Рішення вченої ради ПНПУ імені К. Д. Ушинського Протокол № 5 від 26 грудня 2019 року

  1. З питання «Про профілактичні дії щодо запобігання проявів академічної недоброчесності та упередження корупційних ризиків в університеті».
    Заслухавши й обговоривши звіт уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції в університеті Г. В. Музиченко, учена рада
    УХВАЛИЛА:
    1.1. Затвердити річний звіт уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції в університеті про стан профілактичних дій щодо запобігання проявів академічної недоброчесності та упередження корупційних ризиків за 2019 рік та оцінити його позитивно.

1.2. Продовжити роботу:

 – з інформування всіх учасників освітнього процесу про особисту відповідальність за дотримання вимог академічної доброчесності та антикорупційного законодавства, а також про всі зміни в законодавстві, які їх безпосередньо стосуються.

 – з перевірки наукових текстів усіх учасників освітнього процесу на наявність у них наукових результатів, які отримані іншими авторами та/або відтворення опублікованих текстів за допомогою наявного антиплагіатного програмного забезпечення.

1.3. Затвердити Антикорупційну програму3 університету на 2020 рік.

1.4. Забезпечити розміщення звіту та Антикорупційної програми університету на 2020 рік на офіційному сайті Університету Ушинського.

2. 

Затвердження Правил прийому до Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» на 2020 рік».
    Заслухавши й обговоривши інформацію проректора О. А. Копусь, учена рада
УХВАЛИЛА: Затвердити Правила прийому до Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» на 2020 рік.

3. 

Звіт комісії з доброчесності за результатами розгляду звернення від 23.10.2019 року стосовно підозри не доброчесності співробітників факультету дошкільної педагогіки та психології.
    Заслухавши й обговоривши звіт т.в.о. голови комісії А. М. Ананьєва, учена рада
УХВАЛИЛА:
3.1. Звіт комісії з доброчесності за результатами розгляду звернення від 23.10.2019 року стосовно підозри у недоброчесності співробітників факультету дошкільної педагогіки та психології від 23.12.2019 року, що був представлений  т.в.о. голови комісії з доброчесності доцентом А. М. Ананьєвим, узяти до відома.

3.2.    Ураховуючи висновки та рекомендації комісії з доброчесності, вжити таких заходів:

3.2.1. Деканові, завідувачам кафедр факультету дошкільної педагогіки та психології систематично проводити зустрічі-опитування зі студентами денної та заочної форм навчання ОПП Дошкільна освіта, з метою виявлення їх задоволення якістю та змістом навчання, профілактики випадків хабарництва. Результати цієї роботи обговорювати на засіданнях вченої ради факультету, засіданнях кафедр та фіксувати їх у протоколах.

3.2.2.    Викладачам кафедр оновити методичні рекомендації щодо виконання кваліфікаційних (курсових, магістерських) робіт, розмістивши їх на відповідній сторінці факультету дошкільної педагогіки та психології університетського вебсайту.

3.2.3.    Завідувачам кафедр, науковим керівникам та консультантам здобувачів наукових ступенів, головам і вченим секретарям спецрад проводити роз`яснювальну роботу щодо попередження випадків хабарництва, заборони організації оплати проїзду, проживання, харчування членів ради, опонентів, рецензентів та інших учасників процесу атестації науково-педагогічних кадрів за рахунок здобувачів, а також здійснювати чіткий інструктаж стосовно дотримання вимог професійної етики всіма учасниками освітнього процесу на етапах підготовки та захисту дисертаційних робіт.

3.2.4.    Декану факультету дошкільної педагогіки та психології налагодити належний контроль за станом трудової та навчальної дисципліни, своєчасної ліквідації студентами  академзаборгованості.

3.2.5.    Завідувачам кафедр факультету дошкільної педагогіки та психології проаналізувати результати щорічного моніторингу ефективності викладання навчальних дисциплін, що проводився психологічною службою; вжити заходів щодо підвищення якості освітнього процесу та роботи викладачів.

3.2.6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректорів за напрямами роботи.


4. Про присвоєння вченого звання

.
    Заслухавши та обговоривши інформацію завідувачів кафедри і провівши таємне голосування, учена рада
    УХВАЛИЛА: 

Рекомендувати кандидатуру Геркерової Олександри Михайлівни до присвоєння вченого звання доцента кафедри германської філології та методики викладання іноземних мов .

  1. Затвердження плану підвищення кваліфікації викладачів Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» на 2020 рік. Заслухавши та обговоривши інформацію проректора Т. І. Койчевої

, учена рада
    УХВАЛИЛА: Затвердити план підвищення кваліфікації викладачів Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» на 2020 рік.

6. Затвердження положень: Положення про охорону праці, Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу, Положення про проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності, Положення про розробку інструкцій з питань охорони праці.
    Заслухавши та обговоривши інформацію проректора С. П. Тронька, учена рада
УХВАЛИЛА: Затвердити Положення про охорону праці, Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу, Положення про проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності, Положення про розробку інструкцій з питань охорони праці.

7. Реорганізація відділів набору і роботи з іноземними громадянами і відділу розвитку в один відділ розвитку медичної освіти і набору іноземних громадян із 02.01.2020 р.
    Заслухавши та обговоривши інформацію проректора А. М. Ананьєва, учена рада
    УХВАЛИЛА: Реорганізувати відділи набору і роботи з іноземними громадянами і відділу розвитку в один відділ розвитку медичної освіти і набору іноземних громадян із 02.01.2020 р.

8. Про перейменування науково-дослідної лабораторії вікової фізіології спорту.
Заслухавши та обговоривши інформацію доц. А. І. Босенка, учена рада
    УХВАЛИЛА: Перейменувати науково-дослідну лабораторію вікової фізіології спорту на науково-дослідну лабораторію вікової фізіології спорту імені професора Цонєвої Тетяни Миколаївни.

  1. Про розміщення на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків державного сектору економіки тимчасово вільних коштів, отриманих від надання платних послуг.

Заслухавши й обговоривши інформацію головного бухгалтера Р. Л. Кондратьєвої, учена рада 

УХВАЛИЛА: Відповідно до п. 5 частини другої статті 36 Закону України «Про вищу освіту» та Постанови КМУ від 26.08.2015 року № 657 розмістити на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків державного сектору економіки тимчасово вільних коштів, отриманих від надання платних послуг.
10. Про рекомендацію до друку.
Заслухавши й обговоривши інформацію голови науково-методичної комісії О. А. Копусь, учена рада
УХВАЛИЛА:
1. Рекомендувати до друку монографію «Мова навчання етнонаціональних меншин Одеської області: соціологічний вимір». (Автор – О. В. Лісеєнко). Рецензенти: д.соц.н., проф. В. М. Онищук, д.соц.н., проф. Н. В. Коваліско, д.соц.н., проф. А. С. Мельников.
2. Рекомендувати до друку методичні рекомендації «Хроматична композиція. Частина 1: «Практичні завдання для самостійної роботи: створення декоративної композиції з використанням кольору» до дисципліни «Теорія та практика живопису». (Автор – О. М. Смичковська). Рецензенти: к.т.н., доц. В. П. Бредньова, к.мист., доц. А. І. Носенко.
3. Рекомендувати до друку навчально-методичний комплекс «Іноземна мова за професійним спрямуванням» зі спеціальності 015 Професійна освіта. (Автор – К. В. Ангеловська). Рецензенти: д.ф.н., проф. В. А. Глущенко, к.п.н., доц. С. О. Рябушко, к.ф.н., доц. А. А. Юмрукуз.
4. Рекомендувати до друку методичні рекомендації з навчальної дисципліни «сторія літератури основною іноземною мовою». (Автор – О. М. Геркерова). Рецензенти: д.пед.н., проф. О. В. Попова, к.ф.н., доц. Г. В. Сивокінь.
5. Рекомендувати до друку навчальний посібник «Матеріалознавство та технології». (Автор – В. В. Усов). Рецензенти: д.ф.-м..н., проф. І. М. Вікулін, д.ф.-м..н., проф. В. Г. Шевчук.
6. Рекомендувати до друку методичні рекомендації з підготовки і захисту курсових робіт за фахом. (Автор – Н. П. Гедікова). Рецензенти: д.ю.н. Таха Ріяд Шамсан, к.ю.н., доц. Г. О. Усатий.
7. Рекомендувати до друку методичні рекомендації з підготовки та захисту курсових робіт з дисципліни «Теорія держави і права». (Автор –Г. В. Музиченко). Рецензенти: д.ю.н. Таха Ріяд Шаман, доц. Г. О. Усатий.
8. Рекомендувати до друку навчальний посібник «Комп´ютерне проектування з використання системи ArtCAM». (Автор – О. В. Савєльєва). Рецензенти: д.т.н., проф. К. В. Колеснікова, к.т.н., доц. О. В. Вікторов.
9. Рекомендувати до друку методичні рекомендації «Організація та проведення виробничої (асистентської) практики для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія)». (Автори – Ю. А. Добролюбська, В. В. Окорокова). Рецензенти: к.і.н., доц. О. В. Мельник, к.і.н., доц. Л. С. Соколова.
10. Рекомендувати до друку матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми дошкільної освіти», присвяченої 80-річчю з дня народження і 60-річчю професійної діяльності академіка А. М. Богуш.Голова вченої ради                            О. Я. Чебикін


Учений секретар                            Н. Ф. Босак 

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського