Обговорення проєкту ОНП «Історія та археологія» за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти зa спеціальністю 032 «Історія та археологія»

121 січня 2023 року в змішаному форматі відбулося засідання кафедри історії України, на якому пройшло обговорення проєкту ОНП «Історія та археологія» за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти зa спеціальністю 032 «Історія та археологія» галузі знань 03 «Гуманітарні науки».В обговоренні взяли участь науково-педагогічні працівники кафедри історії України, зокрема, гарант програми, доктор історичних наук, ректор університету, доцент кафедри А. В. Красножон, члени групи забезпечення (професор В. А Савченко та професор А. О. Добролюбський, доцент О. П. Сєкерська), професор кафедри Н. М. Діанова, доцент О. Г. Середа, асистент В. В. Герасименко а також представники академічної спільноти та стейкголдери: О. А. Бачинська – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України та спеціальних історичних дисциплін Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, О. В. Доброжанський – доктор історичних наук, професор, декан факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, І. В. Бруяко – доктор історичних наук, старший науковий співробітник, директор Одеського археологічного музею Національної академії наук України.
Засідання пройшло у невимушеній творчій атмосфері, що дозволило обговорити актуальні проблеми підготовки педагогічних та науково-педагогічних фахівців за третім (науково-освітнім) рівнем вищої освіти зa спеціальністю 032 «Історія та археологія». Зустріч була насиченою, викликала зацікавленість та жваве обговорення всіх її учасників. Відбувся продуктивний обмін думками щодо переваг і недоліків проєкту ОНП, що дало можливість виявити комплексне бачення викладачів, стейкголдерів, здобувачів вищої освіти та всіх зацікавлених. Так, зокрема, були обговорені питання вибіркових компонент, проведення практики, тощо.
Стейкголдери позитивно оцінили мету та визначені розробниками програмні результати навчання, які в повній мірі сприяють формуванню конкурентоздатного випускника, здатного до викладацької та науково-дослідної роботи в сфері гуманітарних наук. Зокрема, професор О. А. Бачинська підкреслила актуальність рецензованої ОНП та рекомендувала вказати для ознайомлення весь спектр вибіркових компонент. Професор О. В. Доброжанський зазначив, що програма враховує як особливості навчального закладу, так і регіональні особливості, що сприятиме зацікавленості здобувачів в отриманні знань та набутті компетентностей, які сприятимуть майбутній професійній діяльності. З метою покращення підготовки майбутніх докторів філософії професор О. В. Доброжанський запропонував відводити не менше 30% запланованих кредитів відводити на вибіркові дисципліни, більше уваги приділяти дисциплінам методологічного характеру та обмежити термін проведення аудиторних занять 1 роком, залишивши більшу кількість часу на проведення власних досліджень і підготовку кваліфікаційної роботи.
Доктор історичних наук І. В. Бруяко відмітив, що рецензована ОНП спрямована на підготовку конкурентоспроможних кадрів вищої кваліфікації, яких потребують сьогодні науково-дослідницькі та педагогічні установи України і які сприятимуть процесу Євроінтеграції України в галузі гуманітаристики.
Гарант програми, доктор історичних наук, ректор університету, А. В. Красножон підкреслив значення ОНП для підготовки кадрового ресурсу для історико-філологічного факультету ДЗ «Південноукраїнський національний університет імені К. Д. Ушинського» взагалі та для кафедри історії України зокрема.
Виступаючі професор Н. М. Діанова, професор А. О. Добролюбський, професор В. А. Савченко, доцент О. Г. Середа, доцент О. П. Сєкерська , асистент В. В. Герасименко зауважили, що аналіз структури та змістового наповнення освітньо-наукової програми демонструє врахування сучасних тенденцій історичної науки. Програма відповідає сучасним тенденціям розвитку мультидисциплінарності історичних досліджень, відображає різні напрямки та епохи історичної думки, акцентує увагу на регіональній специфіці історії та археології півдня України та забезпечена кадровим потенціалом для її успішного впровадження. Запропоновані для вивчення навчальні дисципліни сприяють досягненню мети та набуттю здобувачами загальних та спеціальних компетентностей.
Присутні на засіданні кафедри здобувачі вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем 4 курсу Д. О. Родідял та А. О. Ягупова зазначили, що ознайомлення з проєктом ОНП викликає зацікавленість передусім через перелік дисциплін, які мають теоретичне і практичне значення, сприяють розвитку необхідних компетентностій та навичок у здобувачів. Проєкт ОНП враховує потребу у кваліфікованих фахівцях – істориках, а набуті під час навчання та проведення наукового дослідження теоретичні знання та практичні уміння сприятимуть подальшій інтеграції України та її науковців до світової наукової спільноти.

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського