ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 13.00.02 – теорія та методика навчання (германські мови)

І. Формула спеціальності:

Галузь педагогічної науки, яка досліджує проблеми змісту й методів навчання германських мов у дошкільних, середніх, вищих навчальних закладах різних типів.

Напрями досліджень із цієї спеціальності визначаються класифікаційними ознаками. Їх наявність в об’єкті та предметі дисертаційного дослідження є обов’язковою умовою для цієї спеціальності.

Класифікаційні ознаки спеціальності:

- за рівнем організації педагогічного процесу: шкільна освіта, професійно-технічна освіта, педагогічна освіта;

- за об’єктами педагогічного впливу: учні, майбутні педагоги;

- за структурною складовою педагогічної науки: часткова дидактика;

- за галузевою складовою педагогічної науки: (за галузями підготовки спеціалістів): предметна педагогічна освіта: навчання германських мов;

- за характером досліджень: прикладні;

- за психофізичним станом суб’єктів освіти: суб’єкти освіти в нормі; суб’єкти освіти з особливими потребами.

ІІ. Напрями досліджень: наукове обґрунтування змісту та структури курсу навчання германських мов у навчальних закладах різних типів.

1. Теоретичні засади забезпечення навчання, виховання та розвитку у процесі вивчення германських мов;

2. Реалізація системи навчання германських мов у підручниках і навчальних посібниках.

3. Методика застосування новітніх засобів навчання германських мов.

4. Методика навчання різних рівнів і аспектів германських мов.

5. Методика розвитку вмінь і навичок учнів у всіх видах мовленнєвої діяльності.

6. Методика реалізації самостійної роботи в навчальному процесі з германських мов;

7. Методика реалізації позакласної / позааудиторної роботи з германських мов.

8. Зміст методики навчання германських мов у вищих педагогічних закладах освіти.

9. Проблеми формування професійно орієнтованого мовлення в майбутніх спеціалістів різних галузей.

10. Моніторинг, контроль і оцінювання результатів навчання германських мов в початкових, середніх і вищих закладах освіти.

ІІІ. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені: педагогічні науки.

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського