I. Формула спеціальності:            

Галузь педагогічної науки, яка досліджує проблеми змісту методів навчання української мови в дошкільних, середніх, вищих навчальних закладах різних типів.           

Напрями досліджень із цієї спеціальності визначаються класифікаційними ознаками. Їх наявність в об’єкті та предметі дисертаційного дослідження є обов’язковою умовою для цієї спеціальності.

Класифікаційні ознаки спеціальності:

-     за рівнем організації педагогічного процесу: шкільна, освіта, професійно-технічна освіта, педагогічна освіта;

-     за об’єктами педагогічного впливу: учні, майбутні педагоги;

-     за структурною складовою педагогічної науки: часткова дидактика;

-     за галузевою складовою педагогічної науки: (за галузями підготовки спеціалістів): предметна педагогічна освіта: навчання української мови;

-     за характером досліджень: прикладні;

-     за психофізичним станом суб’єктів освіти: суб’єкти освіти в нормі; суб’єкти освіти з особливими потребами.

II. Напрями досліджень:            Наукове обґрунтування змісту та структури курсу сучасної української  мови в  навчальних закладах різних освітніх рівнів і типів.

1.            Теоретичні засади забезпечення навчання, виховання та розвитку у процесі вивчення української мови.

2.            Реалізація системи навчання української мови в підручниках і навчальних посібниках.

3.            Методика навчання грамоти.

4.            Методика вивчення різних  рівнів і аспектів української мови.

5.            Методика розвитку умінь і навичок учнів у всіх видах мовленнєвої діяльності.

6.             Методика навчання української мови у школах із російською й іншими мовами навчання національних меншин.

7.            Зміст методики навчання української мови у вищих педагогічних навчальних закладах.

8.            Лінгводидактичні погляди видатних українських мовознавців, методистів, психологів.

9.             Проблеми формування професійно орієнтованого мовлення в майбутніх спеціалістів різних галузей.

10.       Моніторинг, контроль і оцінювання результатів навчання української мови в початкових, середніх і вищих закладах освіти. 

 1. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:

педагогічні науки.

 І. Формула спеціальності:

 

            Галузь педагогічної науки, яка досліджує мету, зміст, засоби, організаційні форми і засоби професійної освіти.

 

            Напрями досліджень в даній науковій спеціальності визначаються наступними класифікованими ознаками в об’єкті та предметі дисертаційного дослідження є обов’язковою умовою для даної спеціальності.

 

Класифікаційні ознаки спеціальності:

 

 • за рівнем організації педагогічного процесу: професійно-технічна освіта, вища освіта, післядипломна освіта, дистанційна освіта, самоосвіта, освіта дорослих; професійне навчання на виробництві;
 • за видами об’єктів педагогічного впливу: учні професійно-технічних училищ, студенти (курсанти) вищих навчальних закладів всіх спеціальностей, спеціалісти; слухачі системи післядипломної фахової освіти; слухачі центрів зайнятості та навчальних підрозділів на виробництві;
 • за структурною складовою педагогічної науки: історія та теорія професійної освіти, часткові дидактики;
 • за галузевою складовою педагогічної науки: (за галузями підготовки фахівців): всі види галузевої освіти;
 • за характером досліджень: фундаментальні, прикладні порівняльні;
 • за психофізичним станом суб’єктів освіти: суб’єкти освіти в нормі, суб’єкти освіти з особливими потребами.

 

 

 

ІІ. Напрями досліджень:

 

 1. Історія розвитку професійної освіти та окремих галузей.
 2. Теоретико-методологічні основи професійної освіти.
 3. Порівняльна професійна педагогіка.
 4. Проблеми сучасного підручника для професійної освіти.
 5. Теорія та методика ступеневої освіти у професійних навчальних закладах.
 6. Теорія та методика вивчення дисциплін професійно-орієнтованих циклів у професійно-технічних та вищих навчальних закладах.
 7. Теорія та методика професійного навчання дорослого і незайнятого населення.
 8. Стандартизація у професійній освіті.
 9. Інноваційні процеси у професійній освіті.
 10. Післядипломна освіта фахівців.
 11. Педагогічні засади професійно-творчого розвитку особистості в системі неперервної професійної освіти.
 12. Педагогічна майстерність у професійній підготовці фахівців.
 13. Науково-дослідна робота студентів у процесі фахової підготовки.
 14. Теорія та методика організації навчально-виробничої та навчальної практики у професійно-технічних та вищих навчальних закладах.
 15. Підготовка та перепідготовка фахівців у системі дистанційної освіти.
 16. Педагогічні технології у неперервній освіті.
 17. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:

 

педагогічні науки.

 

 1. I. Формула спеціальності:

            Галузь педагогічної науки, яка вивчає зміст, форми й методи виховання та навчання в дошкільному віці; визначає умови оптимізації навчально-виховної роботи  в різних соціальних інститутах; досліджує особливості формування життєвої компетентності дітей різних віково-статевих груп; обґрунтовує вимоги до розвитку в дошкільному віці базових особистісних цінностей; досліджує умови забезпечення різнобічного розвитку дитини; актуалізує необхідність взаємозв’язку суспільного та сімейного виховання дошкільника; з’ясовує тенденції розвитку дошкільної освіти, теоретико-методологічне та прикладне забезпечення її функціонування в Україні.

 

 

 

 1. Напрями досліджень:
 2. Дослідження фундаментальних  проблем  філософії дошкільної освіти.
 3. Обґрунтування та розроблення сучасної теорії розвитку, виховання та навчання дошкільника, становлення його активності.
 4. Розроблення прогностичних моделей розвитку дошкільноїосвіти, критеріїв визначення їх ефективності.
 5. Вивчення теоретичних і прикладних аспектів змісту дошкільної освіти, умов її гуманізації та гуманізації, інтеграції та диференціації.
 6. Концептуальне та програмно-методичне обґрунтування рівня особистісного розвитку дошкільника.
 7. Дослідження наступності в роботі сім’ї дошкільного закладу і школи. вивчення специфіки розвитку, навчання й виховання дошкільників у різних типах освітніх закладів.
 8. Створення особистісно орієнтованої системи виховання дошкільників, формування в них ціннісного ставлення до природного та предметного довкілля, оточуючих людей, самих себе.
 9. Вивчення взаємозв’язку розумового, фізичного та морального виховання дошкільника.
 10. Особливості розвитку самостійності в ранньому онтогенезі.
 11. Дослідження умов гуманізації та демократизації взаємодії дошкільного закладу і сім’ї, особливостей виховання дошкільників у сім’ях різних типів.
 12. Формування в дошкільному дитинстві системи морально-духовних цінностей.
 13. Формування в дошкільників культури взаємин, здатності до діалогу з дорослими й однолітками.
 14. Дослідження потенційних можливостей групи дитячого садка як колективу.
 15. Вивчення педагогічних умов зародження в дошкільників соціальної відповідальності та становлення основ соціальної позиції.
 16. Опрацювання моделей розвитку елементарних форм правової свідомості і самосвідомості дошкільників.
 17. Дослідження проблем національного, патріотичного, інтернаціонального виховання дошкільника в сім’ї та суспільному закладі.
 18. Вивчення процесу взаємодії дошкільника з предметним довкіллям, становлення уміння орієнтуватися у предметах побуту й ужитку.
 19. Дослідження педагогічних умов формування в дошкільників споживацької й утворювальної активності, визначення ролі в її формуванні вікових та індивідуальних особливостей.
 20. Вивчення можливостей оптимізації творчого ставлення дошкільника до праці.
 21. Дослідження проблем формування у дошкільників потреби в здоровому способі життя.
 22. Вивчення динаміки розвитку впродовж дошкільного дитинства рухової активності, фізичної витривалості, здатності до саморегуляції, уміння відчувати межі безпечної поведінки.
 23. Особливості статевого виховання дошкільника.
 24. Аналіз тенденцій художньо-естетичного розвитку в дошкільному дитинстві, функцій і змісту художньої освіти й виховання на ранніх етапах онтогенезу; основ художнього смаку, ціннісного ставлення до природи та творів мистецтва, естетичних поглядів на життя.
 25. Дослідження культурологічних аспектів сучасної системи дошкільної освіти, визначення педагогічних умов, змісту, форм і методів культурологічного розвитку в загальноосвітніх іспеціалізованих дошкільних закладах.
 26. Формування основ екологічної культури і навичок природоохоронної діяльності в дошкільному віці.
 27. Дослідження умов становлення в дошкільному віці пізнавальної активності.
 28. Аналіз тенденцій мовленнєвого розвитку дошкільника.
 29. Вироблення нової стратегії визначення показників зрілості дитини, ефективності педагогічної діяльності вихователя дошкільного закладу.
 30. Аналіз умов становлення основ громадянського виховання дошкільника; встановлення зв’язку його соціальної компетентності з його моральним розвитком.

 

 1. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:

педагогічні науки.

 

 

© 2017 Університет Ушинського