і доцента кафедри фонетики рідної альма-матер. Новий етап, позначений 1989 роком, коли розпочала працювати в Південноукраїнському державному педагогічному університеті імені К. Д. Ушинського, де завідувала кафедрою іноземних мов, а відтак понад двадцять років - кафедрою перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики, також деканом факультету іноземних мов.

Значущим став для неї 1990 рік, коли захистила докторську дисертацію: «Просодія модальності мовлення» в авторитетному Інституті мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. А наступного року отримала вчене звання професора по кафедрі іноземних мов (1991). Від 2009 року Тетяна Корольова – голова спеціалізованої вченої ради з захисту кандидатських дисертацій зі спеціальностей 10.02.15 - загальне мовознавство та 10.02.16 - перекладознавство. Водночас вона працює в тісному контакті з провідними представниками визначальних вітчизняних фонетичних шкіл, зокрема: київської (лабораторія експериментальної фонетики при інституті мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, керівник – д.філол.н., професор А.Й.Багмут; лабораторія експериментальної фонетики Київського державного лінгвістичного університету, керівник - професор М.П.Дворжецька; московської (лабораторія експериментальної фонетики Московського державного університету ім. М. В. Ломоносова, керівник – д.філол.н., проф. Л. В. Златоустов; лабораторія експериментальної фонетики Московського державного інституту іноземних мов ім. М. Тореза керівник – д. філол. н., проф. А. М. Антипова; ленінградської (лабораторія експериментальної фонетики ЛДУ, керівник – д.філол.н., проф. Л.Р.Зиндер; мінської (лабораторія експериментальної фонетики МДУ, керівник – д. філол. н., проф. А. Б. Метлюк).

Зазначимо, що на формування наукового світогляду Т.Корольової значний вплив спричинили ідеї теоретичної школи академіка Б.А.Серебреннікова, чиї рекомендації допомогли в її становленні як лінгвіста. На такому тлі й постала наукова школа проф. Тетяни Корольової «Експериментальне дослідження лінгвістичних характеристик та моделювання структури сучасного дискурсу», що заснована в 1990 році. Про її наукову вартість свідчить факт захищених – під науковим керівництвом проф. Т. Корольової – 22-х кандидатських дисертацій.

Варто наголосити: до пріоритетних напрямків її наукової діяльності належать, в першу чергу, фонетична структура англійського зв`язного мовлення в порівнянні з українським; фундаментальні проблеми теоретичної фонетики; семантика просодії; функції інтонації та просодичні засоби їх актуалізації в мовленні; інструментальні методи аналізу і синтезу усного мовлення; дослідження модально-емоційних характеристик мовлення. Загалом її науковий доробок складає понад 150 опублікованих наукових праць. У постійному вжитку 4 монографії, 7 підручників з різних аспектів англійської мови, 22 навчальних посібники для студентів факультетів іноземних мов, а також численні статті , присвячені різним аспектам лінгвістики. Автор цих рядків не може оминути перекладознавчі зацікавлення Тетяни Корольової, у т.ч. як вправної майстрині інтерпретації українськомовного художнього тексту російською мовою.

… Час рікою пливе… Годиться зробити акцент для уважного реципієнта: від 1974 –го Тетяна Корольова – у лавах професорсько-викладацького складу нині Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова, де викладає основи фонетики англійської мови. Вона набула справжнього мистецтва педагогічної майстерності в Південнноукраїнському педагогічному університеті імені К. Ушинського, де працює від 2 квітня 1990 року завідувачем кафедри.

Нелегко перерахувати бодай найвагоміше, що належить до життєвого й науково-дослідницького доробку Тетяни Корольової, власне, як видатної представниці лінгвістичної науки й педагогіки Вищої школи України. До речі, вона - головний редактор фахового наукового видання «Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського: Лінгвістичні науки» упродовж 2005-2021 рр.; науковий керівник лабораторії сучасних мовленнєвих технологій (від 2005 р.); голова секції теоретичної та прикладної лінгвістики Південного наукового центру НАН і МОН України (від 2005 р.). Хочу наголосити: вона високо тримає авторитет української наукової думки і за межами України. Про це свідчить відгук видатного польського педагога Яна Гжесяка: «Доробок проф. Тетяни Корольової вагомий з проекцією на зміцнення українсько-польських взаємодій крізь призму засад Єжи Гєдройца, Станіслава Вінценза та Юліуша Мєрошевського. Їхня сутність полягає в необхідності розширення діапазону зв’язків народів-сусідів, поєднаних багатьма парадигмами трансцендентних культурних вартостей». До речі, проф. Ян Гжесяк, внесок якого особливо зримий в справі пропаганди кращих надбань українського народу в Польщі, є членом редколегії названого «Наукового вісника», очолюваної Тетяною Корольовою. Благаю Долю від Яособи: подаруй Тетяні Корольовій многая та благая літа!

Ad multos annos!

Микола Зимомря,

академік АН Вищої школи України,

заслужений діяч науки і техніки України,

член Національної спілки письменників України

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського