Громадське обговорення ОНП 035 Філологія з роботодавцями в Університеті Ушинського

116 червня 2022 року відбулась зустріч групи забезпечення освітньо-наукової програми підготовки PhD за спеціальністю 035 Філологія та аспірантів кафедри перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики з роботодавцями. Програма розроблена кафедрою перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики Університету Ушинського і вже декілька років успішно готує докторів філософії.
Участь в обговоренні проєкту ОНП на 2022-2023 н.р. взяли роботодавці: директорка Одеської гімназії №1 імені А.П. Бистріної Одеської Міської Ради Одеської області Л. С. Топчій, директорка бюро перекладів «ФОП Дмитрієва Г. В.», Г. В. Дмитрієва та заступник начальника відділу міжнародних відносин Харбінського інженерного університету Дін Сінь.
Усі учасники зустрічі погодилися, що освітньо-наукова програма розроблена відповідно до вимог законодавства України про вищу освіту та підготовку докторів філософії, а також внутрішнім нормативним документам університету, зокрема Стратегії розвитку університету на найближчу перспективу.
Аналіз структури та змістового наповнення освітньо-наукової програми демонструє долучення до спектру пропонованої проблематики не тільки актуальних аспектів філологічного знання, але й враховує розгляд новітніх тенденцій сучасної філології. Це свідчить про те, що набуті під час навчання та проведення наукового дослідження теоретичні знання та практичні уміння сприятимуть подальшої інтеграції України та її науковців до світової наукової спільноти. Практична підготовка надає можливість втілення здобутих компетентностей у практику професійної діяльності, академічна – забезпечує досягнення визначених програмою цілей.
Роботодавці позитивно оцінили мету та визначені розробниками програмні результати навчання, які в повній мірі сприяють формуванню конкурентоспроможного випускника, здатного до викладацької та науково-дослідної роботи в сфері філології. Запропоновані для вивчення навчальні дисципліни сприяють досягненню мети та набуттю здобувачами загальних та спеціальних компетентностей, а перелік вибіркових дисциплін дозволяє аспірантам повністю задовільнити свої наукові інтереси. Індивідуальний вибір навчальних дисциплін є одним із найважливіших компонентів успішності навчання, застосування необхідних компетенцій дослідницької діяльності науковця. У цьому контексті освітня підготовка здобувачів вищої освіти за даною ОНП забезпечує високий професійний рівень фахівців у галузі філології в Україні в сучасних умовах.

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського