VІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД «ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені К. Д. УШИНСЬКОГО»

Інститут мов світу

Факультет української філології

Кафедра української та зарубіжної літератур

Інститут фізики та математики

Факультет післядипломної освіти та роботи з іноземними громадянами

Кафедра загальних дисциплін та мовної підготовки іноземних громадян

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

VІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ

 

УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА ХХ – ХХІ СТОЛІТТЯ:

КОМПАРАТИВНИЙ, ЕКЗИСТЕНЦІЙНИЙ ТА ҐЕНДЕРНИЙ АСПЕКТИ

 

7-8 листопада 2014 року

 

Запрошуємо Вас узяти участь у роботі VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Українська культура ХХ – ХХІ століття: компаративний, екзистенційний та ґендерний аспекти», яка відбудеться 7-8 листопада 2014 року.

 

Тематичні напрямки конференції:

1. Феміністична критика та ґендерний підхід в українській та зарубіжній літературі.

2. Прескриптивний напрямок ґендерної лінгвістики у контексті української літератури

3. Ґендерна теорія в філософській, історичній, соціологічній і психолого-педагогічній перспективах.

4. Вивчення української культури в системі міжнаціональних взаємин і контекстів.

5. Концепція культурного вибуху fin de sicle у порівняльному аспекті: література, історія, філософія.

6. Екзистенційні тенденції української культури (філософія, літературознавство, мовознавство та освітня практика).

7. Екзистенційні мотиви світобачення сучасного літературного процесу.

8. Проблема ґендерної освіти в методиці викладання української мови та літератури

9. Традиційні та інноваційні методи, прийоми і форми роботи у системі ґендерної мовно-літературної освіти

Матеріали та заявку на участь у конференції просимо надсилати в електронному вигляді (на диску) в редакторі Microsoft Word, збереженому у двох форматах *doc і *rtf разом із роздрукованим примірником у відредагованому вигляді до 25 жовтня 2014 року (за поштовим штемпелем). Назва файлу – прізвище автора, записане латинськими літерами (напр., Soroca.doc). Сторінки рукопису нумеруються олівцем на звороті.

 

Тексти виступів, отримані після 25 жовтня 2014 року, розглядатися не будуть.

 

До початку роботи конференції матеріали будуть опубліковані у збірнику «Українська культура ХХ – ХХІ століття: компаративний, екзистенційний та ґендерний аспекти» і реалізовані перед початком пленарного засідання. На одну статтю – один авторський екземпляр збірника.

Організаційний внесок учасника конференції – 50 грн. (для витрат, пов’язаних із підготовкою і проведенням конференції, протокольних заходів згідно з розкладом роботи конференції та пакету роздаткових інформаційних матеріалів) чи 20 грн. (тільки видання програми конференції) і додатково по 20 грн. за кожну сторінку матеріалів, оформлених відповідно до вимог.

 

Витрати на відрядження оплачують організації та установи, що направляють учасників на конференцію. Квитки на проїзд просимо придбати самостійно.

 

Вимоги до технічного оформлення статей та матеріалів доповіді:

 1. Мова публікацій – українська, російська;

 2. Загальний обсяг публікації – 4–6 повних сторінок;

 3. Аркуш формату – А–4;

 4. Текст рукопису повинен бути побудований за такою схемою:

 • ім’я та прізвище автора (у правому верхньому кутку), під прізвищем у дужках зазначається місто навчання напівжирним курсивом, розмір 14 pt

(напр. Іван Іванов

(м. Одеса));

 • через рядок – назва статті (відцентрована, шрифт напівжирний курсив, розміром 14 pt);

 1. Далі, через рядок, без переносів – подається основний текст статті: шрифт Times New Roman розмір 14 pt; міжрядковий інтервал – 1,5, відступ абзацу – 1,25, який виставляється за допомогою меню; максимальна кількість знаків у рядку – 70; поля: зверху – 2 см, знизу – 2 см, зліва – 3 см, справа – 1 см.

 2. Не припустимо використання пробілів та символів табуляції для форматування тексту. Усі ініціали в тексті набирати перед прізвищем через нерозривний пробіл Shift+Ctrl+пробіл = °).

 3. Ілюстративний матеріал друкується курсивом без підкреслень, одиниця, що досліджується напівжирним курсивом, посилання на ілюстративне джерело – у круглих дужках (Т. Шевченко).

 4. У тексті використовуються лапки «…».

 5. Посилання подавати у квадратних дужках із зазначенням порядкового номера джерела та сторінки, напр., [15, 35]; посилання на декілька наукових видань одночасно подаються таким чином: [3, 156; 4; 8, 22–24].

 6. Через рядок після основного тексту після слова Література в алфавітному порядку подається бібліографія відповідно до загальноприйнятих вимог щодо бібліографічного опису наукової літератури. Бібліографічні джерела подаються підряд, без відокремлення абзацом; ім’я автора праці (або перше слово назви) виділяється напівжирним шрифтом, між елементами бібліографічного запису використовується коротке тире ( – ). Напр., 1.°Психология менеджмента / [Власов°П.°К., Липницкий°А.°В., Лущихина°И. °М. и др.]°; под ред.°Г.°С.°Никифорова. – Х.°: Гуманитар. центр, 2007. – 510°с. 2.°Шкляр°В. Елементал°: [роман] / Василь Шкляр. – Львів°: Кальварія, 2005. – 196°с.

 7. Рукопис має бути підписаний автором і мати рецензію наукового керівника.

 8. Зміни у тексті та скорочення, що не впливають на зміст матеріалів, вносяться редколегією без узгодження з автором.

 

Наукова стаття має бути оформлена відповідно до вимог ВАК України від 15.01.2003 р. №7–05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» (Бюлетень ВАК України – 2003. – №1) і має містити такі обов’язкові елементи: «постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку».

 

Якщо стаття не відповідає вимогам, автор зобов’язується сплатити витрати на послуги коректора у розмірі 3 грн. за сторінку.

 

Матеріали, дискети 3,5 А та диски, надіслані на конференцію, не повертаються. Скановані тексти не приймаються!!! Оргкомітет залишає за собою право відмовити в публікації, яка не відповідає редакційним вимогам.

 

Організатори конференції:

Хижняк Ірина Анатоліївна, к.філол.н., доцент кафедри української та зарубіжної літератур Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського

м.т. 8-067-2930667

Буднік Анжела Олександрівна, к.п.н., старший викладач кафедри загальних дисциплін та мовної підготовки іноземних громадян Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського

м.т. 8-067-4821496

 

Матеріали та копії квитанції про оплату, а також поштовий переказ надсилайте за адресою: 65045, Ірині Анатоліївні Хижняк, пл. В. Холодної 1, кв. 35, м. Одеса або на e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. чи genderpdpu@gmail.com (копія квитанції в цьому випадку сканується).

 

 

Заявка учасника конференції (заповнюється обов’язково)

 

Прізвище

Ім’я, по-батькові

Місце навчання, факультет, курс

 

Поштова адреса

 

e-mail

 

Контактні телефони

Прізвище, ім’я, по-батькові наукового керівника, науковий ступінь та звання

 

 

Назва доповіді

 

 

Тематичний напрямок, за яким плануєте взяти участь

 

 

Планую (потрібне підкреслити):

 • приїхати і виступити з доповіддю (до 15 хв.);

 • не приїжджати, але надрукувати статтю у збірнику матеріалів конференції.

 

Бажаю отримати збірник (потрібне підкреслити):

 • поштою, надрукований збірник та програму конференції (звичайна бандероль);

 • поштою, надрукований збірник та всі інші матеріали конференції (звичайна бандероль);

 • поштою на електронних носіях (диск = збірник та програмка конференції);

 • на електронну пошту (e-mail).

 

Під час виступу планую (потрібне підкреслити):

 • використовувати мультимедію;

 • не використовувати мультимедію.

 

Дата та підпис учасника конференції.

 

 

 

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ Управління НАВЧАЛЬНИМИ закладами: досвід, проблеми та перспективи

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЗ «ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені К. Д. УШИНСЬКОГО»

КАФЕДРА УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМИ ЗАКЛАДАМИ ТА ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

 

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

Управління НАВЧАЛЬНИМИ закладами: досвід, проблеми та перспективи

 

29-30 жовтня 2014 року

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

 

Запрошуємо Вас узяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Управління навчальними закладами: досвід, проблеми та перспективи», що відбудеться 29-30 жовтня 2014 року.

Тематичні напрями конференції:

1. Управління навчальними закладами в умовах глобалізації та інтеграції освіти.

2. Менеджмент в освіті: історичний досвід та актуальні проблеми сучасності.

3. Становлення сучасного керівника як лідера освітнього закладу.

4. Інклюзивна освіта в контексті реалій сьогодення.

 

Для участі в конференції запрошуються викладачі ВНЗ, аспіранти, магістранти, працівники органів управління освітою та провідні педагоги загальноосвітніх навчальних закладів.

 

Матеріали та заявку на участь у конференції просимо надсилати в електронному вигляді (на диску) в редакторі Microsoft Word, збереженому форматах *.doc і *.rtf разом із роздрукованим примірником у відредагованому вигляді до 10 жовтня 2014 року за адресою: Кафедра управління освітніми закладами та державної служби, вул. Старопортофранківська 26, м. Одеса, 65020. Телефон: (8-048) 726-19-20. Назва файлу – прізвище автора, записане латинськими літерами (напр., Ivanov.doc). Сторінки рукопису нумерують олівцем на звороті.

Матеріали отримані після 10 жовтня 2014 року розглядатися не будуть.

 

До початку роботи конференції матеріали будуть опубліковані у збірнику статей та тез Державного закладу ПНПУ імені К.Д. Ушинського. На одну статтю – один авторський екземпляр збірника.

 

Вартість публікації – 25 гривень за одну сторінку, вартість пересилання збірника – 15 гривень.

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

Вимоги до технічного оформлення статей та матеріалів доповіді:

1. Загальний обсяг публікації – 3-7 повних сторінок.

2. Аркуш формату – А-4

3. Текст рукопису повинен бути побудований за такою схемою:

а) ім’я та прізвище автора (у правому верхньому кутку), біля прізвища державу (напівжирний курсив, розмір 14 pt);

б) через рядок – назва статті (відцентрована, шрифт напівжирний курсив великими літерами, розмір 14 pt); через рядок, без переносів основний текст статті: шрифт Times New Roman розмір 14 pt; міжрядковий інтервал – 1,5, відступ абзацу – 1,25; максимальна кількість знаків у рядку – 70; поля: зверху – 2 см, знизу – 2 см,  зліва – 2 см, справа – 2 см; не припустимо використання пробілів та символів табуляції для форматування тексту; ініціали в тексті перед прізвищем через нерозривний пробіл Shift+Ctrl+пробіл); посилання у квадратних дужках із зазначенням порядкового номера джерела та сторінки через кому, напр., [1, 17]; посилання на декілька наукових видань одночасно через крапку з комою, напр., [2, 56; 3; 5, 72-76];

в) через рядок після основного тексту після слова Література в алфавітному порядку бібліографія відповідно до загальноприйнятих вимог щодо бібліографічного опису наукової літератури.

4. Автор несе відповідальність за зміст статті, її мовностилістичне оформлення. Відповідальність за зміст та грамотність матеріалів, що надали студенти, магістранти та аспіранти, несе не тільки автор, а і його науковий керівник, який дає рецензію на опублікування матеріалів.

Оргкомітет залишає за собою право не публікувати матеріали, що не відповідають означеним вимогам. Оргкомітет надані матеріали не редагує, не рецензує і не повертає.

 

Координатор  конференції:

Торган Маріанна Миколаївна – в.о. доцента кафедри управління освітніми закладами та державної служби, тел.8098 2866191, 0937461087

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Заявка

на участь у Міжнародній науково-практичній конференції

«Управління навчальними закладами: досвід, проблеми та перспективи»

 

Прізвище _____________________________________________________________________

Ім’я __________________________________________________________________________

По-батькові ___________________________________________________________________

Науковий ступінь______________________________________________________________

Вчене звання __________________________________________________________________

Посада _______________________________________________________________________

Організація ___________________________________________________________________

Держава, місто ________________________________________________________________

Тематичний напрям конференції:_________________________________________________

Тема доповіді _________________________________________________________________

Науковий керівник (ПІБ, науковий ступінь, вчене звання) ___________________________

Контактні дані:

Адреса _______________________________________________________________________

Телефони _____________________________________________________________________

E-mail ________________________________________________________________________

 

 

З повагою, оргкомітет конференції.

 

 

Всеукраїнська наукова Інтернет-конференція «Актуальні питання соціально-філософської думки»

Вельмишановний (на) __________________________________________

 

Інформаційний лист-запрошення

 

Міністерство освіти і науки україни

Державний заклад «Південноукраїнський Національний

Педагогічний Університет імені К. Д. Ушинського»

 

Шановні колеги!

Кафедра філософії та соціології

Державного закладу «Південноукраїнський національний

педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського»

запрошує взяти участь у роботі

 

Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції

«Актуальні питання соціально-філософської думки»,

яка відбудеться 14 жовтня 2014 року

 

Напрями роботи конференції:

 

 1. Соціально-філософські проблеми націотворення.
 2. Система освіти як ретранслятор норм і цінностей буття.
 3. Роль особистості в сучасному суспільстві.
 4. Соціокультурні процеси в українському суспільстві.
 5. Інновації в науці та культурі.

 

Робочі мови: українська, російська, англійська.

 

Умови участі у конференції

 

Для участі в конференції необхідно до 1 жовтня надіслати на адресу електронної пошти оргкомітету Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. наступні матеріали:

 1. заявку на участь у роботі конференції (форма додається);
 2. тези доповіді оформленні у відповідності до вимог оргкомітету;
 3. копію платіжного документу.

Публікація тез здійснюється при залученні авторських коштів – 25 грн. за 1 (одну) сторінку.

Кошти за публікацію тез, статей можна сплатити поштовим переказом на ім’я Бобровської Л.Л., АДРЕСА: 65025, м.Одеса, вул.. Затонського, 6, кв. 21.

 

 

 

Вимоги до оформлення тез доповіді

 

Обсяг доповіді від 2 до 5 сторінок формату А4

Шрифт Times New Roman

Розмір 14 пунктів без переносів

Міжрядковий інтервал – 1,5

Поля верхнє, нижнє, праве, ліве – 2 см.

Формат роботи: Місгоsoft Word – (*.doc)

Текст повинен бути вирівняний по ширині сторінки.

 

Зразок заявки

на участь у конференції

«Актуальні питання соціально-філософської думки»

 

Прізвище, ім’я, по батькові___________________________________________

Місце роботи або навчання___________________________________________

Посада___________________________________________________________

Адреса____________________________________________________________

Контактні телефони____________________________________________________

Е-mail____________________________________________________________

Тема доповіді______________________________________________________

Назва секції_______________________________________________________

 

Контактна інформація

 

Адреса оргкомітету: 65020, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26, каб. 74

 

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

З питань конференції звертатися до:

Атаманюк Зої Миколаївни (тел. 0633792910),

Балашенко Інни Валеріївни (тел. 0677145133),

Юшкевич Юлії Сергіївни (тел. (0635319439).

 

Оргкомітет всеукраїнської наукової конференції

«Актуальні питання соціально-філософської думки»

  

Вимоги до статей:

 

У наукові журнали «Перспективи. Соціально-політичний журнал», «Наукове пізнання: методологія та технологія» приймаються матеріали, що стосуються результатів оригінальних наукових досліджень і розробок з філософії, соціології та політології.

Мова – українська, російська, англійська (за вибором).

Кожна стаття супроводжується рецензією доктора наук. Статті авторів, які мають вчений ступінь доктора наук, не рецензуються.

Редакція журналу залишає за собою право скорочення надісланих матеріалів і внесення в них редакційних змін.

Редакція може публікувати статті в порядку обговорення, не поділяючи точки зору авторів. Автори опублікованих статей несуть відповідальність за точність наведених фактів, статистичних даних, власних імен та інших відомостей, а також за зміст матеріалів, що не підлягають відкритій публікації.

Згідно з вимогами МОН України стаття повинна містити актуальність проблеми, аналіз останніх наукових досліджень, мету роботи, виклад основного матеріалу дослідження, висновки та перспективи подальших наукових розробок у цьому напрямку, список використаної літератури.

Тексти статей приймаються по електронній пошті (e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.) у вигляді вкладеного файлу, виконаного згідно наведених нижче вимог.

До статті додаються:

відсканована рецензія доктора наук та наукового керівника (для аспірантів та пошукачів);

– файл з відомостями про авторів (прізвище, ім'я, по батькові повністю, науковий ступінь і вчене звання, місце роботи, номери службового та домашнього телефонів, поштова адреса, адреса електронної пошти). Якщо авторів декілька – потрібно вказати, хто з авторів представляє авторський колектив;

 • ПІБ автора, назва статті, анотації та ключові слова – трьома мовами (українською, російською, англійською);
 • резюме англійською мовою загальним обсягом 4000 знаків.

Вимоги до оформлення статей:

 • Обсяг статті – від шести сторінок тексту (20 000 знаків), оформленого відповідно до представлених вимог.
 • Стаття набирається в редакторі MS Word, формат А4. Поля: верхнє – 20 мм; нижнє – 20 мм; ліве – 20 мм, праве – 20 мм.
 • Загальні вимоги до формату тексту: шрифт Times New Roman Cyr, міжрядковий інтервал – одинарний. Вимоги до кожного елементу статті об'єднані в таблицю:
Елемент статті Технічні вимоги до елемента статті (розмір шрифту, стиль, величина абзацу, вирівнювання, інтервал)
УДК 12, напівжирний, без абзацу, вирівнювання по лівому краю
Ініціали та прізвища авторів 12, напівжирний, без абзацу, вирівнювання по центру
Місце роботи 12, курсив, без абзацу, вирівнювання по центру
Назва статті 14, напівжирний, заголовний, без абзацу, вирівнювання по центру
Анотація 12, напівжирний, абзац 5 мм, вирівнювання по ширині сторінки
Ключові слова 12, абзац 5 мм, вирівнювання по ширині сторінки, курсивом
Текст статті 14, абзац 5 мм, вирівнювання по ширині сторінки
Література, посилання і примітки 12, без абзацу, вирівнювання по ширині сторінки
 • Малюнки і таблиці набираються шрифтом Times New Roman 9 з одинарним міжрядковим інтервалом. Малюнки, діаграми і таблиці створюються з використанням чорно-білої гами. Використання кольору і заливок не допускається!
 • Формули слід набирати за допомогою редактора формул Microsoft Equation і нумерувати в круглих дужках (2).
 • Стаття повинна містити прізвища авторів, назву статті, анотацію та ключові слова трьома мовами – українською, російською та англійською (розміщуються безпосередньо за назвою статті).
 • Бібліографічні посилання по тексту проставляються в квадратних дужках: [номер позиції]. Рекомендована кількість літературних джерел не менш 6.
 • При наявності приміток у кінці статті бібліографія та примітки розміщуються з наскрізною нумерацією у порядку згадування їх у тексті.

 

ОПЛАТА за видання збірників для громадян України

 

Вартість публікації становить 450 гривень за статтю, виконану згідно вимог редакційної колегії та МОН України. У ціну включено: публікацію статті у журналах та вартість авторського примірника.

На одну статтю (незалежно від кількості авторів) видається один авторський примірник журналу. У разі потреби додаткові примірники можуть бути замовлені заздалегідь. Вартість 1 додаткового журналу «Перспективи. Соціально-політичний журнал» - 50 грн., «Наукове пізнання: методологія та технологія» - 75 грн.

 

 

 

 

 

Управління НАВЧАЛЬНИМИ закладами: досвід, проблеми та перспективи

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЗ «ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені К. Д. УШИНСЬКОГО»

КАФЕДРА УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМИ ЗАКЛАДАМИ ТА ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

 

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

Управління НАВЧАЛЬНИМИ закладами: досвід, проблеми та перспективи

 

29-30 жовтня 2014 року

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

 

Запрошуємо Вас узяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Управління навчальними закладами: досвід, проблеми та перспективи», що відбудеться 29-30 жовтня 2014 року.

Тематичні напрями конференції:

1. Управління навчальними закладами в умовах глобалізації та інтеграції освіти.

2. Менеджмент в освіті: історичний досвід та актуальні проблеми сучасності.

3. Становлення сучасного керівника як лідера освітнього закладу.

4. Інклюзивна освіта в контексті реалій сьогодення.

 

Для участі в конференції запрошуються викладачі ВНЗ, аспіранти, магістранти, працівники органів управління освітою та провідні педагоги загальноосвітніх навчальних закладів.

 

Матеріали та заявку на участь у конференції просимо надсилати в електронному вигляді (на диску) в редакторі Microsoft Word, збереженому форматах *.doc і *.rtf разом із роздрукованим примірником у відредагованому вигляді до 10 жовтня 2014 року за адресою: Кафедра управління освітніми закладами та державної служби, вул. Старопортофранківська 26, м. Одеса, 65020. Телефон: (8-048) 726-19-20. Назва файлу – прізвище автора, записане латинськими літерами (напр., Ivanov.doc). Сторінки рукопису нумерують олівцем на звороті.

Матеріали отримані після 10 жовтня 2014 року розглядатися не будуть.

 

До початку роботи конференції матеріали будуть опубліковані у збірнику статей та тез Державного закладу ПНПУ імені К.Д. Ушинського. На одну статтю – один авторський екземпляр збірника.

 

Вартість публікації – 25 гривень за одну сторінку, вартість пересилання збірника – 15 гривень.

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

Вимоги до технічного оформлення статей та матеріалів доповіді:

1. Загальний обсяг публікації – 3-7 повних сторінок.

2. Аркуш формату – А-4

3. Текст рукопису повинен бути побудований за такою схемою:

а) ім’я та прізвище автора (у правому верхньому кутку), біля прізвища державу (напівжирний курсив, розмір 14 pt);

б) через рядок – назва статті (відцентрована, шрифт напівжирний курсив великими літерами, розмір 14 pt); через рядок, без переносів основний текст статті: шрифт Times New Roman розмір 14 pt; міжрядковий інтервал – 1,5, відступ абзацу – 1,25; максимальна кількість знаків у рядку – 70; поля: зверху – 2 см, знизу – 2 см,  зліва – 2 см, справа – 2 см; не припустимо використання пробілів та символів табуляції для форматування тексту; ініціали в тексті перед прізвищем через нерозривний пробіл Shift+Ctrl+пробіл); посилання у квадратних дужках із зазначенням порядкового номера джерела та сторінки через кому, напр., [1, 17]; посилання на декілька наукових видань одночасно через крапку з комою, напр., [2, 56; 3; 5, 72-76];

в) через рядок після основного тексту після слова Література в алфавітному порядку бібліографія відповідно до загальноприйнятих вимог щодо бібліографічного опису наукової літератури.

4. Автор несе відповідальність за зміст статті, її мовностилістичне оформлення. Відповідальність за зміст та грамотність матеріалів, що надали студенти, магістранти та аспіранти, несе не тільки автор, а і його науковий керівник, який дає рецензію на опублікування матеріалів.

Оргкомітет залишає за собою право не публікувати матеріали, що не відповідають означеним вимогам. Оргкомітет надані матеріали не редагує, не рецензує і не повертає.

 

Координатор  конференції:

Торган Маріанна Миколаївна – в.о. доцента кафедри управління освітніми закладами та державної служби, тел.8098 2866191, 0937461087

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Заявка

на участь у Міжнародній науково-практичній конференції

«Управління навчальними закладами: досвід, проблеми та перспективи»

 

Прізвище _____________________________________________________________________

Ім’я __________________________________________________________________________

По-батькові ___________________________________________________________________

Науковий ступінь______________________________________________________________

Вчене звання __________________________________________________________________

Посада _______________________________________________________________________

Організація ___________________________________________________________________

Держава, місто ________________________________________________________________

Тематичний напрям конференції:_________________________________________________

Тема доповіді _________________________________________________________________

Науковий керівник (ПІБ, науковий ступінь, вчене звання) ___________________________

Контактні дані:

Адреса _______________________________________________________________________

Телефони _____________________________________________________________________

E-mail ________________________________________________________________________

 

 

З повагою, оргкомітет конференції.

 

 

V Міжнародна науково-практична конференція «Когнітивні процеси та творчість»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД
«ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ К.Д.УШИНСЬКОГО»
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
УКРАЇНСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ ЦЕНТР «МОЛОДА ГВАРДІЯ»
ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІ
Кафедра педагогічної та вікової психології

14-15 вересня 2014 року кафедра педагогічної та вікової психології Інституту психології Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського проводить:

V Міжнародну науково-практичну конференцію:

«Когнітивні процеси та творчість»

Планується робота за такими напрямами:

 • Когнітивні процеси: сучасні напрямки дослідження.
 • Інтелектуальні здібності та їх розвиток у різних видах діяльності.
 • Творча діяльність особистості та її механізми.
 • Теорія і практика продуктивної візуалізації.
 • Візуальне мислення: сучасні напрями дослідження.
 • Візуальна семантика: кроскультурний аналіз.
 • Сучасна картина світу: візуальний, лінгвістичний та темпоральний аспекти виміру.
 • Інноваційні психологічні технології діагностики і розвитку когнітивних процесів та творчих здібностей особистості.Б.

Круглий стіл «Актуальні проблеми дослідження когнітивних процесів».

Форми роботи:

- пленарні доповіді (до 20 хв.) і доповіді на секціях (до 10 хв.). - планується проведення «майстер-класів» з демонстрацією авторських діагностичних, розвивальних і корекційних програм.

Планується публікація програми конференції, а також матеріалів (статтей) конференції в науково-практичному журналі «Наука і освіта», що належить до переліку видань ВАК України.

Робоча мова конференції: українська, російська, англійська.

Вимоги до оформлення матеріалів:

Загальний обсяг статті на тему власних наукових досліджень 10–12 сторінок, («Times New Roman» кегль 14, через 1,5 інтервали; поля: ліворуч, угорі, внизу - 2 см, праворуч - 1 см; абзац - п'ять знаків). Матеріали подаються в паперовому та в електронному варіантах. Електронний варіант: файл формату «RTF» або «DOC» на диску. Діаграми, малюнки повинні подаватися додатково в окремих файлах формату «BMP», «TIF» або «JPG». Текст роздруковується у двох примірниках, диск з набраним текстом додається. Формули: розмір шрифту – 11, великий індекс – 8, маленький індекс – 5, великий символ – 14, маленький символ – 11пт; - таблиці, рисунки, малюнки повинні мати нумерацію і назву.

Стаття повинна відповідати тематиці конференції. Автор статті відповідає за достовірність і вірогідність викладеного матеріалу, за правильне цитування і коректні посилання на джерела.

Окремим файлом необхідно подати відомості про автора: прізвище, ім'я, по-батькові (трьома мовами), назва статті (трьома мовами), науковий ступінь, звання, посада, місце роботи (установа, підрозділ) автора, адреса, електронна пошта, контактні телефони, якщо є факс. Здобувачі та аспіранти подають матеріали із зазначенням наукового керівника (підпис і рекомендація до друку наукового керівника – обов’язкові).

Структура статті:

1. Номер УДК.

2. Інформація мовою на якій написана стаття (українська, російська, англійська): Прізвище, ім'я, по батькові автора, інформація про автора (вчене звання, науковий ступінь, назва організації, в якій працює автор, місто, країна).

3. Назва статті.

4. Резюме і ключові слова мовою статті.

5.Текст статті.

6. Література оформлена за вимогами ВАК України, поданими в Бюлетні ВАК України № 3 за 2008 рік.

7. Інформація англійською мовою про авторів*, назва статті**, адресні дані авторів (назва установи, закладу, відомча приналежність, адреса організації, місто, країна), авторське резюме (англійською мовою) обсягом от 22-25 рядків, резюме українською та російською мовами – 10-12 рядків, ключові слова.

8. Література в романському алфавіті, наприклад: Shevelov, Yu. Narys Suchasnoii Ukrains’koii Literaturnoii Movy ta Inshi Lingvistychni Studii [An Outline of Modern Ukrainian Literary Language and Other Linguistic Studies] / Yurii Shevelov. – Kyiv : Tempora, 2012. – 664 p.; Kravchuk, S. Teoretychna model intelektu [Theoretical model of intelligence] / S. Kravchuk // Psycholohichni Perspektyvy. – 2006. – No 18. – P. 222-230. На кожну позицію в списку літератури має бути посилання в тексті статті; посилаючись на статтю, в списку літератури обов'язково вказувати її авторів, назву, джерело-видання, рік, випуск (число), сторінки; на книгу в цілому – авторів, назву (і жанр), місце видання, видавництво, рік та кількість сторінок; на інтернет-видання – джерело та дату використання; посилання робляться так: якщо мається на увазі джерело загалом [3], у випадку цитування із зазначенням номеру сторінки [3, 25].

* Власні імена, прізвища транслітеруються, назви статей та решта інформації перекладаються. При транслітерації слід дотримуватись вимог постанови Кабінету Міністрів України «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» від 27 січня 2010 р. №55. Можна скористатися сервісом Порталу української мови та культури «Словник. Ua» http://WWW.slovnyk.ua/services/transloit.php.

** Назва статті має бути інформативною, без скорочень та транслітерації (окрім власних імен).

*** Література латиницею повинна мати таку структуру: автори (транслітерація), переклад назви статті, книги, періодичного видання тощо на англійську мову, назва джерела (транслітерація), вихідні дані, вказівка на мову статті в дужках.

9. «Авторська довідка» – прізвище, ім'я, по батькові автора (повністю), науковий ступінь, звання; коли таких немає – «здобувач» чи «аспірант» із зазначенням наукового керівника (підпис і рекомендація до друку наукового керівника – обов’язкові), місце роботи автора, контактні телефони, адреса для листування та електронна адреса.

В разі недотримання означених вимог стаття публікуватися не буде.

Оргкомітет залишає за собою право не публікувати матеріали, що не відповідають означеним вимогам. Оргкомітет надані матеріали не редагує, не рецензує і не повертає.

Заявка, тема доповіді та відомості про автора подаються в електронному варіанті до 1 вересня 2014 року (адреса електронної пошти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. )

Картка Приватбанку № 4405 8823 1473 7499 на ім’я Грек Олени Миколаївни.

Статті та їх оплата подаються учасниками конференції особисто або їх представниками під час реєстрації, а також можуть надсилатися (у електронному та паперовому вигляді разом із заявкою та копією квитанції про оплату) за вказаною адресою.

Фінансові умови:
Вартість публікації – 35 грн. за одну сторінку.
Організаційний внесок – 180 грн, (кава-брейк, пакет учасника конференції, фуршет) +20 грн. (якщо потрібна розсилка матеріалів).
Проживання, проїзд та харчування за власний кошт учасників конференції.
Прохання завчасно придбати білети у зворотній бік.

Проведення конференції, а також проживання планується на базі Українського Дитячого Центру «Молода гвардія» (на березі Чорного моря, в курортній зоні) Проживання з 3-х разовим харчуванням в їдальні УДЦ «Молода гвардія» - коштує 220 грн.(харчування - 67 грн.) на добу. Проїзд транспортом від залізничного вокзалу: маршрутки 145,121 та інші, що йдуть на селище Котовського, зупинка УДЦ «Молода гвардія».
Реквізити для спілкування:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

моб.(048)7956698 - Грек Олена Миколаївна
моб. (095)5027706 - Грек Олена Миколаївна

Всеукраїнська студентська олімпіада з напряму і спеціальності «Математика»

http://pdpu.edu.ua/olimpiadi/198-vseukrajinska-studentska-olimpiada-z-napryamu-i-spetsialnosti-matematika

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД
«ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ К.Д.УШИНСЬКОГО»
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
УКРАЇНСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ ЦЕНТР «МОЛОДА ГВАРДІЯ»
ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІ
Кафедра педагогічної та вікової психології

14-15 вересня 2014 року кафедра педагогічної та вікової психології Інституту психології Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського проводить:

V Міжнародну науково-практичну конференцію:

«Когнітивні процеси та творчість»

Планується робота за такими напрямами:

 • Когнітивні процеси: сучасні напрямки дослідження.
 • Інтелектуальні здібності та їх розвиток у різних видах діяльності.
 • Творча діяльність особистості та її механізми.
 • Теорія і практика продуктивної візуалізації.
 • Візуальне мислення: сучасні напрями дослідження.
 • Візуальна семантика: кроскультурний аналіз.
 • Сучасна картина світу: візуальний, лінгвістичний та темпоральний аспекти виміру.
 • Інноваційні психологічні технології діагностики і розвитку когнітивних процесів та творчих здібностей особистості.Б.

Круглий стіл «Актуальні проблеми дослідження когнітивних процесів».

Форми роботи:

- пленарні доповіді (до 20 хв.) і доповіді на секціях (до 10 хв.). - планується проведення «майстер-класів» з демонстрацією авторських діагностичних, розвивальних і корекційних програм.

Планується публікація програми конференції, а також матеріалів (статтей) конференції в науково-практичному журналі «Наука і освіта», що належить до переліку видань ВАК України.

Робоча мова конференції: українська, російська, англійська.

Вимоги до оформлення матеріалів:

Загальний обсяг статті на тему власних наукових досліджень 10–12 сторінок, («Times New Roman» кегль 14, через 1,5 інтервали; поля: ліворуч, угорі, внизу - 2 см, праворуч - 1 см; абзац - п'ять знаків). Матеріали подаються в паперовому та в електронному варіантах. Електронний варіант: файл формату «RTF» або «DOC» на диску. Діаграми, малюнки повинні подаватися додатково в окремих файлах формату «BMP», «TIF» або «JPG». Текст роздруковується у двох примірниках, диск з набраним текстом додається. Формули: розмір шрифту – 11, великий індекс – 8, маленький індекс – 5, великий символ – 14, маленький символ – 11пт; - таблиці, рисунки, малюнки повинні мати нумерацію і назву.

Стаття повинна відповідати тематиці конференції. Автор статті відповідає за достовірність і вірогідність викладеного матеріалу, за правильне цитування і коректні посилання на джерела.

Окремим файлом необхідно подати відомості про автора: прізвище, ім'я, по-батькові (трьома мовами), назва статті (трьома мовами), науковий ступінь, звання, посада, місце роботи (установа, підрозділ) автора, адреса, електронна пошта, контактні телефони, якщо є факс. Здобувачі та аспіранти подають матеріали із зазначенням наукового керівника (підпис і рекомендація до друку наукового керівника – обов’язкові).

Структура статті:

1. Номер УДК.

2. Інформація мовою на якій написана стаття (українська, російська, англійська): Прізвище, ім'я, по батькові автора, інформація про автора (вчене звання, науковий ступінь, назва організації, в якій працює автор, місто, країна).

3. Назва статті.

4. Резюме і ключові слова мовою статті.

5.Текст статті.

6. Література оформлена за вимогами ВАК України, поданими в Бюлетні ВАК України № 3 за 2008 рік.

7. Інформація англійською мовою про авторів*, назва статті**, адресні дані авторів (назва установи, закладу, відомча приналежність, адреса організації, місто, країна), авторське резюме (англійською мовою) обсягом от 22-25 рядків, резюме українською та російською мовами – 10-12 рядків, ключові слова.

8. Література в романському алфавіті, наприклад: Shevelov, Yu. Narys Suchasnoii Ukrains’koii Literaturnoii Movy ta Inshi Lingvistychni Studii [An Outline of Modern Ukrainian Literary Language and Other Linguistic Studies] / Yurii Shevelov. – Kyiv : Tempora, 2012. – 664 p.; Kravchuk, S. Teoretychna model intelektu [Theoretical model of intelligence] / S. Kravchuk // Psycholohichni Perspektyvy. – 2006. – No 18. – P. 222-230. На кожну позицію в списку літератури має бути посилання в тексті статті; посилаючись на статтю, в списку літератури обов'язково вказувати її авторів, назву, джерело-видання, рік, випуск (число), сторінки; на книгу в цілому – авторів, назву (і жанр), місце видання, видавництво, рік та кількість сторінок; на інтернет-видання – джерело та дату використання; посилання робляться так: якщо мається на увазі джерело загалом [3], у випадку цитування із зазначенням номеру сторінки [3, 25].

* Власні імена, прізвища транслітеруються, назви статей та решта інформації перекладаються. При транслітерації слід дотримуватись вимог постанови Кабінету Міністрів України «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» від 27 січня 2010 р. №55. Можна скористатися сервісом Порталу української мови та культури «Словник. Ua» http://WWW.slovnyk.ua/services/transloit.php.

** Назва статті має бути інформативною, без скорочень та транслітерації (окрім власних імен).

*** Література латиницею повинна мати таку структуру: автори (транслітерація), переклад назви статті, книги, періодичного видання тощо на англійську мову, назва джерела (транслітерація), вихідні дані, вказівка на мову статті в дужках.

9. «Авторська довідка» – прізвище, ім'я, по батькові автора (повністю), науковий ступінь, звання; коли таких немає – «здобувач» чи «аспірант» із зазначенням наукового керівника (підпис і рекомендація до друку наукового керівника – обов’язкові), місце роботи автора, контактні телефони, адреса для листування та електронна адреса.

В разі недотримання означених вимог стаття публікуватися не буде.

Оргкомітет залишає за собою право не публікувати матеріали, що не відповідають означеним вимогам. Оргкомітет надані матеріали не редагує, не рецензує і не повертає.

Заявка, тема доповіді та відомості про автора подаються в електронному варіанті до 1 вересня 2014 року (адреса електронної пошти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. )

Картка Приватбанку № 4405 8823 1473 7499 на ім’я Грек Олени Миколаївни.

Статті та їх оплата подаються учасниками конференції особисто або їх представниками під час реєстрації, а також можуть надсилатися (у електронному та паперовому вигляді разом із заявкою та копією квитанції про оплату) за вказаною адресою.

Фінансові умови:
Вартість публікації – 35 грн. за одну сторінку.
Організаційний внесок – 180 грн, (кава-брейк, пакет учасника конференції, фуршет) +20 грн. (якщо потрібна розсилка матеріалів).
Проживання, проїзд та харчування за власний кошт учасників конференції.
Прохання завчасно придбати білети у зворотній бік.

Проведення конференції, а також проживання планується на базі Українського Дитячого Центру «Молода гвардія» (на березі Чорного моря, в курортній зоні) Проживання з 3-х разовим харчуванням в їдальні УДЦ «Молода гвардія» - коштує 220 грн.(харчування - 67 грн.) на добу. Проїзд транспортом від залізничного вокзалу: маршрутки 145,121 та інші, що йдуть на селище Котовського, зупинка УДЦ «Молода гвардія».
Реквізити для спілкування:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

моб.(048)7956698 - Грек Олена Миколаївна
моб. (095)5027706 - Грек Олена Миколаївна

V Великодні Просвітницькі Читання

30 апреля 2014 г. в 12.00 в Южноукраинском национальном педагогическом университете имени К. Д. Ушинского (ул. Старопортофранковская, 26, актовый зал) состоится открытие V Пасхальных просветительских чтений, посвященных 700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского.

Инициатором проведения Пасхальных чтений выступил Митрополит Одесский и Измаильский Высокопреосвященнейший Агафангел, а также и. о. ректора университета, академик Алексей Яковлевич Чебыкин. Цель чтений – рассмотрение проблем христианизации современного секуляризованного общества, гармонизации взаимоотношений религии и культуры, христианства и науки, а также духовного наследия преподобного Сергия Радонежского.

В ходе работы форума планируется проведение следующих секций:

Секция 1. Житие преподобного Сергия Радонежского. Ученики преподобного Сергия Радонежского.

Секция 2. Духовная и светская компоненты формирования современной личности.

Секция 3. Современная православная философия, педагогика, психология, антропология.

Секция 4. Историческое и православное краеведение: храмы и монастыри Одесской епархии.

Секция 5. Значение православной культуры в формировании личности современного учителя.

Секция 6. Духовно-нравственные аспекты семейного воспитания.

Секция 7. Проблемы, тенденции развития высшего образования. Теологическое образование. Православные воскресные школы перспективы и тенденции развития.

Секция 8. Светильники веры и благочестия Одессы.

Вниманию участников будет представлена культурная программа, подготовленная университетским творческим хоровым коллективом «Академия», которая состоится в 13.00 в актовом зале. 30 апреля 2014 года в 18.00 будет проведен Круглый стол на тему «Православные образовательные проекты», который состоится в конференц-зале университета по ул. Старопортофраковской, 26.

Контактный телефон: 732-18-84, Яций Александр Михайлович.

День відчинених дверей інституту мистецтв

Факультет музичної та хореографічної освіти Інституту мистецтв
запрошує на День відкритих дверей
5 квітня 2014 року о 12.00.
Адреса: Фонтанська дорога 4, корпус 9, ауд. 210
Телефон: +38 (048) 705-46-64

Це можливість побачити всі достоїнства факультету, оцінити серйозність підходу до освітнього процесу, подальші можливості особистого розвитку, а також перспективи своєї реалізації як майбутнього професіонала в обраній сфері діяльності і зробити остаточний і зважений вибір вищого навчального закладу. Запрошуємо вступників та їх друзів і батьків.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

© 2017 Університет Ушинського