Життєвий шлях та напрями наукової діяльності Ольги Павлівни Саннікової (до ювілею)

Науковець. Учитель. Непересічна особистість. Ольга Павлівна Саннікова уособлює найкращі риси сучасного вченого-дослідника. Сьогодні вона відома в Україні та закордоном як автор теорії особистості, засновник наукової психологічної школи, розробник численних винаходів, що збагатили психологічну теорію та практику.

Ольга Павлівна Саннікова народилася 21 червня 1948 р. в місті Одеса.Її професійний шлях розпочався у 1964 р. з посади операційної медсестри в лікарні. Але вже з 1971 року Ольга Павлівна повязала своє життя з психологією (дуже рідкісною на той час спеціальністю), поступивши у Ростовський-на-Дону державний університет. Після закінчення університету у 1976 році працювала асистентом, викладачем кафедри психології Одеського державного педагогічного інституту імені К. Д. Ушинського. З тих пір професійне зростання та творча діяльність Ольги Павлівни міцно поєднано з цим академічним закладом.

У 1978-1982 рр. вона стає аспіранткою лабораторії генетичної психофізіології Науково-дослідного інституту загальної та педагогічної психології Академії педагогічних наук СРСР (м. Москва). у 1982 р. О. П. Саннікова захищає кандидатську дисертацію на тему: «Співвідношення показників емоційності та товариськості» (19.00.01 – загальна психологія, історія психології). У тому ж році вона повертається до Одеси, де продовжує працювати в ОДПІ імені К. Д. Ушинського, займаючи посади старшого викладача, доцента, а з 1988 р. і до нині – завідувача кафедри загальної та диференціальної психології. Протягом багатьох років Ольга Павлівна очолювала започаткований нею (першій в Україні) факультет післядипломної освіти «Психологія».

З 1992 по 1995 р. О. П. Саннікова – докторант Інституту психології імені Г. С. Костюка АПН України. У 1997 році вона захищає докторську дисертацію на тему «Емоційність в професійній структурі особистості» (19.00.01 – загальна психологія, історія психології). У 2001 р О. П. Саннікова стає професором.

Результатом плідної праці О. П. Саннікової за всі ці роки стали більш ніж 350 наукових праць (серед яких7 монографій) з наступних напрямів: диференціальна психологія особистості, психологія емоцій та емоційності, психодіагностика та психометрика, становлення професіонала, особистісне зростання тощо. Ольга Павлівна також автор біля 20 науково-методичних посібників, брошур і методичних рекомендації з питань теорії і практики психодіагностики й психологічного консультування. Вона є автором і співавтором більш ніж 35 стандартизованих методик, що призначені для діагностики різноманітних властивостей особистості.

Наукова творчість О .П. Саннікової, передусім, повязана з дослідженнями проблеми структури особистості. У роботах О. П. Саннікової особистість постає у вигляді системи, що містить ієрархічні рівні (формально-динамічний, змістовно-особистісний та соціально-імперативний) і суміжних зон між ними. Подібний підхід, що отримав назву континуально-ієрархічного, дозволив розглянути особистість як цілісну (дискретно-димензіональну) систему континуальних утворень (рівнів, підсистем), що плавно переходять одне в друге, представити кожну рису особистості як водночас континуальне і дискретне утворення. Дослідниця розглядає особистість,спираючись на вимоги трудової та професійної діяльності, створила модель континуально-ієрархічної структури особистості у двох планах (загальнопсихологічному і професійно-психологічному).

О. П. Саннікова висуває положення, згідно з яким основним чинником індивідуалізації процесу становлення і функціонування особистості професіонала є емоційність, вивчає зазначену властивість в контексті континуально-ієрархічної структури особистості.

Її дослідження емоційності розробляються у трьох основних напрямах. У межах першого напряму емоційність вивчається в системі властивостей особистості та в системі механізмів, що регулюють діяльність. Другий напрям присвячений безпосередньо розробці методологічних основ теорії емоційності, дослідження її як складної інтегральної, багаторівневої властивості особистості і як особливого феномена у ряді емоційних явищ. Метою третього напряму є розробка програми емпіричного дослідження емоційності в контексті континуально-ієрархічного підходу; створення комплексу психодіагностичного інструментарію, що потребує підбір існуючих та розробку нових оригінальних методик і технологій психодіагностики професійно важливих якостей особистості згідно з вимогами психометрики.

О. П. Саннікова дійшла висновку, що емоційність можна розглядати як фундаментальну властивість, у межах якої протікають всі психічні процеси і стани, як рух від нижчого рівня до вищого, як підсумок генетичного розвитку і розвитку під впливом навколишнього середовища. Вона також показала, що емоційність виступає як системоутворюючий чинник, який визначає специфіку пов'язаних з нею властивостей особистості.

Теоретичні погляди на особистість та її окремі властивості викладені О. П. Санніковою у наступних працях: «Емоційність у структурі особистості» (1995); «Континуально-ієрархічна концепція особистості» (1996); «Психологічний портрет кризової особистості» (2000); «Криза особистості: спроба типології» (2000); «Димензіональний підхід до вивчення особистості» (2002); «Феноменологія особистості» (2003); «Особистісна позиція психолога і процес діагностування» (2004); «Психологічні контури особистості: форма і зміст» (2006); «Пролонгований підхід до дослідження детермінаційних процесів» (2007), «Формально-динамічні та якісні метахарактеристики індивідуальності» (2007), «Теоретико-методологічні засади дослідження індивідуальних відмінностей» (2010), «Адаптивність особистості» (2009); «Сценічні бар’єри: диференціально-психологічний підхід» (2014), «Системний аналіз адаптивності» (2017) та ін.

Евристичність висловлених концептуальних ідей підтверджена їх науковим розвитком протягом багатьох років, оформленням у цілісну теорію та становленням наукової школи. З метою виконання циклу теоретико-емпіричних досліджень Санніковою Ольгою Павлівною було створено науковий колектив, що вперше в Україні на засадах диференціально-психологічного підходу втілив ідею пошуку індивідуальних відмінностей емоційності, які виявляються в структурі властивостей особистості, у тому числі професійно-важливих, у регуляції професійної діяльності та життєдіяльності людини.

Сформульовані Ольгою Павлівною положення стали теоретико-методологічним базисом численних наукових робіт її учнів – докторів та кандидатів психологічних наук. З 1993 року під керівництвом Ольги Павлівни захищено більше 30 дисертацій. Сьогодні наукова школа професора О. П. Саннікової плідно працює, наразі до захисту готуються нові дисертації.

Виконані під керівництвом Ольги Павлівни дисертаційні роботи відрізняються теоретичною ґрунтовністю, науковою виваженістю, грамотністю, ретельністю збору емпіричного матеріалу, різноманіттям способів аналізу та інтерпретації отриманих наукових даних. Загалом усі ці роботи є зразком реалізації диференціально-психологічного підходу у дослідженні, відданим провідником якого є О. П. Саннікова.

Як науковий керівник Ольга Павлівна збагатила вітчизняну науку нетривіальними теоретико-емпіричними дослідженнями найрізноманітніших психологічних феноменів (товариськість, емпатія, психологічна проникливість, психологічна криза, комунікативна креативність, адаптивність, стиль сімейного виховання, фасилятивність, агресивність, почуття власної гідності, навіюваність, толерантність, схильність до ризику, схильність до самозмінювання, авантюрність тощо), постійно розширюючи предметне коло досліджуваних у психології явищ та удосконалюючи методичні підходи до реалізації дослідницьких завдань.Оригінальністю та надзвичайною практичною цінністю дисертаційних досліджень, що вийшли під науковим керівництвом професора О. П. Саннікової, є розробка у відповідності до вимог психометрії надійних та валідних психодіагностичних методик.

науково-дослідницьку діяльність О. П. Саннікова поєднує з науково-організаційною. Вона не тільки керує дослідницькою роботою кафедри загальної і диференціальної психології Університету Ушинського, а й створеною нею лабораторією психології індивідуальних відмінностей.

За ініціативи Ольги Павлівни організована протягом багатьох років робота Всеукраїнської конференції молодих учених та студентів «Проблеми сучасної психології особистості» та Міжнародної науково-практичної конференції «Психологія особистості: теорія, досвід, практика». Щорічно під науковою редакцією О. П. Саннікової видаються збірники матеріалів конференцій.

Значний внесок у розвиток вітчизняної науки Ольга Павлівна зробила на посаді голови спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій із психології (з 2003 по 2008 рр.); докторських та кандидатських (з 2008 по 2014 рр.). З 2003 року Ольга Павлівна – беззмінний голова методологічного семінару з психології Південного регіону, на якому відбувається попередній розгляд та обговорення дисертаційних робіт, підготовлених у ЗВО України.

У різні роки своєї наукової діяльності О. П. Саннікова була також членом спеціалізованих учених рад Інституту психології імені Г. С. Костюка АПН України, Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Одеського національного університету імені І. І. Мечникова та ін. До процесу підготовки нових наукових кадрів незалежної України Ольга Павлівна також активно залучена як опонент в багаточисленних кандидатських та докторських роботах.

О. П. Саннікова – член редколегій багатьох наукових видань, у тому числі закордонних та цитованих у наукометричних базах різного рівню (WebofScience, ThompsonISI, IndexCopernicus тощо).

Багато років Ольга Павлівна співпрацює з науковими і освітніми установами низки зарубіжних країн (Німеччина, Австрія, Росія, Польща). Зокрема, з 2005 року здійснювала, як координатор, міжнародну освітню діяльність у межах європейського проекту «Hurema», що був спрямований на розвиток дистанційної освіти і розробку методичного забезпечення програми «Управління людськими ресурсами» у форматі Болонської кредитно-модульної системи. Однією з перших в Україні Ольга Павлівна стала ініціатором упровадження інноваційних форм навчання в системі післявузівської освіти.

Пошук нових форм післядипломного навчання спеціалістів-психологів Ольга Павлівна (багато років як декан відповідного факультету, а зараз – керівник магістерської програми) поєднує зі збереженням традицій ґрунтовної академічної освіти та фахової підготовки. Вона є висококваліфікованим педагогом, розробником численних навчальних дисциплін, зокрема «Методи наукових досліджень», «Психологія творчості», «Психодіагностика та психокорекція», «Психологія менеджменту людськими ресурсами».

Плідна праця та видатний внесок Ольги Павлівни у розвиток науки і освіти відзначені численними державними нагородами та званнями. Вона нагороджена знаком «Відмінник освіти України» (1996 р., 1998 р.); грамотами Міністерства освіти і науки України; почесною грамотою Ради ректорів вищих навчальних закладів Одеського регіону за внесок у розвиток науки і техніки (1999 р.); грамотою Академії педагогічних наук України (2006 р.); Грамотою Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2008 р.), грамотою Кабінету Міністрів України (2008р.), Почесною грамотою Верховної Ради України (2017 р.).

З 2012 р. О. П. Саннікова – Заслужений діяч науки і техніки України, з 2017 року – почесний член Національної академії педагогічних наук України.

А ще Ольга Павлівна – чарівна жінка, душевна людина, цікавий співрозмовник, мудрий наставник. Професіоналізм, продуктивність творчої діяльності, яскравість особистості – такі риси визначають видатне місце Ольги Павлівни Саннікової в сучасній української психології.

 

кандидат психологічних наук, доцент Кузнєцова О.В.,

кандидат психологічних наук, доцент Оріщенко О.А.,

кандидат психологічних наук, доцент Черножук Ю.Г.

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського