ПАСПОРТ СПЕЦIАЛЬНОСТI13.00.02 – теорія та методика навчання(українська мова)

  I. Формула спеціальності:            

Галузь педагогічної науки, яка досліджує проблеми змісту методів навчання української мови в дошкільних, середніх, вищих навчальних закладах різних типів.           

Напрями досліджень із цієї спеціальності визначаються класифікаційними ознаками. Їх наявність в об’єкті та предметі дисертаційного дослідження є обов’язковою умовою для цієї спеціальності.

Класифікаційні ознаки спеціальності:

-     за рівнем організації педагогічного процесу: шкільна, освіта, професійно-технічна освіта, педагогічна освіта;

-     за об’єктами педагогічного впливу: учні, майбутні педагоги;

-     за структурною складовою педагогічної науки: часткова дидактика;

-     за галузевою складовою педагогічної науки: (за галузями підготовки спеціалістів): предметна педагогічна освіта: навчання української мови;

-     за характером досліджень: прикладні;

-     за психофізичним станом суб’єктів освіти: суб’єкти освіти в нормі; суб’єкти освіти з особливими потребами.

II. Напрями досліджень:            Наукове обґрунтування змісту та структури курсу сучасної української  мови в  навчальних закладах різних освітніх рівнів і типів.

1.            Теоретичні засади забезпечення навчання, виховання та розвитку у процесі вивчення української мови.

2.            Реалізація системи навчання української мови в підручниках і навчальних посібниках.

3.            Методика навчання грамоти.

4.            Методика вивчення різних  рівнів і аспектів української мови.

5.            Методика розвитку умінь і навичок учнів у всіх видах мовленнєвої діяльності.

6.             Методика навчання української мови у школах із російською й іншими мовами навчання національних меншин.

7.            Зміст методики навчання української мови у вищих педагогічних навчальних закладах.

8.            Лінгводидактичні погляди видатних українських мовознавців, методистів, психологів.

9.             Проблеми формування професійно орієнтованого мовлення в майбутніх спеціалістів різних галузей.

10.       Моніторинг, контроль і оцінювання результатів навчання української мови в початкових, середніх і вищих закладах освіти. 

  1. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:

педагогічні науки.

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського