Кафедра філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності

Загальні відомості
Науково-педагогічний склад
Навчальна робота
Методична робота
Наукова робота
Організаційна робота
Контакти
Анотації програм 2015-2016 навчального року

Висновок експертів

Офіційний сайт кафедри

Кафедра філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності. Загальні відомості.
Кафедра філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності входить до складу історико-філософського відділення Інституту психології. Вона була створена  в 1992 р. Очолив її відомий український філософ, академік Української академії політичних наук та Інженерної академії України, доктор філософських наук, професор Анатолій Іванович Кавалеров. Більше 20 років він розробляв як загальнофілософську, так і спеціально наукову, методологічну проблематику, опублікував низку монографій з актуальних напрямків соціальної філософії («Соціальна адаптація: феномен і прояви», «Молодіжне середовище в його девіантному вимірі», «Социальная экология: проблемы и теории» та ін.), низку підручників, мав значний досвід як керівник аспірантури та докторантури.
У 1993 р. А. І. Кавалеровим була заснована перша на Півдні України спеціалізована вчена рада по захисту докторських та кандидатських дисертацій з філософії. Всі ці роки він був незмінним головою ради. Спеціалізована вчена рада з моменту відкриття об'єднала та залучила до участі у своїй роботі провідних спеціалістів-філософів, учених зі світовим ім'ям. Членом ради є І. В. Єршова-Бабенко, д. філос. н., проф., завідувач кафедри філософії Одеського державного медичного університету, д. філос. н., проф. О. П. Пунченко, завідувач кафедри філософії та українознавства Одеської державної академії зв'язку ім. О. С. Попова, В. П. Плавич, д. філос. н., проф., завідувач кафедри загальноправових дисциплін і міжнародного права Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова, М. Ф. Цибра, д. філос. н., проф. кафедри філософії і культурології Одеського державного економічного університету, С. М. Наумкіна, д. політ. н., проф., завідувач кафедри політичних наук Державного закладу «ПНПУ імені К. Д. Ушинського».
В раді  захистилося понад 60 наукових спеціалістів, викладачів суспільних дисциплін, керівників різних освітніх та державних структур. Тематика захищених дисертацій дуже різноманітна — це філософський символізм, особистість і суспільство, менталітет, культурні феномени, принцип системності, самосвідомість, свобода, соціальна мобільність, воля, ціннісні орієнтації, соціальне пізнання, історичне буття, коеволюція природи і суспільства, принцип толерантності, ситуаційний підхід, міграційні процеси, ідентифікація, антропологічна методологія, цивілізаційні процеси, антиципація екстремальних ситуацій, буддизм, феномен відчуження, еліта, людська активність, музичний символ та багато іншого.
Кафедра філософії та соціології включена ВАК України до списку провідних установ по захисту дисертацій (зі спеціальностей ради).
А. І. Кавалеров був головним редактором наукових журналів («Перспективи», «Наукове пізнання: методологія і технологія»), акредитованих ВАК України як спеціальних видань, у яких і сьогодні публікуються результати наукових досліджень з філософії, політології та соціології.
З травня 2013 року кафедру філософії та соціології очолює доктор філософських наук, професор Євген Руславович Борінштейн, який успішно продовжує традиції  свого вчителя.

Професорсько-викладацький склад кафедри

Професорсько-викладацький склад кафедри представлений 5 докторами наук, 7 доцентами. В аспірантурі навчаються 25 аспірантів, 10 з яких - випускники університету, у докторантурі - 2 викладачі, 1 з яких захистив дисертацію по філософії в спеціалізованій ученій раді Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет  імені К. Д. Ушинського».


Студенти першого курсу


У складі кафедри філософії та соціології працює 12 осіб:
Борінштейн Євген Руславович, доктор філософських наук, професор
Цибра Микола Федорович, доктор філософських наук, професор
Гансова Емма Августівна, доктор філософських наук, професор
Мисик Ірина Георгіївна, доктор філософських наук, професор
Лісеєнко Олена Василівна, доктор соціологічних наук, професор
Атаманюк Зоя Миколаївна, кандидат  філософських наук, доцент
Балашенко Інна Валеріївна, кандидат  філософських наук, доцент
Виноградова Наталя Михайлівна, кандидат  філософських наук, доцент
Кавалеров Анатолій Анатолійович, кандидат  філософських наук, доцент
Начев Андрій Петрович, кандидат  філософських наук, доцент
Петінова Оксана Борисівна, кандидат  філософських наук, доцент
Поплавська Тетяна Миколаївна, кандидат  філософських наук, доцент


 

Навчальна робота

Освітньо-професійні програми

Робочі програми

Кафедра забезпечує викладання дисциплін, призначених для спеціальної професійної підготовки майбутніх викладачів філософських та суспільствознавчих дисциплін. Викладачі кафедри здійснюють викладання таких навчальних дисциплін для підготовки ОКР «бакалавр» напряму «Філософія» терміном навчання 4 роки:
- Філософія
- Соціологія
- Логіка
- Релігієзнавство
- Етика та естетика
- Філософія науки
- Філософія освіти
- Методологія та методи науки
- Філософська антропологія
- Методика викладання етики
- Методика викладання естетики
- Вступ до спеціальності
- Філософія Нового часу
- Соціальна філософія
- Філософські проблеми молоді, сім’ї, побуту
- Методологія та методи наукових досліджень
- Основи наукових досліджень
- Світоглядно-методологічні концепції сучасного природознавства
- Гносеологія та епістемологія
- Методика викладання філософії
- Філософські проблеми політики
- Філософія Відродження та Реформації
- Етика ділового спілкування
- Історія філософської думки в Україні
- Філософія історії
- Історія філософії  Стародавнього світу
- Аксіологія
- Філософська антропологія
-Філософія Середньовіччя
- Філософія релігії
- Історія християнства
- Філософія Відродження та Реформації
- Етика ділового спілкування
- Спецкурс «Проблеми самоосвіти особистості в соціальній філософії»

Професори та доценти  кафедри  здійснюють викладання  дисциплін у всіх інститутах та на всіх факультетах університету наступні дисципліни:
-       Філософія
-       Соціологія
-       Логіка
-       Релігієзнавство
-       Етика та естетика

Для спеціалістів спеціальностей «Образотворче мистецтво», «Фізичне виховання», «Історія» читається Філософія освіти; магістрів спеціальностей «Дошкільна освіта», «Історія», «Образотворче мистецтво», «Фізичне виховання», «Початкове навчання» читається Філософія науки.
Методична робота
Співробітниками кафедри розроблені та впроваджені у навчальний процес навчальні робочі програми за всіма дисциплінами, які викладаються. Видані методичні рекомендації до написання курсових, дипломних та магістерських робіт.

Підручники та навчально-методичні посібники:

Назва навчально-методичного видання Вихідні
дані    Обсяг д. а.
Мова видання Автори
1. Основи філософії. Навчально-методичний комплекс для самостійної роботи студентів Одеса, Автограф, 2007 українська Цибра М. Ф.
2. Основи культурології. Навчально-методичний комплекс для самостійної роботи студентів Одеса, Автограф, 2008 українська Цибра М. Ф
3. Основи гносеології. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів І курсу денної форми навчання всіх спеціальностей Одеса, ОДЕУ, ротапринт, 2010 українська Цибра М. Ф
4. Соціологія політики. Підручник. Розділи: Історичні етапи становлення та розвитку соціології політики, ч 1, стор. 24-46; Форми, функції та фактори політичної участі. Політична поведінка, її сутність та різновиди. Соціальне незадоволення і протестна поведінка, ч. 2, стор. 322-341  Видавництво Європейського університету, 2011 українська Лісеєнко О. В.
5. Философия в кратком изложении.  Учебное пособие. Одеса Фенікс
2009 – 332 с.   19, 27
російська Чунаєва А. А.,
Мисик І. Г.
6. Історія філософії в Україні: навчальний посібник Одеса Фенікс 2011 – 134 с.   8, 6    українська      Мисик І. Г.
7. Основи этики и эстетики
Навчально-методичний посібник   Одеса
2012 – 136 с.   8,5      російська Поплавська Т. М.
8. Соціологія. Методичний посібник з курсу за рейтингово-модульною системою навчання        Одеса
2013 – 32 с.           
українська      Лісеєнко О. В.
9. Основи демографії.
Навчально-методичний посібник
   Одеса: «ВМВ»,
2014. – 50 с.   3,0     
українська      Борінштейн Є. Р.
10. Трансформаційні процеси в суспільстві
Навчально-методичний посібник   
Одеса: «ВМВ»,
2014. – 46 с.   2, 8   
українська      Борінштейн Є. Р.
11. Історія філософської думки в Україні
Навчально-методичний посібник   
Одеса: ПНПУ
2014 -  36 с.   1, 42   
українська      Атаманюк З. М.Наукова робота.

Кафедрою з 2012 року розробляється наукова тема «Методологія та технологія сучасного філософського пізнання», керівником якої є доктор філософських наук, професор Борінштейн Є. Р.

Науковий пошук ведеться за декількома напрямками:

І. Онтологічний, гносеологічний та методологічний напрямок.
 ІІ. Соціально-філософський напрямок.
ІІІ. Філософія освіти.
ІV. Соціологічний напрямок.

Мета роботи на 2015 рік  полягає:
-       в обґрунтуванні ефективності  холістичної парадигми щодо дослідження не тільки свідомості, а й широкого кола сучасних гуманітарних проблем; в розгляді та розробці  холістичної методології пізнання як методології гуманітарного знання; в розгляді можливості холістичної парадигми освіти;
-       в розкритті специфіки впливу ціннісних орієнтацій особистості на інформатизацію сучасного українського суспільства;
-       в  аналізі соціальних відхилень та заходів боротьби з ними з урахуванням специфіки соціально-культурних, соціально-політичних, соціально-економічних, демографічних та інших факторів, що впливають на життя населення в українському суспільстві;
-       в дослідженні феномену мовної особистості в соціокультурних трансформаціях;
-       в розгляді ідеї позитивістського спрямування категорії самоствердження особистості;
-       в позначенні аксіологічної складової освіти в системі ціннісних установок особистості;
-       у  виявленні філософської специфіки інноваційного концепту освіти;
-       у розгляді Нової економічної людини як продукту сучасного капіталістичного розвитку, особливості її світогляду та становлення в суспільстві ринкової економіки України;
-       у дослідженні релігійної терпимості та толерантного відношення до іновірців;
-        в обґрунтуванні теоретичних підходів до вивчення політичної культури українського суспільства, дослідженні суб'єктивних вимірів політичної культури населення України у порівняльному контексті, дослідженні основних факторів формування та тенденції змін в політичній свідомості та формах політичної участі населення українського суспільства.

Наукові школи:

1. Наукова школа А. І. Кавалерова «Інноваційність в методології та технології наукового і соціального пізнання»

2. Наукова школа «Управління та самоорганізація в соціумі»

3. Наукова школа Є. Р. Борінштейна «Особливості соціокультурної трансформації сучасного суспільства»

 


 

Організаційна робота.
Викладачі кафедри філософії та соціології постійно приймають участь в організації пізнавальних культурних заходів та екскурсій: на базі музею Західного та східного мистецтва, Художнього музею, музею Рериха, культурних центрів (Грецького, Ісламського).
На протязі навчального року організовуються зустрічі з представниками різних релігійних віросповідань (католицького, православного, мусульманського, іудейського) з метою кращої орієнтації студентів у світі різних релігійних представлень, осягнення ролі релігійного фактору в житті людей, познайомитися з різноманітними світоглядними системами та етичними поглядами.
Викладачі кафедри регулярно проводять організаційні та виховні заходи у гуртожитках університету, ведуть активну профорієнтаційну роботу в загальноосвітніх навчальних закладах м. Одеси та області, М. Ф. Цибра, І. В. Балашенко, З. М. Атаманюк, Т. М. Поплавська є кураторами груп філософів 1- 4 курсів.
Є. Р. Борінштейн, М. Ф. Цибра, І. Г. Мисик, О. В. Лісеєнко, І. В. Балашенко є членами спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій з філософії, І. Г. Мисик, О. В. Лісеєнко, Є. Р. Борінштейн – члени спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій з політології.
Є. Р. Борінштейн, І. Г. Мисик, О. В. Лісеєнко, І. В. Балашенко входять до складу редакційних колегій фахових видань: «Перспективи». Соціально-політичний журнал (Філософія, політологія, соціологія); Наукове пізнання: методологія та технологія (Філософія).
Силами кафедри організовані та проведені Міжнародні конференції «Філософія. Менталітет. Освіта», 1995 р.; «Наука та освіта в толерантному суспільстві XXI сторіччя», 1998 р., «Інновації наукового та соціального пізнання», 2003 р., «Інновації в технології та методології наукового пізнання», 2006 р., «Традиція та інновація в науці та освіті», 2008 р., «Традиції та інновації в науці й освіті XXI століття», 2010 р., І та ІІ Міжнародні наукові конференції «Методологія та технологія сучасного філософського пізнання» (жовтень 2012 р., травень 2014 р.), Всеукраїнська наукова конференція «Освіта та соціалізація особистості» (березень, 2014 р.), Всеукраїнська наукова Інтернет-конференція «Актуальні питання соціально-філософської думки» (жовтень, 2014 р.), а також студентська міжвузівська конференція «Духовний досвід людства наприкінці XX сторіччя: підсумки і перспективи», 1999 р. та студентська науково-практична конференція, присвячена 280-річчю з дня народження Г. С. Сковороди «Г. С. Сковорода: філософські погляди», 2003 р.


 

Контакти
Адреса: Старопортофранківська, 26, каб 73
м. Одеса
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського