Університетські семінари та конференції

word Міжнародна науково-практична конференція
«Управління навчальними закладами: досвід, проблеми та перспективи»
29-30 жовтня 2014 року

Спецради з захисту дисертацій

Список спеціалізованих учених рад 
ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний
університет імені К. Д. Ушинського»
 

п/п

Номер ради

Спеціальності

Голова ради

Учений секретар, телефон

 
 

1

Д 41.053.01

13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова)

13.00.04 – теорія і  методика професійної освіти

Богуш Алла Михайлівна

Трифонова Олена Сергіївна

роб. тел.

(048) 731 - 22 - 91

 

2

Д 41.053.02

09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії

09.00.10 – філософія освіти

Кавалеров Анатолій Іванович

Балашенко Інна Валеріївна

роб. тел.

(048) 732 - 09 - 52

 

3

Д 41.053.03

19.00.01 – загальна психологія, історія психології

19.00.07 – педагогічна та вікова психологія

Саннікова Ольга Павлівна

Кузнєцова Оксана Володимирівна

роб. тел.

(048) 732 - 09 - 78

 

4

Д 41.053.06

23.00.02 – політичні інститути та процеси

Наумкіна Світлана Михайлівна.

Ростецька Світлана Михайлівна

роб. тел.

(048) 731 - 60 - 65

 

5

К 41.053.04

13.00.02 – теорія та методика навчання (германські мови)

13.00.03 – корекційна педагогіка

13.00.08 – дошкільна педагогіка

Карпова Елла Едуардівна

Княжева Ірина Анатоліївна

роб. тел.

(048) 718 - 57- 22

 

6

К 41.053.05

10.02.15 – загальне мовознавство

10.02.16 – перекладознавства

Корольова Тетяна Михайлівна

Савчук Ганна Василівна

роб. тел.

(048) 731 - 09 - 15

 

7

К 41.053.07

01.04.07 – фізика твердого тіла

Ків Арік Юхимович

Тадеуш Ольга Харлампіївна

роб. тел.

(048) 731 - 17- 91

 
 

 

 

Аспірантура та докторантура

ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ К.Д.УШИНСЬКОГО
оголошує прийом до аспірантури
на 2012-2013 навчальний рік з відривом від виробництва та без відриву
від виробництва за науковими спеціальностями:


ІНСТИТУТ ФІЗИКИ ТА МАТЕМАТИКИ
01.01.01 – математичний аналіз;
01.01.02 – диференціальні рівняння;
01.01.03 – геометрія та топологія;
01.04.07 – фізика твердого тіла;
13.00.02 – теорія та методика навчання (математика);
13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика).

ІНСТИТУТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ
03.00.13 – фізіологія людини і тварин;
13.00.03 – корекційна педагогіка.

ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ
Історико-філософський факультет
07.00.01 – історія України;
09.00.02 – діалектика і методологія пізнання;
09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії;
09.00.10 – філософія історії;
23.00.02 – політичні інститути та процеси.

Факультет психологічної освіти
19.00.01 – загальна психологія, історія психології;
19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

ІНСТИТУТ МОВ СВІТУ
10.01.01 – українська література;
10.02.01 – українська мова;
10.02.04 – германські мови.
13.00.02 – теорія та методика навчання (германські мови)

ІНСТИТУТ ПОЧАТКОВОЇ ТА ГУМАНІТАРНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ
13.00.01 – загальна педагогіка й історія педагогіки;
13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова);
13.00.04 – теорія та методика професійної освіти;
13.00.08 – дошкільна педагогіка.

ІНСТИТУТ МИСТЕЦТВ
13.00.02 – теорія та методика навчання (музика).

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста.
Підготовка в аспірантурі університету здійснюється за рахунок:
- коштів Державного бюджету України – за державним замовленням;
- коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту) – понад державне замовлення.
Підготовка іноземних громадян та осіб без громадянства здійснюється на підставі:
- міжнародних договорів;
- загальнодержавних програм;
- договорів укладених університетом з юридичними та фізичними особами.

Вступники до аспірантури подають на ім’я ректора університету такі документи:
1.Заяву.
2.Особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює.
3.Фотокартки 3?4.
4.Список опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності) або наукову доповідь (реферат) з обраної наукової спеціальності.
5.Медичну довідку про стан здоров’я за формою №086/о.
6.Засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном – копію нострифікованого диплома) з копією витягу із залікової відомості (додатку до диплома).
7.Рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу (за наявності).
8.Посвідчення про складені кандидатські іспити (за наявності).
9.Направлення від організації державної форми власності, для якої за державним замовленням буде здійснюватись підготовка аспіранта та його працевлаштування після закінчення аспірантури.
10.Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для осіб, які вступають до аспірантури з відривом від виробництва).
11.Копію паспорта.
12.Копія трудової книжки (за наявності) із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв’язку зі вступом до аспірантури (подається після зарахування до аспірантури).
13.Довідка про середньомісячну заробітну плату з останнього місця роботи (за підписами керівника установи та головного бухгалтера) для нарахування стипендії (подається після зарахування до аспірантури).

Документи подаються у швидкозшивачі з 2 конвертами.
Заяви про прийом до аспірантури з усіма зазначеними вище документами приймаються у відділі аспірантури та докторантури (головний корпус, каб. №15) з 27 серпня по 10 вересня 2012 року щодня, крім суботи та неділі.
Вступні випробування проводяться з 17 вересня по 15 жовтня 2012 року.
Рішення про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури виноситься приймальною комісією університету за результатами співбесіди вступника з передбачуваним науковим керівником, розгляду реферату або поданих наукових праць з урахуванням письмового висновку передбачуваного наукового керівника.
Вступники до аспірантури університету складають вступні іспити зі спеціальності, філософії, іноземної мови (англійська, німецька, французька)в обсязі навчальних програм для вищих навчальних закладів ІУ рівня акредитації.
Вступники, які на час вступу до аспірантури склали всі або декілька кандидатських іспитів, звільняються від відповідних вступних іспитів до аспірантури і їм зараховуються оцінки кандидатських іспитів.
Термін навчання в аспірантурі з відривом від виробництва не перевищує 3 роки, без відриву від виробництва – 4 роки.
Початок навчання в аспірантурі з 1 листопада 2012 року.


ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. К. Д. УШИНСЬКОГО

оголошує прийом до докторантури на 2012-2013 навчальний рік за науковими спеціальностями:
ІНСТИТУТ ФІЗИКИ ТА МАТЕМАТИКИ
01.04.07 – фізика твердого тіла;
13.00.02 – теорія та методика навчання (інформатика).
ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
09.00.02 – діалектика та методологія пізнання;
09.00.03 – соціальна філософія та філософія історія;
09.00.10 – філософія освіти.

ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ
13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова).
КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ
13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.
ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ
19.00.01 – загальна психологія, історія психології;
19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.
До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь кандидата хімічних наук, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності і які в змозі на високому науковому рівні проводити фундаментальні, пошукові і прикладні наукові дослідження.

Підготовка в докторантурі університету здійснюється за рахунок:
- коштів Державного бюджету України (за державним замовленням);
- коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту) - понад державне замовлення.
Вступники до докторантури подають на ім'я ректора університету такі документи:

1. заяву
2. особовий листок з обліку кадрів
3. список опублікованих наукових праць і винаходів (за встановленим зразком, з визначенням фахових видань за науковою спеціальністю передбачуваної дисертації)
4. медичну довідку про стан здоров'я за формою № 286-у
5. копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном - копію нострифікованого диплома)
6. копію диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук (у разі здобуття відповідної освіти за кордоном – копію нострифікованого диплома).
7. копію атестата про присвоєння вченого звання доцента (професора, старшого наукового співробітника) (за наявності)
8. розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук
9. копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (за формою встановленого зразку)
10. дві фотокартки (3х4)
Паспорт, диплом про вищу освіту, диплом про присудження наукового ступеня кандидата наук, атестат про присвоєння вченого звання доцента (професора, старшого наукового співробітника) подаються вступником особисто.
Трудова книжка із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв'язку зі вступом до докторантури та довідка з останнього місця роботи про середньомісячну заробітну плату (за підписом головного бухгалтера та керівника установи) для нарахування стипендії подаються докторантом особисто в десятиденний термін після зарахування до докторантури.
Терміни подачі документів: документи для вступу до докторантури приймаються до 31 серпня 2012 року.
Взаємозобов'язання докторанта, підготовка якого здійснюється за державним замовленням, та університету визначаються в угоді, якою передбачається своєчасне закінчення роботи над дисертацією, працевлаштування після закінчення докторантури та відповідальність сторін у разі невиконання умов угоди.
За грубе порушення правил внутрішнього розпорядку університету, вчинення протиправних дій, невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин докторант може бути відрахованим з докторантури.
Докторант, який був зарахований до докторантури за державним замовленням і відрахований через зазначені причини, відшкодовує вартість перебування в докторантурі згідно із законодавством України.
Термін перебування в докторантурі на загальних підставах не перевершує трьох років.

Перелік документів, необхідних для вступу до аспірантури

 • Прийом до аспірантури
 • Прийом до докторантури
 • Контракт про індивідуальну підготовку аспіранта
 • Контракт про індивідуальну підготовку докторанта
 • Індивідуальний план роботи аспіранта
 • Індивідуальний план роботи докторанта
 • Особистий листок по обліку кадрів
 • Типова угода про підготовку аспіранта (докторанта)

Нормативна база науково-дослідного сектора

Положення про науково-дослідний сектор ДЕРЖАВНОГО ЗАКЛАДУ «ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ К. Д. УШИНСЬКОГО»,  pdf
Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності ДЕРЖАВНОГО ЗАКЛАДУ «ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ К. Д. УШИНСЬКОГО», pdf
Положення про рейтінгову оцінку діяльності науково-педагогічних працівників (НПП), кафедр і факультетів ДЕРЖАВНОГО ЗАКЛАДУ «ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ К. Д. УШИНСЬКОГО»,  pdf
Положення про проведення конкурсного відбору наукових проектів, що виконуються за рахунок коштів загального фонду державного бюджету ДЕРЖАВНОГО ЗАКЛАДУ «ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ К. Д. УШИНСЬКОГО», pdf

 

Науково-дослідна робота студентів

Науково-дослідна робота студентів є невід’ємною складовою наукової діяльності університету і першим етапом у підготовці наукових кадрів. Вона є одним із важливих засобів підвищення якості підготовки фахівців з вищою освітою, сприяє розширенню загального та професійного світогляду. Координуючими органами організації науково-дослідної роботи студентів є Рада молодих учених і Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених Університету Ушинського.

Основними завданнями науково-дослідної роботи студентів в університеті є:

 • залучення студентів до науково-пошукової діяльності на різних етапах навчання у ЗВО;
 • мотивування науково-дослідної роботи студентів, ознайомлення їх з науковими методами пізнання, забезпечення творчого засвоєння навчального матеріалу;
 • пропаганда серед студентів різних форм наукової творчості відповідно до принципу єдності науки і практики, формування інтересу до науково-педагогічних досліджень як основи опанування новими знаннями;
 • формування творчого ставлення до педагогічної професії шляхом залучення студентів до дослідницької діяльності;
 • озброєння студентів різноманітними методами і прийомами самостійного розв’язання науково-педагогічних завдань;·
 • залучення обдарованих студентів до цілеспрямованої науково-дослідної роботи в різних наукових колективах і школах університету, освоєння нових педагогічних технологій дослідження;
 • виховання патріотичного ставлення молоді до досягнень вітчизняних наукових шкіл та наукових шкіл університету на основі спадкоємності між поколіннями;
 • співпраця з іншими закладами вищої освіти та науковими установами, вивчення вітчизняного і зарубіжного досвіду організації науково-дослідної роботи з упровадженням передових форм і методів наукового дослідження в роботу університету;
 • організаційно-методична робота щодо підвищення ефективності функціонування студентських наукових гуртків та проблемних груп, що діють в університеті;
 • організація й проведення різних заходів з науково-дослідної роботи студентів (наукових семінарів і конференцій, конкурсів студентських наукових робіт, олімпіад з різних дисциплін і спеціальностей, оглядів-конкурсів, презентацій курсових, магістерських та навчально-дослідницьких робіт, дискусійних клубів, симпозіумів, шкіл молодих дослідників тощо).

Науково-дослідна робота студентів поділяється на три основні види залежно від змісту і характеру проведення:

 • науково-дослідна робота студентів, яка передбачена навчальними планами і програмами та є обов’язковою;
 • науково-дослідна робота студентів, що доповнює освітній процес (поза межами безпосередньої освітньої програми);
 • дослідження студентів, які проводяться в позааудиторний час разом з науковцями університету.

Основними формами науково-дослідної роботи студентів в університеті є: студентські науково-дослідні гуртки, творчі проблемні групи, науково-дослідна робота студентів на базі освітніх закладів Одеської області, участь у студентських олімпіадах, наукових конференціях і конкурсах різного рівня (університетських, регіональних, всеукраїнських та міжнародних), у психолого-педагогічних дослідженнях, що проводяться кафедрами університету, міжнародних програмах, конкурсах, грантах; науково-дослідна робота на базі інших університетів, виконання пошуково-дослідницьких проектів під час написання курсових і магістерських робіт.

Усім студентам університету надається допомога в проведенні досліджень, поданні завершених робіт на конкурси і виставки, публікації та впровадженні результатів психолого-педагогічних надбань у освітній процес.

Університет Ушинського є базовим у проведенні другого туру Всеукраїнської студентської олімпіади з багатьох навчальних дисциплін і спеціальностей та Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей.

Керівництво науковою роботою студентів в університеті здійснює понад 400 науково-педагогічних працівників. Щороку проводяться конкурси студентських наукових робіт, Дні студентської науки, студентські наукові конференції, конкурси студентських наукових доповідей, видаються збірники студентських наукових статей. Найкращі студенти беруть участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних конкурсах, виставках і конференціях (щороку готується понад 100 робіт).

За останні 5 років на різних наукових конференціях зроблено близько 7000 доповідей, видано понад 4500 наукових статей та тез, підготовлено на Всеукраїнський конкурс близько 100 студентських наукових робіт, оформлено заявки на винаходи. За означений період студенти отримали біля 8000 нагород різного рівня за перемоги та успіхи в науковій діяльності, у т. ч. 50 медалей та гран-прі на міжнародних конкурсах, які проходили в Канаді, Ізраїлі, США, Німеччині, Болгарії, Туреччині, Польщі, Литві, Китаї тощо, та понад 700 дипломів і 1500 почесних грамот Міністерства освіти і науки України та інших відомств і установ.

Досвід організації науково-дослідної роботи студентів в університеті засвідчив, що сучасні умови й економічна ситуація в країні вимагають модернізації та динамічного вдосконалення їхньої науково-пошукової діяльності, використання нових методичних підходів, організаційних форм та позитивних стимулів, обов’язкового аналізу й упровадження передового досвіду в практику роботи з обдарованою молоддю.

В університеті відбувається перебудова системи організації науково-дослідної роботи студентів, яка здійснюється відповідно до нових умов управління та розвитку закладів вищої освіти, базується на використанні багаторічного вітчизняного й зарубіжного досвіду і спрямована на забезпечення високого рівня підготовки фахівців за світовими стандартами педагогічної освіти.

 

Рейтинг університету за показниками наукометричної бази даних Scopus

Рейтинг

Південноукраїнського національного педагогічного університету

імені К. Д. Ушинського

за показниками наукометричної бази даних SCOPUS

Дата

Місце

Кількість публікацій у SCOPUS

Кількість цитувань у SCOPUS

Індекс Гірша

(h- індекс)

Станом на 01.04.2020

Серед 177 ЗВО

України – 38 місце

331

2092

21

Станом на 17.04.2019

Серед 166 ЗВО України – 51 місце

120

992

15

Станом на 06.04.2018

Серед 162 ЗВО України – 42 місце

114

890

14

Станом на 12.04.2017

Серед 136 ЗВО України – 36 місце

111

807

13

Станом на 04.04.2016

Серед 128 ЗВО України – 33місце

106

682

13

Станом на 16.07.2015

Серед 124 ЗВО України – 35місце

105

627

11

Станом на 22.12.2014

Серед 123 ЗВО України – 33 місце

105

601

11

Станом на 15.10.2013

Серед 115 ЗВО України – 32 місце

104

513

11

Станом на 12.11.2012

Серед 104 ЗВО України – 30 місце

103

436

11

Станом на 27.12.2011

Серед 97 ЗВО України – 29 місце

102

366

10

Станом на 22.12.2010

Серед 91 ЗВО України – 32 місце

96

299

9

Станом на 17.12.2009

Серед 87 ЗВО України – 29 місце

82

242

9

 

Публікації у міжнародних виданях

Публікації у міжнародних виданнях 
Сторінка 1 із 3

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського