Рішення вченої ради ПНПУ імені К. Д. Ушинського Протокол № 2 від 26 вересня 2019 року

1. З питання «Звіт про результати роботи приймальної комісії за 2019 рік».
    Заслухавши й обговоривши звіт заступника відповідального секретаря приймальної комісії О. О. Сакалюк, учена рада
УХВАЛИЛА:
1.1 Уважати роботу приймальної комісії задовільною.

1.2. Підготувати пропозиції щодо обсягів прийому абітурієнтів за освітніми ступенями бакалавра та магістра на 2020 р.

1.3. Розробити план роботи приймальної комісії. 

1.4. Подати на затвердження ректорові університету склад відбіркових комісій (технічних секретарів).

1.5. Подати на затвердження ректорові університету склад предметних екзаменаційних, фахових атестаційних та апеляційних комісій.

1.6. Для поліпшення профорієнтаційної роботи запроваджувати інтерактивні форми діяльности з абітурієнтами; збільшити контент профорієнтаційного характеру на головних електронних та ресурсах університету і його підрозділів, у ЗМІ; у межах організаційної роботи науково-педагогічних працівників визначити відповідальних осіб за виконання обов’язків «громадських контент-менеджерів» факультетів/інститутів та кафедр; залучати представників студентського активу до поширення інформації про діяльність університету через групи в соціальних мережах, ведення спеціальних блогів для забезпечення формування якісного контингенту українських та іноземних учасників освітнього процесу.

1.7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого проректора О. А. Копусь.

2. З питання «

Підсумки прийому до докторантури й аспірантури у 2019 році. Затвердження складу наукових керівників і консультантів аспірантів, докторантів, слухачів».
    Заслухавши й обговоривши інформацію завідувача відділу аспірантури і докторантури І. А. Хижняк, учена рада
УХВАЛИЛА:
2.1. Узяти до відома інформацію завідувача відділу аспірантури та докторантури І. А. Хижняк.

2.2. Затвердити склад наукових керівників аспірантів 2019-2020 н. р.

2.3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з наукової роботи Т. І. Койчеву.

3. З питання «

Упровадження в освітній процес нової редакції Українського правопису».
    Заслухавши й обговоривши інформацію доц. Л. І. Прокопенко , учена рада
УХВАЛИЛА:
3.1. Узяти інформацію до відома.

3.2. Розробити методичні рекомендації із застосування Українського правопису в редакції 2019 року для організаторів та учасників освітнього процесу в Університеті Ушинського. 

3.3. З метою сприяння впровадженню нової редакції Українського правопису забезпечити організацію роз’яснювально-інформаційної роботи серед співробітників і здобувачів освіти Університету Ушинського.

3.4. Структурним підрозділам Університету Ушинського почати впровадження норм нової редакції Українського правопису під час підготовки документації.

3.5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого проректора з навчальної та науково-педагогічної діяльности О. А. Копусь.

Поточні справи

4. 

Внесення змін до Положення «Про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) у Державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» (Нова редакція).
Заслухавши та обговоривши інформацію проректора Т. І. Койчевої, учена рада
УХВАЛИЛА: Внести зміни до Положення «Про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) у Державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» (Нова редакція).

5. Про присвоєння вченого звання доцента кафедри інноваційних технологій та методики навчання природничих дисциплін Боднар Лілії Василівні.
    Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри А. Ю. Ків і провівши таємне голосування, учена рада
    УХВАЛИЛА: Рекомендувати кандидатуру Боднар Лілії Василівни до присвоєння вченого звання доцента кафедри інноваційних технологій та методики навчання природничих дисциплін.

6. Про обрання на посаду професора кафедри західних і східних мов та методики їх навчання Мартинової Раїси Юріївни.
    Заслухавши та обговоривши інформацію проректора Т. І. Койчевої та провівши таємне голосування, учена рада
    УХВАЛИЛА: Обрати Мартинову Раїсу Юріївну на посаду професора кафедри західних і східних мов та методики їх навчання.
7. Про затвердження Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».
    Заслухавши та обговоривши інформацію проректора Т. І. Койчевої, учена рада

УХВАЛИЛА: Затвердити Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

 

 1. Затвердження освітніх програм і навчальних планів стажування для педагогічних (науково-педагогічних) працівників.
  Заслухавши та обговоривши інформацію проректора Т. І. Койчевої, учена рада
  УХВАЛИЛА: Затвердити освітні програми та навчальні плани стажування для педагогічних (науково-педагогічних) працівників.

  9. Про рекомендацію до друку.
  Заслухавши й обговоривши інформацію голови науково-методичної комісії О. А. Копусь, учена рада
  УХВАЛИЛА:
  1. Рекомендувати до друку навчальний посібник «Українська мова як іноземна (рівень С). Функціональна стилістика». (Автор – к.філол.н., доц. С. В. Лазаренко). Рецензенти: к.ф.н., доц.. І. В. Черновалюк, к.ф.н., доц. О. М. Назаренко.
 2. Рекомендувати до друку навчальний посібник «Методика викладання атлетичної гімнастики». (Автор – к.б.н. О. В. Бондаренко). Рецензенти: д.пед.н., проф. І. Л. Ганчар, к.фіз.вих., доц. М. С. Розторгуй.
 3. Рекомендувати до друку методичні рекомендації з підготовки та захисту курсової роботи за фахом для здобувачів першого (бакалаврського) рівня  вищої освіти галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 052 Політологія». (Укладачі: д.політ.н., проф. С. М. Наумкіна, д.політ.н., проф. Н. П. Гедікова, д.політ.н., проф. Г. В. Музиченко). Рецензенти: д.політ.н., проф. М. А. Польовий, д.політ.н., проф. А. О. Силенко.
 4. Рекомендувати до друку методичні рекомендації з підготовки та захисту курсової роботи з навчальної дисципліни «Загальна теорія політики». (Укладачі: д.політ.н., проф. С. М. Наумкіна, д.політ.н., проф. Н. П. Гедікова, д.політ.н., проф. Г. В. Музиченко). Рецензенти: д.політ.н., проф. М. А. Польовий, д.політ.н., проф. А. О. Силенко. 
 5. Рекомендувати до друку методичні рекомендації для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Теорія держави і права». (Автор –к.політ.н., доц. Н. М. Бакланова). Рецензенти: д.політ.н., проф. С. М. Наумкіна, к.н.держ.упр. В. В. Латишева.
 6. Рекомендувати до друку методичні рекомендації для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Культурологія». (Автор –к.політ.н., доц. Н. М. Бакланова). Рецензенти: к.філос.н., доц. З. М. Атаманюк, к.і.н., доц. Т. В. Тхоржевська.
 7. Рекомендувати до друку методичні рекомендації для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Історія політико-правових учень». (Автор –к.політ.н., доц. Н. М. Бакланова). Рецензенти: д.політ.н., проф. О. О. Долженков, к.філос.н., доц. І. М. Чістякова.
 8. Рекомендувати до друку матеріали V Міжнародної наукової конференції «Адаптивні технології управління навчанням».
 9. Рекомендувати до друку матеріали Міжнародна науково-практичної конференції «Світоглядні горизонти місії вчителя сучасної української школи» (до 195-річчя від дня народження К. Д. Ушинського).

10. Рекомендувати до друку матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми дошкільної освіти», присвяченої 80-річчю з дня народження і 60-річчю професійної діяльності академіка А. М. Богуш.Голова вченої ради                            О. Я. Чебикін


Учений секретар                            Н. Ф. Босак

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського