Наукова школа “Інноваційність у методології та технології наукового і соціального пізнання”

Наукова школа доктора філософських наук, професора
КАВАЛЕРОВА
Анатолія Івановича


“Інноваційність у методології та технології наукового і соціального пізнання”
Віхи життя і творчості
Засновник наукової школи – Кавалеров Анатолій Іванович - народився 3 червня 1937 року в місті Одесі. Працював на різних посадах, пов’язаних зі сферою освіти і науки – вчителем у загальноосвітніх школах, викладачем, доцентом, професором, завідувачем кафедри філософії і політекономії Рівненського педагогічного інституту, ректором Ізмаїльського педагогічного інституту, заступником голови Одеського обласного виконкому, головою комітету з питань науки і техніки Одеської обласної адміністрації. Працюючи ректором педагогічного інституту, Анатолій Іванович приділяв багато уваги поліпшенню матеріальної навчальної бази, розробці нових педагогічних технологій, науковому зростанню педагогічних кадрів. Як заступник голови облвиконкому займався  проблемами організації та вдосконалення роботи навчальних закладів Одеської області,  покращаням їх матеріально-технічної бази. З 1992 року працює завідувачем кафедри філософії і соціології Південноукраїнського державного педагогічного університету ім.К.Д.Ушинського, є головою спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій з філософських проблем. Бере активну участь в атестації наукових кадрів вищої категорії. За час роботи спеціалізованої вченої ради було захищено 57 кандидатських дисертацій, автори яких працюють головним чином у ВНЗ Одеської та інших областей України. Загальний педагогічний стаж А.І.Кавалерова становить більше ніж 52 роки, у тому числі у ВНЗ – 43 та науковий – 36. А. І. Кавалеров – був головним редактором наукових фахових журналів ««Перспективи». Соціально-політичний журнал» (від 1996), «Наукове пізнання: методологія та технологія» (від 1998).
Сфера наукових інтересів.: онтологія, соціальна філософія, філософія освіти та історії, історія філософії України, соціологія, логіка, педагогіка.


Наукова школа А. І. Кавалерова
Наукова школа доктора філософських наук, професора А. І. Кавалерова досліджує великий спектр соціально-філософських проблем. Це й особливості формування ціннісних орієнтацій особистості як складника національної самосвідомості; і мовний простір в умовах міжнаціональних відносин; і вплив ціннісних орієнтацій особистості на розвиток українського суспільства в цілому. Проаналізовано вплив трансформаційних процесів посттоталітарного суспільства на формування ціннісних орієнтацій особистості з метою виявлення найбільш значимих у сучасному соціумі; досліджено ціннісні орієнтації українського суспільства в контексті соціально-культурних трансформацій; визначено соціально-філософський зміст концепцій української національної еліти в ретроспективі та перспективі, взаємозв'язки між соціально-побутовим та ціннісними орієнтаціями особистості в контексті соціально-філософського осмислення. Розглядаються основні детермінанти відхилень у поведінці різних верств населення. Значну роль у цьому відіграють ціннісно-нормативні регулятори, які через інтеріоризацію індивідуальної свідомості створюють передумови для перетворення соціальних ціннісних норм із зовнішніх стимулів у внутрішні мотиви діяльності. Досліджується теорія еліти, її функції, які вона виконує в суспільстві. Спираючись на ідею існування трьох основних сфер життя суспільства, можна виділили такі типи еліти – економічну, політичну, духовну.
Досліджено побут – специфічну сферу суспільного буття, в якій відбувається задоволення матеріальних і духовних потреб людей. Структуру побуту можна розглядати з точки зору співвідношення його матеріального і духовного боків, форм, соціального та індивідуального аспектів, видів витрат часу тощо. Виявлено, що соціально-побутове – це один з найголовніших чинників становлення системи ціннісних орієнтацій особистості, соціально-побутові ціннісні орієнтації проходять стрижнем через всі частини ієрархії цінностей особистості, зосереджуючись, здебільшого, в ядрі. Національні особливості вносять свою специфіку в соціально-побутове, яке не локалізовано лише у сфері побуту, а органічно переплітається і взаємопроникає в інші сфери буття людини, відтворюючись у ціннісних орієнтаціях кожної особистості.
Під керівництвом професора А. І. Кавалерова було захищено 5 докторських дисертацій та більше як 40 кандидатських дисертацій. Його учні працюють як у Державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», так і в інших ВНЗ міста Одеси та України, продовжують розвивати ідеї А. І. Кавалерова з таких основних проблем соціальної філософії:
- девіантна поведінка – В. О. Довгополюк, Л. П. Котляров, С. Д. Стоянова;
- ціннісні орієнтації особистості – Є. Р. Борінштейн, О. Б. Петінова;
- соціальна адаптація особистості – А. А. Кавалеров, О. М. Бондаренко, С. І. Пальчик, Н. В. Іванова, Л. В. Бондар, О. О. Іванов;
- національна еліта, національна самосвідомість, національна ідея, менталітет – Т. М. Поплавська, А. І. Бойко, О. Я. Надибська, Н. Імамвердієв, З. М. Атаманюк, І. Б. Стадник;
- соціально-філософські аспекти трансформаційних процесів в Україні – Є. Р. Борінштейн, В. О.Шелюк, О. В. Запорожченко, І. В. Балашенко, Л. І. Верецька, О. М. Науменко, І. Л. Шпачинський, А. П. Начев;
- соціально-філософські аспекти побуту, буденна свідомість – О. Б. Петінова, С. С. Лазюк;
- філософія історії (Ю. А. Добролюбська);
- соціально-філософські аспекти екстремальних ситуацій (М. В. Чурсов);
- соціально-філософські аспекти екології (М. К. Григор’єв);
- соціально-філософські аспекти трансформації сучасної освіти – Є. Р. Борінштейн, І. Г. Мисик, О. Б. Петінова;

та з діалектики і методології пізнання:
-       пізнавальні функції діагностики (О. О. Ніколенко)

Монографії та методичні посібники:
1.      Кавалеров А. И. Социальная экология: проблемы и теории / А. И. Кавалеров [и др.]. - О. : Астропринт, 2005. - 167 с.
2.      Кавалеров А. І. Молодіжне середовище в його девіантному вимірі / А. І. Кавалеров [и др.]. - О. : Астропринт, 2005. - 127 с.
3.      Кавалеров А. І. Соціальна адаптація: феномен і прояви / А. І. Кавалеров, А. М. Бондаренко. - О. : Астропринт, 2005. - 112 с.
4.      Кавалеров А. І. Наукова інтелігенція: її роль та проблеми / А. І. Кавалеров, І. А. Кадієвська. - О. : Астропринт, 2007. - 152 c.
5.      Кавалеров А. І. Наукова інтелігенція: її роль та проблеми. - Одеса: Астропринт, 2007. -  8,84 друк.арк. (у співавторстві).
6.      Кавалеров А. І. Наука ХХ століття: методологія, трансформації, епістемологія : монографія / А. І. Кавалеров, О. О. Погорелова ; Південноукраїнський держ. педагогічний ун-т ім. К.Д.Ушинського. - О. : Астропринт, 2008. - 136 с.
7.      Кавалеров А. И. Знание и сознание : монография / А. И. Кавалеров, Е. В. Байрамова; Южноукраинский гос. педагогический ун-т им. К.Д.Ушинского. - О. : Астропринт, 2008. - 160 с.
8.      Кавалеров А. І., Атаманюк З.М. Історія філософії в Україні: методичний посібник. – Одеса: Інформаційно-видавничий центр Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського, 2009. – 31 с.
9.      Кавалеров А. І. Євроінтеграція: болонський процес і Україна: Монографія / А. І. Кавалеров, В. І. Ворніков. – Одеса: Астропринт, 2012. – 231с.
10.      Кавалеров А. І. Філософська пропедевтика: Навчально-методичний посібник / А. І. Кавалеров, В. І. Ворніков. – Одеса: Астропринт, 2013. – 95с.


Наукові праці А. І. КАВАЛЕРОВА
1.      Материальное производство - основа общественного развития. – Ровно, 1974. – 3,5 др.а.
2.      Социалистический быт – составная часть советского образа жизни. Львов. Изд-во  Вища школа, 1978. – 8 др . а.
3.      Личность и общество. Ценностные ориентации личности и образ жизни. – Калининград, 1979. – 9 др.а.
4.      Интернациональные черты быта в развитом социалистическом обществе. – К.: Знание, 1979.– 3,5 др.а .
5.      Паспорт економічного і соціального розвитку міста. – Рівне, 1982. – 5 др.а. /у співавтор./
6.      Краса праці.- К.: Радянська школа, 1981. – 5 др.ар /у співавтор./.
7.      Быт развитого социализма: сущность и основные черты. - Львов: Изд-во Вища школа, 1985. – 10 др.а.
8.      Пушкин в Бессарабии. – Измаил, 1989. – 7,5 др.а. /у співавтор./.
9.      Интернациональное и национальное в подготовке будущего учителя. - Измаил, 1989. – 5,25 др.а. /у співавтор./.
10.     Формирование личности советского учителя: опыт и проблемы. – Измаил, 1990. – 10,75 др.а. /у співавтор./.
11.     Учитель и общество: опыт, проблемы, поиски. – Измаил. 1990. – 29,7 др.а./у співавтор./.
12.     Розвиток науки і її досягнень в Одеській області. – Одеса, 1996. –4,5 др.а./ у співавтор./.
13.     Філософія. Курс лекцій. - Одеса:  Астропринт, 1997. – 13,5 др.а. /у співавтор./.
14.     Соціальна адаптація: феномен і прояви. - Одеса: Астропринт, 2005. – 7,2 др.а. /у співавтор./.
15.     Молодіжне середовище в його девіантному вимірі. - Одеса: Астропринт, 2005. – 7,44 др.а./у співавтор./.
16.     Социальная экология: проблемы и теории. - Одеса: Астропринт, 2005. – 9,77 др.а./у співавтор./.
17.     Наукова інтелігенція: її роль та проблеми. - Одеса: Астропринт, 2007. -  8,84 др.а. /у співавторстві/.
18.     Конференция, посвященная  юбилею И.Канта. // Философские науки.– М., 1974. - № 6. – 0,7 др.а. /у співавтор./.
19.     Социалистический быт как  фактор формирования и развития личности. Матер. доклада. На немецком и венгерском языках // Материалы международного симпозиума. – Веспрем (Венгрия). – 1982. – 0,4 др.а.
20.     Досягнення науково-технічної революції і розвинутий соціалізм // Економіка Радянської України. – К.: КДУ, 1978. - № 10. – 0,5 др.а.
21.     Повышение благосостояния трудящихся - главная цель политики Компартии // Під прапором ленінізму. – К., 1970. - № 10. – 0,6 др.а.
22.     Деякі питания побуту в творах В.І.Леніна. // Проблеми філософії. – К.: КДУ, 1969. - № 14. – 0,7 др.а.
23.     Ленин В.И. о быте трудящихся. – К.: НИЗИ, 1969. – 1,3 др.а
24.     До питання про визначення поняття „побут” // Проблеми філософії. - К.: КДУ, 1970. - № 15. – 0,7 др. а. /у співавтор./
25.     Ленін про побут як соціальний фактор формування і розвитку особи // Проблеми філософії. - К.: КДУ, 1971. - № 22. – 0,7 др. а.
26.     До проблеми „усуспільнення” в побуті  // Питання наукового комунізму. - К.: КДУ, 1971. - № 14. – 0,7 др. а.
27.     Нормирование труда и свободного времени руководителей школы // Ученые записки Московского пединститута им.Н.К. Крупской. -  М., 1972. – 0,7 др.а.
28.     Ленінські ідеї наукової організації побуту // Проблеми філософії. – К.: КДУ, 1974. - № 30. – 0,7 др.а.
29.     Социалистический быт в формировании и развитии личности // Личность и общество. Ценностные ориентации личности и образ жизни. – Калининград, 1979. – 0,9 др.а
30.     Совершенствование быта - важная задача социальной политики КПСС // Під прапором ленінізму. – К., 1979. - № 16. – 1 др.а.
31.     Социалистический быт как фактор формирования работника нового типа // Научно-технический прогресс и формирование работника новоготипа. – Стерлитомак, 1979. – 0,5 др.а.
32.     Социальное управление бытом села в условиях агропромышленной интеграции // Социальные аспекты развития трудовых ресурсов сельского хозяйства. – Елгава, 1980. – 0,3 др.а.
33.     Интернациолизация духовной жизни советских людей в быту // Интернациональное и национальное в образе жизни советского народа. – Москва – Фрунзе, 1981. – 0,5 др.а.
34.     Социальное управление бытом как одно из условий стабилизации трудовых ресурсов системы „город - село” // Трудовые ресурсы системы „горд - село”. – Саранск, 1981. – 0,5 др.а.
35.     Социальна психология и образ жизни  //Под знаменем ленинизма. – К.,1981, № 11. – 0,5 др.а.
36.     Интернациолизация духовной жизни советских людей в быту //Интернациональное и национальное в образе жизни советского народа. – Москва – Фрунзе, 1981. – 0,5 др.а.
37.     ХХVІІ  съезд КПСС о совершенствовании социалистического быта //Научный коммунизм. – М., 1982. - №  3. – 1 др.а.
38.     Формирование разумных потребностей личности в сфере социалистического быта. // Научный коммунизм. - М., 1984. - №2. – 1 др.а.
39.     Эстетическая организация производственного быта как один из стимулов активизации трудовой деятельности человека // Коллективность, экономическое поведение работника и закон о трудовых коллективах. – Пермь, 1985. -  0.3 др.а.
40.     Комплексный подход к  организации быта как один из социальных факторов повышения эффективности агропромышленного комплекса //Социальные резервы повышения эффективности производства в условиях агропромышленного комплекса. – Кишенев, 1982. – 0,5 др.а.
41.     Влияние М.В.Ломоносова на развитие педагогических идей в Украине в ХVІІІ в. // М.В. Ломоносов и значение его деятельности для просвещения. – Архангельск, 1986. – 0,4 др.а.
42.     Использование социологических исследований в совершенствовании лекционной пропаганды. //Социологические исследования в организациях общества «Знание». - Киев - Москва.,  1986. – 0,5 др.а. /у співавтор./.
43.     Досліджувати багатомірність життя // Трибуна лектора. – К., 1986. - №  10. – 1 др.а.
44.     Основные проблемы подготовки современного учителя в Измаильском пединституте //Учитель и общество: опыт, проблемы, поиски. -  Измаил,    1990,  – 0,5 др.а.
45.     Формирование мировоззрения учителя XXI века. //Ленин и социалистическое обновление. – Одесса, 1990. – 0,5 др.а
46.     Изображение образа жизни в «Слове о полку Игорове» //Слово о полку Игорове и мировоззрение его эпохи. - К.: Наукова думка, 1990. – 0,9 др.а.
47.     Ушинский о роли среды в формировании личности. //Педагогическое наследие К.Д.Ушинского в современной практике дошкольного воспитания. – Одесса, 1991. – 0,5 др. а. /у співавтор./.
48.     Майбутньому вчителю нові форми виховної роботи //Новые подходы в обучении и воспитании: поиски, проблемы, задачи. – Одесса, 1991. – 0,5 /у співавтор./.
49.     Діалектика душі по Я.А.Коменському //Я.А.Коменський і педагогічна сучасність. – Одеса, 1992. – 0,4 др.а.
50.     Соціологічні дослідження як інструмент розкриття педагогічного явища //Формування творчої особистості вчителя для оновлення школи. – Умань, 1993. – 0,5 др. а.
51.     Методологические подходы к педагогике краеведения //Теория, методология и практика научного и технического творчества. – Одесса, 1993. – 0,4 др.а. /у співавтор./.
52.     Майбутньому вчителю – сучасне філософське осмислення людського буття //Наука в Одеському педагогічному інституті. – Одеса, 1994. – 0,5 др.а.
53.     Експлікація соціальної мобільності  //Філософія. Менталітет. Освіта. – Одеса. – 1994. – 0,5 др.а. /у співавтор./.
54.     Ідеї менталітету у філософських поглядах Г.Сковороди // Філософія. Менталітет. Освіта. – Одеса. – 1994. – 0,5 др.а.
55.     Побутові обряди та звичаї. – Тернопіль, 1994. – 0,6 др.а.
56.     Природа як гносеологічний об’єкт філософських курсів Києво-Могилянської академії // Екологічне виховання. – Одеса, 1994. – вип. 2. – 0,5 др.а.
57.     Діяльність Острозької школи-академії як один з етапів формування національної еліти та інтелектуальнго потенціалу України // Національна еліта та інтелектуальний потенціал України. – Львів, 1995. – 0,5 др.а. /у співавтор./
58.     Супровід державних і регіональних  науково-технічних програм. – Одеса, 1996. – 1 др.а.
59.     Філософські категорії – методологічна основа наукового аналізу // Навчально-методична робота з дітьми. – Одеса, 1996. – 0,2 др.а.
60.     Пошуки нової парадигми філософської освіти майбутнього вчителя // Соціально-гуманітарна освіта України та шляхи її розбудови. – К.: Генеза, 1997. – 0,5 др.а.
61.     Світоглядні засади нової парадигми змісту освіти в умовах перехідної епохи //Культурні парадигми перехідних епох: спадковість і новизна. – Одеса, 1997. – 0,5 др.а. /у співавтор/.
62.     62.До читача // Перспективи. – Одеса, 1997. - № 1. – 0,1 друк.арк. 63.Вступительное слово // Хрустальный башмачок. – Одесса, 1997. – 0,1 др.а.
63.     Вступительное слово // Фармация. Медицина. Медтехника. – Одесса, 1997. – 0,1 др.а
64.     Вступительное слово // Экология. Экономика. Энергетика. – Одесса, 1997. – 0,1 др.а.
65.     Амулет с дельфинами, найденный под Одессой //Перспективи. – 1998. - № 2. – 0,4 др.а. /у співавтор./.
66.     Спроба філософсько-педагогічної антропології //Наукове пізнання: методологія та технологія. – 1998. - № 1-2. – 0,5 друк.арк.  /у співавтор./.
67.     Антропологія – нова парадигма історико-культурного знання // Перспективи. – 1998. - № 3-4. – 0.6  др. а. /у співавтор./.
68.     Трансформації духовних ціннісних орієнтацій у сучасному соціумі. //Наукове пізнання: технологія та методологія - 2001.- № 1(7) -  0.5 др. а./у співавтор./.
69.     Обыденное сознание в национальных отношениях //Перспективи.- 2001.-№ 1.- 0.5 др.а.
70.     Поліетнічний соціум як феномен //Перспективи.- 2001.- № 2(14)- 0.6 др.а / у співавтор./.
71.     Самосвідомість і націогенез //Наукове пізнання:  технологія та методологія  - 2001.-№ 6 (спецвипуск).- 0.5 др.а. /у співавтор./.
72.     Загальнолюдські цінності як філософська проблема //Наукове пізнання:  технологія та методологія - 2001.-№ 6 (спецвипуск).- 0.6 др.а. /у співавтор./.
73.     Национальные ценности в обыденном сознании //Ученые записки Таврического национального у-та им. В.И. Вернадского.- Симферополь, Т.15.- 2002.- № 1.- 0.5 др.а.
74.     Ціннісні орієнтації перехідного соціуму// Сучасні проблеми науки і освіти. - Харків.- 2003. 0.5 др.а./ у співавтор./.
75.     Ціннісно-нормативні детермінанти девіантності // Перспективи. - 2004. - № 1(25). - С. 11-16.
76.     Молодь  -  суб’єкт політичної дії // Перспективи. - 2004. - № 2-3 (26-27). - С. 3-6
77.     Методическое пособие студентам по подготовке к семинарским занятиям по диалектическому материализму. – Ровно, 1974. – 2,5 др.а. (в соавторстве)
78.     Формы организации научно-методической помощи кафедр общественных наук школе и органам народного образования // Работа кафедр общественных наук педвузов по оказанию научно-методической помощи школе. Матер. Всесоюзн. конфер. – Челябинск, 1974. – 0,2 др.а.
79.     Комплексный план изучения политэкономии капитализма. – Ровно, 1981. – 2 др.а. (в соавторстве).
80.     Комплексный план изучения исторического материализма. – Ровно, 1982. – 2,5 др.а. (в соавторстве)
81.     Методологічні принципи вивчення соціалістичного способу життя в середній школі // Шляхи і форми підвищення ефективності ідейно-політичного виховання учнів у світлі рішень ХХVІ съезда КПРС. – Ровно, 1984. – 0,2 др.а.
82.     Комплексный план совершенствования образа жизни населения г.Ровно. – Ровно, 1983. – 2 др.а. (в соавторстве).
83.     Комплексный план совершенствования образа жизни студенческой молодежи. – Ровно, 1985. – 2 др.а (в соавторстве)
84.     Комплексный план совершенствования образа жизни населения г.Ровно. – Ровно, 1983. – 2 др.а. (в соавторстве).
85.     Комплексный план изучения диалектического материализма. – Ровно, 1984. – 2,5 др.а (в соавторстве)
86.     Воспитание у старшеклассников непримиримости к буржуазной идеологии и пропаганде. Методическое пособие для учителей, воспитателей, студентов педагогических вузов. – Ровно, 1986. – 2,5 др.а (в соавторстве)
87.     Алкоголь, человек, общество. Рецензия на брошуру Северовой. – Ровно, 1985. – 0,1 др.а.
88.     Целевая программа перестройки учебно-воспитательной и научно- исследовательской работы института в условиях УНПО. – Измаил, 1987. – 2 др.а.
89.     М.В.Ломоносов і  російсько -  українські  взаємозв?язки у педагогиці //Міжвузівська науково - практична конференція “Розвиток школи  і педагогічної науки  на Україні (988 – 1988)  присвяченої  1000 – річчю школи Київської Русі.  -  Ніжин  - 1989 – 0.3 др. а.  /у  співавтор./.
90.     Социальные  реабилитации детей инвалидов. //Реабилитации  детей (медицинская и  социальная)  с  заболеваниями нервной  системы. Международная научная  конференция.  Одесса  - 1995. -  0.1 др. а. /у співавтор./
91.     Філософські категорії – методологічна основа наукового аналізу // Навчально-методична робота з дітьми. – Одеса, 1996. – 0,2 др.а.
92.     Соціально-політичні аспекти управління. Нові підходи до викладання філософії в вузі // Проблеми взаємодії гуманітарного, природничого, наукового і технічного знання. – Одеса, 1994. – 0,2 др.а.
93.     Методичні рекомендації до курсу „Соціологія”. – Одеса, 1994. –  5 др.а.
94.     Рецензія на книгу Наумкіної С.М. – Одеса, 1994. – 0,2 др.а.
95.     Основи соціології. Рецензія на книгу Воєцької Т.В. – Одеса, 1995. – 0,2 др.а.
96.     Формування професійно-педагогічних навичок у майбутніх дошкільних працівників у процесі вивчення соціології // Екологічне виховання. – Одеса, 1995. – 0,2 др.а.
97.     Соціальна сфера промислового підприємства: структура і мобільність. Рецензія на брошуру Золотарьова Е.А. – Одеса, 1995. – 2 др.а.
98.     Вступ // Розвиток науки і її досягнень в Одеській області. – Одеса, 1996. – 0,1 др.а.
99.     Трансграничное сотрудничество регионов Украины - важнейшее  направление научно-технической политики //Научно-практический  дискуссионно-аналитический  сборник  ?Вопросы развития Крыма?. Вып.2. – Симферополь,1996.- 0.1 др.а.
100.    Структура, методика і техніка соціологічного дослідження. Рецензія на методичні рекомендації Воєцької Т.В. – Одеса, 1997. – 0,2 др.а.
101.    Логічне мислення  -  основа наукового  пізнання.  -  Одеса, 1998. -  2.3 др. а. /у співавтор./.
102.    Козацький старовинний  амулет з  сотеричною символікою.  Четвертий міжнародний конгрес  україністів.- Одесса – 1999  -  0.2 др. а. /у співавтор./
103.    Рецензія  на книгу А.Добролюбського ”У колыбели  Одессы?. Одесса – 2002. – 0.1 др.а.
104.    Рецензія  на  книгу А.Добролюбського, О.Губаря, А.Красножона “Борисфен, Хаджибей, Одесса”. – Одеса – Кишенев,  2002.  – 0.1 др.а.
105.    Рецензія на книгу А.О.Добролюбського, С.С.Махненка, Ю.А.Добролюбської “Нова історична  наука”. Нариси історії. Одеса –Херсон, 2001. –0.1 др.а.
106.    Рецензія  на книгу Ю.А.Добролюбської “Культура  перед обличчям історії”. Книга  для  читання. Одеса, 2002. -  0.1  др.а.
107.    Рецензія на книгу Ю.А.Добролюбської “Историческая генеалогия”. Одеса, 2006. – 0.1  др.а.
108.    Соціокультурні основи європейської освітньої інтеграції /10-а Міжнародна науково-практична конференція «Традиції та інновації у вищій школі: європейський контекст» 18-20 травня 2011 р. – Одеса, - 2011, - С.7-16.
109.    Філософія освіти в ХХІ столітті: світовий та європейський вимір /10-а Міжнародна науково-практична конференція «Традиції та інновації у вищій школі: європейський контекст» 18-20 травня 2011 р. – Одеса, - 2011, - С.17-30.
110.    Філософська парадигма європейської вищої освіти /10-а Міжнародна науково-практична конференція «Традиції та інновації у вищій школі: європейський контекст» 18-20 травня 2011 р. – Одеса, - 2011, - С.71-80.
111.    Быт в контексте человеческого бытия (Часть 1) // Наукове пізнання: методологія та технологія. – 2011. – №2 (27)  - С.50-55.
112.    Быт в контексте человеческого бытия (Часть 2)  // Наукове пізнання: методологія та технологія. – 2012. – №1 (28) -  С.65-68.
113.    Ювілейний 50-й номер журналу «Перспективи» // Перспективи. – 2011. – № 4(50). – С.4-8.

Наукова школа А. І. Кавалерова: сьогодення

Під науковим керівництвом А. І. Кавалерова школа пропрацювала до травня 2013 року.
З червня 2013 року школу очолює доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії та соціології, голова спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій з філософії Д 41.053.02, головний редактор наукових фахових видань ««Перспективи». Соціально-політичний журнал», «Наукове пізнання: методологія та технологія» Євген Руславович Борінштейн.


доктор філософських наук, професор
Борінштейн Євген РуславовичСучасна наукова школа в напрямку соціальної філософії розглядає питання пошуку шляхів оптимального вирішення проблем розвитку соціокультурної сфери в цілому і в окремих її галузях як засобу не тільки виходу із кризи, але й нарощення прискореного розвитку в умовах трансформації суспільства. Привернута увага до аналізу цілого блоку проблем, які виникають при трансформаційних процесах в суспільстві. Стосовно українського суспільства  розроблений комплексний підхід дослідження соціальних, культурних, економічних, політичних індикаторів суспільства.
В напрямку філософії освіти здійснюється поєднання різноманітних шкіл  у їх об'єднанні при підходах до соціалізації особистості. Вивчаються базові складові українського освітнього простору. Велике значення надається особливостям існування різноманітних національних освітніх програм, їх комплексному всебічному осмисленню.
Під керівництвом Євгена Руславовича школа бере активну участь у міжнародних договорах співдружності з навчальними закладами Білорусії, Ізраїлю, Китаю, Чехії. Завідуючий кафедри, доктор філософських наук, професор Є. Р.  Борінштейн був ініціатором договору між Державним закладом «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» та навчально-науковою програмою «Південноукраїнський Єврейський університет Хабад-Одеса» при Одеському товаристві Єврейської культури. За його ініціативою проведено зустріч з відомими вченими: Ницеєм Давідовичем, Романом Явичем (Israel, Ariel University Center of Samaria), Збигневом Боднаржом (University of Minnesota), Тітковим Олексієм Сергійовичем (Высшая школа экономики, Россия), Аркадієм Ісааковичем Мароном (Международный Еврейский институт экономики, финансов и права при Московском университете имени С. Ю. Витте) та іншими.
Систематично проводиться Міжнародна наукова конференція «Методологія та технологія сучасного філософського пізнання», Всеукраїнська наукова конференція «Освіта та соціалізація особистості».

  Наукові та навчально-методичні праці Є. Р. Борінштейна

1.      Языковой дискомфорт и свобода личности // Нравственная культура учителя / Сборник научных трудов/. – Одесса, 1993. – Вып. 2. – С. 22-23.
2.      Психологический аспект языка и свободы // Актуальные вопросы психотерапии и альтернативной медицины : материалы международной научно-практической конференции. – Одесса : Гипно, 1994. – С. 11-12.
3.      Самосознание и свобода личности // Філософія. Менталітет. Освіта : матеріали міжнар. науково-теор. конференції. – Одеса, 1995. – С. 71-74.
4.      Знание исходных позиций и принципов языковой политики государства – элемент языковой структуры учителя // Нравственная культура учителя / Сборник научных трудов/. – Одесса, 1995. – Вып. 3. – С. 49.
5.      Свобода личности : правовые аспекты // Философская и социологическая мысль. – К., 1996. – №3 – 4. – С. 196-199.
6.      Мова як продукт історії : національний суверенітет через збереження мовної культури // Українська національна ідея: минуле, сучасне, майбутнє : міжнародна наукова конференція. Матеріали доповідей. – Одеса, 1997. – С. 84-86.
7.      Мовне середовище як об’єкт дослідження // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – Одеса, 1997. – № 2. – С. 180-183.
8.      Личность в системе социальных связей // Наукове пізнання: методологія та технологія. – Одеса, 1998. – № 1-2. – С. 5-7.
9.      Методические указания к курсу «Социология» // Методические указания к курсу «Социология» – Одесса : «А-текс», 1998. – 30 с.
10.     Конкретное социологическое исследование : организация и проведение, методика и техника // Методическое пособие для изучения методов сбора социальной информации и проведения конкретного социологического исследования. – Одесса, 1999. – 42 с.
11.     Проблемы социальной мобильности в XXI веке // Наукове пізнання : методологія та технологія. – Одеса, 1999. – № 1 (3). – С. 30-33. (співавтор А. А. Кавалеров).
12.     Национальная политика Украины: проблемы и перспективы // Наукове пізнання: методологія та технологія. – Одеса, 2000. – № 1-2 (4-5). – С. 73-76.
13.     Система ценностных ориентаций языковой личности  // Перспективи. – Одеса, 2000. – № 2 (10). –  С. 23-27.
14.     Основні характеристики соціокультурної трансформації в Україні в перехідний період // Перспективи. – Одеса, 2000. – № 3 (11). –  С. 65-71.
15.     Особенности социокультурной трансформации современного украинского общества // Перспективи. – Одеса, 2000. – № 4 (12). – С. 3-8.
16.     Методика проведения социологического исследования в школе // Учебное пособие для проведения социологического исследования в школе. – Одесса : Институт усовершенствования учителей, 2000. – 58 с.
17.     Соціокультурна трансформація в Україні // Культурна політика в Україні у контексті світових трансформаційних процесів : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – К., ДАКККіМ, 2001. – С. 58-61.
18.     Свобода личности и современное трансформирующееся общество: интеграционные и дезинтеграционные тенденции // Проблема особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень. Тези доповідей Четвертої Міжнародної конференції молодих науковців. – К. : КНУ імені Т. Шевченка, 2001. – С. 51-53.
19.     Музична еліта Києва : оцінка нею стану музичного життя і свого становища (соціологічне дослідження) //  Культура і сучасність : Альманах. – К. : ДАКККіМ, 2001. – № 2. – С.101-110. (співавтори О. М. Семашко,  А. А. Кавалеров).
20.     Язык как фактор социализации личности // Наукове пізнання: методологія та технологія. – Одеса, 2001. – № 1 (7). – С. 89-92.
21.     Специфика обмена информацией в условиях социокультурной трансформации // Наукове пізнання: методологія та технологія. – Одеса, 2001. – № 2 (8). – С. 8-12.
22.     Соціокультурні проблеми інформатизації та Інтернету і їх особливості в Україні //  Перспективи. – Одеса, 2001. – № 1 (13). – С. 7-12.
23.     Свобода языковой личности и современное трансформирующееся общество : интеграционные и дезинтеграционные тенденции // Перспективи. – Одеса, 2001. – № 2 (14). – С. 8-12.
24.     Социокультурная адаптация как универсальная форма взаимодействия человека с обществом // Перспективи. – Одеса, 2001. – № 4 (16). – С. 72-76.
25.     Эволюционная трансформация украинского социума // Грані. – Дніпропетровськ, 2001. – № 5-6 (19-20). – С. 164-167.
26.     Личность: ее языковые ценностные ориентации: Монография. – Одесса: Астропринт, 2001. – 168 с. (співавтор А. А. Кавалеров).
27.     Феномен этничности в условиях социокультурных трансформаций // Наукове пізнання: методологія та технологія. – Одеса, 2002. – № 1 (9). – С. 52-57.
28.     Социализация личности в контексте социально-культурных трансформаций //  Перспективи. – Одеса, 2002. – № 2 (18). – С. 18-22.
29.     Проблемы социокультурной динамики // Перспективи. – Одеса, 2002. – № 3 (19). –  С. 55-61.
30.     Показатели национального характера // Грані. – Дніпропетровськ, 2002. – № 3 (23). – С. 93-96.
31.     Соціокультурні умови, пріоритети та фактори реалізації і трансформації дозвіллєвих потреб // Наукове пізнання : методологія та технологія. – Одеса, 2003. – № 2 (12). –  С. 80-86.
32.     Соціокультурні особливості мовної особистості і її адаптація до змін мовного середовища // Перспективи. – Одеса, 2003. – № 2-3 (22-23). – С. 96-102.
33.     Нова соціокультурна реальність в Україні та її характеристики // Перспективи. – Одеса, 2003. – № 4 (24). – С. 102-107.
34.     Постмодернізм і його культурно-трансформаційний зміст // Культура і Сучасність : Альманах. – К. : ДАКККіМ, 2003. – № 2. – С. 113-118.
35.     Социальная культура и социальная аккультурация // Мова і культура (Науковий щорічний журнал). – К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2003. – Вип. 6. – Т. I. Філософія мови і культури. – С. 5-11.
36.     Взаимная социальная адаптация как фактор коэволюции общества // Соціальні Технології : Актуальні проблеми теорії та практики. Міжвузівський збірник наукових праць. – Вип. 20 : Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції. Актуальні проблеми державного управління і місцевого самоврядування / КНУ імені Т. Шевченка, Запорізький державний університет, ОНУ імені І. І. Мечникова ЗІДМУ. – Запоріжжя : Вид-во ГУ «ЗІДМУ», 2003. – С. 20-25.
37.     Релігійна складова соціокультурної трансформації // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць – Одеса : Юридична література, 2003. – Вип. 16. – С. 577-587.
38.     Культурологія // Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації. З грифом Міністерства освіти і науки України / За заг. ред. В. М. Пічі – Львів : «Магнолія плюс», 2003. – 240с. – Тема 7.1. – С. 135-151. (співавтор М. С. Кравець, С. М. Шлемкевич, Є. Р. Борінштейн та інші).
39.     Соціологічні засади і проблеми модернізації і постмодернізації культурно-дозвіллєвої сфери // Наукове пізнання : методологія та технологія. – Одеса, 2004. – № 1 (13). – С. 104-110.
40.     Духовність, мораль і освіта як складові нової соціокультурної реальності // Наукове пізнання: методологія та технологія. – Одеса, 2004. – № 2 (14). –  С. 23-29.
41.     Соціально-художня реальність і трансформаційні процеси // Перспективи. – Одеса, 2004. – № 1 (25). – С. 79-84.
42.     Соціокультурні трансформаційні процеси у сфері дозвілля // Перспективи. – Одеса, 2004. – № 2-3 (26-27). – С. 144-149.
43.     Природа субкультурного феномену в сучасних трансформаційних умовах України // Грані. – Дніпропетровськ, 2004. – № 1 (33). – С. 98-102.
44.     Система ценностных ориентаций личности в условиях социально-культурной трансформации // Грані. – Дніпропетровськ, 2004. – № 3 (35). – С. 95-100.
45.     Соціокультурні особливості мовної особистості // Соціальна психологія. – К., 2004. – № 5 (7). – С. 63-72.
46.     Соціалізація молоді та її роль як суб’єкта соціокультурної трансформації // Актуальні проблеми політики. – Одеса, 2004. – Вип. 19. – С. 98-109.
47.     Социокультурные трансформационные процессы и ценностные ориентации личности в украинском обществе // Проблеми розвитку соціологічної теорії. Соціальні процеси в Україні. Четверта Всеукраїнська соціологічна конференція. – К. : Соціологічна асоціація України, Інститут соціології НАН України, 2004. – С. 322-325.
48.     Молодіжна культура і субкультура як фактор соціокультурної модернізації і постмодернізації // Перспективи. – Одеса, 2005. – № 2 (30). – С. 18-24.
49.     Самореализация личности в трансформирующемся украинском обществе // Перспективи. – Одеса, 2005. – № 3 (31). – С. 102-107.
50.     Культурологія // Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації. З грифом Міністерства освіти і науки України / За заг. ред. В. М. Пічі – 2-ге вид. – Львів : «Новий світ – 2000», 2005. – 240 с. – Тема 7.1. – С. 135-151. (співавтор М. С. Кравець, С. М. Шлемкевич, Є.Р.Борінштейн та інші).
51.     Оцінка змін стану культури в Україні у міжнародному контексті // Розвиток наукових досліджень 2005. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Полтава, 2005. – С. 158-161.
52.     Социальная стратификация украинского общества в контексте социокультурных трансформационных процессов // Сучасні проблеми управління. Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції. – К. : Політехніка, 2005. – С. 189-190.
53.     Особливості соціокультурної трансформації сучасного українського суспільства // Монографія. – Одеса : Астропринт, 2006. – 400 с.
54.     Особливості соціокультурних трансформаційних процесів в Україні // Вісник Одеського національного університету. Соціологія. Політологія. – Одеса, 2006. – Т. 11. – Вип. 10. – С. 116-125.
55.     Социокультурные конструкты языковой личности // Грані. – Дніпропетровськ, 2006. – № 2 (46). –  С. 76-80.
56.     Социокультурный подход к анализу трансформационных процессов в современном украинском обществе // Інновації в технології та методології наукового пізнання. Матеріали міжнародної наукової конференції. – Одеса, 2006. – С. 27-29.
57.     Жизненные шансы и возможности в контексте мирового финансового кризиса // Матеріали Круглого столу по темі «Фінансова криза : причини та наслідки». – Одеса, 2008. – С. 4.
58.     Трансформация системы высшего образования Украины в условиях кредитно-модульной системы // Шляхи удосконалення підготовки фахівців для фінансової системи відповідно до вимог Болонського процесу. Тези доповідей міжнародної науково-методичної конференції. – Одеса, 2008. – С. 16-18.
59.     Высшее (университетское) образование как глобальный объект учебно-образовательной программы «Южноукраинский Еврейский университет Хабад-Одесса» // Международный Форум «Современные тенденции в педагогической науке Украины и Израиля : Путь к Интеграции. – Университетский центр Ариель в Самарии, 2010. –  С. 70-77.
60.     Изменения ценностных установок современного украинского общества в условиях социокультурной трансформации // Традиції та інновації в науці та освіті XXI століття. Матеріали міжнародної наукової конференції – Одеса, 2010. – С. 65-67.
61.     Социально-дезадаптированная семья как объект социально-философского исследования //  Наукове пізнання : методологія та технологія. – Одеса, 2011. – № 1 (26). – С. 22-28.
62.     Вплив культурної політики на соціокультурні зміни в українському суспільстві // Перспективи. Соціально-політичний журнал. – Одеса, 2011. – № 2 (48). –  С. 13-19.
63.     Роль семьи в современном украинском обществе : социально-философский аспект     Друк    // Фахове видання. Перспективи. Соціально-політичний журнал. – Одеса, 2011. – № 3 (49). – С. 25-31. (співавтор В. М. Ємяшева).
64.     Проблемы социальных отклонений // Перспективи. Соціально-політичний журнал. – Одеса, 2011. – № 4 (50). – С. 16-20.
65.     Трансформация образования в XXI веке // Особливості трансформації сучасного українського суспільства. Матеріали студентської науково-практичної конференції – Одеса, 2011. – С. 5-11.
66.     Теории социализации : социально-философский анализ // Наукове пізнання : методологія та технологія. – Одеса, 2012. – № 1 (28). – С. 18-24.
67.     Філософія // Навчально-методичний посібник. – Одеса : ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2012. – 68 с.
68.     Дискурсивные практики гениальности // Наукове пізнання: методологія та технологія. – Одеса, 2012. – № 2 (29). – С. 22-28.
69.     Гениальность как социально-философский феномен // Методологія та технологія сучасного філософського пізнання. Матеріали міжнародної наукової конференції. – Перспективи. – Одеса, 2012 (додаток). –  № 2 (52). – С. 19-21.
70.     Современная семья как сложный социокультурный феномен: точка зрения социальной философии // Грані. – Дніпропетровськ, 2012. – № 9 (89). – С. 65-69.
71.     Место и роль образования в системе экономических знаний // Політологічні записки. Збірник наукових праць. – Луганськ, 2012. – № 1 (5). – С. 81-90.
72.     Правовая свобода как ценностная ориентация современного общества //  Наукове пізнання : методологія та технологія. – Одеса, 2013. – № 1 (30). – С. 19-25.
73.     Особенности взаимной социальной адаптации в учебно-образовательной программе «Южноукраинский Еврейский университет «Хабад-Одесса» : логика социальной философии // Перспективи. – Одеса, 2013. – № 1 (55). – С. 4-9.
74.     Мультикультурализм как социально-философское явление //Перспективи. – Одеса, 2013. – № 3 (57). – С. 17-23.
75.     Социально-философские основания девиантности // Грані. – Дніпропетровськ. – № 6 (98). – С. 58-62.
76.     Особливості соціокультурної адаптації в сучасному українському суспільстві // Збірник матеріалів регіональної міжвузівської студентської науково-практичної конференції. – Одеса, 2013. – С. 5-7.
77.     Концепция сверхчеловека в философии Фридриха Ницше // Збірник матеріалів регіональної міжвузівської студентської науково-практичної конференції. – Одеса, 2013. – С. 49-52. (співавтор А. В. Скобла).
78.     Мировое образовательное пространство и модернизация социально-политического и культурного пространства // Збірник тез та статей Міжнародної наукової відео-конференції «Студентська молодь в умовах глобалізації». Дніпропетровськ – Москва – Харків – Сімферополь. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 22-25. (співавтор С. М. Наумкіна).
79.     Влияние еврейского образования в городе Балте на сохранение культурных традиций // Історичні мідраші Північного Причорномор’я. Матеріали II міжнародної науково-практичної конференції. – Миколаїв, 2013. – Вип. II. – С. 19-30. (співавтор П. Ю. Козленко).
80.     Взаимная социальная адаптация в учебно-образовательной программе «Южноукраинский Еврейский университет «Хабад-Одесса» как социокультурный феномен // Історичні мідраші Північного Причорномор’я. Матеріали II міжнародної науково-практичної конференції. – Миколаїв, 2013. – Вип. II. – С. 10-18.
81.     Дозвілля як соціально-філософське явище // Наукове пізнання : методологія та технологія. – Одеса, 2013. – № 2 (31). – С. 17-23.
82.     Трансформаційні процеси в суспільстві // Навчально-методичний посібник. – Одеса : «ВМВ», 2014. – 48 с.
83.     Основи демографії // Навчально-методичний посібник. – Одеса : «ВМВ», 2014. – 52 с.

Наукова школа «Управління та самоорганізація в соціумі»

Наукова школа доктора філософских наук, професора
ДМІТРІЄВОЇ Маргарити Степанівни

«Управління та самоорганізація в соціумі»

Віхи життя і творчості
Дмітрієва Маргарита Степанівна - доктор філософських наук, професор, дійсний член та вчений-секретар Одеської академії історії і філософії природничих і технічних наук, дійсний член Міжрегіональної академії наук соціальних технологій і місцевого самоврядування, академік Української міжнародної академії оригінальних ідей (з 1995 р.). Наукові інтереси та напрями дослідницької діяльності: комплексне дослідження управління та самоорганізації в соціумі, методологічна розробка та застосування діяльнісного підходу, рефлексія над інноваціями в науці, освіті та менеджменті.
Народилася 24.09.1927 у місті Мінусінську Красноярського краю (Росія). У 1949 році закінчила філологічний факультет педагогічного інституту (Новосибірськ – Краснодар), аспірантуру на кафедрі логіки філософського факультету МДУ ім. М. В. Ломоносова, де й захистила кандидатську дисертацію з теми «Питання класифікації висновків у працях російських логіків  ХІХ ст.» (1953). Докторську дисертацію «Соціальне управління в соціалістичному суспільстві» захистила в 1990 р. у Московському державному педагогічному університеті ім. Леніна.
  З 1953 р. по 1978 р. - старший викладач, доцент, зав. кафедрою у ВНЗ м. Новосибірська, м. Кишинева. З 1978 р. – доцент, а з 1990 р. – професор кафедри філософії та соціології Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського.
Член двох рад із захисту дисертацій: ДЗ «Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського» (К 41.053.02) та Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова (Д 41.051.09) за спеціальностями «діалектика і методологія», «соціальна філософія і філософія історії». Голова Одеського відділення Російського філософського товариства. З 1973 до 1980 рік здійснювала наукове керівництво госпдоговірною темою «Запровадження досвіду із залучення працівників в управління виробництвом на підприємствах Міністерства електропромисловості й електропристроїв СРСР».
Ініціатор та автор методичних розробок з програмованого контролю з оцінки знань студентів щодо покращання навчального процесу на всіх рівнях: підготовка лекцій, удосконалення навчальних планів, розробка моделі спеціаліста. Укладач програм спецкурсів «Вступ до спеціальності та наукові основи розумової праці студентів», «Управління в діяльності вчителя», а також моделі спеціаліста «Філософ у школі».
Редактор 3 наукових посібників: «Правила для «керування розумом» в творчості Декарта» А. Н. Філатової – М., МДГУ, 2000 р., «Логіка» А. Н. Філатової. – М., 1997 р., «Категорія бачення в повсякденні, в мистецтві та в пізнанні». – М., 1998 р. Заступник головного редактора журналу «Наукове пізнання: методологія та технологія». Редактор спецвипусків журналу «Християнство в історії та культурі України» (конференція бібліотеки ім. М. Горького – жовтень 2000 р.) та «Пам’яті І. Пригожина» – травень 2003 р. Редактор збірників: «Формування світогляду майбутнього інженера». - Новосибірськ, НЕТІ, 1974 р.; «Деякі актуальні питання методології науки в розвиненому соціалістичному суспільстві». - Новосибірськ, 1974 р.; «Підвищення ефективності підготовки вчителів історії без відриву від виробництва». – Одеса: МГЗПІ, ОГПІ ім К. Д. Ушинського. Заступник головного редактора збірника «Наукові праці Одеської академії історії та філософії природничих та технічних наук». – Одеса: Астропринт, 2003 р. Член редколегії збірників: «Проблеми взаємодії гуманітарного, природничо-наукового та технічного знання на сучасному етапі розвитку науки». – Одеса, 1994 р.; «Ілля Мечников – великий син України та людства». – Одеса: Хаджибей, 1995 р.; «Видатні вчені Одеси». – Одеса: ОДУ ім. І. І. Мечникова, 1995 р.; «Корифеї та видатні діячі фізіологічної науки України та Росії».- Одеса: Південний науковий центр Національної Академії наук України, 1995 р.;  «285 років з дня народження М. В. Ломоносова», - Одеса: ОДУ ім. І. І. Мечникова: Астропринт, 1996 р.
Керівник науково-дослідної роботи студентів, організатор круглих столів, конференцій «Людина, яка запитує» студентів Інституту психології ДЗ «Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», за матеріалами яких випущені 3 збірники студентських доповідей (2003-2013 р.).
Як президент Клубу молодих учених при Одеському Будинку вчених здійснює керівництво науковими конференціями, зустрічами студентів та творчої молоді, презентаціями наукових видань одеситів.
Нагороджена медалями «До 100-річчя з дня народження В. І. Леніна», «Ветеран праці».
Науково-педагогічна діяльність

Розроблена діяльнісно-кібернетична модель соціального управління; сформульована концепція діяльності з управління соціальними процесами, означена паритетність та інтелектуальне співвідношення суб`єктів і відношення між ними. Розглянуто механізм рефлексивного управління, відзначена різниця рангів рефлексії учасників. Модель рефлексивного управління застосована в навчальному процесі ВНЗ (1971 р.). Апробація діяльнісного підходу на конкретному виді діяльності – управлінні  –допомогла також переосмислити діяльність  як категорію і як пізнавальний принцип. Це посилило когнітивні можливості діяльнісного підходу та дозволило зробити низку узагальнено-методологічних висновків:
а) синкретицизм діяльності людини затверджується в будь-якому конкретному її прояві;
б) єдиною основою всього видового різноманіття множини «діяльність» визнається інваріант родової діяльності як її родова сутність, як ядро деякої початкової пізнавальної моделі майбутньої діяльнісної парадигми;
в) передбачається необхідність подальшого міждисциплінарного дослідження всіх наявних видів діяльності для виявлення їх природи та вдосконалення підготовки до цих видів діяльності людини у процесі здійснення реформи освіти в Україні;
г) здійснені розробки можуть також скласти основу теоретичних обґрунтувань прогнозування нових видів діяльності людини, виникнення яких можливе в умовах глобалізації та інших соціальних трансформацій.
Серед апробацій викладеної концепції доповіді: на Всесоюзній нараді з управління (Москва, 1969 р.), на Всеєвропейському конгресі з управління (Прага, 1990 р.), на ХIХ Всесвітньому філософському конгресі (Москва, 1993 р.).
На етапі сьогодення досліджуються методологічні інтуїції в інноваторів природничих наук (В. І. Вернадського, Т. Куна, І. Р. Пригожина), ведеться розробка методологічних засад синергетичного підходу в науці ХХІ століття.
Наукові праці М. С. Дмітрієвої

Опубліковано понад 200 робіт, у тому числі монографії:
1. Управление учебным процессом в высшей школе. Новосибирск, 1971 г.
2. Az oktatasi folumat tudomanyos megszervezese a felso – oktatasan, Budapest, 1974.
З. Управление как деятельность. – ИНИОН АНСССР, 1982.
4. О субъективном факторе управления. –ИНИОН АНСССР. –1984.
5. Чему и как учить менеджера. Одеса – Новосибирск, 1992 г.
6. Введение в специальность менеджера. Учебн. Одесса, 1996. (Отмечен грантом ІІ-ой степени в Открытом конкурсе «Гуманитарноеое образование  в высшей школе». Международный фонд. - Россия, 1996.)

Співавтор 5 колективних монографій, серед них:
«Педагогіка вищої школи». – Одеса, ПДПУ ім. К. Д. Ушинського, 2002 р.; «Методика викладання філософії: проблеми перебудови». – М.: Вища школа., 1991 р.;
«Формування діалектико-матеріалістичного мислення студентів» – М.: МДУ, 1980 р. та ін.
Основні публікації

1.      Вопросы классификации выводов у русских логиков XIX в. // Очерки по истории логики в России. - М.- 1962.
2.      К вопросу о структурных методах в теории управления // Вопросы методологии и логики науки. Вып. 8, Томск., 1966.
3.      Студент как субъект обучения. Новосибирск, 1969.
4.      Вузовская программа как модель выпускника //Вопросы высшего педагогического образования. Томск. 1971.
5.      Критерии должны быть глубоко обоснованы. // Вестник высшей школы. 1971, № 6.
6.      Об экстраполяции метода и развитии теории // Проблемы методологии и логики науки. Томск, 1975.
7.      О понятии «субъективный фактор» // Философские науки. 1982, №5; Научная организация учебного процесса в высшей школе. [В соавт.] Кишинев, 1977-1978. Вып. 1- 4.
8.      Об отражении реального социализма в категориях исторического материализма (Депонир.). Львов, 1986.
9.      Действие принципа всеобщей связи в социальных системах управления // Философские проблемы современного естествознания. Киев, 1988. №67.
10.     Деятельность как вид и система действий // Деятельность: философские и психологические аспекты. Симферополь, 1988.
11.     О теоретико-методологических основах подготовки к управляющей деятельности // «Восток встречает Запад».
12.     Второй европейский конгресс по управлению. Прага, 1990. Сб. №3; Кибернетический подход и синтез современного знания. // Синтез знаний: новый этап. - Одесса, 1990.
13.     Педагогическая инновация: авторский спецкурс для учителя. // Педагогическое образование и подготовка учителя по многоуровневой системе в Европе и США. М., 1993.
14.     Отчуждение самоуправляемости субъекта труда. // XIX Всесоюзный философский конгресс. Сб. № 1. М., 1993.
15.     Философия управления - менталитет корпорации // Культура и этноэтика. (в соавт.), Киев, 1994.
16.     Об уточнении базовых понятий и развитии теории // Логика. Методология. Философия науки. Обнинск, 1995.
17.     Идеи В. И. Вернадского в свете современной науки // Наукове пізнання: методологія та технологія. Одеса. 1998. Вип. 1-2.
18.     Из языковой практики науки. [В соавт.] // Наукове пізнання: методологія та технологія. Одеса, 2000. Вип.З(6).
19.     Педагогіка вищої школи. [Кол. моногр.]. Одеса, 2002.
20.     Моделі розвитку науки у світлі синергетики (методологія і філософія науки) //Філософська думка. 2002, №3.
21.     Развивающаяся наука в синергетическом измерении // Научные труды ОАИФЕТ. Одесса, 2003.
22.     Одесский период научной и педагогической деятельности И.М.Сеченова // (Там же); Синергетика в науке и наука языком синергетики. (Сб. своих тематических статей за 7 лет) Одесса, 2005.
23.     Через лигатимацию к дуальности понятийного аппарата новой науки // Философия и будущее цивилизации. IV Российский философский конгресс. М. Том 1.2005.

Наукова школа М. С. Дмітрієвої: учні та послідовники

Під науковим керівництвом М.С.Дмитрієвої захищено та подано до захисту 18 кандидатських дисертацій та одна докторська.
Здійснені напрацювання означених досліджень та окреслених напрямів подальших досліджень отримують продовження в дисертаціях і працях учнів професора М.С.Дмитрієвої. Так, до різних аспектів теорії соціального управління були звернені дисертації її колишніх аспірантів Л.А. Чернецького (“Управління і діяльність”, 1971, м.Томськ), В.І.Поскотіної („Еволюція бюрократії і бюрократизація управління в антагоністичних формаціях”, Томськ, 1974), Л.А.Бардемштейна („Управління і друк”, Москва, 1982 р.), а також дослідження щодо прийняття рішень у галузі управління, яке нині  завершується І.О.Четверяковим.
Процес структуризації соціального організму, що розвивається, розглянуто в дисертації М. І. Найдорфа «Структуруючі моделі в самоорганізації суспільства (на матеріалі музичних комунікацій)» – (1996 р.). Сьогодні він доцент кафедри культурології Національного політехнічного університету, автор двотомної монографії «Введення в теорію культури» (2004 р.). Ним представлений розроблений на високому рівні понятійний апарат і узагальнений матеріал щодо проживання людства у хронотопі культури. Така сама модель процесу самоорганізації соціуму через формування ініціативних співтовариств стала основою дисертації, яку закінчує здобувач С. С. Романенко, старший викладач Інституту фізичної культури та реабілітації Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського, на матеріалах самодіяльних фізкультурно-спортивних об’єднань як простору для соціалізації особистості.
Звернення до інваріантних засад розподілу будь-якої діяльності на модуси самостійного виду і підсобного механізму для іншої діяльності дозволило О.Я. Близнюку в дисертаційному досліджені «Спілкування в телепросторі як вид діяльності» відстояти статус категорії спілкування як одного з основних видів діяльності, що задовольняє людську потребу співбуття. Модель двомодусної природи діяльності також знайшла застосування в розгорнутій характеристиці категорії інтерпретації і зв’язків категоріального ряду: розуміння-пояснення-інтерпретація в дослідженні Т. А. Берестецької (2002р.). О. А. Кузмічова в дисертації «Соціальна детермінація наукової інновації» (2005 р.) зробила спробу розкрити досліджувану проблему в аспекті мови нової науки. Нею продовжено звернення до моделі науки, що розвивається, запропонованої Т. Куном, з домінантою наукового співтовариства як суб’єкта науково-дослідницької діяльності.
Самоорганізації процесів у соціальних системах в аспекті їх знаково-символічного прояву присвячена кандидатська дисертація Л. М. Богатої «Символ у функціонуванні соціального організму» (2001р.). У докторській дисертації «Багатомірність свідомості в контексті світосприйняття ХХІ ст.» зі спеціальності 09.00.02 – діалектика і методологія, зроблений крок  від символіки суспільної свідомості до вивчення феномена смислу як сили, що пов’язує увесь світ свідомості.
Кафедра філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності

Загальні відомості
Науково-педагогічний склад
Навчальна робота
Методична робота
Наукова робота
Організаційна робота
Контакти
Анотації програм 2015-2016 навчального року

УВАГА! ПРОПОЗИЦІЇ КАФЕДРИ ФІЛОСОФІЇ  ЩОДО БЮДЖЕТНИХ ТА КОНТРАКТНИХ МІСЦЬ

Висновок експертів

Офіційний сайт кафедри

Кафедра філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності. Загальні відомості.
Кафедра філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності входить до складу історико-філософського відділення Інституту психології. Вона була створена  в 1992 р. Очолив її відомий український філософ, академік Української академії політичних наук та Інженерної академії України, доктор філософських наук, професор Анатолій Іванович Кавалеров. Більше 20 років він розробляв як загальнофілософську, так і спеціально наукову, методологічну проблематику, опублікував низку монографій з актуальних напрямків соціальної філософії («Соціальна адаптація: феномен і прояви», «Молодіжне середовище в його девіантному вимірі», «Социальная экология: проблемы и теории» та ін.), низку підручників, мав значний досвід як керівник аспірантури та докторантури.
У 1993 р. А. І. Кавалеровим була заснована перша на Півдні України спеціалізована вчена рада по захисту докторських та кандидатських дисертацій з філософії. Всі ці роки він був незмінним головою ради. Спеціалізована вчена рада з моменту відкриття об'єднала та залучила до участі у своїй роботі провідних спеціалістів-філософів, учених зі світовим ім'ям. Членом ради є І. В. Єршова-Бабенко, д. філос. н., проф., завідувач кафедри філософії Одеського державного медичного університету, д. філос. н., проф. О. П. Пунченко, завідувач кафедри філософії та українознавства Одеської державної академії зв'язку ім. О. С. Попова, В. П. Плавич, д. філос. н., проф., завідувач кафедри загальноправових дисциплін і міжнародного права Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова, М. Ф. Цибра, д. філос. н., проф. кафедри філософії і культурології Одеського державного економічного університету, С. М. Наумкіна, д. політ. н., проф., завідувач кафедри політичних наук Державного закладу «ПНПУ імені К. Д. Ушинського».
В раді  захистилося понад 60 наукових спеціалістів, викладачів суспільних дисциплін, керівників різних освітніх та державних структур. Тематика захищених дисертацій дуже різноманітна — це філософський символізм, особистість і суспільство, менталітет, культурні феномени, принцип системності, самосвідомість, свобода, соціальна мобільність, воля, ціннісні орієнтації, соціальне пізнання, історичне буття, коеволюція природи і суспільства, принцип толерантності, ситуаційний підхід, міграційні процеси, ідентифікація, антропологічна методологія, цивілізаційні процеси, антиципація екстремальних ситуацій, буддизм, феномен відчуження, еліта, людська активність, музичний символ та багато іншого.
Кафедра філософії та соціології включена ВАК України до списку провідних установ по захисту дисертацій (зі спеціальностей ради).
А. І. Кавалеров був головним редактором наукових журналів («Перспективи», «Наукове пізнання: методологія і технологія»), акредитованих ВАК України як спеціальних видань, у яких і сьогодні публікуються результати наукових досліджень з філософії, політології та соціології.
З травня 2013 року кафедру філософії та соціології очолює доктор філософських наук, професор Євген Руславович Борінштейн, який успішно продовжує традиції  свого вчителя.

Професорсько-викладацький склад кафедри

Професорсько-викладацький склад кафедри представлений 5 докторами наук, 7 доцентами. В аспірантурі навчаються 25 аспірантів, 10 з яких - випускники університету, у докторантурі - 2 викладачі, 1 з яких захистив дисертацію по філософії в спеціалізованій ученій раді Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет  імені К. Д. Ушинського».


У складі кафедри філософії та соціології працює 12 осіб:
Борінштейн Євген Руславович, доктор філософських наук, професор
Цибра Микола Федорович, доктор філософських наук, професор
Гансова Емма Августівна, доктор філософських наук, професор
Мисик Ірина Георгіївна, доктор філософських наук, професор
Лісеєнко Олена Василівна, доктор соціологічних наук, професор
Атаманюк Зоя Миколаївна, кандидат  філософських наук, доцент
Балашенко Інна Валеріївна, кандидат  філософських наук, доцент
Виноградова Наталя Михайлівна, кандидат  філософських наук, доцент
Кавалеров Анатолій Анатолійович, кандидат  філософських наук, доцент
Начев Андрій Петрович, кандидат  філософських наук, доцент
Петінова Оксана Борисівна, кандидат  філософських наук, доцент
Поплавська Тетяна Миколаївна, кандидат  філософських наук, доцент


 

Навчальна робота

Кафедра забезпечує викладання дисциплін, призначених для спеціальної професійної підготовки майбутніх викладачів філософських та суспільствознавчих дисциплін. Викладачі кафедри здійснюють викладання таких навчальних дисциплін для підготовки ОКР «бакалавр» напряму «Філософія» терміном навчання 4 роки:
- Філософія
- Соціологія
- Логіка
- Релігієзнавство
- Етика та естетика
- Філософія науки
- Філософія освіти
- Методологія та методи науки
- Філософська антропологія
- Методика викладання етики
- Методика викладання естетики
- Вступ до спеціальності
- Філософія Нового часу
- Соціальна філософія
- Філософські проблеми молоді, сім’ї, побуту
- Методологія та методи наукових досліджень
- Основи наукових досліджень
- Світоглядно-методологічні концепції сучасного природознавства
- Гносеологія та епістемологія
- Методика викладання філософії
- Філософські проблеми політики
- Філософія Відродження та Реформації
- Етика ділового спілкування
- Історія філософської думки в Україні
- Філософія історії
- Історія філософії  Стародавнього світу
- Аксіологія
- Філософська антропологія
-Філософія Середньовіччя
- Філософія релігії
- Історія християнства
- Філософія Відродження та Реформації
- Етика ділового спілкування
- Спецкурс «Проблеми самоосвіти особистості в соціальній філософії»

Професори та доценти  кафедри  здійснюють викладання  дисциплін у всіх інститутах та на всіх факультетах університету наступні дисципліни:
-       Філософія
-       Соціологія
-       Логіка
-       Релігієзнавство
-       Етика та естетика

Для спеціалістів спеціальностей «Образотворче мистецтво», «Фізичне виховання», «Історія» читається Філософія освіти; магістрів спеціальностей «Дошкільна освіта», «Історія», «Образотворче мистецтво», «Фізичне виховання», «Початкове навчання» читається Філософія науки.
Методична робота
Співробітниками кафедри розроблені та впроваджені у навчальний процес навчальні робочі програми за всіма дисциплінами, які викладаються. Видані методичні рекомендації до написання курсових, дипломних та магістерських робіт.

Підручники та навчально-методичні посібники:

Назва навчально-методичного видання Вихідні
дані    Обсяг д. а.
Мова видання Автори
1. Основи філософії. Навчально-методичний комплекс для самостійної роботи студентів Одеса, Автограф, 2007 українська Цибра М. Ф.
2. Основи культурології. Навчально-методичний комплекс для самостійної роботи студентів Одеса, Автограф, 2008 українська Цибра М. Ф
3. Основи гносеології. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів І курсу денної форми навчання всіх спеціальностей Одеса, ОДЕУ, ротапринт, 2010 українська Цибра М. Ф
4. Соціологія політики. Підручник. Розділи: Історичні етапи становлення та розвитку соціології політики, ч 1, стор. 24-46; Форми, функції та фактори політичної участі. Політична поведінка, її сутність та різновиди. Соціальне незадоволення і протестна поведінка, ч. 2, стор. 322-341  Видавництво Європейського університету, 2011 українська Лісеєнко О. В.
5. Философия в кратком изложении.  Учебное пособие. Одеса Фенікс
2009 – 332 с.   19, 27
російська Чунаєва А. А.,
Мисик І. Г.
6. Історія філософії в Україні: навчальний посібник Одеса Фенікс 2011 – 134 с.   8, 6    українська      Мисик І. Г.
7. Основи этики и эстетики
Навчально-методичний посібник   Одеса
2012 – 136 с.   8,5      російська Поплавська Т. М.
8. Соціологія. Методичний посібник з курсу за рейтингово-модульною системою навчання        Одеса
2013 – 32 с.           
українська      Лісеєнко О. В.
9. Основи демографії.
Навчально-методичний посібник
   Одеса: «ВМВ»,
2014. – 50 с.   3,0     
українська      Борінштейн Є. Р.
10. Трансформаційні процеси в суспільстві
Навчально-методичний посібник   
Одеса: «ВМВ»,
2014. – 46 с.   2, 8   
українська      Борінштейн Є. Р.
11. Історія філософської думки в Україні
Навчально-методичний посібник   
Одеса: ПНПУ
2014 -  36 с.   1, 42   
українська      Атаманюк З. М.Наукова робота.

Кафедрою з 2012 року розробляється наукова тема «Методологія та технологія сучасного філософського пізнання», керівником якої є доктор філософських наук, професор Борінштейн Є. Р.

Науковий пошук ведеться за декількома напрямками:

І. Онтологічний, гносеологічний та методологічний напрямок.
 ІІ. Соціально-філософський напрямок.
ІІІ. Філософія освіти.
ІV. Соціологічний напрямок.

Мета роботи на 2015 рік  полягає:
-       в обґрунтуванні ефективності  холістичної парадигми щодо дослідження не тільки свідомості, а й широкого кола сучасних гуманітарних проблем; в розгляді та розробці  холістичної методології пізнання як методології гуманітарного знання; в розгляді можливості холістичної парадигми освіти;
-       в розкритті специфіки впливу ціннісних орієнтацій особистості на інформатизацію сучасного українського суспільства;
-       в  аналізі соціальних відхилень та заходів боротьби з ними з урахуванням специфіки соціально-культурних, соціально-політичних, соціально-економічних, демографічних та інших факторів, що впливають на життя населення в українському суспільстві;
-       в дослідженні феномену мовної особистості в соціокультурних трансформаціях;
-       в розгляді ідеї позитивістського спрямування категорії самоствердження особистості;
-       в позначенні аксіологічної складової освіти в системі ціннісних установок особистості;
-       у  виявленні філософської специфіки інноваційного концепту освіти;
-       у розгляді Нової економічної людини як продукту сучасного капіталістичного розвитку, особливості її світогляду та становлення в суспільстві ринкової економіки України;
-       у дослідженні релігійної терпимості та толерантного відношення до іновірців;
-        в обґрунтуванні теоретичних підходів до вивчення політичної культури українського суспільства, дослідженні суб'єктивних вимірів політичної культури населення України у порівняльному контексті, дослідженні основних факторів формування та тенденції змін в політичній свідомості та формах політичної участі населення українського суспільства.

Наукові школи:

1. Наукова школа “Інноваційність у методології та технології наукового і соціального пізнання”

2. Наукова школа «Управління та самоорганізація в соціумі»


 

Організаційна робота.
Викладачі кафедри філософії та соціології постійно приймають участь в організації пізнавальних культурних заходів та екскурсій: на базі музею Західного та східного мистецтва, Художнього музею, музею Рериха, культурних центрів (Грецького, Ісламського).
На протязі навчального року організовуються зустрічі з представниками різних релігійних віросповідань (католицького, православного, мусульманського, іудейського) з метою кращої орієнтації студентів у світі різних релігійних представлень, осягнення ролі релігійного фактору в житті людей, познайомитися з різноманітними світоглядними системами та етичними поглядами.
Викладачі кафедри регулярно проводять організаційні та виховні заходи у гуртожитках університету, ведуть активну профорієнтаційну роботу в загальноосвітніх навчальних закладах м. Одеси та області, М. Ф. Цибра, І. В. Балашенко, З. М. Атаманюк, Т. М. Поплавська є кураторами груп філософів 1- 4 курсів.
Є. Р. Борінштейн, М. Ф. Цибра, І. Г. Мисик, О. В. Лісеєнко, І. В. Балашенко є членами спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій з філософії, І. Г. Мисик, О. В. Лісеєнко, Є. Р. Борінштейн – члени спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій з політології.
Є. Р. Борінштейн, І. Г. Мисик, О. В. Лісеєнко, І. В. Балашенко входять до складу редакційних колегій фахових видань: «Перспективи». Соціально-політичний журнал (Філософія, політологія, соціологія); Наукове пізнання: методологія та технологія (Філософія).
Силами кафедри організовані та проведені Міжнародні конференції «Філософія. Менталітет. Освіта», 1995 р.; «Наука та освіта в толерантному суспільстві XXI сторіччя», 1998 р., «Інновації наукового та соціального пізнання», 2003 р., «Інновації в технології та методології наукового пізнання», 2006 р., «Традиція та інновація в науці та освіті», 2008 р., «Традиції та інновації в науці й освіті XXI століття», 2010 р., І та ІІ Міжнародні наукові конференції «Методологія та технологія сучасного філософського пізнання» (жовтень 2012 р., травень 2014 р.), Всеукраїнська наукова конференція «Освіта та соціалізація особистості» (березень, 2014 р.), Всеукраїнська наукова Інтернет-конференція «Актуальні питання соціально-філософської думки» (жовтень, 2014 р.), а також студентська міжвузівська конференція «Духовний досвід людства наприкінці XX сторіччя: підсумки і перспективи», 1999 р. та студентська науково-практична конференція, присвячена 280-річчю з дня народження Г. С. Сковороди «Г. С. Сковорода: філософські погляди», 2003 р.


 

Контакти
Адреса: Старопортофранківська, 26, каб 73
м. Одеса
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Пустая синяя полоска

© 2017 Університет Ушинського