Науковий вісник. Лінгвістичні науки.

 1. Науковий вісник. Лінгвістичні науки. Переглянути сайт.
 2. Свідоцтво серія КВ №9983 від 22.06.2003р. «Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського: Лінгвістичні науки» включено до Переліку наукових фахових видань України. В грудні 2015 року «Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського: Лінгвістичні науки» був перереєстрований як фахове видання, протокол ВАК України від 21.12.2015 р. за № 13/28.
 3. Видавець: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського. Видавництво і друкарня «Астропринт»
 4. Редакційна колегія:

Головний редактор журналу: Тетяна Корольова, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»;

Відповідальний секретар: Світлана Юхимець, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»;

Члени редколегії:

Алла Богуш, академік  НАПН України, д-р пед. наук, проф., зав. кафедри дошкільної педагогіки ДЗ “ПНПУ ім. К. Д. Ушинського;

Віктор Бріцин, д-р філол. наук, проф. Інституту мовознавства імені О. О. Потебні НАН України;

Леонід Велитченко, д-р псих. наук, проф. кафедри теорії та методики практичної психології ДЗ “ПНПУ ім. К. Д. Ушинського;

Володимір Глущенко, д-р філол. наук, проф. Слов’янського державного педагогічного університету, завідувач кафедри загального, германського та слов’янського мовознавства;

Ян Гуейлань, д-р пед. наук, проф. Харбінського педагогічного університету

Микола Гуменний, академік АН ВШ України, д-р філол. наук, проф. зав. кафедри української та зарубіжної літератури ДЗ “ПНПУ ім. К. Д. Ушинського;

Ян Ґжесяк, д-р гуманістичних наук,. проф. Познанського університету ім. Адама Міцкевича;

Микола Зимомря, д-р філол. наук, проф., академік Академії наук вищої школи України, завідувач кафедри германських мов і перекладознавства Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;

Олена Карпенко, д-р філол. наук, проф. зав. кафедри граматики англійської мови  Одеського національного університету імені І. І. Мечникова;

Раїса Мартинова, член-кореспондент НАПН України,  д-р пед. наук, проф., зав. кафедри західних і східних мов та методики їх навчання ДЗ “ПНПУ імені К. Д. Ушинського;

Хоу Мінь, д-р філол. наук, проф. Харбінського педагогічного університету

Анатолій Науменко, д-р філол. наук, проф. зав. кафедри теорії і практики перекладу і німецької філології Чорноморського державного університету імені Петра Могили;

Ніна Озерова, д-р філол. наук, проф. Інституту мовознавства імені О. О. Потебні НАН України;

Олександра Попова, д-р пед. наук, доц. кафедри перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики, декан факультету Іноземних мов  ДЗ “ПНПУ імені К. Д. Ушинського;

Дінь Сінь, кандидат психологічних наук, приват-професор ДЗ “ПНПУ імені К. Д. Ушинського”, доцент Гуманітарного інституту Харбінського інженерного університету, координатор Міжнародного проекту “Інститут Конфуція”;

Ришард Стефаняк, д-р філол. наук, проф., віце-президент  Ченстоховського універитету ім. Яна Доглуша;

Валентин Таранець, д-р філол. наук, проф., кафедри германських та східних мов, Міжнародного гуманітарного університету;

Олег Тищенко, д-р філол. наук, проф., зав. кафедри технічного перекладу Львівського державного університету безпеки життєдіяльності;

Агнешка Чайковська, д-р філол. наук, проф., декан філологічного факультету  Ченстоховського універитету ім. Яна Доглуша;

Олена Шаблій, д-р філол. наук, проф. кафедри іноземних мов юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Ван Шуцзє, д-р пед. наук, проф. Харбінського педагогічного університету;

Тетяна Яблонська, д-р пед. наук, проф. кафедри західних і східних мов та методики їхнього навчання ДЗ “ПНПУ імені К. Д. Ушинського;

Чжао Яньхон, д-р пед. наук, проф. Харбінського педагогічного університету;

 

 1. Контактні телефони: Відповідальний секретар: Юхимець Світлана Юріївна 0636003399
 2. E-mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 3. Вимоги до статей

Вимоги до оформлення наукових праць, що друкуються в «Науковому віснику Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського: Лінгвістичні науки».

Згідно з постановою президії Вищої атестаційної комісії України від 15.01.2003 р. за №7-05/1, зміст наукових статей передбачає:

 1. постановку проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 2. аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
 3. формулювання цілей статті (постановка завдання);
 4. виклад основного матеріалу дослідження з повним обгрунтуванням отриманих наукових результатів;
 5. висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Правила оформлення статті:

На початку статті у лівій частині вказується УДК; в правій частині подаються ініціали і прізвище автора напівжирним курсивом. Назва статті подається з вирівнюванням по центру сторінки великими літерами та виділяється напівжирним шрифтом. Далі трьома мовами – українською, російською та англійською надається  резюме, в якому чітко формулюється основний науковий результат, що є новим та обґрунтовується в статті. Так само наводяться ключові слова.

*обсяг статті – до 12 сторінок (0,5 др.ар. – 20 000 знаків).

*Стандарти – кегль 14pt, міжрядковий інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1,25 см, поля – 2 см, шрифт – Times New Roman.

*Текстовий редактор – Microsoft Word.

*Типи виділення – напівжирний, курсив, напівжирний курсив.

*Мова статті – українська, російська, англійська, німецька, китайська

*Оформлення довідкового матеріалу - бібліографічні посилання та примітки у текстi беруться у квадратнi дужки. Перша цифра – номер джерела у списку лiтератури, друга – номер сторiнки. Номер джерела та номер сторiнки роздiляються двокрапкою, номера джерел – крапкою з комою. У кiнцi статтi – список лiтератури з пiдзаголовком «ПОСИЛАННЯ ТА ПРИМIТКИ» («ССЫЛКИ И ПРИМЕЧАНИЯ», «REFERENCES AND NOTES», «ANMERKUNGEN»). Бiблiографiчнi джерела подаються наприкінці статті в порядку цитування згідно з ДСТУ 7.1 – 2006 та нумеруються. Список літератури має містити лише джерела, на які є посилання в тексті.

Основними напрямами профільності журналу залишаються друк оригінальних (раніше не опублікованих) завершених наукових досліджень з різних галузей теоретичного і прикладного спрямування сучасного мовознавства (германські, слов'янські, романські, східні мови), видання розвідок із найбільш важливих напрямків теоретичних та науково-практичних досліджень у сфері контрастивної лінгвістики, теорії і практики перекладу, експериментальної фонетики, машинного перекладу, інформаційних технологій у перекладі та крос-дисциплінарних студій.

Редакція приймає до друку виключно оригінальні, раніше ненадруковані матеріали, що не містять ознак плагіату. За умови наявності у роботі плагіату/самоплагіату повторно така стаття не розглядатиметься.

Переклад засобами онлайн-сервісів (типу Google Translator, Yandex Translator, Prompt тощо) є неприпустимим. 

Обсяг статті: від 0,4 друкованих аркушів/ 10 сторінок (без урахування списків літератури та резюме) до 0,625 друкованих аркушів/ 15 сторінок. 

Вступ (15% обсягу статті)

 • постановка проблеми,
 • актуальність дослідження;
 • аналіз попередніх студій і публікацій.

Важливо у вступній частині чітко сформулювати понятійний апарат у рамках дослідження задля уникнення неоднозначного розуміння понять.

У статті має бути представлений кількісний та якісний аналіз літературних джерел із проблеми. У списку використаної літератури допускається не більше 50% вітчизняних джерел, інші – зарубіжні виключно із БД Web of Science чи Scopus. При узагальненні літературних даних слід посилатися на роботи, опубліковані протягом останніх 10 років. У жодному разі не можна перераховувати прізвища авторів, які вивчали питання, що досліджується. Спочатку автор аналізує кількісно, скільки всього робіт на момент написання статті є у Web of Science чи Scopus з проблеми, включаючи надання інформації про кількість джерел за кожним її типом (монографії, статті, тези тощо). Після цього  здійснюється якісний аналіз джерел, на основі якого автор виділяє основні тенденції або напрями у пізнанні явища, що вивчається. Посилання на конкретних авторів в аналізі літератури допускається лише у випадку, якщо одержані ними дані суперечать точці зору автора статті або є основоположними для цього дослідження, по тексту – за умов цитування.

Окрім цього, редакція підтримує статті, в яких аналізуються результати досліджень наукових шкіл Університету Ушинського з посиланням на них.

 •  Мета та завдання / Aim and tasks
 • Методи дослідження / (30% обсягу статті) 
 • Методи дослідження передбачають описання їх основного змісту, характеристик і показників, які вони фіксують, та одиниць вимірювання. Увага! Сюди також входить інформація щодо організації дослідження, якісних та кількісних характеристик вибірки тощо. Цей пункт має містити ВИЧЕРПНУ інформацію щодо процедури організації та проведення Вашого дослідження.

Результати  / (40% обсягу статті)

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Опис емпіричних результатів повинен містити конкретні дані, що підтверджують статистичну достовірність одержаних результатів. Одержані результати можуть бути представлені у вигляді таблиць, графіків, діаграм з подальшою інтерпретацією. 

Обговорення / (10% обсягу статті)

Обов’язковим є пункт «Обговорення», де автор окрім детального інтерпретування та пояснення отриманих даних, має презентувати їх порівняльний аналіз з науковими результатами зарубіжних учених за схожою проблематикою з посиланням на них, обґрунтувати наукову цінність та напрями практичного використання отриманих результатів. Цей пункт обов’язково має містити обґрунтування наукової новизни отриманих даних. 

Висновки  (5% обсягу статті)

Висновки з дослідження, які стисло висвітлюють сутність отриманих результатів згідно з поставленими у роботі завданнями.  Важливо! У висновках не повинно бути даних, яких немає у змісті статті!

Література/ References and Notes/ Anmerkungen

Література повинна бути подана кирилицею та латиницею і оформлена відповідно до вимог «ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання», що вступив в дію 01.07.2016 за стандартом APA.  В описі літературного джерела важливо вказувати  doi.

Нижче подається інформація українською чи англійською мовою (відмінною від мови статті) за такою структурою:

 1. ПІБ автора, інформація про автора (вчене звання, науковий ступінь, назва та адреса організації, в якій працює автор)
 2. Назва статті.
 3. Авторське резюме англійською, українською та російською мовами (актуальність, мета, методи, результати дослідження та висновки).

Файли мають бути прикріпленні в онлайн-поданні на веб-сайті збірника та названі прізвищем автора. Наприклад:  Петренко_стаття

Редакція зв'яжеться з авторами, щоб підтвердити інформацію про затвердження статті до друку та умови і спосіб її оплати.

Адреса редколегії (65020, Одеса, вул. Старопортофранкiвська, 34, каб. 35, вiдповiдальному секретаревi Юхимець Світлані Юріївні, к. пед.. н., доцент кафедри перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики, тел. 0996611511, E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.).

Матеріали мають подаватися з рецензіями докторів філологічних наук; підпис рецензента має бути завіреним у встановленому порядку.

Текст статті також додається англійською мовою згідно з п. 2.9 Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 жовтня 2012 року № 1111.

Редколегія залишає за собою право направляти матеріали на додаткове рецензування відповідним фахівцям, відхиляти статті, що не відповідають вимогам або науковим напрямкам збірника, переносити статті до наступного видання збірника. Відхилені матеріали редакційно-видавничий відділ не відправляє авторам.

          Науковий вісник 2010, № 11 Лінгвістичні науки pdf
          Науковий вісник 2011, № 12  Лінгвістичні науки pdf
          Науковий вісник 2011, № 13  Лінгвістичні науки pdf
          Науковий вісник 2012, № 14  Лінгвістичні науки pdf
          Науковий вісник 2012, № 15  Лінгвістичні науки pdf
          Науковий вісник 2013, № 16  Лінгвістичні науки pdf
 Науковий вісник 2013, № 17  Лінгвістичні науки pdf
 Науковий вісник 2014, № 18  Лінгвістичні науки pdf
 Науковий вісник 2014, № 19  Лінгвістичні науки pdf
 Науковий вісник 2015, № 20  Лінгвістичні науки pdf
 Науковий вісник 2015, № 21  Лінгвістичні науки pdf
 Науковий вісник 2016, № 22  Лінгвістичні науки pdf
 Науковий вісник 2016, № 23  Лінгвістичні науки pdf
 Науковий вісник 2017, № 24  Лінгвістичні науки pdf
 Науковий вісник 2018, № 26  Лінгвістичні науки pdf
Науковий вісник 2018, № 27  Лінгвістичні науки pdf

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського