Кафедра фізичного та математичного моделювання

Загальні відомості
Науково-педагогічний склад
Навчально-методична робота
Наукова робота
Анотації програм 2015-2016 н.р.

І. Загальні відомості


Кафедра фізичного і математичного моделювання існує з 2006 року. Кафедру очолює лауреат Державних премій премій, доктор фізико-математичних наук професор Ків Арнольд Юхимович.
Завдання кафедри:
Розширити світогляд майбутніх вчителів у междисциплінирних напрямках, розкриваючи зв’язок гуманітарних, природничих і точних наук;
Підготувати майбутніх вчителів у галузі використання інформаційних та комп’ютерних технологій в науці, освіті і повсякденному житті;
Ознайомити студентів з проблемами захисту інтелектуальних досягнень людини і суспільства.

ІІ. Науково-педагогічний склад


Навчальний процес на кафедрі фізичного і математичного моделювання забезпечують 7 науково-педагогічних працівників:2 доктори та 5 кандидатів наук.
Кафедрою забезпечується викладання спецкурсів з сучасної тематики, які націлені на повідомлення студентам знань з найновіших досягнень науки, переважно на стику наук. Це стосується біоелектроніки, фізико-математичних методів у лінгвістиці, соціології, психології, економіці, використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі (для всіх факультетів та інститутів університету).На кафедрі викладаються такі програмні дисципліни, як квантова хімія твердого тіла, діагностика персонального комп’ютера, математичні методи у психології.

Ків Арік Юхимович

Лауреат Державних премій України (1983) та СРСР (1988), заслужений працівник народної освіти України

В 2010 році одержав Грамоту Президента Національної Академії Наук України за істотні досягнення у наукових дослідженнях

Закінчив Одеський державний університет імені І. І. Мечникова, 1959, фізико-математичний факультет

доктор фізико-математичних наук, професор

завідувач кафедри фізичного і математичного моделювання

голова спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій К 41.053.07

член редколегії журналу, що входить до науково-метричних баз даних (Scopus, Web of Science) «Computer modelling and new technologies».

засновник міжнародної наукової школи «Електроніка твердого тіла» 1965р. .ДЕТАЛЬНІШЕ...  

 

 
 Седов Євген Петрович

закінчив Одеський політехнічний інститут (факультет автоматики та обчислювальних машин)

проректор з інноваційних та інформаційних технологій

кандидат технічних наук, доцент

доцент кафедри фізичного та математичного моделювання .ДЕТАЛЬНІШЕ...

 

 Дончев Іван Іванович

Закінчив Одеський Державний педагогічний інститут ім. К. Д. Ушинського в 1977 р. (факультет фізико-математичний)

кандидат технічних наук, доцент 

доцент кафедри фізичного і математичного моделювання

заступник директора Інституту фізики і математики з наукової роботи. ДЕТАЛЬНІШЕ...

 

Боднар Лілія Василівна

Закінчила Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського (факультет фізико-математичний)

кандидат педагогічних наук

приват-доцент кафедри фізичного і математичного моделювання. ДЕТАЛЬНІШЕ...

 

 Бритавська Олена Павлівна

акінчила Одеський державний педагогічний інститут імені К. Д. Ушинського (факультет фізико-математичний)

кандидат фізико-математичних наук, доцент

доцент кафедри фізичного і математичного моделювання.  ДЕТАЛЬНІШЕ...

 

 Праведна Надія Петрівна

закінчила Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, (факультет фізико-математичний)

кандидат фізико-математичних наук

доцент кафедри фізичного і математичного моделювання. ДЕТАЛЬНІШЕ...  

 


ІІІ. Наукова робота


У межах наукової теми кафедри «Комп’ютерні та інформаційні методи в природничих та гуманітарних науках» проводиться великий комплекс досліджень наноматеріалів та наноприладів. Серед приладів, які створюються та досліджуються: транзистори пам’яті, трекові прилади, біосенсори. Роботи проводяться сумісно з лабораторіями НАН України та Європейських університетів.
У 2011 році кафедра сумісно з Інститутом Менеджменту Інформаційних систем Латвійського університету організувала та провела Міжнародний семінар НАТО за участю 19 країн світу. По матеріалах Семінару Видавництвом Springer було видано книгу у розряді NATO Series.
Кафедра регулярно проводить Інтернет-конференції з Латвійським університетом, в яких приймають участь викладачі, аспіранти, студенти.
Викладачі кафедри одержали істотні результати в галузях мікро- і наноелектроніки, математичної лінгвістики, комп’ютерного моделювання у психології та економіці, опубліковані в Міжнародних журналах з високим Імпакт-фактором.
В основному на базі кафедри створена та успішно працює спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 01.04.07 – фізика твердого тіла. Тематика науково-дослідних робіт на здобуття наукових ступенів кандидатів та докторів фізико-математичних наук охоплює широкий спектр проблем у галузі трекових приладів та наноприладів і наноматеріалів. Результати досліджень складають основу дисертаційних робіт аспірантів кафедри, на їх базі написано багато статей, тез, розроблено спецкурсів, презентацій, тестів та програм.
Викладачі кафедри регулярно приймають активну участь у багатьох Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях з актуальних наукових проблем. В конференціях приймають участь аспіранти і студенти. Важливим елементом активізації наукової роботи є проведення наукових семінарів. Викладачі проходять стажування у вищих навчальних закладах України (Харків, Одеса) та за кордоном (Латвія, Словакія,Фінляндія). 


ІV. Навчально-методична робота


Зміст навчально-методичної роботи кафедри відповідає сучасним потребам суспільства і вимогам Міністерства освіти і науки України.
Викладачі кафедри створили авторські робочі програми з навчальних дисциплін:
Фізичні моделі пам’яті, Кристалічні резервуари пам’яті, Математичне моделювання в психології, Математичні методи в психології, Квантова хімія твердого тіла, Використання інформаційно-комунікативних технологій в навчальному процесі, Діагностика персонального комп’ютера та ін.
По всіх спецкурсах робочі програми є авторськими.
Доцентами Є. П. Седовим, О. П. Бритавською, Л. В. Боднар підготовлені навчальні посібники з сучасних проблем методики викладання у ВНЗ.
Всі викладачі використовують комп’ютерні та інформаційні технології у навчальному процесі, мають презентації та оригінальні розробки.
Організаційна робота
Організаційна робота на кафедрі здійснюється у різних напрямках:
1. Доцент І. І. Дончев очолює роботу по організації стажування в Інституті фізики і математики.
2. Доценти Н. П. Праведна і Л. В. Боднар – куратори студентських груп. Але всі викладачі проводять різноманітну виховну роботу підчас академічних та гурткових занять.
3. Викладачі кафедри проводять безперервну профорієнтаційну роботу, підтримуючи зв’язки з керівниками органів народної освіти, директорами шкіл, виступаючи перед випускниками шкіл, по телебаченню, приймаючи участь у тестуванні.

  
Стаття помічника прем’єр міністра Латвії Сінтії Бернава, з якою кафедра співпрацює у підготовці Європейських проектів.

The FIRST Latvia’s Presidency of the Council of the European Union in the first half of 2015 and its main priorities

Latvia is a member of the EU since 2004 and from January 1, 2015, it will become the presiding country of the Council of the European Union (hereinafter — theEU), taking over the lead from Italy, which held the Presidency of the EU Council for the second half of 2014. Then following Latvia presidency will be taken over by Luxembourg in the second half of 2015. The so-called Trio Presidency of the EU Council has been introduced since 2009, with the entry into force of the Lisbon Treaty. Practically the Trio Presidency means that each presidency is being implemented jointly by three Member States, each assuming the presidingrole after the other. Each Trio country consecutively holds the presidency for six months, based on a joint work program established for thatTrio.
TheTrio Presidency principle is designed to ensure continuity in the work of the Council of the EU, as well as to promotean efficient use of resources. Since accession to the EU Lithuania was the first among the Baltic States to become the presiding country of the EU Council in the second half of 2013. Estonia will be presiding over the EU Council in the first half of 2018.

ДЕТАЛЬНІШЕ...

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського