Цибух Людмила Миколаївна

Цибух Людмила Миколаївна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та методики практичної психології.

Освіта: Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, факультет початкового навчання, спеціальність "практичний психолог у закладах освіти" (1994 ? 1997 рр.)

Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського, аспірантура (1997 ? 2000 рр.). У 2000 р. захистила кандидатську дисертацію на тему "Розвиток і корекція мисленнєвих операцій у дітей різного віку та статі" за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. Науковий керівник: дійсний член АПН України, доктор психологічних наук, професор Чебикін О.Я.

Професійна активність: У ПНПУ імені К.Д. Ушинського працює з 2000 р. З грудня 2004 року – доцент кафедри теорії та методики практичної психології.

Наукові інтереси: сімейне консультування, дитячо-батьківське консультування, розвиток особистості.

Науково-організаційна діяльність: Л. М. Цибух науково-дослідну діяльність успішно поєднує з науково – організаційною – керує науково ? дослідними роботами студентів та магістрантів.

Забезпечення дисциплін:

Експериментальна психологія;

Основи ПР;

Основи сімейного консультування;

Основи психотерапії.

Основні публікації: Опубліковано 65 наукових праць, серед яких: монографія (у співавторстві), методичні рекомендації.

Навчально-методичні роботи:

1. Урахування особливостей мислення під час організації самостійної роботи / Л. М. Цибух // Організація самостійної роботи слухачів в умовах інформаційного суспільства: Матеріали науково-методичної конференції. 14 грудня 2001 року. – Одеса : ОРІДУ УАДУ, 2002. – С. 304–313.

2. Диагностика и коррекция мышления у развивающейся личности / Л. Н. Цибух, А. Я. Чебыкин. – Одесса : Изд-во ПНЦ АПН Украины, 2002. – 172с.

3. Розвиток творчого та рефлексивного мислення за допомогою інноваційних технологій навчання / Л. М. Цибух // Психолого – педагогічні засади професійного становлення особистості практичного психолога і соціального педагога в умовах вищої школи: Матер. Всеукр. наук.–практ. конф. – Тернопіль, 2003. – Част. 2. – С. 7681.

4. Вплив фахового навчання на формування стилю мислення студентів-психологів / Л. М. Цибух // Актуальні проблеми психології: Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія / за ред. С. Д. Максименка, М. В. Папучі. – Київ-Ніжин : "Міланік", 2007. – Т. 10, вип.1. – С. 145147.

5. Інтерактивні методи як засіб розвитку пізнавальної активності та професійного мислення студентів-психологів / Л. М. Цибух // Наука і освіта. – 2008. – № 3. – С.217–220.

6. Проблема толерантности в профессиональной деятельности практического психолога / Л. М. Цибух // Наука і освіта. – 2010. – № 1. – С. 72–76.

7. Особливості роботи практичного психолога з розв’язання конфліктних ситуацій / Л.М. Цибух // Конфлікти та безпека: Матер. Міжнар. наук.-практ. семінару-наради. – Одеса: СМИЛ, 2010. – С. 94–99.

8. Урахування психологічних особливостей підлітків у роботі психолога дитячого оздоровчого табору / Л. М. Цибух // Наука і освіта. Тематичний спецвипуск: "Актуальні проблеми рекреаційної психології дитинства".– 2011. – № 11. – С. 171–175.

Останні статті:

1. Багатоваріантність розв’язання математичних завдань як фактор розвитку творчого та логічного мислення / Д. Ф. Цибух, Л. М. Цибух // Наука і освіта. Тематичний спецвипуск "Когнітивні процеси та творчість". – 2012. – № 9/CVХ. – С. 222–226.

2. Движение чайлдфри как проблема современного общества / Л. Н. Цибух // Беременная женщина и современный социум: проблемы и перспективы: сборник науч. статей междунар. науч.-практ. конф. (17-19 сентября 2013 г.) / Урал. гос. пед. ун-т. – Екатеринбург, 2013. – С. 185188.

3. Роль психолога в работе временных детских объединений на примере Украинского детского центра "Молодая гвардія" / Л. Н. Цибух // "Психология третьего тысячелетия": I Межд. науч.-практ. конф.: сборник материалов / под общ. ред. Б. Г. Мещерякова. – Дубна: Международный ун-т природы, общества и человека "Дубна", 2014. – С. 286–289.

4. Мовленнєві компетенції як професійна складова майбутніх економістів / Л. М. Бадюл, Л. М. Цибух // Вісник ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Психологія, Вип.48. – Х. : ХНПУ, 2014. – С. 5–12.

5. Использование визуальной психодиагностики в криминалистике / Л. М. Цибух // Інформаційне забезпечення розслідування злочинів: матер. Міжнар. круглого столу. Одеса. 30 травня 2014 р. / відп. проф. В.В. Тіщенко, доц. О. П. Ващук. – Одеса: Юридична література, 2014. – С. 255–260.

 

Хмель Наталія Дмитрівна

align=leftХмель Наталія Дмитрівна кандидат психологічних наук, доцент, декан факультету психологічної освіти, директор інституту психології.

Освіта: Закінчила Одеський державний педагогічний інститут імені К.Д. Ушинського (факультет підготовки вчителів початкових класів). Відмінник освіти України. Практичний психолог вищої категорії.

Забезпечення дисциплін:

Вступ до спеціальності "Психологія";

Психодіагностика.

Методична робота

* Підготовка методичних матеріалів до курсового та дипломного проектування, практик і самостійної роботи студентів;

* Розробка навчальних планів; навчальних програм; робочих навчальних планів, робочих навчальних програм;

* Складання завдань для проведення модульного та підсумкового контролю; завдань для проведення тестового контролю

Наукова робота:

* Організація та проведення конференцій, симпозіумівх, семінарів (міжнародних, вітчизняних, інших);

* Рецензування навчальних посібників, дисертацій, авторефератів, наукових статей, наукових проектів, тематичних планів тощо;

* Керівництво науковою роботою студентів з підготовкою наукової статті, доповіді на конференцію

У межах наукової теми кафедри «Науково-методичні основи практичної підготовки психолога» Н.Л. Хмель проводить наукові дослідження за наступними напрямками: цілеутворення та цілепокладання.

Науковий керівник кандидатських дисертацій аспірантів та пошукачів зі спеціальності 190007 – педагогічна та вікова психологія; дипломних і магістерських робіт студентів зі спеціальності «Психологія».

Організаційна робота:

* Організація та проведення загальнодержавних наукових конференцій, симпозіумів, семінарів;

* Робота з видання наукових і науково-методичних збірників;

* Участь у підготовці та проведенні студентських і учнівських олімпіад

Основні публікації:

1. Програмний комплекс з практики студентів напряму/спеціальності "Психологія" / Н. Д. Хмель, Г. О. Козакова. – Одеса, 2013. – 78 с.

2. Психологическая природа религиозной веры / Н. Д. Хмель // Проблеми екстремальної та кризової психології: Збірник наукових праць. Вип.14. Частина ІІ. – Х. : НУЦЗУ, 2013. – С. 381–391.

3. Психологическое сопровождение социальной адаптации иностранных студентов в контексте интеграции в европейское образовательное пространство / Н. Д. Хмель, Дин Синь // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. – 2009. – № 3. – Ч. 2. – С. 142–149.

4. Влияние средств массовой информации на сознание подрастающего человека / Н. Д. Хмель, А. Д. Шараф // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих наукових, 13 квітня 2009 р. – С. 185–187.

5. Психологічна готовність дитини до шкільного навчання / Н. Д. Хмель, М.В. Дейнега // Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, 25-26 квітня 2008 р. – Одеса, 2008. – С. 194–198.

6. Феномен детской тревожности / Н. Д. Хмель, Д. А. Липартелиани // Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, 25-26 квітня 2008 р. – Одеса, 2008. – С. 203–206.

7. Роль семьи в проявлении детской агрессивности / Н. Д. Хмель, И. Н. Лебедь // Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, 25-26 квітня 2008 р. – Одеса, 2008. – С. 213–215.

8. Особенности развития воображения в младшем школьном воздасте / Н. Д. Хмель, И. В. Петрова // Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, 25-26 квітня 2008 р. – Одеса, 2008. – С. 215–219.

9. Психологические аспекты проблемы одиночества подростков / Н. Д. Хмель, И. А. Гохман // Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, 26-27 квітня 2007 р. – Одеса, 2007. – С. 100–103.

10 Системно-діяльнісний підхід до підготовки майбутнього вчителя: Монографія / О. Я. Чебикін, З. Н. Курлянд, Н. Д. Хмель, та інш. – Одеса: СМИЛ, 2006. – 120 с.

11. Будущему психологу об особенностях феномена граффити / Н. Д. Хмель, А. И. Ланкин // Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару "Проблеми психолого-педагогічного супроводу підготовки фахівців у вищій школі", 22 грудня 2006 р. – Одеса, 2006. – С. 97–99.

12. Проблема формування професійних стилів діяльності психологів в системі освіти / Н. Д. Хмель, С. В. Ковальчук // Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару "Проблеми психолого-педагогічного супроводу підготовки фахівців у вищій школі", 22 грудня 2006 р. – Одеса, 2006. – С. 86–88.

13. Психологічний супровід студентської сім?ї / Н. Д. Хмель, Л. М. Пономаренко // Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару "Проблеми психолого-педагогічного супроводу підготовки фахівців у вищій школі", 22 грудня 2006 р. – Одеса, 2006. – С. 57–59.

14. До проблеми відбору абітурієнтів на педагогічні спеціальності ВНЗ / Н. Д. Хмель, В. В. Бобошко // Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару "Проблеми психолого-педагогічного супроводу підготовки фахівців у вищій школі", 22 грудня 2006 р. – Одеса, 2006. – С. 26–29.

15. Проблема змісту курсу "Вступ до спеціальності ("Психологія")" у парадигмі кредитно-модульної системи / Н. Д. Хмель // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми психологічної підготовки в системі вищої освіти", 29 квітня 2005 р. – Одеса, 2005. – С. 174–178.

 

Ситнік

Сінєльнікова Тетяна Вячеславівна

align=leftСінєльнікова Тетяна Вячеславівнакандидат психологічних наук, викладач кафедри теорії та методики практичної психології.

Освіта: Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського.

Кандидат психологічних наук. Тема дисертації "Тренінгові технології в системі фахової підготовки майбутніх психологів".

Забезпечення дисциплін:

Соціальна психологія;

Теорія та методика психологічного тренінгу.

Санніков Олександр Ілліч

align=leftСАННІКОВ ОЛЕКСАНДР ІЛЛІЧкандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та методики практичної психології.

Освіта: Ростовський державний університет, філософський факультет, відділення психології – студент, спеціальність "Психологія" (1971?1976 рр.).

Інститут психології АН СРСР (м. Москва), лабораторія інженерної психології, аспірант (1979?1983 рр.), дисертацію захистив у 1985 р. на тему: "Психологічні фактори складності прийняття рішень групою операторів" (19.00.03 – психологія праці, інженерна психологія), науковий керівник – доктор психологічних наук, професор, завідувач лабораторії інженерної психології Інституту психології Венда Валерій Федорович.

Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського (м. Одеса), докторант, науковий консультант – завідувач кафедри теорії та методики практичної психології ПНПУ імені К. Д.Ушинського, дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор Чебикін Олексій Якович. З 1991р. – старший науковий співробітник.

Професійна активність: В ПНПУ імені К.Д.Ушинського працює з 1997 р. (на той час – Одеський державний педагогічний інститут імені К. Д. Ушинського) доцентом кафедри психології. З 2013 р. і до нині – доцент кафедри теорії та методики практичної психології.

Наукові інтереси: психологія прийняття рішень особистістю, психологія праці та інженерна психологія, психологічний супровід діяльності сучасного професіонала, професійне консультування.

Науково-організаційна діяльність: О. І. Санніков науково-дослідну діяльність успішно поєднує з науково-організаційною – керує науково-дослідними роботами магістрантів, аспірантів, здобувачів. Під його керівництвом захищена 1 і підготовлено до захисту ще 3 кандидатських дисертацій, захищено більше 200 магістерських та дипломних робіт.

Забезпечення дисциплін:

Інженерна психологія;

Психологія праці;

Психолого-ергономічне забезпечення професійної діяльності.

Основні публікації: Опубліковано більше 150 наукових праць, серед яких: 13 науково-методичних посібників (в співавторстві); співавтор 2 стандартизованих методик, що діагностують особливості особистості (свідоцтво на реєстрацію авторського права на твір); брошур і методичних рекомендацій з питань теорії і практики забезпечення професійної діяльності й професійного консультування.

Навчальні та методичні посібники:

1. Общение как психологическая проблема / О. П. Санникова, А. И. Санников // Деловое общение: наука и искусство: Учебное пособие / Н. И. Буценко, и др. – Одесса: СМИЛ, 2001. – С. 10–50.

2. Психологические особенности управленческой деятельности / А. И. Санников // Культура управленческих отношений: Учебное пособие / Л. И. Слонь, и др. – Одесса: СМИЛ, 2001. – С. 91–132.

3. Психологические аспекты мотивации персонала / А. И. Санников // В поисках эффективного управления: Учебное пособие / В. М. Руссу, и др. – Одесса: Аспект, 2002. – С. 53–87.

4. Профессиональное обучение персонала: концептуальные модели, знания, навыки, умения / А. И. Санников // Социология воспитания управленческого персонала: Учебное пособие / В. М. Руссу и др. – Одесса: СМИЛ, 2003. – С. 129–182.

5. Формальные и неформальные подходы в управлении / А. И. Санников, Л. П. Сушкин // Человековедческая компетентность в современном управлении: Учебное пособие / В. В. Стремядин и др. – Одесса: СМИЛ, 2004. – С. 102–148.

6. Психологический портрет современного менеджера / А. И. Санников // Национальные особенности в современном менеджменте: Учебное пособие / А. И. Киссе, и др. – К.–Одесса: СМИЛ, 2004. – С. 153–185.

7. Технология профессионального консультирования / А. И. Санников // Психолого-социологические технологии в современном менеджменте: Учебное пособие / С. Р. Гриневецкий, и др. – К.–Одесса: СМИЛ, 2005. – С. 278–307.

8. Основы коммуникации: Учебно-методическое пособие / Р. Миллер, О. П. Санникова, А. И. Санников. – Харьков: Аспекс+, 2005. – 120 с.

9. Психологические аспекты формирования профессионального самоопределения личности / А. И. Санников // Самоопределение личности студента как будущего специалиста: Учебное пособие / К. М. Тенюх, и др. – К.-Одесса: СМИЛ, 2006. – С. 171–185.

10. Стратегия отбора: Учебно-методическое пособие / Г. Виндик, О. П. Санникова, А. И. Санников. – Харьков: Аспекс+, 2006. – 120 с.

11. Методы отбора: Учебно-методическое пособие / Х. Шулер, О. П. Санникова, О. В. Кузнєцова, А. И. Санников. – Харьков: Аспекс+, 2006. – 120 с.

12. Риск и принятие решения: Учебно-методическое пособие / О. П. Санникова, С. В. Быкова, А. И. Санников. – Харьков: Аспекс+, 2007. – 60 с.

13. Модели принятия решения: Учебно-методическое пособие / О. П. Санникова, А. Я. Чебыкин, А. И. Санников. – Харьков: Аспекс+, 2007. – 60 с.

14. Психология труда. Инженерная психология: Рабочие программы и методические указания к курсам профессиональной подготовки психологов / А.И. Санников. – Одесса: РИА «СМИЛ», 2012. – 40 с.

Останні статті:

1. Личностные факторы принятия решений / А.И. Санников // Наука і освіта. Спецвипуск «Психологія особистості: теорія, досвід, практика». – 2012 – №6/CVVII. – С. 162166.

2. Особенности коммуникативной креативности у лиц с различным типом принятия решений / А.И. Санников // Наука і освіта. – 2012 – №7/CVVIII. – С. 198203.

3. Типологические особенности принятия решений у лиц, отличающихся уверенностью в себе / А.И. Санников // Наука і освіта. Тематичний спецвипуск «Когнітивні процеси та творчість». – 2012 – №9/CVX. – С. 245249.

4. Принятие решений в деятельности психолога – профессионального консультанта / А.И. Санников // Наука і освіта. Психологія і педагогіка. – 2013 – №1–2/CXII. – С. 83–88.

5. Діагностика асертивності: результати апробації методики «ТОКАС» / О. П. Саннікова, Н. М. Подоляк, О. І. Санніков // Наука і освіта. Тематичний спецвипуск «Традиції та новації сучасної освіти в Украхні». – 2013 – №3/CXIII. – С. 140–144.

6. Психологические особенности кризиса у лиц с различным типом принятия решений / А.И. Санников // Наука і освіта. Тематичний спецвипуск «Традиції та новації сучасної освіти в Украхні». – 2013 – №3/CXIII. – С. 144–149.

7. About correlation of reflection and decision-making parameters / A. I. Sannikov // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, II(8), Issue: 16, 2014. Budapest. 2014. P. 173-177.

8. On the construction of meaningful decision-making model / A. I. Sannikov // Proceedings of the 1st European Conference on Education and Applied Psychology. "East West" Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna. 2014. P. 107-112.

9. Алгоритмы принятия решения в профессиональном самоопределении / А. И. Санников // Фундаментальные и прикладные исследования в современном мире: Материалы V Международной научно- практической конференции (12-13 марта 2014 г.). Том 3. – СПб.: Информационный издательский учебно-научный центр "Стратегия будущего", 2014. – С. 96-102.

10. Микроструктура параметров принятия решений / А. И. Санников // Проблеми становлення і розвитку особистості в сучасному соціокультурному середовищі: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (20 березня 2014 року) / Редкол.: Богатирьова Г. А. (гол. ред.) та ін. – Кривий Ріг: КФ ЗНУ, друкарня "Конон", 2014. – С. 166-172.

11. Импульсивность и риск как факторы принятия решений личностью / А. И. Санников // Наука будущего: вопросы и гипотезы: материалы III (XLIII) Международной научно-практической конференции по философским, филологическим, юридическим, педагогическим, экономическим, психологическим, социологическим м политическим наукам (Украина, г. Горловка, 20-21 марта 2014 г.). – Горловка: ФЛП Пантюх Ю.Ф., 2014. – С. 90-97.

12. Использование шкалы SACS и методики Т. Лири в оценке действий по реализации принятого решения / А. И. Санников // Современная психология: теория и практика [Текст]: материалы XII международной научно-практической конференции, г. Москва, 7-8 апреля 2014 г. / Науч.-инф. издат. центр «Институт стратегических исследований». – Москва: Изд-во «Спецкнига», 2014. – С. 200-206.

13. Принятие решений при вторичном профессиональном самоопределении / А. И. Санников // Актуальные вопросы психологии: Материалы VI Международной научно-практической конференции (22 апреля 2014 г., г. Краснодар). – Краснодар: Научно-издательский центр «Априори», 2014. – С. 133-138.

14. Рефлексивность личности принимающей решения / А. И. Санников // Universum: Психология и образование: электрон. научн. журн. 2014. № 11(10). URL: http://7universum.com/ru/psy/ archive/item/1712.

15. Риск и локус контроля как личностные детерминанты принятия решений / А. И. Санников // Наука і освіта. 2014. – № 6/CXXIII. – С. 93–102.

16. Creativity as a decision-making factor / A. I. Sannikov // British Journal of Science, Education and Culture, 2014. № 1. (5) (January-June). Volume V. "London University Press". London, 2014. – P. 530-535.

17. Принятие решения и воля: анализ взаимосвязей свойств личности / А. И. Санников // Личность, семья и общество: вопросы педагогики и психологии / Сб. ст. по матер. XLII междунар. науч.-практ. конф., № 7 (42). – Новосибирск: Изд. «СибАК», 2014. – С. 57–69.

18. Components of decision-making style: the personal approach / A. I. Sannikov // Scientific enquiry in the contemporary world: theoretical basiсs and innovative approach. Vol. 2. CA, USA: B&M Publishing, 2014. – P. 176–182.

19. Activities and decision-making: a comparative analysis / A. I. Sannikov // European Science and Technology [Text]: materials of the VII international research and practice conference, Vol. II, Munich, April 23 th – 24th, 2014. – MunichGermany, 2014. – p. 364-368.

20. Теоретические модели личностного регулирования принятия решений профессионалом / А. И. Санников // Наука і освіта. – 2014. – № 9/CXXVI. – С. 211–222.

21. Сучасні тенденції розвитку теорії ухвалення рішень / О. І. Санніков // III Всеукраїнський психологічний конгрес з міжнародною участю "Особистість у сучасному світі". – К.: ДП "Інформаційно-аналітичне агентство", 2014. – С. 73-77.

22. Мотивация и побуждение в исследованиях принятия решений / А. И. Санников // Наука і освіта. – 2014. – № 11/CXXVIII. – С. 190–197.

23. Прийняття рішень при зміні професії / О. І. Санніков // Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць Державного вищого навчального закладу "Запорізький національний університет" та Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України / За ред. С. Д. Максименка, Н. Ф. Шевченко, М. Г. Ткалич. – Запоріжжя: ЗНУ, 2014. – № 2 (6). – С. 135–141.

 

Поспелова Ірина Донатасівна

align=leftПоспелова Ірина Донатасівнакандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та методики практичної психології.

Освіта: Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського у 1981 році за спеціальністю "Педагогіка і методика початкового навчання", кваліфікація за дипломом "Вчитель початкових класів". Кандидат психологічних наук, спеціальність 19.00.07 Педагогічна та вікова психологія.

З 23.12.02 доцент кафедри теорії та методики практичної психології, назва теми дисертації «Психологічні умови формування позитивного ставлення до праці дітей шестирічного віку» захистила 19.04.93 в Інституті психології АПН України, нагороджена знаком «Відмінник освіти» (посв. №79844 від 23.05.10)

Забезпечення дисциплін:

Соціальна психологія;

Історія психології;

Психологія менеджменту;

Психологія психологічного супроводу;

Чинники успішного працевлаштування за фахом.

Методична робота: розроблено навчально-методичні комплекси до дисциплін (НМКД) соціальна психологія, історія психології, психологія менеджменту, психологія психологічного супроводу, чинники успішного працевлаштування за фахом.

НМКД містить: методичні рекомендації з коротким змістом лекцій та лекції; комп’ютерні тести; робочу програму; плани практичних занять; завдання для самостійної роботи; індивідуальні навчально-дослідні завдання; завдання для модульних перевірок знань; тести для самоконтролю; питання для самоконтролю; питання для заліку; список рекомендованої літератури

Наукова робота: Поспелова І.Д. працює над проблемою чинників успішної підготовки сучасного психолога до психологічного супроводу особистості, що адаптується.

Останні результати пройшли апробацію на конференціях та надруковані у формі статей та тез :

1. Проблеми впливу функціонального стану особистості на професійну діяльність // Актуальні проблеми сучасної психології: Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції. 26-27 квітня 2007 року. – Одеса: СМИЛ, 2007 – С. 141– 143.

2. Социальная адаптация индивида в нестабильных экономических условиях функционирования современного кризисного общества // Проблеми психологічної адаптації особистості в різних видах життєдіяльності: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців. 13 квітня 2009 року. – Одеса: СМИЛ, 2009 - С.3-5.

3. Инновационные технологии работы со студентами для их более осознанного профессионального самоопределения // Материалы I Международной научной інтернет конференции "Психология развития и стагнации личности в рамках современного общества" 19-21февраля 2013 г. -Казань; с. 143-146.

4. Проблема развития современных технологий карьерного роста специалиста-психолога // Актуальні проблеми сучасної психології Матеріали Всеукраїнської студентської наукової інтернет-конференції 19 квітня 2014року – Одеса: СМИЛ, 2014 – С. 205209.

5. Преобладающие стратегии защиты в период адаптации дошкольников / Коломиец Л.И., Поспелова И.Д. // Актуальні проблеми сучасної психології Матеріали Всеукраїнської студентської наукової інтернет-конференції 19 квітня 2014року – Одеса: СМИЛ, 2014 – С. 67– 70.

6. К истории проблемы дифференциации профессиональной направленности личности / Навалова Е.В., Стынга Л.В.,Поспелова И.Д. // Актуальні проблеми сучасної психології Матеріали Всеукраїнської студентської наукової інтернет-конференції 19 квітня 2014року – Одеса: СМИЛ, 2014 – С. 201– 205.

І.Д. Поспелова плідно працює з аспірантами та керує студентською науковою роботою, більше 50 студентів мають наукові публікації в співавторстві з Іриною Донатасівною, аспірант Шараф А.Д. успішно захистив дисертацію з наукової спеціальності - 19.00.07 Педагогічна та вікова психологія з проблеми адаптації молодших школярів в умовах медіа середовища.

Організаційна робота: Поспелова І.Д. відповідальна за виховну роботу в інституті психології та курує роботу курсів підвищення кваліфікації фахівців за напрямом «ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ»

Пивоварчик Ірина Михайлівна

align=leftПивоварчик Ірина Михайлівна кандидат психологічних наук, в. о. доцента кафедри теорії та методики практичної психології.

Освіта: Закінчила Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д.Ушинського" за спеціальністю "Психологія". Кандидат психологічних наук;

Член Ассоциации детских, семейных и перинатальных психологов, медиков и педагогов.

 

Мельничук Ірина Валентинівна

align=leftМельничук Ірина Валентинівна кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та методики практичної психології.

Освіта: Закінчила Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, (1998 рік), зі спеціальності "Початкове навчання, практична психологія", кваліфікація за дипломом "Вчитель початкових класів, практичний психолог в закладах освіти".

Кандидат психологічних наук, захистила кандидатську дисертацію "Генеза емоційних особливостей у дітей різного віку та статі" за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

 

Сторінка 1 із 3

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського