Рішення вченої ради ПНПУ імені К. Д. Ушинського Протокол № 6 від 30 січня 2020 року

1. З питання «Звіт з науково-дослідної роботи університету за 2019 рік згідно з тематичними планами за рахунок коштів державного бюджету та за кошти основної діяльності. Затвердження тематичних планів науково-дослідної діяльності на 2020 рік».

Заслухавши й обговоривши звіт проректора Т. І. Койчевої та співдоповідь комісії у складі: проф. С. М. Наумкіної, В. В. Візнюк, учена рада

УХВАЛИЛА:

1. Затвердити:

1.1.Звіт з науково-дослідної роботи університету за 2019 рік згідно з тематичними планами за рахунок коштів державного бюджету та за кошти основної діяльності.

1.2. Тематичні плани науково-дослідної діяльності на 2020 рік.

2. У зв’язку із уведенням формули розподілення видатків державного бюджету на вищу освіту на основі показників їх освітньої, наукової та міжнародної діяльності активізувати роботу щодо надходження видатків до спеціального фонду за результатами наукових робіт за проєктами міжнародного співробітництва, за господарськими договорами та результатами надання наукових послуг.

3. Звернути особливу увагу на покращання науково-дослідної роботи студентів та ефективність їх участі в олімпіадах і конкурсах наукових робіт.

4. Подати до УкрІНТЕІ облікові картки та проміжні звіти науково-дослідних робіт, що виконуються за рахунок державного бюджету.

5. Подати до департаменту науково-технічного розвитку МОН України узагальнену інформацію щодо підсумків наукової діяльності, а також статистичну та іншу інформацію.

6. Направити до МОН України пропозиції до плану державного замовлення щодо підготовки кадрів вищої кваліфікації з урахуванням ефективності діяльності окремих спеціальностей.

7. Завершити роботу щодо включення журналів «Наука і освіта» та «Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. Педагогічні науки» до наукометричної бази SCOPUS та Web of Science.

8. Ураховувати наявність публікацій викладачів у базах SCOPUS та Web of Science під час підписання контракту.

9. Обговорити питання, пов’язані із цим рішенням, інформацію про хід виконання рішення вченої ради заслухати на червневому засіданні вченої ради університету 2020 р.

10. Контроль за виконанням рішення покласти на проректора з наукової роботи Т. І. Койчеву.

2. Звіт про роботу спеціалізованих учених рад Університету Ушинського із захисту дисертацій за 2019 рік.

Заслухавши й обговоривши інформацію голів спецрад, учена рада

УХВАЛИЛА:

2.1. Затвердити звіти голів спеціалізованих учених рад.

2.2. Для поліпшення роботи спеціалізованих учених рад налагодити друк авторефератів в інформаційно-видавничому центрі Університету Ушинського.

Відповідальні – учені секретарі спецрад, завідувач інформаційно-видавничого центру О. О. Шевченко.

Термін – до 01.07.2020 р.

2.3. Активізувати роботу спеціалізованої ученої ради зі спеціальностей «Теорія та методика навчання (германські мови)», «Теорія та методика навчання (східні мови)».

Відповідальна – голова спецради Р. Ю. Мартинова.

Термін – до 01.07.2020 р.

2.4. Збільшити кількість захистів співробітників університету.

Відповідальні – голови спецрад, проректор Т. І. Койчева.

Термін – до 30.12.2020 р.

2.5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з наукової роботи Т. І. Койчеву.

3. Удосконалення системи контролю за трудовою дисципліною в університеті за напрямами роботи.

Заслухавши й обговоривши інформацію голови профкому Університету Ушинського А. П. Начева, учена рада

УХВАЛИЛА:

3.1. Уважати роботу з удосконалення системи контролю за трудовою дисципліною в університеті задовільною.

3.2. Запровадити посаду диспетчера в усіх навчальних корпусах Університету Ушинського.

Відповідальні – начальник відділу кадрів, головний бухгалтер університету.

Термін – до 01.09.2020 р.

3.3. Проводити атестацію працівників університету за відповідними напрямами роботи.

Відповідальні – керівники структурних підрозділів, начальники відділів.

Термін – постійно.

3.4. Контроль за виконаннями цього рішення покласти на ректора університету О. Я. Чебикіна.

Поточні справи

4. Рекомендація на здобуття звання члена-кореспондента Національної академії мистецтв України по відділенню «Теорія та історія мистецтв» доктора мистецтвознавства, заслуженого діяча мистецтв України, професора, завідувача кафедри образотворчого мистецтва Тарасенко Ольги Андріївни.

Заслухавши й обговоривши інформацію проректора Т. І. Койчевої, учена рада

УХВАЛИЛА: рекомендувати на здобуття звання члена-кореспондента Національної академії мистецтв України по відділенню «Теорія та історія мистецтв» доктора мистецтвознавства, заслуженого діяча мистецтв України, професора, завідувача кафедри образотворчого мистецтва Тарасенко Ольгу Андріївну.

5. Затвердження Концепції освітньої діяльності підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні за спеціальністю 012 Дошкільна освіта галузі освіти 01 Освіта/Педагогіка за новими вимогами Міністерства освіти і науки України.

Заслухавши й обговоривши інформацію декана факультету дошкільної педагогіки та психології О. Ю. Булгакової, учена рада

УХВАЛИЛА: затвердити Концепцію освітньої діяльності підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні за спеціальністю 012 Дошкільна освіта галузі освіти 01 Освіта/Педагогіка за новими вимогами Міністерства освіти і науки України.

6. Затвердження Освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта галузі освіти 01 Освіта/Педагогіка за новими вимогами Міністерства освіти і науки України.

Заслухавши й обговоривши інформацію декана факультету дошкільної педагогіки та психології О. Ю. Булгакової, учена рада

УХВАЛИЛА: затвердити Освітньо-професійну програму першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта галузі освіти 01 Освіта/Педагогіка за новими вимогами Міністерства освіти і науки України.

7. Затвердження Концепції освітньої діяльності підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні за спеціальністю 015 Професійна освіта (Дизайн) галузі освіти 01 Освіта/Педагогіка за новими вимогами Міністерства освіти і науки України.

Заслухавши й обговоривши інформацію декана художньо-графічного факультету Т. А. Петухової, учена рада

УХВАЛИЛА: затвердити Концепцію освітньої діяльності підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні за спеціальністю

015 Професійна освіта (Дизайн) галузі освіти 01 Освіта/Педагогіка за новими вимогами Міністерства освіти і науки України.

8. Утворення кафедри загальних дисциплін та клінічної медицини при медичному відділенні.

Заслухавши й обговоривши інформацію проректора О. О. Попадинця, учена рада

УХВАЛИЛА:

8.1. Утворити кафедру загальних дисциплін та клінічної медицини при медичному відділенні Університету Ушинського з 03 лютого 2020 року.

8.2. Штатний розпис новоствореної кафедри сформувати за рахунок штатних одиниць навчально-наукового інституту фізичної культури, спорту та реабілітації.

Термін виконання – 03.02.2020 р.

Відповідальні – головний бухгалтер, начальник відділу кадрів.

8.3. Установити, що заміщення посади завідувача новоствореної кафедри відбувається на конкурсній основі. До проведення конкурсу ректор своїм наказом призначає виконувача обов’язків завідувача кафедри.

Термін виконання – 01.03.2020 р.

Відповідальні – голова конкурсної комісії, начальник відділу кадрів.

8.4. Бухгалтерії (Р. Л. Кондратьєвій) внести відповідні зміни до штатного розпису університету.

Термін виконання – 03.02.2020 р.

Відповідальна – головний бухгалтер.

8.5. Розмістити кафедру загальних дисциплін та клінічної медицини в навчальному корпусі гуртожитку № 3 за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 71.

Термін виконання – 01.03.2020 р.

Відповідальний – комендант корпусу.

8.6. В. о. завідувача кафедри загальних дисциплін та клінічної медицини розробити Положення про новостворену кафедру і подати його на затвердження вченій раді університету.

Термін виконання – 01.04.2020 р.

Відповідальна – в. о. завідувача кафедри.

8.7. Навчально-методичному відділу (І. С. Тагієвій) підготувати пропозиції до наказу щодо закріплення предметів за новоствореною кафедрою.

Термін виконання – 01.03.2020 р.

Відповідальні – О. О. Попадинець, в. о. завідувача кафедри, начальник навчально-методичного відділу.

8.8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з розвитку інфраструктури університету О. О. Попадинця.

9. Про присвоєння вченого звання.

Заслухавши й обговоривши інформацію завідувача кафедри музичного мистецтва і хореографії О. Є. Ребрової і провівши таємне голосування, учена рада

УХВАЛИЛА: рекомендувати кандидатуру Мікулінської Ольги Сергіївни до присвоєння вченого звання доцента кафедри музичного мистецтва і хореографії.

10. Конкурс на заміщення посад.

Заслухавши й обговоривши інформацію проректора, деканів і завідувачів кафедр та провівши таємне голосування, учена рада

УХВАЛИЛА:

1. Юмрукуз Анастасію Анатоліївну вважати обраною на посаду завідувача кафедри західних і східних мов та методики їх навчання.

2. Фогель Тетяну Михайлівну вважати обраною на посаду завідувача кафедри технологічної та професійної освіти.

3. Массанова Анатолія Вікторовича вважати обраним на посаду завідувача кафедри психології розвитку та соціальних комунікацій

4. Топчій Марію Сергіївну вважати обраною на посаду завідувача кафедри біології і охорони здоров’я.

5. Ступак Інну Валер’янівну вважати обраною на посаду професора кафедри західних і східних мов та методики їх навчання.

6. Яблонську Тетяну Миколаївну вважати обраною на посаду професора кафедри західних і східних мов та методики їх навчання.

7. Гансову Емму Августівну вважати обраною на посаду професора кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності.

8. Лісієнко Олену Василівну вважати обраною на посаду професора кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності.

9. Осипову Тетяну Юріївну вважати обраною на посаду професора кафедри педагогіки.

11. Про рекомендацію до друку.

Заслухавши й обговоривши інформацію голови науково-методичної комісії Т. Ю. Осипової, учена рада

УХВАЛИЛА:

1. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до виконання курсового проекту з навчальної дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології). (Автор — О. В. Савельєва). Рецензенти: к.т.н., доц. О. В. Вікторов.

2. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Історія політико-правових учень» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 052 Політологія. (Автор — С. М. Наумкіна). Рецензенти: д.політ.н., проф. М. А. Польовий, д.політ.н., проф. О. О. Долженков.

3. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Політична історія світу» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 052 Політологія. (Автор — С. М. Наумкіна). Рецензенти: д.політ.н., проф. М. А. Польовий, к.політ.н., доц., С. І. Ростецька.

4. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Сучасна зарубіжна політологія» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 052 Політологія. (Автор — С. М. Наумкіна). Рецензенти: д.політ.н., проф. М. А. Польовий, д.політ.н., проф. О. О. Долженков.

5. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до практичних занять та підсумкового контролю з дисципліни «Політичний маркетинг» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 052 Політологія. (Автори— С. М. Наумкіна, М. Р. Личковська). Рецензенти: д.політ.н., проф. М. А. Польовий, д.політ.н., проф. Г. В. Музиченко.

6. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни «Національна безпека». (Автор — Н. П. Гедікова). Рецензенти: д.політ.н., проф. М. А. Польовий, д.політ.н., проф. О. О. Долженков.

7. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни «Теорія міжнародних відносин» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 052 Політологія. (Автор — Н. П. Гедікова). Рецензенти: д.політ.н., проф. М. А. Польовий, д.політ.н., проф. О. О. Долженков.

8. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни «Порівняльна політологія» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 052 Політологія. (Автор — Н. П. Гедікова). Рецензенти: д.політ.н., проф. М. А. Польовий, д.політ.н., проф. О. О. Долженков.

9. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Історія політико-правових вчень» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право. (Автор — С. М. Наумкіна). Рецензенти: д.політ.н., проф. М. А. Польовий, д.політ.н., проф. О. О. Долженков.

10. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до самостійної роботи та підсумкового контролю з дисципліни «Геополітика» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 052 Політологія. (Автор — С. М. Наумкіна). Рецензенти: д.політ.н., проф. Л. В. Ярова, д.політ.н., проф. Г. В. Музиченко.

11. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Кримінальний процес» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право. (Автор — О. Ф. Долженков). Рецензенти: д.політ.н., проф. Л. В. Ярова, д.ю.н. Таха Ріяд Шамсан.

12. Рекомендувати до друку методичні рекомендації для підготовки до практичних занять з навчальної дисципліни «Профілактика та запобігання дитячій злочинності» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право. (Автор — О. Ф. Долженков). Рецензенти: д.політ.н., проф. Л. В. Ярова, д.ю.н. Таха Ріяд Шамсан.

13. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до індивідуальної навчально-дослідної роботи з навчальної дисципліни «Політична риторика» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 052 Політологія. (Автор — І. І. Проноза). Рецензенти: д.політ.н., проф. Л. В. Ярова, к.політ.н., доц.. С. І. Ростецька.

14. Рекомендувати до друку методичні рекомендації для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Конституційне право зарубіжних країн» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право. (Автор — О. Ф. Долженков). Рецензенти: д.політ.н., проф. Л. В. Ярова, д.ю.н. Таха Ріяд Шамсан.

15. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право. (Автори — О. Ф. Долженков, С. Л. Швець). Рецензенти: д.політ.н., проф. Л. В. Ярова, д.ю.н. Таха Ріяд Шамсан.

16. Рекомендувати до друку методичні рекомендації для підготовки до індивідуальних навчально-дослідних завдань з навчальної дисципліни «Основи інтелектуальної власності» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право. (Автор — О. В. Полуяктова). Рецензенти: д.е.н., проф. Т. В. Матюк, к.е.н., в.о.доц. М. Р. Личковська.

17. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни «Юридична психологія» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право. (Автор — І. І. Проноза). Рецензенти: д.ю.н., проф. О. Ф. Долженков, к.психол.н., доц. В. П. Натаров.

18. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни «Політична психологія» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 052 Політологія. (Автор — І. І. Проноза). Рецензенти: д.політ.н., проф. С. М. Наумкіна, к.політ.н., доц. І. С. Куспляк.

19. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до індивідуальної навчально-дослідної роботи (організація, проведення та оформлення соціологічного дослідження) з навчальної дисципліни «Політична соціологія» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 052 Політологія (Автор — І. І. Проноза). Рецензенти: д.філос.н., проф. О. Б. Петінова, к.політ.н., доц. І. С. Куспляк.

20. Рекомендувати до друку методичні рекомендації для підготовки до індивідуальних навчально-дослідних завдань з навчальної дисципліни «Основи інтелектуальної власності» для здобувачів першого

(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право. (Автор — О. В. Полуяктова). Рецензенти: к.е.н. Т. В. Матюк, к.е.н., в.о. доц. М. Р. Личковська.

21. Рекомендувати до друку методичні рекомендації для підготовки до індивідуальних навчально-дослідних завдань з навчальної дисципліни «Методика викладання суспільно-політичних дисциплін» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 052 Політологія. (Автор — О. В. Полуяктова). Рецензенти: к.е.н. Т. В. Матюк, к.е.н., доц. Т. Г. Доброва.

22. Рекомендувати до друку методичні рекомендації для підготовки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Основи економічної теорії» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право. (Автор — О. В. Полуяктова). Рецензенти: д.е.н., проф. О. В. Горняк, к.е.н., доц. Т. Г. Доброва.

23. Рекомендувати до друку методичні рекомендації для підготовки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Основи економічної теорії» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 052 Політологія. (Автор — О. В. Полуяктова). Рецензенти: д.е.н., проф. О. В. Горняк, к.е.н., доц. Т. Г. Доброва.

24. Рекомендувати до друку методичні рекомендації для підготовки індивідуальних навчально-дослідних завдань з навчальної дисципліни «Основи економічної теорії» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 052 Політологія. (Автор — О. В. Полуяктова). Рецензенти: д.е.н., проф. О. В. Горняк, к.е.н., доц. Т. Г. Доброва.

25. Рекомендувати до друку методичні рекомендації для підготовки індивідуальних навчально-дослідних завдань з навчальної дисципліни «Основи економічної теорії» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право. (Автор — О. В. Полуяктова). Рецензенти: д.е.н., проф. О. В. Горняк, к.е.н., доц. Т. Г. Доброва.

26. Рекомендувати до друку методичні рекомендації для підготовки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Методика викладання суспільно-політичних дисциплін» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 052 Політологія. (Автор — О. В. Полуяктова). Рецензенти: к.е.н. Т. В. Матюк, к.е.н., доц. Т. Г. Доброва.

27. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни «Історія держави і права зарубіжних країн» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право. (Автор — Н. П. Гедікова). Рецензенти: д.ю.н., проф. М. О. Баймуратов, д.ю.н., проф. О. Ф. Долженков.

28. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни «Історія держави і права України» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право. (Автор — Н. П. Гедікова). Рецензенти: д.ю.н., проф. М. О. Баймуратов, д.ю.н., проф. О. Ф. Долженков.

29. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни «Міжнародні відносини» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 052 Політологія. (Автор — С. І. Ростецька). Рецензенти: д.політ.н., проф. С. М. Наумкіна, к.політ.н., доц. І. С. Купляк.

30. Рекомендувати до друку методичні рекомендації для підготовки індивідуальних завдань з навчальної дисципліни «Адміністративне право» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право. (Автор — Г. В. Музиченко). Рецензенти: д.ю.н. Таха Ріяд Шамсан, к.ю.н., доц. Г. О. Усатий.

31. Рекомендувати до друку курс лекцій з дисципліни «Адміністративне право та процес» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право. (Автор — Г. В. Музиченко). Рецензенти: д.ю.н. Таха Ріяд Шамсан, к.ю.н., доц. Г. О. Усатий.

32. Рекомендувати до друку методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Громадянська освіта» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 052 Політологія. (Автор — С. М. Наумкіна). Рецензенти: д.політ.н., проф. М. А. Польовий, к.політ.н., доц. С. І. Ростецька.

33. Рекомендувати до друку колективну монографію «Анатолій Горбенко. Поетика пейзажу». (Автори — А. В. Чебикін, В. А. Чепелик, О. К. Федорук, О. А. Тарасенко, А. І. Носенко). Рецензенти: д.мист., проф. О. І. Самойленко, к.мист., доц. Н. Р. Кубриш.

34. Рекомендувати до друку методичні рекомендації «Тотожні перетворення тригонометричних виразів» для самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Математика) з навчальної дисципліни «Шкільний курс математики і методика його навчання». (Автори — А. С. Кушнірук, Н. А. Орлик). Рецензенти: д.пед.н., проф. Т. Ю. Осипова, к.пед.н. О. М. Задоріна.

Голова вченої ради О. Я. Чебикін

Учений секретар Н. Ф. Босак

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського