Науково-дослідна робота студентів

Науково-дослідна робота студентів є невід’ємною складовою наукової діяльності університету і першим етапом у підготовці наукових кадрів. Вона є одним із важливих засобів підвищення якості підготовки фахівців з вищою освітою, сприяє розширенню загального та професійного світогляду. Координуючими органами організації науково-дослідної роботи студентів є Рада молодих учених і Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених Університету Ушинського.

Основними завданнями науково-дослідної роботи студентів в університеті є:

 • залучення студентів до науково-пошукової діяльності на різних етапах навчання у ЗВО;
 • мотивування науково-дослідної роботи студентів, ознайомлення їх з науковими методами пізнання, забезпечення творчого засвоєння навчального матеріалу;
 • пропаганда серед студентів різних форм наукової творчості відповідно до принципу єдності науки і практики, формування інтересу до науково-педагогічних досліджень як основи опанування новими знаннями;
 • формування творчого ставлення до педагогічної професії шляхом залучення студентів до дослідницької діяльності;
 • озброєння студентів різноманітними методами і прийомами самостійного розв’язання науково-педагогічних завдань;·
 • залучення обдарованих студентів до цілеспрямованої науково-дослідної роботи в різних наукових колективах і школах університету, освоєння нових педагогічних технологій дослідження;
 • виховання патріотичного ставлення молоді до досягнень вітчизняних наукових шкіл та наукових шкіл університету на основі спадкоємності між поколіннями;
 • співпраця з іншими закладами вищої освіти та науковими установами, вивчення вітчизняного і зарубіжного досвіду організації науково-дослідної роботи з упровадженням передових форм і методів наукового дослідження в роботу університету;
 • організаційно-методична робота щодо підвищення ефективності функціонування студентських наукових гуртків та проблемних груп, що діють в університеті;
 • організація й проведення різних заходів з науково-дослідної роботи студентів (наукових семінарів і конференцій, конкурсів студентських наукових робіт, олімпіад з різних дисциплін і спеціальностей, оглядів-конкурсів, презентацій курсових, магістерських та навчально-дослідницьких робіт, дискусійних клубів, симпозіумів, шкіл молодих дослідників тощо).

Науково-дослідна робота студентів поділяється на три основні види залежно від змісту і характеру проведення:

 • науково-дослідна робота студентів, яка передбачена навчальними планами і програмами та є обов’язковою;
 • науково-дослідна робота студентів, що доповнює освітній процес (поза межами безпосередньої освітньої програми);
 • дослідження студентів, які проводяться в позааудиторний час разом з науковцями університету.

Основними формами науково-дослідної роботи студентів в університеті є: студентські науково-дослідні гуртки, творчі проблемні групи, науково-дослідна робота студентів на базі освітніх закладів Одеської області, участь у студентських олімпіадах, наукових конференціях і конкурсах різного рівня (університетських, регіональних, всеукраїнських та міжнародних), у психолого-педагогічних дослідженнях, що проводяться кафедрами університету, міжнародних програмах, конкурсах, грантах; науково-дослідна робота на базі інших університетів, виконання пошуково-дослідницьких проектів під час написання курсових і магістерських робіт.

Усім студентам університету надається допомога в проведенні досліджень, поданні завершених робіт на конкурси і виставки, публікації та впровадженні результатів психолого-педагогічних надбань у освітній процес.

Університет Ушинського є базовим у проведенні другого туру Всеукраїнської студентської олімпіади з багатьох навчальних дисциплін і спеціальностей та Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей.

Керівництво науковою роботою студентів в університеті здійснює понад 400 науково-педагогічних працівників. Щороку проводяться конкурси студентських наукових робіт, Дні студентської науки, студентські наукові конференції, конкурси студентських наукових доповідей, видаються збірники студентських наукових статей. Найкращі студенти беруть участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних конкурсах, виставках і конференціях (щороку готується понад 100 робіт).

За останні 5 років на різних наукових конференціях зроблено близько 7000 доповідей, видано понад 4500 наукових статей та тез, підготовлено на Всеукраїнський конкурс близько 100 студентських наукових робіт, оформлено заявки на винаходи. За означений період студенти отримали біля 8000 нагород різного рівня за перемоги та успіхи в науковій діяльності, у т. ч. 50 медалей та гран-прі на міжнародних конкурсах, які проходили в Канаді, Ізраїлі, США, Німеччині, Болгарії, Туреччині, Польщі, Литві, Китаї тощо, та понад 700 дипломів і 1500 почесних грамот Міністерства освіти і науки України та інших відомств і установ.

Досвід організації науково-дослідної роботи студентів в університеті засвідчив, що сучасні умови й економічна ситуація в країні вимагають модернізації та динамічного вдосконалення їхньої науково-пошукової діяльності, використання нових методичних підходів, організаційних форм та позитивних стимулів, обов’язкового аналізу й упровадження передового досвіду в практику роботи з обдарованою молоддю.

В університеті відбувається перебудова системи організації науково-дослідної роботи студентів, яка здійснюється відповідно до нових умов управління та розвитку закладів вищої освіти, базується на використанні багаторічного вітчизняного й зарубіжного досвіду і спрямована на забезпечення високого рівня підготовки фахівців за світовими стандартами педагогічної освіти.

 

Рейтинг університету за показниками наукометричної бази даних Scopus

Рейтинг

Південноукраїнського національного педагогічного університету

імені К. Д. Ушинського

за показниками наукометричної бази даних SCOPUS

Дата

Місце

Кількість публікацій у SCOPUS

Кількість цитувань у SCOPUS

Індекс Гірша

(h- індекс)

Станом на 19.04.2021

Серед 190 ЗВО

України – 45 місце

383

2311

22

Станом на 01.04.2020

Серед 177 ЗВО

України – 38 місце

331

2092

21

Станом на 17.04.2019

Серед 166 ЗВО України – 51 місце

120

992

15

Станом на 06.04.2018

Серед 162 ЗВО України – 42 місце

114

890

14

Станом на 12.04.2017

Серед 136 ЗВО України – 36 місце

111

807

13

Станом на 04.04.2016

Серед 128 ЗВО України – 33місце

106

682

13

Станом на 16.07.2015

Серед 124 ЗВО України – 35місце

105

627

11

Станом на 22.12.2014

Серед 123 ЗВО України – 33 місце

105

601

11

Станом на 15.10.2013

Серед 115 ЗВО України – 32 місце

104

513

11

Станом на 12.11.2012

Серед 104 ЗВО України – 30 місце

103

436

11

Станом на 27.12.2011

Серед 97 ЗВО України – 29 місце

102

366

10

Станом на 22.12.2010

Серед 91 ЗВО України – 32 місце

96

299

9

Станом на 17.12.2009

Серед 87 ЗВО України – 29 місце

82

242

9

 

Публікації у міжнародних виданнях

Публікації у міжнародних виданнях 
Відрядження за кордон

ВІДРЯДЖЕННЯ ЗА КОРДОН

за 2013 рік

ПІБ

Підрозділ, кафедра

Підстава та мета поїздки

Термін перебування за кордоном

Приймаюча сторона

 1.  

Попова Олександра Володимирівна

Кафедра перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики

Лист-запрошення; участь у роботі V Міжнародного фестивалю льодових скульптур та зимового табору

01.01.2013р.-

17.01.2013р.

Харбінський інженерний університет (м. Харбін, Китайська Народна Республіка)

 1.  

Клубіс Яків Давидович

Кафедра фізики

Лист-запрошення; проведення сумісних наукових досліджень

15.01.2013р.-17.02.2013р.

Фізичний факультет Бруклінського коледжу (м. Нью-Йорк, США)

 1.  

Ків Арнольд Юхимович

Кафедра фізичного та математичного моделювання

Договір про співпрацю; проведення сумісних наукових досліджень

04.02.2013р.-20.02.2013р.

Ризька академія педагогіки та управління освітою (м. Рига, Латвія)

 1.  

Дін Сінь

Факультет іноземних мов

Лист-запрошення; участь у роботі зимового табору

01.02.2013р.-02.03.2013р.

Харбінський інженерний університет (м. Пекін, Китайська Народна Республіка)

 1.  

Кармазіна Алла Василівна

Кафедра алгебри та геометрії

Лист-запрошення; обмін досвідом з викладання математичних та педагогічних дисциплін

01.02.2013р.-01.04.2013р.

Університет Нотр-Дам (м. Перт, Фрімантл, Австралія)

 1.  

Наумкіна Світлана Михайлівна

Кафедра політичних наук

Лист-запрошення; участь у нараді з виконання міжнародного проекту

23.02.2013р.-03.03.2013р.

Фундація Центральноєвропейської академії навчань та сертифікації (м. Лодзь, Польща)

 1.  

Ростецька Світлана Іванівна

Кафедра політичних наук

Лист-запрошення; участь у нараді з виконання міжнародного проекту

23.02.2013р.-03.03.2013р.

Фундація Центральноєвропейської академії навчань та сертифікації (м. Лодзь, Польща)

 1.  

Ананьєв Антон Михайлович

Проректор з міжнародних зв’язків та науково-педагогічної роботи комплексу

Лист-запрошення; участь у нараді з виконання міжнародного проекту TEMPUS

02.03.2013р.-08.03.2-13р.

Технологічний інститут Карлруе (м. Карлсруе, Німеччина)

Пріоритетні напрями наукових досліджень

Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України №338 від 12.03.2019 р. «Про державну атестацію закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності» та визначеними основними пріоритетними напрямами проведення наукової (науково-технічної) діяльності Університет Ушинського здійснює свою діяльність за такими напрямами:

За результатами державної атестації закладів вищої освіти Університет Ушинського пройшов атестацію за такими напрямами: Суспільні науки, Математичні науки та природничі науки (№ 372 від 25.03.2021 р.).

Рейтинг кафедр та викладачів за результатами науково-дослідної роботи

word

Рейтинг викладачів 2011

word Pейтинг факультетів.doc Pейтинг факультетів
word Рейтинг кафедр по факультетам.doc Рейтинг кафедр по факультетам
word Рейтинг кафедр.doc Рейтинг кафедр

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського