Касілова Вікторія Михайлівна

Касілова Вікторія Михайлівна працює в університеті з 1984 року, з 1994 року - на посаді старшого викладача кафедри історії України, з 2009 року – приват-доцент кафедри.

Касілова В.М. викладає навчальний курс «Історія України» для студентів І та ІІ курсів історико - філософського факультету (напрямок підготовки «Історія»), спецкурс .), «Українська державна ідея XVП-XVШ ст.: проблеми формування, еволюції, реалізації» для спеціалістів напрямку підготовки «Історія», курс «Історія України» для студентів інституту іноземних мов, керує педагогічною та музейною практикою студентів – істориків.

Здійснює наукове керівництво курсовими, дипломними та магістерськими роботами. Протягом останніх трьох років під керівництвом Касілової В.М. були успішно захищені:

курсові роботи за темами: «Державотворчі процеси в Київській Русі за часів Володимира Великого та Ярослава Мудрого», «Повсякденне життя людей Київської Русі», «Феномен князя Костянтина Острозького в українській історії», «Суспільно – політична організація та етнічний склад українського козацтва», «Богдан Хмельницький: людський вимір», «Хмельниччина в історіографії» та інші (загалом 40 робіт);

дипломні роботи за темами: «Культура східнослов’янського суспільства в дохристиянський період», «Кримське ханство в українській історії», «Внутрішньополітична боротьба в Україні в другій половині ХVІІ ст.», «Діяльність Пилипа Орлика в еміграції», «Внутрішньополітичні аспекти поразки гетьмана Івана Мазепи», «Болгарська колонізація Півдня України» та інші (загалом 13 робіт);

магістерські роботи за темами: «Релігійний чинник в етногенезі українського народу», «Еволюція соціальної структури Гетьманщини», «Соціальна еліта Гетьманщини», «Розвиток політичної культури українського суспільства ( початок XVІІ – кінець XVІІІ століть )», «Іудеї у Тавриці: історія та сучасність», «Становлення та розвиток українського меценатства (ХVІ - ХVІІІ ст.)» та інші. Захисти магістерських робіт супроводжуються їх презентацією. Тема, започаткована до наукової розробки в рамках курсової та магістерської роботи студента Панасюка В.А., («Соціальна еліта Гетьманщини») стала підґрунтям для написання кандидатської дисертації, яка була успішно захищена автором в 2012 році.

Викладання курсів забезпечене наступними методичними розробками:

«Програма навчального курсу «Історія України» для І курсу (напрямок підготовки «Історія») за вимогами кредитно –трансферної системи навчання»; 2Програма навчального курсу «Історія України» для ІІ курсу (напрямок підготовки «Історія») за вимогами кредитно –трансферної системи навчання»; «Термінологічний словник княжої доби»; «Історичний словник козацько – гетьманської доби»; «Хронологія основних подій в історії України (з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.»; «Історія України. Навчально - методичний посібник. - Одеса: Астропринт, 2003 р. (у співавторстві)».

У рамках наукової теми кафедри Касілова В.М. працює над розділом «Гендерний вимір історії українського суспільства у ХІХ – ХХ ст.» За період науково – педагогічної діяльності оприлюднила більше 30-ти наукових праць, зокрема:

К вопросу о культурных преобразованиях в Придунайских землях (1940 -1941 гг.). // Сборник тезисов выступлений на украинско-российском симпозиуме "Историко-культурное наследие человечества и его изучение при подготовке учителей без отрыва от производства". - Одесса, 1992.

О некоторых уроках истории развития системы подготовки специалиста в 30-е годы для осуществления гуманизации образования.//Тези доповідей республіканської науково-практичної конференції. – Київ, 1992.

Спроба критичного переосмислення історії жіночого руху в Україні 20-их років.//Тези науково-практичної конференції "Жінки України: сучасний статус і перспективи". – Київ-Одеса, 1995.

Розвиток жіночого руху в Україні як складова гендерної історії (друга половина ХІХ - початок ХХ століття).//Науковий вісник ПДПУ імені К. Д. Ушинського. – Вип.11-12. – Одеса, 2005.

Українська національна революція середини ХVІІ століття: стан і проблеми дослідження.// Науковий вісник ПДПУ імені К. Д. Ушинського. – Вип.12. – Одеса, 2001.

Гуманітарна освіта як засіб впровадження гендерної культури в українському суспільстві.// Життя і пам'ять: наукова збірка присвячена пам'яті В.І.Шамка - Одеса: Наука і техніка, 2009.

Внесок українських жінок в українознавчі студії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)//Збірник наукових праць ІV Всеукраїнської науково – практичної конференції "Українська культура ХХ – ХХІ століття: компаративний, екзистенційний та гендерний аспекти". – Одеса, 2011.

Взяла участь у наукових конференціях та симпозіумах:

ІІІ республіканська наукова конференція з історичного краєзнавства. – Київ, 1984

Українсько–російський симпозіум "Историко-культурное наследие человечества и его изучение при подготовке учителей". - Одесса, 1992.

Науково-практична конференція "Жінки України: сучасний статус і перспективи". – Київ-Одеса, 1995.

Всеукраїнська науково – практична конференція "Культура і освіта: проблеми, пошуки, творчі знахідки". – Вінниця, 1995.

Міжнародна науково-практична конференція "Культурно-історичні, соціальні та правові аспекти державотворення". – Одеса, 1996.

ІV Всеукраїнська науково – практична конференція "Українська культура ХХ – ХХІ століття: компаративний, екзистенційний та гендерний аспекти". – Одеса, 2011.

Науково – дослідна робота студентів під керівництвом Касілової В.М. зосереджується на вивченні проблем української культурної спадщини, ранньомодерної історії України, історії Півдня України, гендерної проблематики тощо. Під керівництвом викладача здійснено публікацію 10 студентських наукових робіт, а також низки робіт у співавторстві зі студентами (з Паховською Н. – «Сеймова боротьба кінця ХVІ - початку ХVІІ ст. – перший досвід українського парламентаризму»; з Краснопьоровою Н. «Хмельниччина та євреї: стереотип єврейства в українських історичних наративах ранньомодерної доби»; з Пошали І. «Боротьба за гендерну рівність: історико – правовий аспект» та ін.). Під керівництвом викладача на історичному відділенні факультету проводиться І тур Всеукраїнської олімпіади серед студентів з історії України, а також було підготовлено 2 роботи на Всеукраїнський конкурс студентських робіт з історії України. Викладач здійснює науковий супровід підготовкою студентських доповідей до тематичних наукових конференцій, що проводяться кафедрою історії України на історико – філософському факультеті та до щорічної наукової студентської конференції в Інституті мов світу "Україна: історичний вимір".

Протягом 2007 – 2009 рр. група студентів історико – філологічного факультету ПНПУ ім. К.Д.Ушинського під керівництвом Касілової В.М. стала учасником міжнародного проекту з громадянської освіти, який реалізовувався в Україні під егідою Єврокомісії ЄС. В рамках проекту студенти стали учасниками тренінгів, літніх шкіл та інших заходів, що відбувалися в містах Київ, Кам’янець–Подільський, Мукачеве, набули знань щодо змісту громадянської освіти, а також оволоділи методикою її викладання, що засвідчено відповідними сертифікатами.

За участь у реалізації названого проекту викладач Касілова В.М. відзначена грамотою Всеукраїнської асоціації викладачів історії та суспільних дисциплін. За значні досягнення у професійній діяльності викладач також нагороджена грамотою Одеської облдержадміністрації. За результатами голосування студентів університету Касілова В.М. стала переможцем в номінації "Кращий викладач факультету 2011 року".

Підвищила кваліфікацію в Одеському історико-краєзнавчому музеї у 2008 році за темою: «Використання музейних фондів у підготовці вчителів історії».

 

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського