Члени спеціалізованої вченої ради К 41.053.07 – фізика твердого тіла

В І Д О М О С Т І

про членів спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій

на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за

спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла

Південноукраїнського національного педагогічного університету  імені  К.Д. Ушинського

65020, м.Одеса, вул. Старопортофранківська, 26; тел 723-40-98

 

  

 

п/п

 

Прізвище, ім’я,

по батькові

 

Рік народження

 

 

Місце основної

роботи (установа, її відомча

підпорядкова-

ність, посада)

 

Науковий ступінь, шифр спеціаль-ності, за якою захищена дисертація, рік присуд-

ження

 

Вчене

звання (за спеціальністю, кафедрою), рік присудження

1

2

3

4

5

6

 1.

Биков Ігор Павлович

1950

Інститут проблем матеріалознавства ім.

І.М. Францевича НАН України,провідний науковий співробітник відділу функціональних оксидних матеріалів

Доктор фізико-математичних наук, за спеціальністю 01.04.07 -

2004 р.

Старший науковий співробітник,

01.04.07,

 2001

 2.

Брюханов

Аркадій Олексійович

1941

Міністерство освіти і науки України, Південноукраїнсь-

кий національний педагогічний університет

ім.К.Д. Ушинського Завідувач кафедри

фізики.

Доктор технічних наук

01.04.07

1989р.

Професор кафедри фізики

1990р.

 3.

Голованов

Вячеслав

Володимирович

1962

Міністерство освіти і науки України,

Південноукраїнсь-

кий національний педагогічний університет

ім.К.Д.Ушинського

Директор Центра інноваційних технологій, професор кафедри ком'пютерного моделювання

Доктор фізико-математичних наук

01.04.10

 1998 р.

 

Професор кафедри теоретичної фізики

2007 р.

 

4. 

Гохман

Олександр

Рафаїлович

(заступник голови вченої ради)

 

 

 

 

 

 

 

 

1957

Міністерство освіти і науки України, Південноукраїнсь

кий національний педагогічний університет

ім. К.Д.Ушинського

Директор інституту фізики та математики, професор кафедри фізики

Доктор фізико-математичних наук

01.04.07

1994 р.

Росія

01.04.13

1995 р.

 

Професор кафедри фізики

1996 р.

Україна

 5.

Гусак Андрій Михайлович

1954

Міністерство освіти і науки України, Черкаський національний  університет

ім. Богдана Хмельницького,

Завідувач кафедри фізики

 

 

Доктор фізико-математичних наук

01.04.07

1992 р.

(ступінь присвоєна спецрадою Харківського університету)

Професор кафедри теоретич-ної фізики

1994 р.

 6.

Жуковський Вадим Кирилович

1976

Міністерство освіти і науки України, Південноукраїнсь-

кий національний педагогічний університет

ім.К.Д. Ушинського,

Доцент кафедри методики викладання фізики та МЗН

Кандидат фізико-математич

 них  наук 01.04.01 –. 2006р.

 

доцент кафедри методики викладання фізики та МЗН. 2007р.

докторант кафедри фізики,

01.04.07,

2011 р.

 

 • 7.

Захарченко Ігор Григорович

1941

Міністерство освіти і науки України

Південноукраїнський національний університет ім. К.Д. Ушинського МОН України, проректор з наукової роботи

Кандидат фізико-математичних наук, 01.04.07 Фізика твердого тіла 1970 р.

Професор кафедри фізики

1991 р.

 • 8.

 

 

 

Ків

Арнольд Юхимович

(голова вченої ради)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1935

Міністерство освіти і науки України, Південноукраїнсь-

кий національний педагогічний університет

ім. К.Д.Ушинського

Завідувач кафедри фізичного та математичного моделювання

 

Доктор фізико-математичних наук

01.04.07

1980 р.

Професор кафедри фізики

1982 р.

 9.

Остафійчук

Богдан

Костянтинович

1948

Міністерство освіти і науки України

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»,

Завідувач кафедри матеріалознавства і новітніх технологій

Доктор фізико-математичних наук,

01.04.07

1993 р.

 

Професор кафедри фізики твердого тіла

1994 р.

 

10.

Пелещак Роман Михайлович

1953

Міністерство освіти і науки України

Південноукраїнсь-

кий  національний педагогічний університет

ім. К.Д.Ушинського

професор кафедри фізики

Доктор фізико-математичних наук

01.04.07

2001 р.

Професор кафедри фізики

2002р.

 11.

Тадеуш

Ольга ХарлампіЇвна

(вчений секретар)

 

 

 

 

 

 

 

1945

Міністерство освіти і науки України, Південноукраїнсь-

кий національний педагогічний університет

ім. К.Д.Ушинського

Приват-професор кафедри фізики

 

Кандидат фізико-математичних наук

01.04.07

1975 р.

Доцент кафедри фізики

1981 р.

12. 

Тюрин

Олександр

Валентинович

1946

Міністерство освіти і науки України,

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова

Завідувач кафедри комп ютерних та  інформаційних

технологій ОНУ імені І.І.Мечнікова

Доктор фізико-математичних наук

01.04.17

1995 р.

 

 

 13.

Усов Валентин

Валентинович

1950

Міністерство освіти і науки України

Південноукраїнсь-кий національний педагогічний університет

ім. К.Д.Ушинського

завідувач кафедри загально технічних дисциплін і технологічної

освіти

 

Доктор фізико-математичних наук

01.04.07

2002 р.

 

 

 

14.

Федорів Василь Дмитрович

1957

Міністерство освіти і науки України

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефанника доцент кафедри матеріалознавства і новітніх технологій

Кандидат фізико-математичних наук, доцент 01.04.07 1992р.

 

Доцент кафедри МіНТ 1992р.

15.

Шкатуляк Наталія Михайлівна

1956

Міністерство освіти і науки України

Південноукраїнсь-

кий  національний педагогічний університет

ім. К.Д.Ушинського

доцент кафедри фізики

Кандидат фізико-математичних наук

01.04.07

1990р.

 

Доцент кафедри фізики

1994 р.

Україна

 

Ректор                                                                                                                        Чебикін О.Я

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 01.04.07 - Фізика твердого тіла

Група спеціальностей - 01.04.- Фізика.

 

Формула спеціальності:

 

     Експериментальне та теоретичне вивчення структури, фізичних властивостей та кінетичних явищ в кристалічних та аморфних середовищах, вивчення впливу зовнішніх полів, іонізуючої радіації, потоків частинок на мікро- і макропроцеси при різних умовах (температура, тиск тощо). Дослідження використовують методи або містять результати, що можуть бути використані для матеріалів різних типів.

 1. Області досліджень

     Експериментальні та теоретичні дослідження у таких напрямках:

 

 • Вивчення міжатомної взаємодії, принципів та законів, за якими формується структура твердих тіл та рідких кристалів та кріокристалів. Симетрійні аспекти фізики твердого тіла.
 • Енергетичний спектр твердих тіл (фонони, спектри електронних збуджень, магнони та ін.) та методи його вивчення (оптична та фотоакустична спектроскопія тощо). Оптичні властивості екситонів та інших квазічастинок, в тому числі при інтенсивному збудженні. Експериментальне та теоретичне вивчення міжквазічастинкових взаємодій.
 • Вивчення впливу зовнішніх факторів (температури, механічних напружень, статичних електричних та магнітних полів, електромагнітного поля, радіа­ційного опромінення) на фізичні властивості твердих тіл та встановлення особ­ливостей кінетичних і релаксаційних процесів, зумовлених цим впливом.
 • Термодинаміка та фазові перетворення в твердих тілах. Атомна структура та фазові переходи в адсорбованих шарах на поверхні твердих тіл та у плівках.
 • Експериментальне і теоретичне вивчення нелінійних дисипативних структур. Властивості твердотільної плазми.
 • Взаємодія твердих тіл з потоками частинок іонізуючого та потужного електромагнітного опромінення. Дефектоутворення, радіаційні дефекти, електронно-стимульовані реакції дефектів, метастабільність.
 • Дефекти кристалічної будови, еволюція дефектної структури під впливом зовнішніх факторів, взаємодія дефектів, вплив дефектної структури на фізико-механічні та кінетичні властивості твердих тіл.
 • Експериментальні та теоретичні методи аналізу дефектної структури, математичне моделювання, розрахунки параметрів структури та фізико-механічних властивостей твердих тіл.
 • Домішки та їхні агрегати, їхня динаміка і перебудова, сегрегаційні явища, дифузійні явища у твердих тілах та на їхній поверхні.
 • Екстремальні властивості та структурні стани, нанокристали, квазікристали, аморфізація.
 • Фізичні основи міцності та пластичності твердих тіл.
 • Фізичні властивості низьковимірних систем. Фізичні основи цілеспрямова­ного формування складу та структури матеріалів у компактному та низько­вимірних станах, що мають нові корисні властивості. Механізми формування структури та фізичні властивості тонких плівок (аморфних полі- та монокристалічних), у тому числі багатошарових.
 • Змішані кристали та невпорядковані тверді тіла. Фізика твердих розчинів неметалічних речовин, у тому числі напівмагнітних кристалів.
 • Високочастотні і резонансні явища у твердих тілах. Вплив дефектної структури, домішкових атомів і зовнішніх полів на високочастотні, резонансні і осциляційні явища в твердих тілах.
 • Твердотільні аспекти фізичних процесів у біоматеріалах та в біологічних структурах.

     Використання методів фізики твердого тіла до вирішення задач чи проблем, які відносяться до інших спеціальностей, не є підставою для захисту дисертації за спеціальністю 01.04.07-фізика твердого тіла.

 1. Галузь науки, за якою присуджуються наукові ступені:

 

фізико-математичні науки

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського