Рішення вченої ради ПНПУ імені К. Д. Ушинського Протокол № 4 від 28 листопада 2019 року

  1. З питання «Завершення фундаментального наукового дослідження «Розробка оптичного сенсору інфразвуку та його застосування в акустичній розвідувально-сигнальній системі», яке фінансується за рахунок коштів державного бюджету (2017-2019 р.р.)».

    Заслухавши й обговоривши звіт наукового керівника НДР О. Р. Гохмана та співдоповідь голови комісії А. О. Брюханова, учена рада

УХВАЛИЛА: 

1.1. Уважати виконання дослідження задовільним.

1.2. Розробити за результатами досліджень нові навчальні курси для здобувачів вищої освіти за другим та третім (освітньо-науковим) рівнями зі спеціальності 105 Прикладна фізика та наноматеріали.

Термін – 2021 рік.

Відповідальний – О. Р. Гохман.

1.3. Контроль за виконанням рішення покласти на проректора з наукової роботи Т. І. Койчеву.

  1. З питання «Закінчення комплексного прикладного наукового дослідження, яке виконується за рахунок другої половини робочого часу викладачів «Методологія та методика фахової підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва та хореографії в контексті інновацій мистецької освіти» (2015-2019 р.р.)».

    Заслухавши й обговоривши звіт наукового керівника НДР О. Є. Реброву та співдоповідь голови комісії І. А. Княжеву, учена рада

УХВАЛИЛА: 

2.1.Уважати виконання комплексного прикладного наукового дослідження «Методологія та методика фахової підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва і хореографії в контексті художньо-естетичних інновацій мистецької освіти» за відповідним номером державної реєстрації НДР (0114U007160), яке виконується за рахунок другої половини робочого часу викладачів, задовільним.

2.2. З метою покращання профорієнтаційної роботи та оприлюднення творчих досягнень студентів забезпечувати ІКТ супровід та створення відео-посібників з інноваційних, зокрема проєктних технологій.

Термін – постійно.

Відповідальний – О. Є. Реброва.

2.3. Забезпечити зв'язок отриманих результатів із наступною науково-прикладною темою, залучаючи до цього здобувачів усіх рівнів вищої освіти.

Термін – 2020–2024 р.р.

Відповідальний – О. Є. Реброва.

2.4. Контроль за виконанням рішення покласти на проректора з наукової роботи Т. І. Койчеву.

Поточні справи

  1. Про визнання здобутих в іноземних закладах вищої освіти наукових ступенів докторів філософії Кім Чжіхйе та У Ханйонг.

    Заслухавши й обговоривши інформацію проф. О. В. Попової , учена рада

УХВАЛИЛА: Відповідно до п. 2.4. Порядку визнання в Державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» здобутих в іноземних закладах вищої освіти наукових ступенів, уведеного в дію наказом університету від 31.08.2017 року № 197, визнати наукові ступені, які здобули громадяни Республіки Кореї Кім Чжіхйе та У Ханйонг у Сеульському національному університеті, який входить до академічного рейтингу університетів світу – Academic Ranking of World Universities (ARWU), та їхні дипломи докторів філософії  еквівалентними відповідно до системи вищої освіти України дипломам докторів філософії.

  1. Про затвердження Положення про Порядок роботи зі зверненнями громадян та організації їх особистого прийому в ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора А. М. Ананьєва, учена рада

УХВАЛИЛА: Затвердити Положення про Порядок роботи зі зверненнями громадян та організації їх особистого прийому в ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

  1. Про присвоєння вченого звання професора кафедри біології і охорони здоров’я Босенку Анатолію Івановичу.

    Заслухавши та обговоривши інформацію декана П. Б. Джуринського і провівши таємне голосування, учена рада

    УХВАЛИЛА: Рекомендувати кандидатуру Босенка Анатолія Івановича до присвоєння вченого звання професора кафедри біології і охорони здоров’я.

  1. Конкурс на заміщення:

    Заслухавши та обговоривши інформацію деканів і завідувачів кафедр

 та провівши таємне голосування, учена рада
    УХВАЛИЛА:
1. Долинського Бориса Тимофійовича вважати обраним на посаду завідувача кафедри гімнастики та спортивних єдиноборств.
2. Княжеву Ірину Анатоліївну вважати обраною на посаду завідувача кафедри педагогіки..
3. Петінову Оксану Борисівну вважати обраною на посаду професора кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності
4. Попову Олександру Володимирівну вважати обраною на посаду професора кафедри перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики.

7. Про затвердження теми кандидатської дисертації.
Заслухавши й обговоривши інформацію завідувача відділу аспірантури та докторантури І. А. Хижняк, учена рада
УХВАЛИЛА: Затвердити тему кандидатської дисертації здобувача наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія Цимбала Михайла Романовича «Психологічні особливості становлення майбутнього офіцера як суб’єкта дозвіллєвої діяльності». Науковим керівником призначити д.психол.н., проф. Л. А. Снігур.

8. Про рекомендацію до друку.
Заслухавши й обговоривши інформацію секретаря науково-методичної комісії Т. Ю. Осипової, учена рада
УХВАЛИЛА:
1. Рекомендувати до друку навчальний посібник «Практикум з англійської мови для здобувачів вищої освіти». (Автор – Ю. В. Ірхіна). Рецензенти: д.пед.н., проф. О. С. Цокур, к.пед.н., доц. О. Ю. Керекеша.
2. Рекомендувати до друку навчальний посібник «Лінгвістичний аналіз художнього тексту». (Автор – Т. В. Яблонська). Рецензенти: д.ф.н., проф. О. Ю. Карпенко, к.пед.н., доц. Л. С. Добровольська.
3. Рекомендувати до друку «Професійно-методична підготовка майбутнього вчителя англійської мови». (Автор – О. М. Трубицина). Рецензенти: д.ф.н., проф. С. В. Форманова, к.ф.н., доц. С. В. Дмитрієв.
4. Рекомендувати до друку методичні рекомендації «Художній розпис тканин. Частина І». (Автор – Л. Р. Богайчук). Рецензенти: к.мист., доц. Н. Р. Кубриш, к.пед.н., доц. О. В. Ткачук.
5. Рекомендувати до друку методичні рекомендації «Художній розпис тканин. Частина ІІ». Автор – (Л. Р. Богайчук). Рецензенти: к.мист., доц. Н. Р. Кубриш, к.пед.н., доц. О. В. Ткачук.
6. Рекомендувати до друку методичні рекомендації «Самостійне виконання завдань із розділу «Художній розпис». (Автор – Л. Р. Богайчук). Рецензенти: к.мист., доц. Н. Р. Кубриш, к.пед.н., доц. О. В. Ткачук.
7. Рекомендувати до друку методичні рекомендації «Художня обробка паперу. Частина І» (Автор – Т. П. Ковальчук). Рецензенти: к.мист., доц. Н. Р. Кубриш, к.пед.н., доц. О. В. Ткачук.
8. Рекомендувати до друку методичні рекомендації «Художня обробка паперу. Частина ІІ» (Автор – Т. П. Ковальчук). Рецензенти: к.мист., доц. Н. Р. Кубриш, к.пед.н., доц. О. В. Ткачук.
9. Рекомендувати до друку методичні рекомендації «Художня обробка паперу. Частина ІІІ» (Автор – Т. П. Ковальчук). Рецензенти: к.мист., доц. Н. Р. Кубриш, к.пед.н., доц. О. В. Ткачук.
10. Рекомендувати до друку методичні рекомендації «Завдання для самоконтролю знань студентів із дисципліни «Основи наукових досліджень». (Автор – О. А. Листопад ). Рецензенти: д.пед.н., проф. І. П. Аннєнкова, д.пед.н., проф. І. А. Княжева.
11. Рекомендувати до друку методичні рекомендації «Базові теоретичні та практичні основи дисципліни «Хорове диригування» (Автор – Є. М. Бондар). Рецензенти: к.пед.н., доц. В. Н. Горчакова, в.пед.н., доц. С. О. Іригіна.
12. Рекомендувати до друку альбом-каталог «Віктор Георгійович Єфименко. Каталог графіки. Частина VII». (Автори – М. Г. Санду, А. А. Тарасенко). Рецензенти: к.мист., доц. Н. Р. Кубриш, к.пед.н., доц. М. І. Резніченко.Голова вченої ради                            О. Я. Чебикін


Учений секретар                            Н. Ф. Босак 

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського