План роботи вченої ради Університету Ушинського на 2020-2021 навчальний рік

 

ПЛАН

роботи вченої ради Університету Ушинського

на 2020-2021 навчальний рік

(затверджено на засіданні вченої ради університету 25 червня 2020 року, протокол № 9)

 

31 серпня

Конференція трудового колективу.

 1. Звіт університету за 2019-2020 н. р. про результати роботи.

Доповідає ректор акад. О. Я. Чебикін.

Матеріали готують проректори.

 

Засідання вченої ради університету.

 

 1. Звіт про роботу екзаменаційних комісій в університеті у 2019-2020 навчальному році.

Доповідає начальник навчально-методичного відділу І. С. Тагієва.

 1. Звіт докторантів про виконання індивідуальних планів наукової роботи та закінчення докторантури.

Доповідають докторанти за списком.

 1. Поточні питання.

 

24 вересня

 1. Підсумки роботи університету в період карантину.

Доповідає перший проректор О. А. Копусь.

 1. Розробка навчальних програм та їх модернізація у зв’язку із застосуванням технологій дистанційного навчання.

Доповідає проф. Т. Ю. Осипова.

 1. Про виконання проєкту Erasmus+KA «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання (MОPЕD)» (15 жовтня 2017 р. – 14 жовтня 2020 р.) та завдання у постпроєктний період.

     Доповідає академічний керівник проєкту доц. О. І. Ордановська.

     Співдоповідь комісії у складі: проф. В. В. Усова (голова), ст. викл. Т. М. Фогель.

 1. Звіт про науково-дослідну роботу «Розроблення облікових карток 24 об’єктів культурної спадщини», виконану на замовлення департаменту культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини Одеської облдержадміністрації.

     Доповідає науковий керівник НДР доц. О. М. Присяжнюк.

     Співдоповідь комісії у складі: доц. А. В. Красножона, доц. В. М. Чумака.

 1. Підсумки прийому до докторантури й аспірантури у 2020 році. Затвердження складу наукових керівників і консультантів аспірантів, докторантів, слухачів.

     Доповідає завідувач відділу аспірантури і докторантури доц. І. А. Хижняк.

 1. Про досвід та підготовку до акредитації освітніх програм в Університеті Ушинського.

     Доповідають проф. С. М. Наумкіна, проф. О. Є. Реброва.

 1. Поточні питання.

 

 

29 жовтня

 1. Звіт про результати роботи наукових лабораторій «Центр інноваційних технологій» і «Фізика сенсорів» за 2019-2020 р.р.

     Доповідає проф. В. В. Голованов.

     Співдоповідь комісії у складі: проф. В. В. Усова, проф. А. О. Брюханова.

 1. Звіт про результати роботи наукової лабораторії «Вікова фізіологія спорту імені професора Т. М. Цонєвої» за 2019-2020 р.р.

     Доповідає проф. А. І. Босенко.

     Співдоповідь комісії у складі: проф. Т. В. Дегтяренко, доц. О. О. Водолазської.

 1. Затвердження індивідуальних навчальних планів та індивідуальних планів наукової роботи аспірантів.

     Затвердження тем дисертаційних робіт.

     Доповідає завідувач відділу аспірантури й докторантури доц. І. А. Хижняк.

 1. Поточні питання.

 

26 листопада

 1. Звіт про результати роботи приймальної комісії.

     Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії доц. В. В. Бобошко.

     Співдоповідь комісії у складі: проф. Н. М. Черненко (голова), доц. О. І. Ордановської, доц. О. А. Кучерявої.

 1. Про стан організаційно-виховної та інформаційно-профорієнтаційної роботи на факультеті дошкільної педагогіки та психології за 2018-2020 р.р.

     Доповідає доц. О. О. Булгакова.

     Співдоповідь комісії у складі: доц. В. А. Балакірєвої (голова), доц. І. М. Пивоварчик.

 1. Завершення науково-дослідної роботи «Дослідження науково-методичних засад формування математичної компетентності здобувачів середньої освіти», що виконується за замовленням Одеського приватного НВК «Загальноосвітня школа І ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов – дошкільний навчальний заклад «Мрія»» та Одеської приватної гімназії «Мрія».

     Доповідає науковий керівник. доц. К. В. Нєдялкова.

     Співдоповідь комісії у складі: проф. І. А. Княжевої, доц. Л. В. Брескіної.

 1. Звіт про результати роботи наукової лабораторії «Загальна та інклюзивна психодіагностика» за 2019-2020 р.р.

     Доповідає О. Ю. Косьянова.

     Співдоповідь комісії у складі: доц. О. М. Грек, доц. І. В. Бринзи.

 1. Стан виконання профілактичних заходів щодо запобігання проявів академічної недоброчесності та упередження корупційних ризиків в університеті.

Доповідає Г. Л. Грігорова.

Співдоповідь: проф. Г. В. Музиченко.

 1. Поточні питання.

 

24 грудня

Конференція трудового колективу.

 1. Звіт ректора О. Я. Чебикіна щодо виконання умов контракту за 2020 рік.

Матеріали готують проректори.

 

Засідання вченої ради університету.

 

 1. Поточні питання.

 

28 січня

 1. Звіт з науково-дослідної роботи університету за 2020 рік згідно з тематичними планами за рахунок коштів спеціального фонду та за кошти основної діяльності. Затвердження тематичних планів науково-дослідної діяльності на 2021 рік.

     Доповідає проректор Т. І. Койчева.

     Співдоповідь комісії у складі: проф. І. А. Княжевої (голова), доц. А. О. Буднік, В. В. Візнюк.

 1. Звіт про роботу спеціалізованих учених рад університету із захисту дисертацій за 2020 рік.

     Доповідають голови спецрад: академік А. М. Богуш, професори Є. Р. Борінштейн, А. Ю. Ків, Р. Ю. Мартинова, С. М. Наумкіна, Л. К. Велитченко.

 1. Поточні питання.

 

25 лютого

 1. Звіт про фінансово-господарську діяльність університету за 2020 рік.

     Затвердження фінансового плану та плану господарської діяльності університету на 2021 рік.

     Доповідають С. П. Тронько, Р. Л. Кондратьєва.

 1. Звіт про роботу бібліотеки за 2020 рік.

     Доповідає директор бібліотеки В. В. Візнюк.

     Співдоповідь комісії у складі: проф. С. М. Наумкіної (голова), проф. Г. В. Музиченко.

 1. Підвищення публікаційної активності учасників освітнього процесу Університету Ушинського.

     Доповідає доц. А. О. Буднік.

     Співдоповідь комісії у складі: директора бібліотеки В. В. Візнюк.

 1. Поточні питання.

 

25 березня

 1. Зміст та якість організації підготовки фахівців в навчально-науковому інституті фізичної культури, спорту та реабілітації.

     Доповідає директор навчально-наукового інституту проф. П. Б. Джуринський.

     Співдоповідь комісії у складі: доц. О. І. Ордановської (голова), акад. А. М. Богуш.

 1. Затвердження наслідків атестації аспірантів університету.

     Доповідає завідувач відділу аспірантури й докторантури доц. І. А. Хижняк.

     Матеріали готують гаранти ОНП.

 1. Поточні питання.

29 квітня

 1. Якість професійної підготовки здобувачів вищої освіти освітніх ступенів бакалавра і магістра на факультетах/в інститутах університету (залишкові знання, ректорські контрольні роботи).

     Доповідає начальник навчально-методичного відділу І. С. Тагієва.

 1. Звіт про самооцінювання освітньо-професійної програми «Хореографія» зі спеціальності 024 Хореографія за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.

     Доповідає: гарант доц. О. С. Мікулінська.

     Співдоповідь комісії у складі: доц. І. М. Левицької (голова), проф. Т. Ю. Осипової.

 1. Поточні питання.

27 травня

 1. Організація та наслідки навчальної і педагогічної практик на факультетах/в інституті університету.

     Доповідає ст. викл. А. Л. Іщенко.

 1. Звіт про самооцінювання освітньо-професійної програми «Середня освіта (Хореографія)» зі спеціальності 014 Середня освіта (Хореографія) за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.

     Доповідає гарант доц. Н. О. Батюк.

Співдоповідь комісії у складі: старш. викл. О. Р. Новської (голова), проф. О. В. Попової.

 1. Звіт про самооцінювання освітньо-професійної програми «Хореографія» зі спеціальності 024 Хореографія за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

     Доповідає: гарант проф. С. В. Шип.

     Співдоповідь комісії у складі: доц. Н. К. Білової (голова), доц. С. І. Ростецької, доц. В. А. Балакірєвої.

 1. Поточні питання.

 

 

24 червня

 1. Підсумки роботи науково-методичної комісії університету та факультетів/інститутів за 2020-2021 н. р.

     Доповідає голова комісії проф. Т. Ю. Осипова.

 1. Підсумки роботи вченої ради університету у 2020-2021 н. р.

     Виконання рішень ученої ради у 2020-2021 н. р.

     Доповідає вчений секретар доц. Н. Ф. Босак.

 1. Затвердження планів роботи підрозділів університету на 2021-2022 н. р.

     Матеріали готують проректори та керівники відповідних підрозділів.

 1. Затвердження наслідків атестації аспірантів університету.

     Доповідає завідувач відділу аспірантури й докторантури доц. І. А. Хижняк.

     Матеріали готують гаранти ОНП.

 1. Поточні питання.

 

 

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського