План роботи Вченої ради на 2018-2019 навчальний рік

ПЛАН

роботи вченої ради університету

на 2018-2019 навчальний рік

(затверджено на засіданні вченої ради університету 27 червня 2018 року)

Одеса – 2018

 

30 серпня

 1. Конференція трудового колективу.

Звіт університету про результати роботи.

Доповідає ректор акад. О. Я. Чебикін.

Матеріали готують проректори.

 1. Засідання вченої ради університету: поточні справи.

 

27 вересня

 1. Звіт про результати роботи приймальної комісії.

    Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії доц. В. В. Бобошко.

 1. Організація інформаційно-профорієнтаційної роботи на факультеті початкового навчання.

    Доповідає декан факультету проф. І. О. Пальшкова.

    Співдоповідь комісії у складі: проф. Ю. А. Добролюбської (голова), доц. А. В. Красножона.

 1. Про завершення прикладного наукового дослідження, яке виконується за рахунок другої половини робочого часу викладачів «Теоретико-методичні основи формування методичної компетентності в навчанні математики (інформатики) в системі неперервної освіти вчителя» (2014-2018 р.р).

    Доповідає науковий керівник НДР проф. С. О. Скворцова.

    Співдоповідь комісії у складі: проф. І. А. Княжевої (голова), проф. Т. Ю. Осипової.

 1. Поточні справи.

   

28 жовтня

 1. Підсумки прийому до докторантури й аспірантури у 2018 році. Затвердження складу наукових керівників і консультантів аспірантів, докторантів, слухачів.

    Затвердження індивідуальних навчальних планів та індивідуальних планів наукової роботи аспірантів.

    Доповідає завідувач відділу аспірантури і докторантури доц. І. А. Хижняк.

    Матеріали готують декани факультетів з поданням звітів у паперовому й електронному виглядах.

 1. Про завершення прикладного наукового дослідження, яке виконується за рахунок другої половини робочого часу викладачів «Освоєння спадщини світового та українського мистецтва в системі художньо-педагогічної освіти студентів образотворчого профілю» (2014-2018 р.р).

    Доповідає науковий керівник НДР проф. О. А. Тарасенко.

    Співдоповідь комісії у складі: проф. С. В. Шипа (голова), проф. О. Є. Ребрової.

 1. Звіт про роботу екзаменаційних комісій в університеті у 2017-2018 навчальному році.

    Доповідає начальник навчально-методичного відділу І. С. Тагієва.

 1. Поточні справи.

 

29 листопада

 1. Про завершення фундаментального наукового дослідження, яке фінансується за рахунок коштів державного бюджету «Обернені задачі на графах за різними вхідними даними» (2016-2018 р.р.)».

        Доповідає науковий керівник НДР проф. В. М. Пивоварчик.

        Співдоповідь комісії у складі: проф. В. І. Третьяка (голова), проф. О. Р. Гохмана.

 1. Про закінчення етапу наукового дослідження «Розробка оптичного сенсору інфразвуку та його застосування в акустичній розвідувально-сигнальній системі», яке фінансується за рахунок коштів державного бюджету.

        Доповідає науковий керівник НДР проф. О. Р. Гохман.

        Співдоповідь комісії у складі: проф. А. О. Брюханова (голова), проф. В. В. Усова.

 1. Про нову концепцію старшої ланки середньої освіти: проблемні питання реформування профільної школи.

        Доповідає доц. О. І. Ордановська.

 1. Атестація докторантів університету (за списком).

        Матеріали готує завідувач відділу аспірантури й докторантури доц. І. А. Хижняк.

 1. Поточні справи.

 

27 грудня

Спільне засідання вченої ради та конференції трудового колективу університету.

 1. Звіт ректора О. Я. Чебикіна щодо виконання умов контракту за 2018 рік.

Матеріали готують проректори.

 1.  Поточні справи.

 

31 січня

 1. Звіт з науково-дослідної роботи університету за 2018 рік згідно з тематичними планами за рахунок коштів державного бюджету та за кошти основної діяльності. Затвердження тематичних планів науково-дослідної діяльності на 2019 рік.

    Доповідає проректор Т. І. Койчева.

    Співдоповідь комісії у складі: проф. О. П. Саннікової (голова), проф. Е. Е. Карпової.

 1. Звіт про роботу спеціалізованих учених рад університету із захисту дисертацій за 2018 рік.

    Доповідають голови спецрад: академік А. М. Богуш, професори Є. Р. Борінштейн, А. Ю. Ків, Т. М. Корольова, Р. Ю. Мартинова, С. М. Наумкіна, Л. К. Велитченко.

 1. Про профілактичні дії щодо запобігання проявів академічної недоброчесності та упередження корупційних ризиків в університеті.

    Доповідає помічник ректора проф. Г. В. Музиченко.

 1. Поточні справи.28 лютого

 1. Особливості організації освітнього процесу для іноземних громадян на факультеті музичної та хореографічної освіти (за 2017, 2018 роки).

    Доповідає декан факультету доц. Н. К. Білова.

    Співдоповідь комісії у складі: проф. Т. Г. Жаровцевої (голова), проф. Е. Е. Карпової.

 1. Звіт про фінансово-господарську діяльність університету за 2018 рік.

    Затвердження фінансового плану та плану господарської діяльності університету на 2019 рік.

    Доповідають С. П. Тронько, Р. Л. Кондратьєва.

 1.  Організація підготовки фахівців на фізико-математичному факультеті.

    Доповідає декан факультету доц. О. І. Ордановська.

    Співдоповідь комісії у складі: проф. С. О. Скворцової (голова), І. С. Тагієвої.

 1. Поточні справи.29 березня

 1. Звіт про роботу бібліотеки за 2018 рік.

    Доповідає директор бібліотеки В. В. Візнюк.

    Співдоповідь комісії у складі: доц. О. Є. Монке (голова), О. А. Буздуган.

 1. Про модернізацію освітньо-професійної програми «Психологія»: компетентнісний та практико-орієнтований підходи.

    Доповідає доц. Н. Д. Хмель.

 1. Удосконалення форм освітньо-виховної та організаційної роботи органів студентського самоврядування та шляхи підвищення ефективності співпраці адміністрації університету та органів студентського самоврядування.

    Доповідає голова студентського самоврядування університету.

    Співдоповідь комісії у складі: проф. Т. Ю. Осипової (голова), доц. О. Ю. Горожанкіної.

 1. Поточні справи.

 

25 квітня

 1. Про професійну підготовку здобувачів вищої освіти освітніх ступенів бакалавра і магістра на факультетах університету (залишкові знання, ректорські контрольні роботи).

    Доповідає проректор О. А. Копусь.

 1. Про функціонування єдиної інформаційної мережі університету та її інтеграцію до світового інформаційного простору. Реалізація плану включення університету до міжнародних рейтингів.

    Доповідає проректор Т. І. Койчева.

    Співдоповідь комісії у складі: ст.викл. В. А. Коробльова (голова), ст. викл. О. І. Шувалової.

 

 1. Про внесення змін до Плану роботи та розвитку Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний унііверситет імені К. Д. Ушинського» на 2009-2020 р.р. (за основними стратегічними напрямами діяльності).

     Доповідає помічник ректора  проф. Г. В. Музиченко.

 1. Поточні справи.

 

30 травня

 1. Про організацію навчальної і педагогічної практик в університеті.

    Доповідає ст. викл. А. Л. Іщенко.

 1. Про підвищення якості публікацій у наукових фахових виданнях університету відповідно до нового Порядку формування Переліку наукових фахових видань України.

    Доповідає завідувач інформаційно-видавничого центру Г. В. Балюк.

    Співдоповідь: доц. А. О. Буднік.

    Матеріали готують головні редактори видань: академіки О. Я. Чебикін, А. М. Богуш, професори Є. Р. Борінштейн, С. М. Наумкіна, Т. М. Корольова.

 1. Про формування кадрового резерву Університету Ушинського.

    Доповідає начальник відділу кадрів Л. М. Шишкова.

 1. Поточні справи.

 

27 червня

 1. Підсумки роботи науково-методичної комісії університету та факультетів за 2018-2019 н. р.

    Доповідає перший проректор О. А. Копусь.

 1. Підсумки роботи вченої ради університету у 2018-2019 н. р.

    Про виконання рішень ученої ради у 2018-2019 н. р.

Доповідає вчений секретар доц. Н. Ф. Босак.

 1. Затвердження планів роботи підрозділів університету на 2019-2020 н. р.

    Матеріали готують проректори та керівники відповідних підрозділів.

 1. Затвердження наслідків атестації аспірантів університету.

    Доповідає завідувач відділу аспірантури й докторантури доц. І. А. Хижняк.

    Матеріали готують декани факультетів з поданням звітів у паперовому й електронному виглядах.

 1. Поточні справи.

 

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського