Аспірантура та докторантура

ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ К.Д.УШИНСЬКОГО
оголошує прийом до аспірантури
на 2012-2013 навчальний рік з відривом від виробництва та без відриву
від виробництва за науковими спеціальностями:


ІНСТИТУТ ФІЗИКИ ТА МАТЕМАТИКИ
01.01.01 – математичний аналіз;
01.01.02 – диференціальні рівняння;
01.01.03 – геометрія та топологія;
01.04.07 – фізика твердого тіла;
13.00.02 – теорія та методика навчання (математика);
13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика).

ІНСТИТУТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ
03.00.13 – фізіологія людини і тварин;
13.00.03 – корекційна педагогіка.

ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ
Історико-філософський факультет
07.00.01 – історія України;
09.00.02 – діалектика і методологія пізнання;
09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії;
09.00.10 – філософія історії;
23.00.02 – політичні інститути та процеси.

Факультет психологічної освіти
19.00.01 – загальна психологія, історія психології;
19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

ІНСТИТУТ МОВ СВІТУ
10.01.01 – українська література;
10.02.01 – українська мова;
10.02.04 – германські мови.
13.00.02 – теорія та методика навчання (германські мови)

ІНСТИТУТ ПОЧАТКОВОЇ ТА ГУМАНІТАРНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ
13.00.01 – загальна педагогіка й історія педагогіки;
13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова);
13.00.04 – теорія та методика професійної освіти;
13.00.08 – дошкільна педагогіка.

ІНСТИТУТ МИСТЕЦТВ
13.00.02 – теорія та методика навчання (музика).

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста.
Підготовка в аспірантурі університету здійснюється за рахунок:
- коштів Державного бюджету України – за державним замовленням;
- коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту) – понад державне замовлення.
Підготовка іноземних громадян та осіб без громадянства здійснюється на підставі:
- міжнародних договорів;
- загальнодержавних програм;
- договорів укладених університетом з юридичними та фізичними особами.

Вступники до аспірантури подають на ім’я ректора університету такі документи:
1.Заяву.
2.Особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює.
3.Фотокартки 3?4.
4.Список опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності) або наукову доповідь (реферат) з обраної наукової спеціальності.
5.Медичну довідку про стан здоров’я за формою №086/о.
6.Засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном – копію нострифікованого диплома) з копією витягу із залікової відомості (додатку до диплома).
7.Рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу (за наявності).
8.Посвідчення про складені кандидатські іспити (за наявності).
9.Направлення від організації державної форми власності, для якої за державним замовленням буде здійснюватись підготовка аспіранта та його працевлаштування після закінчення аспірантури.
10.Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для осіб, які вступають до аспірантури з відривом від виробництва).
11.Копію паспорта.
12.Копія трудової книжки (за наявності) із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв’язку зі вступом до аспірантури (подається після зарахування до аспірантури).
13.Довідка про середньомісячну заробітну плату з останнього місця роботи (за підписами керівника установи та головного бухгалтера) для нарахування стипендії (подається після зарахування до аспірантури).

Документи подаються у швидкозшивачі з 2 конвертами.
Заяви про прийом до аспірантури з усіма зазначеними вище документами приймаються у відділі аспірантури та докторантури (головний корпус, каб. №15) з 27 серпня по 10 вересня 2012 року щодня, крім суботи та неділі.
Вступні випробування проводяться з 17 вересня по 15 жовтня 2012 року.
Рішення про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури виноситься приймальною комісією університету за результатами співбесіди вступника з передбачуваним науковим керівником, розгляду реферату або поданих наукових праць з урахуванням письмового висновку передбачуваного наукового керівника.
Вступники до аспірантури університету складають вступні іспити зі спеціальності, філософії, іноземної мови (англійська, німецька, французька)в обсязі навчальних програм для вищих навчальних закладів ІУ рівня акредитації.
Вступники, які на час вступу до аспірантури склали всі або декілька кандидатських іспитів, звільняються від відповідних вступних іспитів до аспірантури і їм зараховуються оцінки кандидатських іспитів.
Термін навчання в аспірантурі з відривом від виробництва не перевищує 3 роки, без відриву від виробництва – 4 роки.
Початок навчання в аспірантурі з 1 листопада 2012 року.


ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. К. Д. УШИНСЬКОГО

оголошує прийом до докторантури на 2012-2013 навчальний рік за науковими спеціальностями:
ІНСТИТУТ ФІЗИКИ ТА МАТЕМАТИКИ
01.04.07 – фізика твердого тіла;
13.00.02 – теорія та методика навчання (інформатика).
ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
09.00.02 – діалектика та методологія пізнання;
09.00.03 – соціальна філософія та філософія історія;
09.00.10 – філософія освіти.

ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ
13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова).
КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ
13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.
ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ
19.00.01 – загальна психологія, історія психології;
19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.
До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь кандидата хімічних наук, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності і які в змозі на високому науковому рівні проводити фундаментальні, пошукові і прикладні наукові дослідження.

Підготовка в докторантурі університету здійснюється за рахунок:
- коштів Державного бюджету України (за державним замовленням);
- коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту) - понад державне замовлення.
Вступники до докторантури подають на ім'я ректора університету такі документи:

1. заяву
2. особовий листок з обліку кадрів
3. список опублікованих наукових праць і винаходів (за встановленим зразком, з визначенням фахових видань за науковою спеціальністю передбачуваної дисертації)
4. медичну довідку про стан здоров'я за формою № 286-у
5. копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном - копію нострифікованого диплома)
6. копію диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук (у разі здобуття відповідної освіти за кордоном – копію нострифікованого диплома).
7. копію атестата про присвоєння вченого звання доцента (професора, старшого наукового співробітника) (за наявності)
8. розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук
9. копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (за формою встановленого зразку)
10. дві фотокартки (3х4)
Паспорт, диплом про вищу освіту, диплом про присудження наукового ступеня кандидата наук, атестат про присвоєння вченого звання доцента (професора, старшого наукового співробітника) подаються вступником особисто.
Трудова книжка із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв'язку зі вступом до докторантури та довідка з останнього місця роботи про середньомісячну заробітну плату (за підписом головного бухгалтера та керівника установи) для нарахування стипендії подаються докторантом особисто в десятиденний термін після зарахування до докторантури.
Терміни подачі документів: документи для вступу до докторантури приймаються до 31 серпня 2012 року.
Взаємозобов'язання докторанта, підготовка якого здійснюється за державним замовленням, та університету визначаються в угоді, якою передбачається своєчасне закінчення роботи над дисертацією, працевлаштування після закінчення докторантури та відповідальність сторін у разі невиконання умов угоди.
За грубе порушення правил внутрішнього розпорядку університету, вчинення протиправних дій, невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин докторант може бути відрахованим з докторантури.
Докторант, який був зарахований до докторантури за державним замовленням і відрахований через зазначені причини, відшкодовує вартість перебування в докторантурі згідно із законодавством України.
Термін перебування в докторантурі на загальних підставах не перевершує трьох років.

Перелік документів, необхідних для вступу до аспірантури

  • Прийом до аспірантури
  • Прийом до докторантури
  • Контракт про індивідуальну підготовку аспіранта
  • Контракт про індивідуальну підготовку докторанта
  • Індивідуальний план роботи аспіранта
  • Індивідуальний план роботи докторанта
  • Особистий листок по обліку кадрів
  • Типова угода про підготовку аспіранта (докторанта)

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського